Home / Surya Bhagavan Stotram,Sahasranamavali / 1000 Names of Sri Surya | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Gujarati

1000 Names of Sri Surya | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Gujarati

Shri Surya Sahasranamastotram 2 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીસૂર્યસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ૨ ॥
શ્રીરુદ્રયામલે તન્ત્રે શ્રીદેવીરહસ્યે

અથ ચતુસ્ત્રિંશઃ પટલઃ ।

શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।
દેવદેવિ મહાદેવિ સર્વાભયવરપ્રદે ।
ત્વં મે પ્રાણપ્રિયા પ્રીતા વરદોઽહં તવ સ્થિતઃ ॥ ૧ ॥

કિઞ્ચિત્ પ્રાર્થય મે પ્રેમ્ણા વક્ષ્યે તત્તે દદામ્યહમ્ ।

શ્રીદેવ્યુવાચ ।
ભગવન્ દેવદેવેશ મહારુદ્ર મહેશ્વર ॥ ૨ ॥

યદિ દેયો વરો મહ્યં વરયોગ્યાસ્મ્યહં યદિ ।
દેવદેવસ્ય સવિતુર્વદ નામસહસ્રકમ્ ॥ ૩ ॥

શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।
એતદ્ગુહ્યતમં દેવિ સર્વસ્વં મમ પાર્વતિ ।
રહસ્યં સર્વદેવાનાં દુર્લભં કામનાવહમ્ ॥ ૪ ॥

યો દેવો ભગવાન્ સૂર્યો વેદકર્તા પ્રજાપતિઃ ।
કર્મસાક્ષી જગચ્ચક્ષુઃ સ્તોતું તં કેન શક્યતે ॥ ૫ ॥

યસ્યાદિર્મધ્યમન્તં ચ સુરૈરપિ ન ગમ્યતે ।
તસ્યાદિદેવદેવસ્ય સવિતુર્જગદીશિતુઃ ॥ ૬ ॥

મન્ત્રનામસહસ્રં તે વક્ષ્યે સામ્રાજ્યસિદ્ધિદમ્ ।
સર્વપાપાપહં દેવિ તન્ત્રવેદાગમોદ્ધૃતમ્ ॥ ૭ ॥

માઙ્ગલ્યં પૌષ્ટિકં ચૈવ રક્ષોઘ્નં પાવનં મહત્ ।
સર્વમઙ્ગલમાઙ્ગલ્યં સર્વપાપપ્રણાશનમ્ ॥ ૮ ॥

ધનદં પુણ્યદં પુણ્યં શ્રેયસ્કરં યશસ્કરમ્ ।
વક્ષ્યામિ પરમં તત્ત્વં મૂલવિદ્યાત્મકં પરમ્ ॥ ૯ ॥

બ્રહ્મણો યત્ પરં બ્રહ્મ પરાણામપિ યત્ પરમ્ ।
મન્ત્રાણામપિ યત્ તત્ત્વં મહસામપિ યન્મહઃ ॥ ૧૦ ॥

શાન્તાનામપિ યઃ શાન્તો મનૂનામપિ યો મનુઃ ।
યોગિનામપિ યો યોગી વેદાનાં પ્રણવશ્ચ યઃ ॥ ૧૧ ॥

ગ્રહાણામપિ યો ભાસ્વાન્ દેવાનામપિ વાસવઃ ।
તારાણામપિ યો રાજા વાયૂનાં ચ પ્રભઞ્જનઃ ॥ ૧૨ ॥

ઇન્દ્રિયાણામપિ મનો દેવીનામપિ યઃ પરા ।
નગાનામપિ યો મેરુઃ પન્નગાનાં ચ વાસુકિઃ ॥ ૧૩ ॥

તેજસામપિ યો વહ્નિઃ કારણાનાં ચ યઃ શિવઃ ।
સવિતા યસ્તુ ગાયત્ર્યાઃ પરમાત્મેતિ કીર્ત્યતે ॥ ૧૪ ॥

વક્ષ્યે પરમહંસસ્ય તસ્ય નામસહસ્રકમ્ ।
સર્વદારિદ્ર્યશમનં સર્વદુઃખવિનાશનમ્ ॥ ૧૫ ॥

સર્વપાપપ્રશમનં સર્વતીર્થફલપ્રદમ્ ।
જ્વરરોગાપમૃત્યુઘ્નં સદા સર્વાભયપ્રદમ્ ॥ ૧૬ ॥

તત્ત્વં પરમતત્ત્વં ચ સર્વસારોત્તમોત્તમમ્ ।
રાજપ્રસાદવિજય-લક્ષ્મીવિભવકારણમ્ ॥ ૧૭ ॥

આયુષ્કરં પુષ્ટિકરં સર્વયજ્ઞફલપ્રદમ્ ।
મોહનસ્તમ્ભનાકૃષ્ટિ-વશીકરણકારણમ્ ॥ ૧૮ ॥

અદાતવ્યમભક્તાય સર્વકામપ્રપૂરકમ્ ।
શૃણુષ્વાવહિતા ભૂત્વા સૂર્યનામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૯ ॥

અસ્ય શ્રીસૂર્યનામસહસ્રસ્ય શ્રીબ્રહ્મા ઋષિઃ । ગાયત્ર્યં છન્દઃ ।
શ્રીભગવાન્ સવિતા દેવતા । હ્રાં બીજં । સઃ શક્તિઃ । હ્રીં કીલકં ।
ધર્માર્થકામમોક્ષાર્થે સૂર્યસહસ્રનામપાઠે વિનિયોગઃ ॥

ધ્યાનમ્ ॥

કલ્પાન્તાનલકોટિભાસ્વરમુખં સિન્દૂરધૂલીજપા-
વર્ણં રત્નકિરીટિનં દ્વિનયનં શ્વેતાબ્જમધ્યાસનમ્ ।
નાનાભૂષણભૂષિતં સ્મિતમુખં રક્તામ્બરં ચિન્મયં
સૂર્યં સ્વર્ણસરોજરત્નકલશૌ દોર્ભ્યાં દધાનં ભજે ॥ ૧ ॥

પ્રત્યક્ષદેવં વિશદં સહસ્રમરીચિભિઃ શોભિતભૂમિદેશમ્ ।
સપ્તાશ્વગં સદ્ધ્વજહસ્તમાદ્યં દેવં ભજેઽહં મિહિરં હૃદબ્જે ॥ ૨ ॥

ૐહ્રાંહ્રીંસઃહંસઃસોહં સવિતા ભાસ્કરો ભગઃ ।
ભગવાન્ સર્વલોકેશો ભૂતેશો ભૂતભાવનઃ ॥ ૩ ॥

ભૂતાત્મા સૃષ્ટિકૃત્ સ્રષ્ટા કર્તા હર્તા જગત્પતિઃ ।
આદિત્યો વરદો વીરો વીરલો વિશ્વદીપનઃ ॥ ૪ ॥

વિશ્વકૃદ્ વિશ્વહૃદ્ ભક્તો ભોક્તા ભીમોઽભયાપહઃ ।
વિશ્વાત્મા પુરુષઃ સાક્ષી પરં બ્રહ્મ પરાત્ પરઃ ॥ ૫ ॥

પ્રતાપવાન્ વિશ્વયોનિર્વિશ્વેશો વિશ્વતોમુખઃ ।
કામી યોગી મહાબુદ્ધિર્મનસ્વી મનુરવ્યયઃ ॥ ૬ ॥

પ્રજાપતિર્વિશ્વવન્દ્યો વન્દિતો ભુવનેશ્વરઃ ।
ભૂતભવ્યભવિષ્યાત્મા તત્ત્વાત્મા જ્ઞાનવાન્ ગુણી ॥ ૭ ॥

સાત્ત્વિકો રાજસસ્તામસ્તમવી કરુણાનિધિઃ ।
સહસ્રકિરણો ભાસ્વાન્ ભાર્ગવો ભૃગુરીશ્વરઃ ॥ ૮ ॥

નિર્ગુણો નિર્મમો નિત્યો નિત્યાનન્દો નિરાશ્રયઃ ।
તપસ્વી કાલકૃત્ કાલઃ કમનીયતનુઃ કૃશઃ ॥ ૯ ॥

દુર્દર્શઃ સુદશો દાશો દીનબન્ધુર્દયાકરઃ ।
દ્વિભુજોઽષ્ટભુજો ધીરો દશબાહુર્દશાતિગઃ ॥ ૧૦ ॥

દશાંશફલદો વિષ્ણુર્જિગીષુર્જયવાઞ્જયી ।
જટિલો નિર્ભયો ભાનુઃ પદ્મહસ્તઃ કુશીરકઃ ॥ ૧૧ ॥

સમાહિતગતિર્ધાતા વિધાતા કૃતમઙ્ગલઃ ।
માર્તણ્ડો લોકધૃત્ ત્રાતા રુદ્રો ભદ્રપ્રદઃ પ્રભુઃ ॥ ૧૨ ॥

અરાતિશમનઃ શાન્તઃ શઙ્કરઃ કમલાસનઃ ।
અવિચિન્ત્યવપુઃ (૧૦૦) શ્રેષ્ઠો મહાચીનક્રમેશ્વરઃ ॥ ૧૩ ॥

મહાર્તિદમનો દાન્તો મહામોહહરો હરિઃ ।
નિયતાત્મા ચ કાલેશો દિનેશો ભક્તવત્સલઃ ॥ ૧૪ ॥

કલ્યાણકારી કમઠકર્કશઃ કામવલ્લભઃ ।
વ્યોમચારી મહાન્ સત્યઃ શમ્ભુરમ્ભોજવલ્લભઃ ॥ ૧૫ ॥

સામગઃ પઞ્ચમો દ્રવ્યો ધ્રુવો દીનજનપ્રિયઃ ।
ત્રિજટો રક્તવાહશ્ચ રક્તવસ્ત્રો રતિપ્રિયઃ ॥ ૧૬ ॥

કાલયોગી મહાનાદો નિશ્ચલો દૃશ્યરૂપધૃક્ ।
ગમ્ભીરઘોષો નિર્ઘોષો ઘટહસ્તો મહોમયઃ ॥ ૧૭ ॥

રક્તામ્બરધરો રક્તો રક્તમાલ્યાનુલેપનઃ ।
સહસ્રહસ્તો વિજયો હરિગામી હરીશ્વરઃ ॥ ૧૮ ॥

મુણ્ડઃ કુણ્ડી ભુજઙ્ગેશો રથી સુરથપૂજિતઃ ।
ન્યગ્રોધવાસી ન્યગ્રોધો વૃક્ષકર્ણઃ કુલન્ધરઃ ॥ ૧૯ ॥

શિખી ચણ્ડી જટી જ્વાલી જ્વાલાતેજોમયો વિભુઃ ।
હૈમો હેમકરો હારી હરિદ્રલાસનસ્થિતઃ ॥ ૨૦ ॥

હરિદ્શ્વો જગદ્વાસી જગતાં પતિરિઙ્ગિલઃ ।
વિરોચનો વિલાસી ચ વિરૂપાક્ષો વિકર્તનઃ ॥ ૨૧ ॥

વિનાયકો વિભાસશ્ચ ભાસો ભાસાં પતિઃ પ્રભુઃ ।
મતિમાન્ રતિમાન્ સ્વક્ષો વિશાલાક્ષો વિશામ્પતિઃ ॥ ૨૨ ॥

બાલરૂપો ગિરિચરો ગીર્પતિર્ગોમતીપતિઃ ।
ગઙ્ગાધરો ગણાધ્યક્ષો ગણસેવ્યો ગણેશ્વરઃ ॥ ૨૩ ॥

ગિરીશનયનાવાસી સર્વવાસી સતીપ્રિયઃ ।
સત્યાત્મકઃ સત્યધરઃ સત્યસન્ધઃ સહસ્રગુઃ ॥ ૨૪ ॥

અપારમહિમા મુક્તો મુક્તિદો મોક્ષકામદઃ ।
મૂર્તિમાન્ ( ૨૦૦) દુર્ધરોઽમૂર્તિસ્તુટિરૂપો લવાત્મકઃ ॥ ૨૫ ॥

પ્રાણેશો વ્યાનદોઽપાનસમાનોદાનરૂપવાન્ ।
ચષકો ઘટિકારૂપો મુહૂર્તો દિનરૂપવાન્ ॥ ૨૬ ॥

પક્ષો માસ ઋતુર્વર્ષા દિનકાલેશ્વરેશ્વરઃ ।
અયનં યુગરૂપશ્ચ કૃતં ત્રેતાયુગસ્ત્રિપાત્ ॥ ૨૭ ॥

દ્વાપરશ્ચ કલિઃ કાલઃ કાલાત્મા કલિનાશનઃ ।
મન્વન્તરાત્મકો દેવઃ શક્રસ્ત્રિભુવનેશ્વરઃ ॥ ૨૮ ॥

વાસવોઽગ્નિર્યમો રક્ષો વરુણો યાદસાં પતિઃ ।
વાયુર્વૈશ્રવણં શૈવ્યો ગિરિજો જલજાસનઃ ॥ ૨૩ ॥

અનન્તોઽનન્તમહિમા પરમેષ્ઠી ગતજ્વરઃ ।
કલ્પાન્તકલનઃ ક્રૂરઃ કાલાગ્નિઃ કાલસૂદનઃ ॥ ૩૦ ॥

મહાપ્રલયકૃત્ કૃત્યઃ કુત્યાશીર્યુગવર્તનઃ ।
કાલાવર્તો યુગધરો યુગાદિઃ શહકેશ્વરઃ ॥ ૩૧ ॥

આકાશનિધિરૂપશ્ચ સર્વકાલપ્રવર્તકઃ ।
અચિન્ત્યઃ સુબલો બાલો બલાકાવલ્લભો વરઃ ॥ ૩૨ ॥

વરદો વીર્યદો વાગ્મી વાક્પતિર્વાગ્વિલાસદઃ ।
સાઙ્ખ્યેશ્વરો વેદગમ્યો મન્ત્રેશસ્તન્ત્રનાયકઃ ॥ ૩૩ ॥

કુલાચારપરો નુત્યો નુતિતુષ્ટો નુતિપ્રિયઃ ।
અલસસ્તુલસીસેવ્યસ્તુષ્ટા રોગનિવર્હણઃ ॥ ૩૪ ॥

પ્રસ્કન્દનો વિભાગશ્ચ નીરાગો દશદિક્પતિઃ ।
વૈરાગ્યદો વિમાનસ્થો રત્નકુમ્ભધરાયુધઃ ॥ ૩૫ ॥

મહાપાદો મહાહસ્તો મહાકાયો મહાશયઃ ।
ઋગ્યજુઃસામરૂપશ્ચ ત્વષ્ટાથર્વણશાખિલઃ ॥ ૩૬ ॥

સહસ્રશાખી સદ્વૃક્ષો મહાકલ્પપ્રિયઃ પુમાન્ ।
કલ્પવૃક્ષશ્ચ મન્દારો ( ૩૦૦) મન્દારાચલશોભનઃ ॥ ૩૭ ॥

મેરુર્હિમાલયો માલી મલયો મલયદ્રુમઃ ।
સન્તાનકુસુમચ્છન્નઃ સન્તાનફલદો વિરાટ્ ॥ ૩૮ ॥

ક્ષીરામ્ભોધિર્ઘૃતામ્ભોધિર્જલધિઃ ક્લેશનાશનઃ ।
રત્નાકરો મહામાન્યો વૈણ્યો વેણુધરો વણિક્ ॥ ૩૯ ॥

વસન્તો મારસામન્તો ગ્રીષ્મઃ કલ્મષનાશનઃ ।
વર્ષાકાલો વર્ષપતિઃ શરદમ્ભોજવલ્લભઃ ॥ ૪૦ ॥

હેમન્તો હેમકેયૂરઃ શિશિરઃ શિશુવીર્યદઃ ।
સુમતિઃ સુગતિઃ સાધુર્વિષ્ણુઃ સામ્બોઽમ્બિકાસુતઃ ॥ ૪૧ ॥

સારગ્રીવો મહારાજઃ સુનન્દો નન્દિસેવિતઃ ।
સુમેરુશિખરાવાસી સપ્તપાતાલગોચરઃ ॥ ૪૨ ॥

આકાશચારી નિત્યાત્મા વિભુત્વવિજયપ્રદઃ ।
કુલકાન્તઃ કુલાદ્રીશો વિનયી વિજયી વિયત્ ॥ ૪૩ ॥

વિશ્વમ્ભરા વિયચ્ચારી વિયદ્રૂપો વિયદ્રથઃ ।
સુરથઃ સુગતસ્તુત્યો વેણુવાદનતત્પરઃ ॥ ૪૪ ॥

ગોપાલો ગોમયો ગોપ્તા પ્રતિષ્ઠાયી પ્રજાપતિઃ ।
આવેદનીયો વેદાક્ષો મહાદિવ્યવપુઃ સુરાટ્ ॥ ૪૫ ॥

નિર્જીવો જીવનો મન્ત્રી મહાર્ણવનિનાદભૃત્ ।
વસુરાવર્તનો નિત્યઃ સર્વામ્નાયપ્રભુઃ સુધીઃ ॥ ૪૬ ॥

ન્યાયનિર્વાપણઃ શૂલી કપાલી પદ્મમધ્યગઃ ।
ત્રિકોણનિલયશ્ચેત્યો બિન્દુમણ્ડલમધ્યગઃ ॥ ૪૭ ॥

બહુમાલો મહામાલો દિવ્યમાલાધરો જપઃ ।
જપાકુસુમસઙ્કાશો જપપૂજાફલપ્રદઃ ॥ ૪૮ ॥

સહસ્રમૂર્ધા દેવેન્દ્રઃ સહસ્રનયનો રવિઃ ।
સર્વતત્ત્વાશ્રયો બ્રધ્નો વીરવન્દ્યો વિભાવસુઃ ॥ ૪૯ ॥

વિશ્વાવસુર્વસુપતિર્વસુનાથો વિસર્ગવાન્ ।
આદિરાદિત્યલોકેશઃ સર્વગામી (૪૦૦) કલાશ્રયઃ ॥ ૫૦ ॥

ભોગેશો દેવદેવેન્દ્રો નરેન્દ્રો હવ્યવાહનઃ ।
વિદ્યાધરેશો વિદ્યેશો યક્ષેશો રક્ષણો ગુરુઃ ॥ ૫૧ ॥

રક્ષઃકુલૈકવરદો ગન્ધર્વકુલપૂજિતઃ ।
અપ્સરોવન્દિતોઽજય્યો જેતા દૈત્યનિવર્હણઃ ॥ ૫૨ ॥

ગુહ્યકેશઃ પિશાચેશઃ કિન્નરીપૂજિતઃ કુજઃ ।
સિદ્ધસેવ્યઃ સમામ્નાયઃ સાધુસેવ્યઃ સરિત્પતિઃ ॥ ૫૩ ॥

લલાટાક્ષો વિશ્વદેહો નિયમી નિયતેન્દ્રિયઃ ।
અર્કોઽર્કકાન્તરત્રેશોઽનન્તબાહુરલોપકઃ ॥ ૫૪ ॥

અલિપાત્રધરોઽનઙ્ગોઽપ્યમ્બરેશોઽમ્બરાશ્રયઃ ।
અકારમાતૃકાનાથો દેવાનામાદિરાકૃતિઃ ॥ ૫૫ ॥

આરોગ્યકારી ચાનન્દવિગ્રહો નિગ્રહો ગ્રહઃ ।
આલોકકૃત્ તથાદિત્યો વીરાદિત્યઃ પ્રજાધિપઃ ॥ ૫૬ ॥

આકાશરૂપઃ સ્વાકાર ઇન્દ્રાદિસુરપૂજિતઃ ।
ઇન્દિરાપૂજિતશ્ચેન્દુરિન્દ્રલોકાશ્રયસ્ત્વિનઃ ॥ ૫૭ ॥

ઈશાન ઈશ્વરશ્ચન્દ્ર ઈશ ઈકારવલ્લભઃ ।
ઉન્નતાસ્યોઽપ્યુરુવપુરુન્નતાદ્રિચરો ગુરુઃ ॥ ૫૮ ॥

ઉત્પલોઽપ્યુચ્ચલત્કેતુરુચ્ચૈર્હયગતિઃ સુખી ।
ઉકારાકારસુખિતસ્તથોષ્મા નિધિરૂષણઃ ॥ ૫૯ ॥

અનૂરુસારથિશ્ચોષ્ણભાનુરૂકારવલ્લભઃ ।
ઋણહર્તા ૠલિહસ્ત ઋૠભૂષણભૂષિતઃ ॥ ૬૦ ॥

લૃપ્તાઙ્ગ લૄમનુસ્થાયી લૃલૄગણ્ડયુગોજ્જ્વલઃ ।
એણાઙ્કામૃતદશ્ચીનપટ્ટભૃદ્ બહુગોચરઃ ॥ ૬૧ ॥

એકચક્રધરશ્ચૈકોઽનેકચક્ષુસ્તથૈક્યદઃ ।
એકારબીજરમણ એઐઓષ્ઠામૃતાકરઃ ॥ ૬૨ ॥

ઓઙ્કારકારણં બ્રહ્મ ઔકારૌચિત્યમણ્ડનઃ ।
ઓઔદન્તાલિરહિતો મહિતો મહતાં પતિઃ ॥ ૬૩ ॥

અંવિદ્યાભૂષણો ભૂષ્યો લક્ષ્મીશોઽમ્બીજરૂપવાન્ ।
અઃસ્વરૂપઃ (૫૦૦) સ્વરમયઃ સર્વસ્વરપરાત્મકઃ ॥ ૬૪ ॥

અંઅઃસ્વરૂપમન્ત્રાઙ્ગઃ કલિકાલનિવર્તકઃ ।
કર્મૈકવરદઃ કર્મસાક્ષી કલ્મષનાશનઃ ॥ ૬૫ ॥

કચધ્વંસી ચ કપિલઃ કનકાચલચારકઃ ।
કાન્તઃ કામઃ કપિઃ ક્રૂરઃ કીરઃ કેશનિસૂદનઃ ॥ ૬૬ ॥

કૃષ્ણઃ કાપાલિકઃ કુબ્જઃ કમલાશ્રયણઃ કુલી ।
કપાલમોચકઃ કાશઃ કાશ્મીરઘનસારભૃત્ ॥ ૬૭ ॥

કૂજત્કિન્નરગીતેષ્ટઃ કુરુરાજઃ કુલન્ધરઃ ।
કુવાસી કુલકૌલેશઃ કકારાક્ષરમણ્ડનઃ ॥ ૬૮ ॥

ખવાસી ખેટકેશાનઃ ખઙ્ગમુણ્ડધરઃ ખગઃ ।
ખગેશ્વરશ્ચ ખચરઃ ખેચરીગણસેવિતઃ ॥ ૬૯ ॥

ખરાંશુઃ ખેટકધરઃ ખલહર્તા ખવર્ણકઃ ।
ગન્તા ગીતપ્રિયો ગેયો ગયાવાસી ગણાશ્રયઃ ॥ ૭૦ ॥

ગુણાતીતો ગોલગતિર્ગુચ્છલો ગુણિસેવિતઃ ।
ગદાધરો ગદહરો ગાઙ્ગેયવરદઃ પ્રગી ॥ ૭૧ ॥

ગિઙ્ગિલો ગટિલો ગાન્તો ગકારાક્ષરભાસ્કરઃ
ઘૃણિમાન્ ઘુર્ઘુરારાવો ઘણ્ટાહસ્તો ઘટાકરઃ ॥ ૭૨ ॥

ઘનચ્છન્નો ઘનગતિર્ઘનવાહનતર્પિતઃ ।
ઙાન્તો ઙેશો ઙકારાઙ્ગશ્ચન્દ્રકુઙ્કુમવાસિતઃ ॥ ૭૩ ॥

ચન્દ્રાશ્રયશ્ચન્દ્રધરોઽચ્યુતશ્ચમ્પકસન્નિભઃ ।
ચામીકરપ્રભશ્ચણ્ડભાનુશ્ચણ્ડેશવલ્લભઃ ॥ ૭૪ ॥

ચઞ્ચચ્ચકોરકોકેષ્ટશ્ચપલશ્ચપલાશ્રયઃ ।
ચલત્પતાકશ્ચણ્ડાદ્રિશ્ચીવરૈકધરોઽચરઃ ॥ ૭૫ ॥

ચિત્કલાવર્ધિતશ્ચિન્ત્યશ્ચિન્તાધ્વંસી ચવર્ણવાન્ ।
છત્રભૃચ્છલહૃચ્છન્દચ્છુરિકાચ્છિન્નવિગ્રહઃ ॥ ૭૬ ॥

જામ્બૂનદાઙ્ગદોઽજાતો જિનેન્દ્રો જમ્બુવલ્લભઃ ।
જમ્વારિર્જઙ્ગિટો જઙ્ગી જનલોકતમોપહઃ ॥ ૭૭ ॥

જયકારી (૬૦૦) જગદ્ધર્તા જરામૃત્યુવિનાશનઃ ।
જગત્ત્રાતા જગદ્ધાતા જગદ્ધ્યેયો જગન્નિધિઃ ॥ ૭૮ ॥

જગત્સાક્ષી જગચ્ચક્ષુર્જગન્નાથપ્રિયોઽજિતઃ ।
જકારાકારમુકુટો ઝઞ્જાછન્નાકૃતિર્ઝટઃ ॥ ૭૯ ॥

ઝિલ્લીશ્વરો ઝકારેશો ઝઞ્જાઙ્ગુલિકરામ્બુજઃ ।
ઝઞાક્ષરાઞ્ચિતષ્ટઙ્કષ્ટિટ્ટિભાસનસંસ્થિતઃ ॥ ૮૦ ॥

ટીત્કારષ્ટઙ્કધારી ચ ઠઃસ્વરૂપષ્ઠઠાધિપઃ ।
ડમ્ભરો ડામરુર્ડિણ્ડી ડામરીશો ડલાકૃતિઃ ॥ ૮૧ ॥

ડાકિનીસેવિતો ડાઢી ડઢગુલ્ફાઙ્ગુલિપ્રભઃ ।
ણેશપ્રિયો ણવર્ણેશો ણકારપદપઙ્કજઃ ॥ ૮૨ ॥

તારાધિપેશ્વરસ્તથ્યસ્તન્ત્રીવાદનતત્પરઃ ।
ત્રિપુરેશસ્ત્રિનેત્રેશસ્ત્રયીતનુરધોક્ષજઃ ॥ ૮૩ ॥

તામસ્તામરસેષ્ટશ્ચ તમોહર્તા તમોરિપુઃ ।
તન્દ્રાહર્તા તમોરૂપસ્તપસાં ફલદાયકઃ ॥ ૮૪ ॥

તુટ્યાદિકલનાકાન્તસ્તકારાક્ષરભૂષણઃ ।
સ્થાણુસ્થલીસ્થિતો નિત્યં સ્થવિરઃ સ્થણ્ડિલ સ્થુલઃ ॥ ૮૫ ॥

થકારજાનુરધ્યાત્મા દેવનાયકનાયકઃ ।
દુર્જયો દુઃખહા દાતા દારિદ્ર્યચ્છેદનો દમી ॥ ૮૬ ॥

દૌર્ભાગ્યહર્તા દેવેન્દ્રો દ્વાદશારાબ્જમધ્યગઃ ।
દ્વાદશાન્તૈકવસતિર્દ્વાદશાત્મા દિવસ્પતિઃ ॥ ૮૭ ॥

દુર્ગમો દૈત્યશમનો દૂરગો દુરતિક્રમઃ ।
દુર્ધ્યેયો દુષ્ટવંશઘ્નો દયાનાથો દયાકુલઃ ॥ ૮૮ ॥

દામોદરો દીધિતિમાન્ દકારાક્ષરમાતૃકઃ ।
ધર્મબન્ધુર્ધર્મનિધિર્ધર્મરાજો ધનપ્રદઃ ॥ ૮૯ ॥

ધનદેષ્ટો ધનાધ્યક્ષો ધરાદર્શો ધુરન્ધરઃ ।
ધૂર્જટીક્ષણવાસી ચ ધર્મક્ષેત્રો ધરાધિપઃ ॥ ૯૦ ॥

ધારાધરો ધુરીણશ્ચ ધર્માત્મા ધર્મવત્સલઃ ।
ધરાભૃદ્વલ્લભો ધર્મી ધકારાક્ષરભૂષણઃ ॥ ૯૧ ॥

નમપ્રિયો નન્દિરુદ્રો ( ૭૦૦) નેતા નીતિપ્રિયો નયી ।
નલિનીવલ્લભો નુન્નો નાટ્યકૃન્નાટ્યવર્ધનઃ ॥ ૯૨ ॥

નરનાથો નૃપસ્તુત્યો નભોગામી નમઃપ્રિયઃ ।
નમોન્તો નમિતારાતિર્નરનારાયણાશ્રયઃ ॥ ૯૩ ॥

નારાયણો નીલરુચિર્નમ્રાઙ્ગો નીલલોહિતઃ ।
નાદરૂપો નાદમયો નાદબિન્દુસ્વરૂપકઃ ॥ ૯૪ ॥

નાથો નાગપતિર્નાગો નગરાજાશ્રિતો નગઃ ।
નાકસ્થિતોઽનેકવપુર્નકારાક્ષરમાતૃકઃ ॥ ૯૫ ॥

પદ્માશ્રયઃ પરં જ્યોતિઃ પીવરાંસઃ પુટેશ્વરઃ ।
પ્રીતિપ્રિયઃ પ્રેમકરઃ પ્રણતાર્તિભયાપહઃ ॥ ૯૬ ॥

પરત્રાતા પરધ્વંસી પુરારિઃ પુરસંસ્થિતઃ ।
પૂર્ણાનન્દમયઃ પૂર્ણતેજાઃ પૂર્ણેશ્વરીશ્વરઃ ॥ ૯૭ ॥

પટોલવર્ણઃ પટિમા પાટલેશઃ પરાત્મવાન્ ।
પરમેશવપુઃ પ્રાંશુઃ પ્રમત્તઃ પ્રણતેષ્ટદઃ ॥ ૯૮ ॥

અપારપારદઃ પીનઃ પીતામ્બરપ્રિયઃ પવિઃ ।
પાચનઃ પિચુલઃ પ્લુષ્ટઃ પ્રમદાજનસૌખ્યદઃ ॥ ૯૯ ॥

પ્રમોદી પ્રતિપક્ષઘ્નઃ પકારાક્ષરમાતૃકઃ ।
ફલં ભોગાપવર્ગસ્ય ફલિનીશઃ ફલાત્મકઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ફુલ્લદમ્ભોજમધ્યસ્થઃ ફુલ્લદમ્ભોજધારકઃ ।
સ્ફુટદ્યોતિઃ સ્ફુટાકારઃ સ્ફટિકાચલચારકઃ ॥ ૧૦૨ ॥

સ્ફૂર્જત્કિરણમાલી ચ ફકારાક્ષરપાર્શ્વકઃ ।
બાલો બલપ્રિયો બાન્તો બિલધ્વાન્તહરો બલી ॥ ૧૦૩ ॥

બાલાદિર્બર્બરધ્વંસી બબોલામૃતપાનકઃ ।
બુધો બૃહસ્પતિર્વૃક્ષો બૃહદશ્વો બૃહદ્ગતિઃ ॥ ૧૦૪ ॥

બપૃષ્ઠો ભીમરૂપશ્ચ ભામયો ભેશ્વરપ્રિયઃ ।
ભગો ભૃગુર્ભૃગુસ્થાયી ભાર્ગવઃ કવિશેખરઃ ॥ ૧૦૫ ॥

ભાગ્યદો ભાનુદીપ્તાઙ્ગો ભનાભિશ્ચ ભમાતૃકઃ ।
મહાકાલો (૮૦૦) મહાધ્યક્ષો મહાનાદો મહામતિઃ ॥ ૧૦૬ ॥

મહોજ્જ્વલો મનોહારી મનોગામી મનોભવઃ ।
માનદો મલ્લહા મલ્લો મેરુમન્દરમન્દિરઃ ॥ ૧૦૭ ॥

મન્દારમાલાભરણો માનનીયો મનોમયઃ ।
મોદિતો મદિરાહારો માર્તણ્ડો મુણ્ડમુણ્ડિતઃ ॥ ૧૦૮ ॥

મહાવરાહો મીનેશો મેષગો મિથુનેષ્ટદઃ ।
મદાલસોઽમરસ્તુત્યો મુરારિવરદો મનુઃ ॥ ૧૦૯ ॥

માધવો મેદિનીશશ્ચ મધુકૈટભનાશનઃ ।
માલ્યવાન્ મેધનો મારો મેધાવી મુસલાયુધઃ ॥ ૧૧૦ ॥

મુકુન્દો મુરરીશાનો મરાલફલદો મદઃ ।
મદનો મોદકાહારો મકારાક્ષરમાતૃકઃ ॥ ૧૧૧ ॥

યજ્વા યજ્ઞેશ્વરો યાન્તો યોગિનાં હૃદયસ્થિતઃ ।
યાત્રિકો યજ્ઞફલદો યાયી યામલનાયકઃ ॥ ૧૧૨ ॥

યોગનિદ્રાપ્રિયો યોગકારણં યોગિવત્સલઃ ।
યષ્ટિધારી ચ યન્ત્રેશો યોનિમણ્ડલમધ્યગઃ ॥ ૧૧૩ ॥

યુયુત્સુજયદો યોદ્ધા યુગધર્માનુવર્તકઃ ।
યોગિનીચક્રમધ્યસ્થો યુગલેશ્વરપૂજિતઃ ॥ ૧૧૪ ॥

યાન્તો યક્ષૈકતિલકો યકારાક્ષરભૂષણઃ ।
રામો રમણશીલશ્ચ રત્નભાનૂ રુરુપ્રિયઃ ॥ ૧૧૫ ॥

રત્નમૌલી રત્નતુઙ્ગો રત્નપીઠાન્તરસ્થિતઃ ।
રત્નાંશુમાલી રત્નાઢ્યો રત્નકઙ્કણનૂપુરઃ ॥ ૧૧૬ ॥

રત્નાઙ્ગદલસદ્બાહૂ રત્નપાદુકમણ્ડિતઃ ।
રોહિણીશાશ્રયો રક્ષાકરો રાત્રિઞ્ચરાન્તકઃ ॥ ૧૧૭ ॥

રકારાક્ષરરૂપશ્ચ લજ્જાબીજાશ્રિતો લવઃ ।
લક્ષ્મીભાનુર્લતાવાસી લસત્કાન્તિશ્ચ લોકભૃત્ ॥ ૧૧૮ ॥

લોકાન્તકહરો લામાવલ્લભો લોમશોઽલિગઃ ।
લિઙ્ગેશ્વરો લિઙ્ગનાદો લીલાકારી લલમ્બુસઃ ॥ ૧૧૯ ॥

લક્ષ્મીવાઁલ્લોકવિધ્વંસી લકારાક્ષરભૂષણઃ ।
વામનો વીરવીરેન્દ્રો વાચાલો (૯૦૦) વાક્પતિપ્રિયઃ ॥ ૧૨૦ ॥

વાચામગોચરો વાન્તો વીણાવેણુધરો વનમ્ ।
વાગ્ભવો વાલિશધ્વંસી વિદ્યાનાયકનાયકઃ ॥ ૧૨૧ ॥

વકારમાતૃકામૌલિઃ શામ્ભવેષ્ટપ્રદઃ શુકઃ ।
શશી શોભાકરઃ શાન્તઃ શાન્તિકૃચ્છમનપ્રિયઃ ॥ ૧૨૨ ॥

શુભઙ્કરઃ શુક્લવસ્ત્રઃ શ્રીપતિઃ શ્રીયુતઃ શ્રુતઃ ।
શ્રુતિગમ્યઃ શરદ્બીજમણ્ડિતઃ શિષ્ટસેવિતઃ ॥ ૧૨૩ ॥

શિષ્ટાચારઃ શુભાચારઃ શેષઃ શેવાલતાડનઃ ।
શિપિવિષ્ટઃ શિબિઃ શુક્રસેવ્યઃ શાક્ષરમાતૃકઃ ॥ ૧૨૪ ॥

ષડાનનઃ ષટ્કરકઃ ષોડશસ્વરભૂષિતઃ ।
ષટ્પદસ્વનસન્તોષી ષડામ્નાયપ્રવર્તકઃ ॥ ૧૨૫ ॥

ષડ્સાસ્વાદસન્તુષ્ટઃ ષકારાક્ષરમાતૃકઃ ।
સૂર્યભાનુઃ સૂરભાનુઃ સૂરિભાનુઃ સુખાકરઃ ॥ ૧૨૬ ॥

સમસ્તદૈત્યવંશઘ્નઃ સમસ્તસુરસેવિતઃ ।
સમસ્તસાધકેશાનઃ સમસ્તકુલશેખરઃ ॥ ૧૨૭ ॥

સુરસૂર્યઃ સુધાસૂર્યઃ સ્વઃસૂર્યઃ સાક્ષરેશ્વરઃ ।
હરિત્સૂર્યો હરિદ્ભાનુર્હવિર્ભુગ્ હવ્યવાહનઃ ॥ ૧૨૮ ॥

હાલાસૂર્યો હોમસૂર્યો હુતસૂર્યો હરીશ્વરઃ ।
હ્રામ્બીજસૂર્યો હ્રીંસૂર્યો હકારાક્ષરમાતૃકઃ ॥ ૧૨૯ ॥

ળમ્બીજમણ્ડિતઃ સૂર્યઃ ક્ષોણીસૂર્યઃ ક્ષમાપતિઃ ।
ક્ષુત્સૂર્યઃ ક્ષાન્તસૂર્યશ્ચ ળઙ્ક્ષઃસૂર્યઃ સદાશિવઃ ॥ ૧૩૦ ॥

અકારસૂર્યઃ ક્ષઃસૂર્યઃ સર્વસૂર્યઃ કૃપાનિધિઃ ।
ભૂઃસૂર્યશ્ચ ભુવઃસૂર્યઃ સ્વઃસૂર્યઃ સૂર્યનાયકઃ ॥ ૧૩૧ ॥

ગ્રહસૂર્ય ઋક્ષસૂર્યો લગ્નસૂર્યો મહેશ્વરઃ ।
રાશિસૂર્યો યોગસૂર્યો મન્ત્રસૂર્યો મનૂત્તમઃ ॥ ૧૩૨ ॥

તત્ત્વસૂર્યઃ પરાસૂર્યો વિષ્ણુસૂર્યઃ પ્રતાપવાન્ ।
રુદ્રસૂર્યો બ્રહ્મસૂર્યો વીરસૂર્યો વરોત્તમઃ ॥ ૧૩૩ ॥

ધર્મસૂર્યઃ કર્મસૂર્યો વિશ્વસૂર્યો વિનાયકઃ । (૧૦૦૦)
ઇતીદં દેવદેવેશિ મત્રનામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૩૪ ॥

દેવદેવસ્ય સવિતુઃ સૂર્યસ્યામિતતેજસઃ ।
સર્વસારમયં દિવ્યં બ્રહ્મતેજોવિવર્ધનમ્ ॥ ૧૩૫ ॥

બ્રહ્મજ્ઞાનમયં પુણ્યં પુણ્યતીર્થફલપ્રદમ્ ।
સર્વયજ્ઞફલૈસ્તુલ્યં સર્વસારસ્વતપ્રદમ્ ॥ ૧૩૬ ॥

સર્વશ્રેયસ્કરં લોકે કીર્તિદં ધનદં પરમ્ ।
સર્વવ્રતફલોદ્રિક્તં સર્વધર્મફલપ્રદમ્ ॥ ૧૩૭ ॥

સર્વરોગહરં દેવિ શરીરારોગ્યવર્ધનમ્ ।
પ્રભાવમસ્ય દેવેશિ નામ્નાં સહસ્રકસ્ય ચ ॥ ૧૩૮ ॥

કલ્પકોટિશતૈર્વર્ષૈર્નૈવ શક્નોમિ વર્ણિતુમ્ ।
યં યં કામમભિધ્યાયેદ્ દેવાનામપિ દુર્લભમ્ ॥ ૧૩૯ ॥

તં તં પ્રાપ્નોતિ સહસા પઠનેનાસ્ય પાર્વતિ ।
યઃ પઠેચ્છ્રાવયેદ્વાપિ શૃણોતિ નિયતેન્દ્રિયઃ ॥ ૧૪૦ ॥

સ વીરો ધર્મિણાં રાજા લક્ષ્મીવાનપિ જાયતે ।
ધનવાઞ્જાયતે લોકે પુત્રવાન્ રાજવલ્લભઃ ॥ ૧૪૧ ॥

આયુરારોગ્યવાન્ નિત્યં સ ભવેત્ સમ્પદાં પદમ્ ।
રવૌ પઠેન્મહાદેવિ સૂર્યં સમ્પૂજ્ય કૌલિકઃ ॥ ૧૪૨ ॥

સૂર્યોદયે રવિં ધ્યાતા લભેત્ કામાન્ યથેપ્સિતાન્ ।
સઙ્ક્રાન્તૌ યઃ પઠેદ્ દેવિ ત્રિકાલં ભક્તિપૂર્વકમ્ ॥ ૧૪૩ ॥

ઇહ લોકે શ્રિયં ભુક્ત્વા સર્વરોગૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
સપ્તમ્યાં શુક્લપક્ષે યઃ પઠદસ્તઙ્ગતે રવૌ ॥ ૧૪૪ ॥

સર્વારોગ્યમયં દેહં ધારયેત્ કૌલિકોત્તમઃ ।
વ્યતીપાતે પઠેદ્ દેવિ મધ્યાહ્ને સંયતેન્દ્રિયઃ ॥ ૧૪૫ ॥

ધનં પુત્રાન્ યશો માનં લભેત્ સૂર્યપ્રસાદતઃ ।
ચક્રાર્ચને પઠેદ્ દેવિ જપન્ મૂલં રવિં સ્મરન્ ॥ ૧૪૬ ॥

રવીભૂત્વા મહાચીનક્રમાચારવિચક્ષણઃ ।
સર્વશત્રૂન્ વિજિત્યાશુ લભેલ્લક્ષ્મીં પ્રતાપવાન્ ॥ ૧૪૭ ॥

યઃ પઠેત્ પરદેશસ્થો વટુકાર્ચનતત્પરઃ ।
કાન્તાશ્રિતો વીતભયો ભવેત્ સ શિવસન્નિભઃ ॥ ૧૪૮ ॥

શતાવર્તં પઠેદ્યસ્તુ સૂર્યોદયયુગાન્તરે ।
સવિતા સર્વલોકેશો વરદઃ સહસા ભવેત્ ॥ ૧૪૯ ॥

બહુનાત્ર કિમુક્તેન પઠનાદસ્ય પાર્વતિ ।
ઇહ લક્ષ્મીં સદા ભુક્ત્વા પરત્રાપ્નોતિ તત્પદમ્ ॥ ૧૫૦ ॥

રવૌ દેવિ લિખેદ્ભૂર્જે મન્ત્રનામસહસ્રકમ્ ।
અષ્ટગન્ધેન દિવ્યેન નીલપુષ્પહરિદ્રયા ॥ ૧૫૧ ॥

પઞ્ચામૃતૌષધીભિશ્ચ નૃયુક્પીયૂષબિન્દુભિઃ ।
વિલિખ્ય વિધિવન્મન્ત્રી યન્ત્રમધ્યેઽર્ણવેષ્ટિતમ્ ॥ ૧૫૨ ॥

ગુટીં વિધાય સંવેષ્ટ્ય મૂલમન્ત્રમનુસ્મરન્ ।
કન્યાકર્તિતસૂત્રેણ વેષ્ટયેદ્રક્તલાક્ષયા ॥ ૧૫૩ ॥

સુવર્ણેન ચ સંવેષ્ટ્ય પઞ્ચગવ્યેન શોધયેત્ ।
સાધયેન્મન્ત્રરાજેન ધારયેન્મૂર્ધ્નિ વા ભુજે ॥ ૧૫૪ ॥

કિં કિં ન સાધયેદ્ દેવિ યન્મમાપિ સુદુર્લભમ્ ।
કુષ્ઠરોગી ચ શૂલી ચ પ્રમેહી કુક્ષિરોગવાન્ ॥ ૧૫૫ ॥

ભગન્ધરાતુરોઽપ્યર્શી અશ્મરીવાંશ્ચ કૃચ્છ્રવાન્ ।
મુચ્યતે સહસા ધૃત્વા ગુટીમેતાં સુદુર્લભામ્ ॥ ૧૫૬ ॥

વન્ધ્યા ચ કાકવન્ધ્યા ચ મૃતવત્સા ચ કામિની ।
ધારયેદ્ગુટિકામેતાં વક્ષસિ સ્મયતર્પિતા ॥ ૧૫૭ ॥

વન્ધ્યા લભેત્ સુતં કાન્તં કાકવન્ધ્યાપિ પાર્વતિ ।
મૃતવત્સા બહૂન્ પુત્રાન્ સુરૂપાંશ્ચ ચિરાયુશઃ ॥ ૧૫૮ ॥

રણે ગત્વા ગુટીં ધૃત્વા શત્રૂઞ્જિત્વા લભેચ્છ્રિયમ્ ।
અક્ષતાઙ્ગો મહારાજઃ સુખી સ્વપુરમાવિશેત્ ॥ ૧૫૯ ॥

યો ધારયેદ્ ભુજે નિત્યં રાજલોકવશઙ્કરીમ્ ।
ગુટિકાં મોહનાકર્ષસ્તમ્ભનોચ્ચાટનક્ષમામ્ ॥ ૧૫૦ ॥

સ ભવેત્ સૂર્યસઙ્કાશો મહસા મહસાં નિધિઃ ।
ધનેન ધનદો દેવિ વિભવેન ચ શઙ્કરઃ ॥ ૧૬૧ ॥

શ્રિયેન્દ્રો યશસા રામઃ પૌરુષેણ ચ ભાર્ગવઃ ।
ગિરા બૃહસ્પતિર્દેવિ નયેન ભૃગુનન્દનઃ ॥ ૧૬૨ ॥

બલેન વાયુસઙ્કાશો દયયા પુરુષોત્તમઃ ।
આરોગ્યેણ ઘટોદ્ભૂતિઃ કાન્ત્યા પૂર્ણેન્દુસન્નિભઃ ॥ ૧૬૩ ॥

ધર્મેણ ધર્મરાજશ્ચ રત્નૈ રત્નાકરોપમઃ ।
ગામ્ભીર્યેણ તથામ્ભોધિર્દાતૃત્વેન બલિઃ સ્વયમ્ ॥ ૧૬૪ ॥

સિદ્ધ્યા શ્રીભૈરવઃ સાક્ષાદાનન્દેન ચિદીશ્વરઃ ।
કિં પ્રલાપેન બહુના પઠેદ્વા ધારયેચ્છિવે ॥ ૧૬૫ ॥

શૃણુયાદ્ યઃ પરં દિવ્યં સૂર્યનામસહસ્રકમ્ ।
સ ભવેદ્ ભાસ્કરઃ સાક્ષાત્ પરમાનન્દવિગ્રહઃ ॥ ૧૬૬ ॥

સ્વતન્ત્રઃ સ પ્રયાત્યન્તે તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદમ્ ।
ઇદં દિવ્યં મહત્ તત્ત્વં સૂર્યનામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૬૭ ॥

અપ્રકાશ્યમદાતવ્યમવક્તવ્યં દુરાત્મને ।
અભક્તાય કુચૈલાય પરશિષ્યાય પાર્વતિ ॥ ૧૬૮ ॥

કર્કશાયાકુલીનાય દુર્જનાયાઘબુદ્ધયે ।
ગુરુભક્તિવિહીનાય નિન્દકાય શિવાગમે ॥ ૧૬૯ ॥

દેયં શિષ્યાય શાન્તાય ગુરુભક્તિપરાય ચ ।
કુલીનાય સુભક્તાય સૂર્યભક્તિરતાય ચ ॥ ૧૭૦ ॥

ઇદં તત્ત્વં હિ તત્ત્વાનાં વેદાગમરહસ્યકમ્ ।
સર્વમન્ત્રમયં ગોપ્યં ગોપનીયં સ્વયોનિવત્ ॥ ૧૭૧ ॥

॥ ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે તન્ત્રે શ્રીદેવીરહસ્યે
સૂર્યસહસ્રનામસ્તોત્રનામનિરૂપણં ચતુસ્ત્રિંશઃ પટલઃ સમ્પૂર્ણઃ ॥ ૩૪ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Surya Bhagavan 2:

1000 Names of Sri Surya | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts