Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ambika Trishati Lyrics in Gujarati | 300 Names of Goddess Ambika | Ambika Stotrams

Ambika Trishati Lyrics in Gujarati:

॥ અમ્બિકાત્રિશતી ॥

ગઙ્ગાધરમખિવિરચિતા ।
પરમાભરણં શંભોઃ પર્વતનાથસ્ય પુણ્યપરિપાકઃ ।
નિજલોચનવીક્ષણતો રક્ષિતલોકત્રયં ચ તદ્રત્નમ્ ॥ ૧ ॥

નિગમાન્તપરમવિદ્યા દદ્યાદદ્ય પ્રમોદમિહ નમતામ્ ।
નિખિલચરાચરચિન્મયરૂપં રક્ષાકરં ચ લોકાનામ્ ॥ ૨ ॥

આદૃતશિવવામાન્તામાર્યામાર્યાભિમાન્યમહિમાનમ્ ।
આગમમૌલિવતંસાં વન્દે ચિદ્રૂપકન્દલાં જનનીમ્ ॥ ૩ ॥

પરમશિવભાગધેયં સુરમુનિમનુજાદિભિઃ સદા ધ્યેયમ્ ।
યન્નામ કર્ણપેયં પાતુ સદા વેદમૌલિકામેયમ્ ॥ ૪ ॥

જયતિ તવામ્બ કટાક્ષે કો વા સેવેત કલ્પભૂમિરુહમ્ ।
કામાદિહાનિદોઽસૌ નમતાં સંપત્પ્રદાનકૃતદીક્ષઃ ॥ ૫ ॥

ભુવનજનની પુરારેઃ મહિષી ભૂષાયિતામૃતમયૂખા ।
કલિકલુષિતજનમેનં પાતુ સુધાકારમઞ્જુલાપાઙ્ગૈઃ ॥ ૬ ॥

નિખિલનિગમાન્તવેદ્યા વિદ્યા પરમા પુરારિસર્વસ્વમ્ ।
યમપાશભીતમેનં રક્ષતુ જનમેનમદ્રિપતિકન્યા ॥ ૭ ॥

ધુતપદનતજનપાપા પરચિદ્રૂપાપ્રેમયનિજરૂપા ।
શશિમૌલિભાગધેયં જયતિ નગેશાનકન્યકા માન્યા ॥ ૮ ॥

તવ ભૂધરેન્દ્રતનયે પાદાબ્જં નિગમદીર્ઘિકાફુલ્લમ્ ।
ઉત્તંસયન્તિ પુરુષા ધન્યાઃ કેચિત્ ત એવ સુરમાન્યાઃ ॥ ૯ ॥

શતમખનીલમણીનાં પ્રભયાચ્છુરિતા તવાક્ષિયુગલશ્રીઃ ।
તારકવિભેદિવાહં નૃત્તોન્મુખમાતનોતિ શરદિ પથિ ॥ ૧૦ ॥

કુવલયસંપત્પ્રદમિહ વિલોચનં માતરચલતનયે તે ।
મમ માનસં તુ ચન્દ્રં કલયતિ તાપપ્રશાન્તિદં સમયે ॥ ૧૧ ॥

નિજગતિજિતકાદમ્બામમ્બામમ્ભોજલોચનાં વન્દે ।
સંભાવયતિ મહેશો યાં કિલ કાલેષુ હૃદ્યનવ્યરસૈઃ ॥ ૧૨ ॥

લલિતગુણરત્નભૂષાપેટી શુકમાન્યનૈજવાગ્ધાટી ।
આશ્રિતકદમ્બવાટી જયતિ પરાનન્દજાતપરિપાટી ॥ ૧૩ ॥

કુસુમશરવૈરિકાન્તા કાન્તાલકભારલલિતાફાલાન્તા ।
નિખિલનિગમાન્તસારા સા રજતિ શંભુભાગ્યધારા હિ ॥ ૧૪ ॥

કરકમલકલિતચાપે પરમાનન્દૈકકન્દલે શંભોઃ ।
કનકમણિલલિતકણ્ઠે ત્વામેવાહં ભજામિ પરવૃત્ત્યૈ ॥ ૧૫ ॥

ચિન્તિતફલદે પુંસાં પ્રબલતરામોદકન્દલે શંભોઃ ।
પુણ્યાનાં પરિપાકં ત્વત્પદપદ્મં પ્રફુલ્લમિહ ચિત્તે ॥ ૧૬ ॥

નિજમૌલિલસનશશિકરવિલાસિધમ્મિલ્લકુવલયામોદૈઃ ।
તતમધુકરગીતીનાં દમ્ભાદમ્બ ત્વદીયવાગ્રક્ષા ॥ ૧૭ ॥

લલિતકુટિલાલકાન્તા કાન્તા શંભોરમેયવિભવાન્તા ।
સંપદમિહ નસ્તનુતે કુલભૂધરનાથભાગ્યપરિણામઃ ॥ ૧૮ ॥

જનતાચિરતરવિરચિતસુચરિતપરિપાકરૂપમમરેડ્યમ્ ।
કુસુમશરવૈરિભાગ્યં લસતુ કલિક્ષોભહાનયે મનસિ ॥ ૧૯ ॥

વિનતાલિવિભવદા તે કટાક્ષધારા વિભાતિ લોકામ્બ ।
કુસુમશરશાસ્ત્રસિદ્ધિપ્રદા ગિરીશસ્ય યોગિહૃદ્દીપા ॥ ૨૦ ॥

નિત્યકુમારી કાલે કાપિ પયોજાસનાદિનુતિતુષ્ટા ।
શિતિકણ્ઠભાગ્યરક્ષાસૂત્રં તનુતે સ્વવૈભવૈર્હૃદ્યૈઃ ॥ ૨૧ ॥

નિખિલનિગમાન્તસારં યાવદ્રૂપં મદમ્બ પશ્યામિ ।
સા તુ નિયમિતદૂતગણો દૂરે યાત્યમિતકોપકોપકોઽપિ યમઃ ॥ ૨૨ ॥

શિવવામભાગભૂષા કાચિદ્ યોષા નતાલિકૃતભાષા ।
તાટઙ્કરત્નભૂષારુચિભરકાષાયિતાત્મમુખવેષા ॥ ૨૩ ॥

વાણીશવિનુતમહિમા પરમા ચ કલા સતાં સમારાધ્યા ।
હિમભૂધરવરકન્યા કૃતભૂસુરસૌખ્યસંપદારાન્મે ॥ ૨૪ ॥

શિથિલિતભવભીતિતતિં ભૂધરકન્યામહં સદોપાસ્યામ્ ।
આનન્દાદ્વૈતકલાં ભજે કલિક્ષોભહાનયે નિભૃતમ્ ॥ ૨૫ ॥

નવરત્નખચિતભૂષાતતિભાનીરાજિતાખિલાઙ્ગીં તામ્ ।
કામપિ કલામુપાસે સતતાનન્દૈકકન્દલીં જનનીં ॥ ૨૬ ॥

મમ હૃદયકેલિભવને વિલસતિ તદ્રૂપમિષ્ટદં પુંસામ્ ।
યદિહાદરેણ શંભુર્લોકત્રયરક્ષણાય ચકમે ચ ॥ ૨૭ ॥

ગઙ્ગાધરવરભૂષા ભઙ્ગાયાસ્માકમખિલદુરિતાનામ્ ।
શૃઙ્ગારસારવેષા તુઙ્ગાનન્દપ્રદાસ્તુ જગદમ્બા ॥ ૨૮ ॥

તેન વયં પરતન્ત્રાઃ યચ્છશિશેખરમનશ્વરૈશ્વર્યમ્ ।
શંભોરિહ લોકાનાં ચિન્તામણિરાદિમઃ સુલભ્યશ્ચ ॥ ૨૯ ॥

નયનાઞ્જનકલિકેયં શંભોરમ્ભોજલોચના ચપલા ।
શ્રુતિસુદતીસૂત્રકલા મમ હૃદિ ભવને વિકાસમુપયાતિ ॥ ૩૦ ॥

કુચકુમ્ભાઙ્કિતશંભું કરપદ્માદૃતપયોજમણિમાલામ્ ।
નતજનભરણાસક્તામમ્બામમ્ભોજલોચનાં નૌમિ ॥ ૩૧ ॥

બાલમરાલીલીલાં બાલાં બલિવૈરિવાસવાદિનુતામ્ ।
જગદમ્બામાલમ્બાં નિબિડનિતમ્બાં હિતાર્થમવલમ્બે ॥ ૩૨ ॥

ધ્યાનૈર્વેદ્યં તત્ત્વં મીનધ્વજવૈરિમહિતભાગ્યં તત્ ।
ભૂધરકન્યારૂપં વિહરતિ મમ માનસે હતતમસ્કે ॥ ૩૩ ॥

મુનિજનમાન્યચરિત્રા નાનાદેશેષુ લસિતબહુપીઠા ।
સર્વસ્વસંપ્રદાયઃ શંભોરમ્બા મમાઞ્જલિપ્રીતા ॥ ૩૪ ॥

વાચામગોચરં તત્ પુરાતનીનામપીહ નતસુલભમ્ ।
ગિરિજારૂપં તેજો ભાતુ ગિરીશાર્ધમાદરાદક્ષ્ણોઃ ॥ ૩૫ ॥

મન્દસ્મિતેન મધુરા મધુરાપીઠસ્થિતા ચ હરભાગ્યમ્ ।
શીતલનયનાસારૈઃ સિઞ્ચતિ મામઞ્જસા જગન્માતા ॥ ૩૬ ॥

ભાતિ પુરન્ધ્રી શંભોરિહ પુરતોઽસ્માકમાત્તસુમબાણા ।
સુમબાણવૈરિચિત્તાકર્ષણકુલિકા ચ ચિન્મયી પરમા ॥ ૩૭ ॥

લોચનપાતે શીતા પાતા પાદામ્બુજાત્તચિત્તાનામ્ ।
શ્વેતા ચ મન્દહસિતે શ્વેતારણ્યસ્થિરપ્રદીપકલા ॥ ૩૮ ॥

પુરમથનમહિષિ ચિત્તે કુરુ પદવિન્યાસમાત્તકુતુકા ત્વમ્ ।
તેનૈવાહં ધન્યઃ કુરવૈ પુરવૈરિપાદપૂજાં ચ ॥ ૩૯ ॥

શતમખમુખસુરવન્દ્યે કાન્તાશ્લેષેણ પુલકિતાઙ્ગિ ત્વામ્ ।
મનસા સ્મરામિ દયસે તેનૈવાહં કલૌ યુગે ધન્યઃ ॥ ૪૦ ॥

પુરમથનસ્યાપિ વપુઃ પુનતીમમ્બાં નિજાક્રમણશક્ત્યા ।
ચિરપુણ્યદર્શનીયાં સ્મરામિ મનસા પરાં સુતામદ્રેઃ ॥ ૪૧ ॥

કુઙ્કુમકણલસિતાઙ્ગીં કુવલયદૃશમબ્જલોચનાં વન્દે ।
લોચનજિતસારઙ્ગીં ભવમહિષીમર્ધચન્દ્રશેખરિણીમ્ ॥ ૪૨ ॥

નાનાલીલાખેલાં હરરતિલોલાં હિતૈકપરિશીલામ્ ।
વન્દે બાલાં ભૂમિધરપતિકન્યાં સુરેશબહુમાન્યામ્ ॥ ૪૩ ॥

સરસિજમૃદુલપદાબ્જં પદાબ્જવિન્યાસધન્યભૂભાગમ્ ।
મનસિ નયને ચ વાચિ સ્ફુરતુ મહેશાનમાન્યસામ્રાજ્યમ્ ॥ ૪૪ ।
શંભોઃ કુટુમ્બિની સા મધુકરમાલાલસત્સ્વધમ્મિલ્લા ।
સૌભાગ્યદા સદા મે લસતુ કૃપાપૂરલાલિતાપાઙ્ગા ॥ ૪૫ ॥

ઊરીકૃતપુરમથના દૂરીકૃતદુષ્ટરાક્ષસાદિગણા ।
નારી પરમા સૈષા ભેરીભાસ્વત્કરોરુહા ભાતિ ॥ ૪૬ ॥

નિખિલોપનિષદ્વિદ્યાસારં સંસારબન્ધમોહહરમ્ ।
હરમાન્યં તત્ તેજો ભાતિ સુરેશાદિરક્ષણોપાયમ્ ॥ ૪૭ ॥

શંભોરુત્સવધારા નવનવહારા સમાશ્રિતાધારા ।
સંવિદ્રૂપારૂપા કોપાર્દિતદુર્જના ચ સા જયતિ ॥ ૪૮ ॥

પુણ્યસમુદાયસરણિં પુરહૂતમુખૈરભિષ્ટુતામમ્બામ્ ।
ભજ માનસ ભો નિત્યં નિત્યાનન્દાદ્વયાત્મિકાં દેવીમ્ ॥ ૪૯ ॥

જીવિતસર્વસ્વમિદં શંભોરમ્ભોજલોચનં રત્નમ્ ।
યચ્ચિન્તનેન ધન્યા વૈમાનિકવન્યકલિતવિશ્રામાઃ ॥ ૫૦ ॥

અન્તસ્તમોનિહન્ત્રી સંધ્યાપૂર્વા વિભાતિ ગિરિતનયા ।
ઉદયે યસ્યા વિદુષાં વિલસન્તિ કરામ્બુજાનિ નક્તમપિ ॥ ૫૧ ॥

કુલગિરિનાથનૂજે લોકામ્બ ત્વત્પદામ્બુજં જન્તુઃ ।
ભક્ત્યા સ્મરતિ હૃદિ સ્વે તત્પદયુગલં વહન્તિ શિરસાન્યે ॥ ૫૨ ॥

મહિષાસુરમર્દનિ તે ભીમં રૂપં તદસ્તુ રિપુનેત્રે ।
સાદરકટાક્ષાપાતં પુરતો મમ ભાતુ સૌમ્યરૂપં તે ॥ ૫૩ ॥

આદૃતશુકાદિવાણી વાણીશસુરેશહરિમુખૈઃ સ્તુત્યા ।
સુમલસિતમૃદુલવેણી વિલસતિ કૈલાસપીઠિકામધ્યે ॥ ૫૪ ॥

દયમાનમાનસં તત્ સ્મયમાનમુખં નિરીક્ષ્ય તત્તેજઃ ।
નિયમાદિવિધુતપાપા વયમાનન્દાશ્રુઝરપરીતાઙ્ગાઃ ॥ ૫૫ ॥

લલિતગતિં સુરવિનુતિં લસિતમતિં કિંચ યતિમનોજુષ્ટામ્ ।
તવ મૂર્તિમમ્બ પાર્વતિ કદા નુ પશ્યન્ નયામિ કલિકાલમ્ ॥ ૫૬ ॥

કુરુતે મનસિ મદીયે વિહારલીલાં નગેન્દ્રવરકન્યા ।
તાવદ્ વિલસતિ ચિન્મયતત્ત્વં તત્ત્વાર્થિભિઃ સમારાધ્યમ્ ॥ ૫૭ ॥

શંકરમિશ્રિતદેહં શ્રુતિસુદતીમૌલિભૂષણં તેજઃ ।
મુખજિતચન્દ્રં તન્મે પ્રસીદતુ ક્ષિપ્રનમ્રપાપહરમ્ ॥ ૫૮ ॥

વિધુમૌલિવિભ્રમશ્રીર્વિદ્રુમરુચિસોદરાત્મતનુકાન્તિઃ ।
સિઞ્ચત્યમૃતમિહાક્ષ્ણોશ્ચિરપુણ્યવશાદિહાસેવ્યમ્ ॥ ૫૯ ॥

પરકૈવલ્યાનન્દપ્રાપ્તિસ્તેષાં ધ્રુવં હિ તનુભજામ્ ।
યેષાં ચિત્તે વિત્તાધિપમુખસેવ્યા વિહારભાગ્ ગૌરી ॥ ૬૦ ॥

ગૌરિ તવ પાદપદ્મં શશધરકલયાઙ્કિતાત્મમૌલિતલે ।
મમ ચાન્તિમપ્રયાણે વિલસતુ નેત્રે સ્મૃતૌ ચ હૃદિ વાચિ ॥ ૬૧ ॥

શંકરસુકૃતસમૂહા કિંકરદેવાદિરઙ્કવીણા ચ ।
શઙ્કાદિમોહહન્ત્રી લસતુ મમાક્ષ્ણોઃ શશાઙ્કમૌલિતલા ॥ ૬૨ ॥

કુચકુમ્ભાશ્લેષવશાદાહૃતહરચિત્તવૃત્તિરમરાણામ્ ।
મનુજાનામપિ નિત્યં દૈવતમેષા ચકાસ્તિ ગિરિકન્યા ॥ ૬૩ ॥

પરિતુષ્ટા હરભજને નિજગલકલગીતિવિજિતપરપુષ્ટા ।
સૂચિતસુરરિપુકષ્ટા પરમકલત્રં હરસ્ય તજ્જયતિ ॥ ૬૪ ॥

સતતાલોલિતદયયા દૃશામ્બ માં પશ્ય સરસિજાતરુચા ।
પરમશિવે નિર્વૃત્તિમહમવાપ્ય તેનૈવ તાવકો ભક્તઃ ॥ ૬૫ ॥

સરસકવિતા ચ સંપચ્ચાક્ષોભ્યં મણ્ડલાધિપત્યં ચ ।
નનુ જાયતે નૃણાં કિલ તવ વીક્ષાવૈભવેન ભવકાન્તે ॥ ૬૬ ॥

ત્વન્મૌલિચન્દ્રવિસૃમરકરધારાભિઃ કૃતાભિષેકા ત્વમ્ ।
દ્વિગુણિતદયાર્દ્રહૃદયા પરિપુષ્યસિ મઙ્ગલાનિ ભક્તાનામ્ ॥ ૬૭ ॥

ગૌરિ નગાધિપતનયે શશિશેખરદિવ્યમહિષિ માં પાહિ ।
ઇતિ કિલ કલિતાઞ્જલયઃ સેવન્તે સુરનરાદયો નિત્યમ્ ॥ ૬૮ ॥

પરમેશ્વરદયિતે ત્વત્પદપદ્મયુગાર્ચનારતાઃ સન્તઃ ।
કલયન્તિ ગાઙ્ગસલિલં પુષ્પાણ્યપિ ભક્તિભારસંપન્નાઃ ॥ ૬૯ ॥

શૃઙ્ગારાગમસારા તવ લીલા જયતિ ચેતસિ ભવસ્ય ।
અત એવ સ્વાઙ્ગે ત્વામારોપયદાશુ વિજિતકામોઽપિ ॥ ૭૦ ॥

નનુ માતરમ્બ મન્દસ્મિતલીલાદિકમુદીક્ષ્ય શશિમૌલિઃ ।
વિરહાસહિષ્ણુરનિશં વહતિ ત્વાં નૈજવપુષિ સાનન્દમ્ ॥ ૭૧ ॥

તવ શંકરિ ભૂષોરગલસદુરુમણિદમ્ભતઃ શિવઃ કાલે ।
નીરાજનમાતનુતે ભક્તહિતાર્થી સુમઙ્ગલાવાપ્ત્યૈ ॥ ૭૨ ॥

તવ પાદભક્તિરમ્બ ક્ષિતિધરતનયે તનોતિ કવિસૂક્તિમ્ ।
અમરશ્રિયમથ સહસા ધરાધિપત્યાદિકં નૃણામ્ ॥ ૭૩ ॥

આલોકનેન માતસ્તવ મનુજાનાં હૃદિ સ્થિતં ચ તમઃ ।
ગલતિ હઠાત્ પાપાલિઃ સહસામરલોકસંપદાભાતિ ॥ ૭૪ ॥

યઃ સૂક્તિમાલિકાભિસ્તવ પાદયુગં સમર્ચયતિ જન્તુઃ ।
તત્પદયુગ્મં તુ સુરાઃ કલ્પમહીરુહસુમૈશ્ચ ગાઙ્ગજલૈઃ ॥ ૭૫ ॥

પાર્વતિ તવ મુખકમલાલોકનતો ગલિતસંશયાઃ સન્તઃ ।
કૈવલ્યરૂપકન્દલમાસાદ્ય વિધાનતો જના ભાન્તિ ॥ ૭૬ ॥

નન્વદ્રિસુતે મન્દસ્મિતકાન્તિમિષાત્ ત્વદીયકીર્તિઝરી ।
દિક્સૌધાઞ્ચલભાગે વિલસતિ નતરક્ષણોત્થિતા જગતિ ॥ ૭૭ ॥

કરણવિહીનાન્ મૂઢાન્ નરાન્ સુરાન્ પાસિ યોગિનોઽપિ તથા ।
લોકામ્બ ભાવનાદ્યૈઃ કાલે કાલે નગેન્દ્રતનયે ત્વમ્ ॥ ૭૮ ॥

નગરાજવંશસંપદ્ દિવ્યા કાચિદ્ વિભાતિ હરમાન્યા ।
ગણપતિમયૂરવાહૌ યત્તનયૌ લોકસંપદે જયતઃ ॥ ૭૯ ॥

પ્રતિદિનકલિતામેનામઞ્જલિકલિકામગાધિપતનૂજે ।
અઙ્ગીકુરુષ્વ દયયા તેનૈવ વયં કૃતાર્થાઃ સ્મઃ ॥ ૮૦ ॥

કલ્યાણકેલિભાજનમિહ શર્વસ્યાપ્રેમયતુષ્ટિકલા ।
ચન્દ્રકલાવિલસિતનિજમૌલિતલા ભાતુ માનસે કાપિ ॥ ૮૧ ॥

વિનતજનબન્ધહારિણિ કલ્યાણિ પુરારિસુકૃતપરિપાકે ।
બધ્નીમો વયમઞ્જલિમનુદિનમમિતાત્મચિત્સુખાવાપ્ત્યૈ ॥ ૮૨ ॥

કંદર્પાગમસારા લસદુરુહારા ચ મઙ્ગલાકારા ।
તારાધિપવાસલસન્મૌલિતલા ભાતુ માનસે દેવી ॥ ૮૩ ॥

નતહંસાવલિરેષા ગતિજિતહંસાવલી ચ ગિરિતનયા ।
શિશિરીકરોતિ લોચનમાલામાલાપવિજિતશુકવાણી ॥ ૮૪ ॥

શુકવાણીસદૃશીયં મમ વાણી હરકુટુમ્બિનીનિકટમ્ ।
ન ખલુ કરોતિ પ્રાપ્તા મુદમસ્યા મધુરમન્દહાસજુષઃ ॥ ૮૫ ॥

શશિશકલકલિતમૌલિસ્ત્રિલોચના કુઙ્કુમચ્છાયા ।
પાતિ જનની જનાનાં કિંનરયક્ષાદિગેયમાહાત્મ્યા ॥ ૮૬ ॥

નિજતનુતેજઃપ્રસરૌરિન્દુકલોત્તંસલસિતમૌલિતલા ।
પૂરયતિ લોકમાતા ત્રિભુવનમિદમાત્તકૌતુકા પીઠે ॥ ૮૭ ॥

તવ માતરઙ્ઘ્રિસરસિજભક્તિવિશેષાત્તવૈભવા હિ નરાઃ ।
વૈમાનિકપદવીષ્વપ્યાશારહિતા વિશન્તિ તે ધામ ॥ ૮૮ ॥

તવ હારમણિપ્રભયા પાર્શ્વસ્થિતશંભુચન્દ્રમૌલિકલા ।
સંપ્રાપ્તપૂર્ણમણ્ડલશોભા સતતં વિરાજતે માતઃ ॥ ૮૯ ॥

અર્ધાઙ્ગશંભુભૂષણફણામણિપ્રચુરકાન્તિવીચીભિઃ ।
તવ હસ્તહરિણપોતઃ શશ્વદ્ ધાવતિ નવીનતૃણબુદ્ધ્યા ॥ ૯૦ ॥

નાથકલાનુગુણં તે રૂપં જગદમ્બ સર્વબુધવન્દ્યમ્ ।
પર્વતરાજસુતે નઃ શ્રેયઃશ્રેણ્યૈ તદસ્તુ કલિતદયમ્ ॥ ૯૧ ॥

કૈરાતો વેષો વા ભિક્ષાટનરૂપમન્યદપિ શંભોઃ ।
સર્વં તત્ ત્વત્કલયા લસિતં ભાત્યત્ર ભૂધરેન્દ્રસુતે ॥ ૯૨ ॥

ત્રિપુરવિજયશ્ચ માતસ્ત્વત્કોપાદરિષુ ચન્દ્રમૌલેસ્તુ ।
આસીત્ સુલભકલઃ કિલ તે કીર્તિઃ કીર્તિતા દિશાં વલયે ॥ ૯૩ ॥

તવ પાદામ્બુજસેવાદરેણ માતસ્તવ સ્તુત્યામ્ ।
યૈઃ કલિતા મતિરેષાં ચરણૌ પૂજ્યૌ હિ નાકિનાં વૃન્દૈઃ ॥ ૯૪ ॥

તવ પાદભક્તિભૂમ્ના પાણ્ડિત્યં સર્વસંમાન્યમ્ ।
કીર્તિં ચ સુખં લભતે ભક્તસ્તે માતરચલસુતે ॥ ૯૫ ॥

પરિફુલ્લકમલસુષમાસંમાન્યૈસ્તે કટાક્ષૈર્યઃ ।
ભાત્યઙ્કિતો ધરણ્યાં સ તુ ધનદો વા મહેન્દ્રો વા ॥ ૯૬ ॥

કમલાક્ષમુખૈર્દેવૈઃ ફક્કૃતગીર્ભિસ્તવ સ્તુતૌ માતઃ ।
કથમમ્બ માનુષોઽહં સ્તોતું ત્વાં શક્નુયાં મન્દઃ ॥ ૯૭ ॥

તવ પાદપદ્મભક્તિર્ધરણિધરેન્દ્રસ્ય કન્યકે કાલે ।
વાચાલીકુરુતે માં મન્દમપિ સ્તોતુમાદરાજ્જનનિ ॥ ૯૮ ॥

જનનિ વિના પુણ્યાનાં ખણ્ડં ત્વામીક્ષિતું નયનૈઃ ।
શક્તા નૈવ હિ મનુજાસ્તે રૂપં તત્ પરં જયતિ ॥ ૯૯ ॥

નાકિનગરામ્બુજાક્ષીનિટિલસુમામોદવાસિતં માતઃ ।
તવ ચરણપઙ્કજં મે કૃન્તતિ મોહાદિકં હૃદયે ॥ ૧૦૦ ॥

પરમેશ્વરસ્ય દયિતાપાદપયોજાતપાંસવો ધન્યાઃ ।
કૃતપુણ્યાનાં મૂર્તિષુ ભાસન્તે સર્વશુદ્ધયે હ્યેતે ॥ ૧૦૧ ॥

તવ પાદજલજરેણુસ્પર્શનસંજાતવૈભવા મનુજાઃ ।
ધિક્કૃતનાકેશપદાસ્તવ સારૂપ્યાદિસંપદુલ્લસિતાઃ ॥ ૧૦૨ ॥

જનનિ તવાલકરત્નપ્રભાપ્રરોહૈર્ગિરીશશિરસિ કલા ।
ચાન્દ્રમસી સા ભજતે જપાપ્રભાલેપનં રમ્યમ્ ॥ ૧૦૩ ॥

કાઞ્ચ્યાં વા કૈલાસે મેરૌ વા ભક્તમાનસામ્ભોજે ।
પરમશિવવામભાગે રાજતિ કાલેઽમ્બિકા ખ્યાતા ॥ ૧૦૪ ॥

ધ્યાનપરીવાહાઙ્કુરકલિતં તે કુસુમકોમલં હિ વપુઃ ।
યોગિહૃદયામ્બુજાન્તર્જનનિ વિભાતિ સ્ફુટાકારમ્ ॥ ૧૦૫ ॥

યેષામઞ્જલિકલિકાલસિતં કરયુગમિદં કાલે ।
ન પ્રેરયતિ કૃતાન્તો નિજદૂતાન્ તેષુ તે પરં ગુરવઃ ॥ ૧૦૬ ॥

કારુણ્યાકુલિતહૃદા તયામ્બયા ભક્તપાપાલિઃ ।
ન હિ ગણ્યતે ગિરીશોઽપ્યસ્મિન્ સતતં કૃતપ્રસાદશ્ચ ॥ ૧૦૭ ॥

જગતઃ પિતરાવેતૌ રક્ષાહેતોર્નિજાઙ્ઘ્રિભક્તાનામ્ ।
રાજત ઇહ બહુરૂપૌ જનદૃક્દૃશ્યૌ ચ દેવવન્દ્યૌ ચ ॥ ૧૦૮ ॥

સા ભગવતી પુરસ્તાદાસ્તાં નઃ શાંકરી જનની ।
યદ્વીક્ષાલવહીનાઃ પીડ્યન્તે તપ્તગાત્રાશ્ચ ॥ ૧૦૯ ॥

જાતપરાક્રમકલિકા દિશિ દિશિ કિંનરસુગીતનિજયશસઃ ।
ધન્યા ભાન્તિ હિ મનુજા યદ્વીક્ષાલવવિશેષતઃ કાલે ॥ ૧૧૦ ॥

વાચાં સનાતનીનાં વિશ્રાન્તિસ્થાનકં હિ યત્ સ્થાનમ્ ।
કરુણાપાલિતલોકત્રિતયં તદ્ ભાતિ સુકૃતિહૃદયતટે ॥ ૧૧૧ ॥

શ્રુતિમૌલિભૂષણં તે પદારવિન્દં જનઃ કાલે ।
ભક્ત્યા પ્રણમ્ય બહુજનનગરે સિંહાસને લસતિ ॥ ૧૧૨ ॥

શ્યામા ચન્દ્રકલોજ્જ્વલમૌલિરિયં શાંકરી કાલે ।
ધ્યાનજપાદૌ પુણ્યાત્મનાં હૃદિ પ્રસ્ફુરત્યમલે ॥ ૧૧૩ ॥

ત્રિભુવનરક્ષાહેતોરઙ્ગીકૃતગિરિશદેહયષ્ટિરિયમ્ ।
રાજતિ રાજતપીઠે ત્રિભુવનસુન્દરરુચાત્તબહુકોણે ॥ ૧૧૪ ॥

નિશ્ચલદીપકલા સા રક્ષિતમરુદૌષ્ણ્યહીનનિજરૂપા ।
શૂલિસ્નેહોલ્લસિતા જનહૃત્તમસાં નિહન્ત્રી ચ ॥ ૧૧૫ ॥

નિગમાન્તમધ્યવીથીમહામણિઃ સર્વમૂલ્યા ચ ।
ભક્તિક્રયા ચ કાલે કેયૂરમણિશ્ચ શૂલિનો જયતિ ॥ ૧૧૬ ॥

કલ્યાણસંતતેર્યા કલિતા જન્મસ્થલીતિ વિબુધેશૈઃ ।
નઃ કલ્યાણાય સ્યાત્ સા ગૌરી મેદુરા દયયા ॥ ૧૧૭ ॥

તવ કેશકાન્તિવિસરૈ રાહોઃ શઙ્કા શિરઃસ્થેન્દોઃ ।
ગ્રસનાદિદૈન્યહારિપ્રભાવમાલોચ્ય તે સૌમ્યઃ ॥ ૧૧૮ ॥

મન્દસ્મિતરુચિભરિતે પુરઃસ્થલે તેઽર્ચનાહેતોઃ ।
ન્યસ્તાનિ હિ પુષ્પાણિ ભ્રમરાક્ષેપાત્ સ્ફુટં ભાન્તિ ॥ ૧૧૯ ॥

ક્ષીરસહોદરમન્દસ્મિતરુચિનિરસિતનતાલિહૃત્તિમિરા ।
સા જયતિ શાંકરી કિલ શંકરસંસ્તૂયમાનવિભવા ચ ॥ ૧૨૦ ॥

મન્દાનામપિ મઞ્જુલકવિત્વરસદાયિની જનની ।
કાપિ કરુણામયી સા લસતુ પુરસ્તાત્ સદાસ્માકમ્ ॥ ૧૨૧ ॥

તાપહરસવિવર્ષણકૃતકુતુકા કાપિ નીલનલિનરુચિઃ ।
કાદમ્બિની પુરસ્તાદાસ્તાં નઃ સંતતં જનની ॥ ૧૨૨ ॥

કરુણાકટાક્ષલહરી કામાયાસ્તુ પ્રકામકૃતરક્ષા ।
ગૌર્યા ગિરિપતિમાન્યા સત્સુખદાને ભૃશં ખ્યાતા ॥ ૧૨૩ ॥

ઐક્યમનીયત નિતરાં યદાદરેણેન્દુમૌલિના પૂર્વમ્ ।
તત્ તેજો હૃદિ લસતુ સ્થિરે ચ નિષ્કલ્મષેઽસ્માકમ્ ॥ ૧૨૪ ॥

યત્પદરેખા માન્યા લેખાદીનાં શુભોદયે નિભૃતમ્ ।
સા લોચને પુરસ્તાદાસ્તાં નઃ શશિકલોલ્લસન્મૌલિઃ ॥ ૧૨૫ ॥

યસ્યાવિર્ભાવવશાન્માન્યોઽભૂદ્ ભૂધરેન્દ્રોઽપિ ।
તત્ પાર્વતીતિ સંજ્ઞં ગૌરી દાક્ષાયણી ચ લોકામ્બા ॥ ૧૨૬ ॥

મારારાતિમનોહરલાવણ્યા કુસુમમૃદુશરીરેયમ્ ।
નિજકરુણાપાઙ્ગસુધાપૂરણકૃતવૈભવા ભાતિ ॥ ૧૨૭ ॥

ધનધાન્યકીર્તિકવિતાલલનાસુતહર્મ્યમુખ્યકામપરૈઃ ।
તૈર્નૂનમર્ચિતાચલસુતાઙ્ઘ્રિજલજૈસ્તથાભૂતૈઃ ॥ ૧૨૮ ॥

ગિરિશ્શરીરવિહારિ ત્રાતજગત્ તત્ પરં જ્યોતિઃ ।
શારદસરસિજનયનં મમ ગૌરીરૂપમાવિરસ્તુ હૃદિ ॥ ૧૨૯ ॥

અચલસુતયા સનાથા વયમેતે ધૂતપાપકલાઃ ।
શશિશિખરં ચર્મધરં ગઙ્ગાધરમીક્ષ્ય મોદન્તે ॥ ૧૩૦ ॥

પ્રૌઢાન્ધકારનિરસનચણમેતત્ પાર્વતીરૂપમ્ ।
પરમં જ્યોતિર્લસતિ સ્ફુટં ચ સદ્ગણસમાવૃતં હૃદયે ॥ ૧૩૧ ॥

દહરાકાશવિહારિ જ્યોત્સ્નાલસદુત્તમાઙ્ગમિદમાદ્યમ્ ।
ચિન્તારત્નં ગિરિશપ્રકામભાગ્યં ચ લોકદીપકલા ॥ ૧૩૨ ॥

પુણ્યાઙ્કુરવૃદ્ધિકરં ગૌરીરૂપં સદા ધ્યાયે ।
યચ્છિવનેત્રમહોત્સવનિભૃતં રક્ષિતજગત્ત્રિતયમ્ ॥ ૧૩૩ ॥

સૂર્યસુતાકલ્લોલોલ્લલનદશારમ્યનેત્રલહરીભિઃ ।
શ્રેયઃસંતતિમચિરાત્ તરઙ્ગયતિ નઃ સદા દેવી ॥ ૧૩૪ ॥

ભૂધરકન્યા સેયં સાદરદત્તાર્હણાદિબહુતોષા ।
વાદરસવિજયદાઃ નઃ પાદરસાસક્તકલિતબહુભાષા ॥ ૧૩૫ ॥

પ્રૌઢતમાલવનાલીરુચિભરકમનીયનેત્રવિસ્ફારૈઃ ।
દિશિ દિશિ કલિતા સંપદ્ યયા તયા નઃ કુલં જયતિ ॥ ૧૩૬ ॥

નિજતારુણ્યવિહારૈર્મોહકરં શૂલિનોઽપિ યત્ તેજઃ ।
તત્ કુમુદિનીશખણ્ડસ્ફુરચ્છિરઃકરલસદ્ધનુર્વર્યમ્ ॥ ૧૩૭ ॥

શંકરપુણ્યાઙ્કુરકૃતરૂપં પાથોજનયનં ચ ।
પૃથુજઘનકુચયુગં ચ ત્રાતજગત્ દગ્ધદૈત્યચયમ્ ॥ ૧૩૮ ॥

નીલનલિનીસુમાલીલલિતકચં શંકરાર્હલલિતકુચમ્ ।
કૈલાસપીઠમધ્યે ભાતિ સદા ધ્યેયમારાધ્યમ્ ॥ ૧૩૯ ॥

સ્મરણદશયાપિ કાપિ પ્રદીપિકા નાશિની તમસામ્ ।
નિગમતતિસૌધવલભીપ્રકાશિની નિત્યતેજસ્કા ॥ ૧૪૦ ॥

પુરારિપુવામાઙ્કતલોદ્ભાસિતગાત્રં મહઃ કિમપિ ।
હૃદિ લસતુ સંતતં મે નિરસ્તસંસૃતિતમોરાશિ ॥ ૧૪૧ ॥

નિગમાન્તમધ્યપઞ્જરશુકી શુકાદ્યૈઃ સમારાધ્યા ।
કરધૃતપુણ્ડ્રેક્ષુકલા શ્રેયઃસંતાનદાયિની નમતામ્ ॥ ૧૪૨ ॥

તવ પાદપદ્મશોભાચ્છુરિતં પુરતઃ સ્થલં ગૌર્યાઃ ।
કૃતપલ્લવસંસ્તરણં મત્વા તૂષ્ણીં બભૂવ તે દાસઃ ॥ ૧૪૩ ॥

નવજલધરનીલરુચા સંમાન્યૈસ્તે કટાક્ષકાન્તિભરૈઃ ।
સંકલિતનિત્યતોરણશોભં તે મણ્ટપાસ્થાનમ્ ॥ ૧૪૪ ॥

રાકાચન્દ્રનિભાસ્યા સા કાશ્યાદિષુ કૃતાત્મબહુપીઠા ।
નાકાદિરાજવિનુતા શોકાદિહરપ્રભાવજન્મકલા ॥ ૧૪૫ ॥

પારાવારસુતાદ્યૈરારાત્કલનીયનૈજવિભવા સા ।
વીરાઢ્યનૈજરૂપા દારાઃ કૈલાસવાસિનો જયતિ ॥ ૧૪૬ ॥

ધીરાત્મહૃદયકમલે ધારાધરનીલચિકુરભારવતી ।
ક્ષીરાદિહૃદ્યવાણી ધારા સા ભાતિ પાર્વતીરૂપા ॥ ૧૪૭ ॥

પરમશિવભાગ્યધાટી કાઞ્ચનશાટી મમાસ્તુ હૃદિ સતતમ્ ।
પરિમલિતવક્ત્રવીટી કૃતનતિઘોટી ગજાદિપરિપાટી ॥ ૧૪૮ ॥

સન્માનસકાસારે કૃતપરમાનન્દસંતતિર્જનની ।
શંકરતત્ત્વોન્મેષં કલ્યતિ કાલે દયાસારાત્ ॥ ૧૪૯ ॥

એણાઙ્કલસિતમૌલિઃ ક્ષીણાનાં રક્ષિણી પરમા ।
પાણાવાદૃતહરિણા વીણાનુતિલાલિતા ચ સા જયતિ ॥ ૧૫૦ ॥

મૂકાદીનાં પુરહરમૌલ્યાન્દોલનકરોજ્જ્વલા વાચઃ ।
યત્કારુણ્યાત્ કાલે સમુલ્લસન્તીહ સા મદીયધનમ્ ॥ ૧૫૧ ॥

સર્વેષાં દેવાનામપિ મર્ત્યાનાં તથા ગિરીશસ્ય ।
એકા પુણ્યશ્રેણી ગૌરીરૂપા હિ સર્વદા જયતિ ॥ ૧૫૨ ॥

પશુપતિપુણ્યશ્રેણીપરિપાકં પાર્વતીરૂપમ્ ।
નિજદૃગ્રક્ષિતલોકત્રયમિદમારાદ્ વિરાજતે તેજઃ ॥ ૧૫૩ ॥

શીતલભૂધરજનિતા દયયા ચ પુનસ્તથા શીતા ।
શીતલલલયકટાક્ષા સા જનની નઃ સદા જયતિ ॥ ૧૫૪ ॥

સ્મૃતિમાત્રતાપહાન્યૈ કલિતપ્તાનાં જનાનાં સા ।
કૃતસંકલ્પાનલ્પાભરણા ભરણાય હૃદિ લસતિ ॥ ૧૫૫ ॥

સુકૃતિજનદૃશ્યરૂપં દુષ્કૃતિજનદૂરગં ચ તત્ તેજઃ ।
કારુણ્યપૂર્ણહૃદયં તદ્ભાવનતાં તથા જયતિ ॥ ૧૫૬ ॥

તાપિઞ્છસ્તબકરુચિર્જનની સા શાંકરી ભજતામ્ ।
નિજદૃક્પાતપ્રશમિતદારિદ્ર્યાદિર્લસતિ પીઠે ॥ ૧૫૭ ॥

પરમશિવાસ્થાનતલે નિત્યં ખેલનકૃતાદરં તેજઃ
તદ્ રાજતે મુનીનાં હૃદયે નિગમાન્તસૌધે ચ ॥ ૧૫૮ ॥

નિશ્ચલભાવભૃતાં તન્નિશ્ચલરૂપં વિરાજતે તેજઃ ।
હંસીવ માનસે મે મઞ્જુલગતિદાયિની સુદૃશામ્ ॥ ૧૫૯ ॥

માધુર્યં વચસિ ગતૌ ગામ્ભીર્યં નેત્રયોસ્તૈક્ષણ્યમ્ ।
શૈતલ્યં હૃદિ ચ સદા યત્ર હિ દૃશ્યં તદેવ જનની નઃ ॥ ૧૬૦॥

નિજશોભાજિતકન્દુકકુચયુગલશ્રીજિતેશહૃદયા સા ।
મનસિ મમ સંનિધત્તાં દત્તાત્રેયાદિભિર્વન્દ્યા ॥ ૧૬૧ ॥

નિજમૌલિચન્દ્રકિરણપ્રસારણેઽપ્યુલ્લસત્સરોજયુગમ્ ।
દધતી શ્રવસોરેષા ચકાસ્તિ હૃદયે પરા દેવી ॥ ૧૬૨ ॥

મુખજિતતારાનાથા મખભુગ્ગણસેવ્યચરણજલજાતા ।
નખકાન્તિપટલદમ્ભાદ્ ગતિજિતહંસાવલી વિભાતુ હૃદિ ॥ ૧૬૩ ॥

કવિતાભાગ્યવિધાત્રી પરિમલસંક્રાન્તમધુપગણકેશા ।
મમ નયનયોઃ કદા વા કર્ણેજપલોચનં દિવ્યમ્ ॥ ૧૬૪ ॥

શશિખણ્ડવતંસશ્રીઃ પશુપતિભાગ્યં ચ તત્ તેજઃ ।
મમ નયનયોઃ કદા વા કર્ણેજપલોચનં દિવ્યમ્ ॥ ૧૬૫ ॥

તત્ તેજઃ શાશ્વતમિહ સામાન્યં ભૂનિવાસકૃતામ્ ।
દ્યુસદામપિ જયતિ કૃતાદરં તદસ્તુ શ્રિયૈ કાલે ॥ ૧૬૬ ॥

શતમખનીલમણીનાં પ્રભાવિસારપ્રલોભતનુકાન્ત્યા ।
શ્રુતિમૌલિસૌધદીપશ્રિયા તયા નાથવાનહં કાલે ॥ ૧૬૭ ॥

કવિકુલસૂક્તિશ્રેણીશ્રવણાનન્દોલ્લસદ્વતંસસુમા ।
સા દેવી મમ હૃદયે કૃતસાંનિધ્યા કૃતત્રાણા ॥ ૧૬૮ ॥

પુષ્પેષ્વાગમસારા પુરભિન્માનસવિભેદિનિજકેલિઃ ।
વિશ્વવિમોહનમૂર્તિઃ સા દેવી શાંકરી જયતિ ॥ ૧૬૯ ॥

કાશીકાઞ્ચ્યાદિતટસ્થિરાસના મેખલાભિરામકટિઃ ।
મુગ્ધસ્મેરમુખી સા યા ગૌરી સંપદાં જનની ॥ ૧૭૦ ॥

મુખવિજિતચન્દ્રમણ્ડલમિદમમ્ભોરુહવિલોચનં તેજઃ ।
ધ્યાને જપે ચ જપતાં ચકાસ્તિ હૃદયે કવીશ્વરાણાં ચ ॥ ૧૭૧ ॥

મઞ્જુલકવિતાસંતતિબીજાઙ્કુરદાયિની રસાલોકા ।
જનનિ તવાપાઙ્ગશ્રીર્જયતિ જગત્ત્રાણકલિતદીક્ષેયમ્ ॥ ૧૭૨ ॥

અમ્બ તવાપાઙ્ગશ્રીરપાઙ્ગકેલીશતાનિ જનયન્તી ।
પુરહન્તુર્હૃદિ જયતિ વ્રીડામદમોહકામસારકરી ॥ ૧૭૩ ॥

દિનકરસુતાતરઙ્ગાવલિશોભાકૃતકચાકચિશ્રીશ્ચ ।
શશિખણ્ડવતંસશિરાઃ સા દેવી શરણમર્થિનાં પરમમ્ ॥ ૧૭૪ ॥

કલકલનિનદત્કાઞ્ચી કાઞ્ચ્યાદિતલસ્થિરાસના દેવી ।
પુરહરભૂષણમૂર્તિઃ સા દેવી શરણમસ્માકમ્ ॥ ૧૭૫ ॥

પુરહરસહધર્મચરીં કચભારલસન્નિશીથિનીશકલામ્ ।
કવિકુલમાન્યચરિત્રાં પવિત્રિતક્ષોણિભૃત્કુલાં વન્દે ॥ ૧૭૬ ॥

ભક્તજનાવલિકથિતસ્તુતિશતદત્તાદરામિમાં દેવીમ્ ।
સરસકવનપ્રદાત્રીં ભૂષિતશિવવામભાગરેખાન્તામ્ ॥ ૧૭૭ ॥

મઙ્ગલમૂર્તિં કિંનરકીર્તિતનિજકીર્તિવલ્લરીં જનનીમ્ ।
મૂર્તિમતીં કામકલાં શંભોરમ્ભોજલોચનાં નૌમિ ॥ ૧૭૮ ॥

જિતમન્મથમારકલાદાત્રીં શિવગાત્રદિવ્યભૂષાં તામ્ ।
ત્રિજગત્સુખજનયિત્રીમમ્બામમ્બુદમનોજ્ઞતનુમૂર્તિમ્ ॥ ૧૭૯ ॥

ખણ્ડિતસુરવૈરિગણાં ચણ્ડકરાદ્યૈઃ સુરૈશ્ચ નુતસદનામ્ ।
મણ્ડિતપુરહરદેહાં તાણ્ડવિનઃ સર્વમઙ્ગલાં દેવીમ્ ॥ ૧૮૦ ॥

નિજલોચનકૃતસંપદમજકમલેક્ષણશચીશસુરવન્દ્યામ્ ।
ભજનકૃદન્તર્જ્યોતિષમજતનયાદ્યૈશ્ચ નિત્યસેવ્યકલામ્ ॥ ૧૮૧ ॥

ભરિતભુવનામપર્ણાં સરિદુરુવીચીવિલોલિતાત્મકચામ્ ।
ગિરિશકૃતનિત્યલીલાં વરિવસ્યાદાનતુષ્ટનિજહૃદયામ્ ॥ ૧૮૨ ॥

જનનુતનિત્યવિભૂતિં કનદુરુભૂષાવલીલસિતદેહામ્ ।
મનસાપ્યગણ્યતત્ત્વાં વનવાસિધ્યાનગોચરાત્મકલામ્ ॥ ૧૮૩ ॥

નીલામ્બુજકાન્તિમુષં બાલાર્કનિભાત્મકર્ણપૂરવતીમ્ ।
માલાલંકૃતકણ્ઠાં બાલાં સ્કન્દસ્ય માતરં વન્દે ॥ ૧૮૪ ॥

શરણાગતજનરક્ષણકૃતદીક્ષાવીક્ષણેન જિતશંભુઃ ।
કુલભૂધરવરતપસાં પરિપાકઃ કોઽપિ વિજયતે લોકે ॥ ૧૮૫ ॥

કુસુમશરમથનમનસાપ્યાદરણીયાત્મકામકેલિરિયમ્ ।
જનની કલ્યાણતતિં ભજતાં નઃ સાદરાત્ તરઙ્ગયતિ ॥ ૧૮૬ ॥

મત્તગજમાન્યગમના મધુરાલાપા ચ માન્યચરિતા સા ।
મન્દસ્મેરમુખાબ્જા ગૌરી મમ હૃદયસારસે લસતુ ॥ ૧૮૭ ॥

પુરહરનેત્રમહોત્સવતારુણ્યશ્રીર્નિરસ્તનતશત્રુઃ ।
લલિતલિકુચાભકુચભરયુગલા દૃગ્વિજિતહરિણસંદોહા ॥ ૧૮૮ ॥

કારુણ્યપૂર્ણનયના કલિકલ્મષહારિણી ચ સા ગૌરી ।
મુખજિતશારદકમલા વક્ત્રામ્ભોજે સદા સ્ફુરતુ કાલે ॥ ૧૮૯ ॥

શૂલિમનોરથપાત્રં સંતપ્તસ્વર્ણકામ્યનિજગાત્રમ્ ।
આશ્રિતહિમવદ્ગોત્રં રક્ષિતનતબાહુજચ્છાત્રમ્ ॥ ૧૯૦ ॥

કવિકુલજિહ્વાલોલં શશિશેખરકલિતરમ્યબહુલીલમ્ ।
નિરસિતનતદુષ્કાલં વન્દે તેજઃ સદાલિનુતશીલમ્ ॥ ૧૯૧ ॥

કમલસુષમાનિવાસસ્થાનકટાક્ષં ચિરાય કૃતરક્ષમ્ ।
રક્ષોગણભીતિકરં તેજો ભાતિ પ્રકામમિહ મનસિ ॥ ૧૯૨ ॥

કુમુદવનીશક્રીડાસ્થાનાયિતકેશભારાયૈ ।
નમ ઉક્તિરસ્તુ માત્રે વાગ્જિતપીયૂષધારાયૈ ॥ ૧૯૩ ॥

બાલકુરઙ્ગવિલોચનધાટીરક્ષિતસુરાદિમનુજાન્તમ્ ।
નયનયુગાસેવ્યં તદ્ ભાતીહ ધરાતલે નિયતમ્ ॥ ૧૯૪ ॥

કુશલવિધયે તદસ્તુ પ્રસૂનવિશિખારિકૃતલીલમ્ ।
કબલિતપદનતદૈન્યં તરુણામ્બુદમેચકં ધામ ॥ ૧૯૫ ॥

જનનિ કદા વા નેષ્યામ્યહમારાદર્ચિતત્વદીયપદઃ ।
નિમિષમિવ હન્ત દિવસાન્ દૃષ્ટ્વા ત્વામાદરેણ કલ્યાણીમ્ ॥ ૧૯૬ ॥

કવિવાગ્વાસન્તીનાં વસન્તલક્ષ્મીઃ પુરારિદયિતા નઃ ।
પરમાં મુદં વિધત્તે કાલે કાલે મહાભૂત્યૈ ॥ ૧૯૭ ॥

ત્રિભુવનસુન્દરરૂપં તેજસ્તદ્ ભક્તિતઃ સમભ્યર્ચ્ય ।
ગરુડેન યાતિ કુતુકાદથવા હંસેન સુરસેવ્યઃ ॥ ૧૯૮ ॥

તવ પદપદ્મે ભક્તિર્ન મે તથાપિ તવદીયકૃપયાહમ્ ।
ધ્યાયામ્યન્વહમમ્બ ત્વામારાદાદરાત્ સિદ્ધ્યૈ ॥ ૧૯૯ ॥

યો દેવ્યાઃ પદસરસિજનતિભાક્ તસ્યેહ સિધ્યન્તિ ।
સ્થિરવિભુતા સત્સઙ્ગઃ સાયુજ્યં ચાપિ કાલેન ॥ ૨૦૦ ॥

હિમગિરિતપઃફલં તન્મુનિજનહૃદયાબ્જનિત્યકૃતનૃત્તમ્ ।
કરુણાલોલાપાઙ્ગં તત્ તેજો ભાતુ નિઃસમં વદને ॥ ૨૦૧ ॥

જનનિ તરઙ્ગય નયને મયિ દીને તે દયાસ્નિગ્ધે ।
તેન વયં તુ કૃતાર્થા નાતઃ પરમસ્તિ નઃ પ્રાર્થ્યમ્ ॥ ૨૦૨ ॥

મુનિહૃદયપદ્મહંસી શિવકેલીસદનરત્નદીપકલા ।
હિમવત્પુત્રી કૃપયા મામવતિ મહૌષધી કલિવ્યાધેઃ ॥ ૨૦૩ ॥

પ્રતિફલતુ ભાવનાયામસ્માકં સા સ્ફુરત્કૃપાધારા ।
પુરહરદૃક્સાફલ્યં કૈલાસે કિમપિ નિશ્ચિતં તેજઃ ॥ ૨૦૪ ॥

સજ્જનમાનસધામ્ને નમ ઉક્તિર્મે શ્રુતીડ્યનિજભૂમ્ને ।
શિવવામભાગધામ્ને મહાવિભૂત્યૈ હિ શંકરીનામ્ને ॥ ૨૦૫ ॥

દેશિકમાનસવિહરણકલાજુષે ભક્તિરસ્તુ મે તસ્મૈ ।
યચ્ચન્દ્રમૌલિલોચનચાપલ્યં રક્ષિતસ્વભક્તૌઘમ્ ॥ ૨૦૬ ॥

નિજલોચનકેલિકલાવશીકૃતપ્રસબાણરિપુહૃદયમ્ ।
દયયા લોલિતહૃદયં તદસ્તુ તેજઃ પુરોઽસ્માકમ્ ॥ ૨૦૭ ॥

સતતં બદ્ધાઞ્જલિપુટમુપાસ્મહે તચ્છુભપ્રદં તેજઃ ।
યન્મરકતકાન્તિલસત્ પ્રસૂનશરવૈરિપુણ્યપરિપાકમ્ ॥ ૨૦૮ ॥

તીરં સંસૃતિજલધેઃ પૂરં શંકરવિલોચનપ્રીતેઃ ।
સારં નિગમાન્તાનાં દૂરં દુર્જનતતેર્હિ તત્ તેજઃ ॥ ૨૦૯ ॥

નગરાજકન્યકા સા લસતુ પુરોઽસ્માકમાદરકૃતશ્રીઃ ।
યત્પ્રણમનાજ્જનાનાં કવિતોન્મેષઃ સદીડિતો લસતિ ॥ ૨૧૦ ॥

સન્નયનસારસાલીપૂષા ભૂષા ચ હરશરીરસ્ય ।
હિમગિરિતનયા યોષા ભાષાસ્તોત્રપ્રિયા ચ સા ભાતિ ॥ ૨૧૧ ॥

સફલયતુ નેત્રયુગલં હતનતદુરિતા હિ સા પરા દેવી ।
ધરણિધરનાયકપ્રિયસુતા ચ સોમાર્ધભૂષિતાત્મકચા ॥ ૨૧૨ ॥

સુમનોવાઞ્છાદાને કૃતાવધાનં ધનં શંભોઃ ।
ધિષણાજાડ્યાદિહરં યદ્વીક્ષણમામનન્તિ જગતિ બુધાઃ ॥ ૨૧૩ ॥

કો વા ન શ્રયતિ બુધઃ શ્રેયોઽર્થી તામિમામમ્બામ્ ।
યામર્ધચન્દ્રશેખરસધર્મિણીમર્ચયન્તિ સુરનાથાઃ ॥ ૨૧૪ ॥

શમિતનતદુરિતસંઘા હરાય નિજનેત્રકલ્પિતાનઙ્ગા ।
કૃતસુરશાત્રવભઙ્ગા સા દેવી મઙ્ગલૈસ્તુઙ્ગા ॥ ૨૧૫ ॥

કવિતારસપરિમલિતં કરોતિ વદનં નતાનાં યા ।
સ્તોતું તામહમારાત્ સા દેવી સુપ્રસન્નાસ્તુ ॥ ૨૧૬ ॥

પુરહરવામોત્સઙ્ગે ભજામિ લસિતં તુ તત્ તેજઃ ।
સૃષ્ટિસ્થિતિલયકાર્યં યજ્જનયતિ કાલભેદેન ॥ ૨૧૭ ॥

કલ્યાણદાનકલનાત્ ખ્યાતા સા શાંકરી લોકે ।
તદ્વૈભવકીર્તનતો વયમત્રાસાઃ પરાનન્દાઃ ॥ ૨૧૮ ॥

મન્દહસિતૈર્વશીકૃતશાંકરહૃદયા હિ ભક્તાનામ્ ।
રક્ષણકાર્યાય પરં સામ્બા કુમ્ભોદ્ભવાદિભિર્વન્દ્યા ॥ ૨૧૯ ॥

નિજમૌલિચન્દ્રકિરણપ્રસારણાદ્ગાઙ્ગવીચિકાપવનૈઃ ।
તત્ક્ષણનિરસિતસુરતશ્રમા ભવાનીહ રાજતે ભૂત્યૈ ॥ ૨૨૦ ॥

મમ ગાહતે હિ હૃદયં નયનયુગં ત્રિપુરદમયિતુર્ભાગ્યમ્ ।
યદકૃત્રિમવાગ્ગુમ્ભૈઃ સ્તુત્યં ધ્યેય સદાભ્યર્ચ્યમ્ ॥ ૨૨૧ ॥

કરધૃતશૂલાદ્યાયુધજાલનિરસ્તાખિલારિબૃન્દેયમ્ ।
કુન્દાભદન્તવદનાનન્દાયાસ્તુ પ્રકામમિહ નમતામ્ ॥ ૨૨૨ ॥

કુચભારનમ્રગાત્રં નિજજનિપરિપૂતજનકવરગોત્રમ્ ।
સુરવૈરિકલિતકોપં ગૌરીરૂપં તદસ્તુ હતતાપમ્ ॥ ૨૨૩ ॥

નિટિલાત્તવહ્નિનેત્રં લોલાલકમેતદાદૃતં તેજઃ ।
નિજકેલ્યધીનશંકરમસ્માકં ચાક્ષયં સ્થાનમ્ ॥ ૨૨૪ ॥

તવ મન્દસ્મિતલહરીવિશેષિતરુચિર્ગિરીશશશિશકલઃ ।
તવ રૂપં ગિરિશસ્ય સ્વરૂપમપિ ભાતિ યોગિનાં હૃદયે ॥ ૨૨૫ ॥

નીલારવિન્દલોચનયુગલામમ્બામહં નૌમિ ।
કાલારિચિત્તહરણે યલ્લીલાઃ પાટવં નીતાઃ ॥ ૨૨૬ ॥

શશધરભૂષિતમકુટી કવિકુલવાગબ્જશરદિયં દેવી ।
આર્તત્રાણપરાયણવિલોચના હિમવતઃ પુત્રી ॥ ૨૨૭ ॥

શ્રુતિપઞ્જરકેલિશુકી શંકરપરિરમ્ભણોત્સુકા માતા ।
બહિરપ્યન્તયર્મિનાં ચકાસ્તિ લોકામ્બિકા કૃતત્રાણા ॥ ૨૨૮ ॥

ચિન્તિતવસ્તુવિધાત્રી સંતતમપિ લોકરક્ષણૈકરતા ।
સંદાનિતનાકિલસત્સંતાનસુમપ્રગલ્ભધમ્મિલ્લા ॥ ૨૨૯ ॥

કલિતત્રિવર્ગપદવીમપવર્ગદકલ્યસેવનામમ્બામ્ ।
ગાઙ્ગજલૈર્નલિનદલૈરારગ્વધપત્રજાલકૈરર્ચ્યામ્ ॥ ૨૩૦ ॥

શશિશેખરસર્વસ્વં પૂર્વાચાર્યૈઃ પુરસ્કૃતં તેજઃ ।
મામકચક્ષુર્વિષયં કદા નુ કૈલાસકલિતચઙ્ક્રમણમ્ ॥ ૨૩૧ ॥

મોહિતભુવના દેવી સા હિતકરનિત્યચિન્તના ભજતામ્ ।
તાડિતરિપુજનમાન્યા પીડિતનિજભક્તભવભયા જયતિ ॥ ૨૩૨ ॥

પ્રત્યઙ્ગલસિતભૂષા સત્યં માતા હિ શરણમસ્માકમ્ ।
ક્ક્ત્યં યમભયમસ્યાઃ સ્તુત્યં જગતીહ વૈભવં મનુજૈઃ ॥ ૨૩૩ ॥

અમ્બ ત્વમેવ કમલાસનાદિવૈભવવિધાત્રી ચ ।
તાં ત્વાં શરણં પ્રાપ્તાઃ લોકેઽમુષ્મિન્ કિમાશાસ્યમ્ ॥ ૨૩૪ ॥

કુઙ્કુમરુચિલસિતાઙ્ગં કમલાસનમાત્તકમલં ચ ।
હસ્તામ્બુજધૃતપુસ્તકરુદ્રાક્ષાદિ ચ તથા રૂપમ્ ॥ ૨૩૫ ॥

જિતમન્મથવરિવસ્યાસક્તં રૂપં ચ તે માતઃ ।
કાલાનુકૂલકલિતં પરતત્વવિદાં ચકાસ્તિ હૃદયતટે ॥ ૨૩૬ ॥

હિમવન્નગેન્દ્રકન્યે ભૂસુરકૃતબહુલપૂજયા ધન્યે ।
માન્યે સુમનઃસંઘૈસ્ત્વાં કલયે હૃદિ સદા હિ કટિશૂન્યે ॥ ૨૩૭ ॥

નિરસિતનિષ્કંચનજનદૈન્યા કન્યા ધરાધરેશસ્ય ।
દૃક્કાન્તિવિજિતહરિણા હરિણારાધ્યા ચ સા જયતિ ॥ ૨૩૮ ॥

વિનતજનિતાપવર્ગા સર્ગાદિકરી ચ સા દેવી ।
નિજલીલાહૃતભર્ગા દુર્ગાદિશ્રેયસાં જનની ॥ ૨૩૯ ॥

કવનકૃતાં તોષકૃતે જગદવનાદિક્રિયાપેષુ ભવતુ ।
શાંકરિરૂપાય પરં નમ ઉક્તિર્જ્યોતિષેઽસ્માકમ્ ॥ ૨૪૦ ॥

ફણિપતિભૂષિતદેહા હરભજનાનન્દસંદોહા ।
તત્ત્વૈર્હતસંદેહા ચકાસ્તુ હૃદયે વિધૂતજનમોહા ॥ ૨૪૧ ॥

જયતિ જનનિ ત્વદીયં રૂપં રવિકોટિતુલિતમિદમ્ ।
એતન્નાનાકારં કાલે કૃતરક્ષણં ચ ભુવનેડ્યમ્ ॥ ૨૪૨ ॥

મદનારિકણ્ઠસુષમાસાક્ષીભૂતસ્વબાહુયુગલા સા ।
કુઙ્કુમપઙ્કાઙ્કિતતનુરેષા દેવી ચકાસ્તિ બહુરૂપા ॥ ૨૪૩ ॥

કાઞ્ચીમણિલસિતકટિઃ કાઞ્ચીપુરભૂષણં ચ તદ્ધામ ।
યન્મન્મથરિપુમાન્યં નિજલીલાકલિતબહુરૂપમ્ ॥ ૨૪૪ ॥

કરપઙ્કજધૃતમાલા સૃષ્ટિસ્થિત્યાદિબહુલીલા ।
વીટીવિલસિતવદના વિરચિતનતહર્મ્યવરસદના ॥ ૨૪૫ ॥

વિસૃમરતાનુકમ્પા તં પાતકિવર્ગમાદરાદમ્બા ।
રક્ષતિ તનુજિતશમ્પા સા નઃ શરણં પુરઃ સ્ફુરતુ ॥ ૨૪૬ ॥

શૂલિનિ સુરજનપાલિનિ કાત્યાયનિ દેવિ માં પાહિ ।
સુરલોકકુસુમમાલિનિ શિવખેલિનિ ચણ્ડિકે પાહિ ॥ ૨૪૭ ॥

ભારતિ ભૈરવિ શાંકરિ કપાલિનિ નમોઽસ્તુ તે નિત્યમ્ ।
સ્તુત્વૈવમમ્બ વાચા મનસારાધ્યં નમામિ તે પાદમ્ ॥ ૨૪૮ ॥

કુટિલકચં લિકુચકુચં મૃદુબાહુલતં ચ કઙ્કુમચ્છાયમ્ ।
વિલસતિ શશધરમૌલેઃ સર્વસ્વં સુકૃતપરિપાકઃ ॥ ૨૪૯ ॥

ઉન્મૂલયતિ શુભેતરવાર્તામપ્યમ્બ તે નામ ।
ભજનાદપિ કીર્તનતઃ કિં વા ભાગ્યં ત્વદીયભક્તાનામ્। ॥ ૨૫૦ ॥

પરમશિવપુણ્યકોટી નિજગતિજિતસન્મરાલગતિધાટી ।
કૃતનિત્યકામકોટી કોટીરોલ્લસિતચન્દ્રપરિપાટી ॥ ૨૫૧ ॥

ચન્દ્રાભરણવતંસા કંસારિમુખૈઃ સુરૈશ્ચ નુતચરિતા ।
ગજમુખષણ્મુખજનની સાસ્માકં માનસે કૃતાસ્થાના ॥ ૨૫૨ ॥

પરમશિવદિવ્યજાયા માયામોહિતસુરાસુરા જનની ।
કુઙ્કુમવિલસિતકાયાપાયાન્માં રક્ષતીહ કવિગેયા ॥ ૨૫૩ ॥

ભૂષિતરત્નાભરણા શરણર્થિજનાલિકલ્પિતાભરણા ।
મુદિતનિજાન્તઃકરણા મરણાદિધ્વંસિની સદાવરણા ॥ ૨૫૪ ॥

શ્રુતિસુદતીસ્તબકાયિતચરણામ્ભોજા ચ ભોજાદ્યૈઃ ।
કૃતપરિચરણા વિસ્તૃતકરુણામ્બા શૈલરાજવરતનયા ॥ ૨૫૫ ॥

અધરે લસિતારુણ્યં તનૌ તુ હરમાન્યપૂર્ણતારુણ્યમ્ ।
લોચનધૃતકારુણ્યં કરે કુસુમ્ભાદિસંભૃતારુણ્યમ્ ॥ ૨૫૬ ॥

તત્તેજો લસતિ હૃદિ સ્મરારિસંમાન્યબહુલીલમ્ ।
સૃણિપાશાઙ્કુશહસ્તં પ્રશસ્તમસ્તોદયાદિહીનં ચ ॥ ૨૫૭ ॥

કલિતચરાચરરક્ષણમક્ષીણોદ્દામવૈભવં કિમપિ ।
નિખિલાગમયન્ત્રકલાસારં તલ્લસતિ પુરભિદા માન્યમ્ ॥ ૨૫૮ ॥

ભવચિત્તરાજહંસી ભવભયમોહાદિભેદિની શરણમ્ ।
સવરક્ષણકૃતદીક્ષા શિવવામાઙ્ગોલ્લસિતમૂર્તિઃ ॥ ૨૫૯ ॥

તવ ચરણન્યાસવશાત્ પરિપૂતા ભૂરિયં ભૂત્યૈ ।
દેવેશમૌલિસેવ્યા તાં ત્વામારાધયામિ ગિરિતનયે ॥ ૨૬૦ ॥

ક્ષણમિહ માતર્દૂરે સ્યાદ્ યદિ દૃષ્ટિઃ શુભંકરી માન્યા ।
અષ્ટૈશ્વર્યોઽપિ તદા વિનષ્ટશોભો વિકલ્યશ્ચ ॥ ૨૬૧ ॥

અત એવ હિ કારુણ્યાલ્લોકામ્બ ત્વં સદાદૃતભવાઙ્ગા ।
ક્રીડસિ રક્ષસિ કાલે જનયસિ મોહાદિકાનથવા ॥ ૨૬૨ ॥

પરમશિવકેલિરસિકે યઃ કોઽપિ જનસ્તવ સ્તવં કુર્વન્ ।
નિરસિતનાકેશપદસ્તવ સારૂપ્યં ક્રમાદ્ ભજતિ ॥ ૨૬૩ ॥

તવ પાદપદ્મવિસૃમરકાન્તિઝરીં મનસિ કલયંસ્તુ ।
નિરસિતનરકાદિભયો વિરાજતે નાકિસદસિ સુરવન્દ્યઃ ॥ ૨૬૪ ॥

બાલમરાલીગત્યૈ સુરગિરિધાનુષ્કમહિતકલગીત્યૈ ।
વિરચિતનાનાનીત્યૈ ચેતો મે સ્પૃહયતે બહુલકીર્ત્યૈ ॥ ૨૬૫ ॥

વિતરણકલાપ્રસક્તૌ ચિન્તામણિકામધેનુસુરવૃક્ષાઃ ।
તે દૂરે તાં ત્વામહમારાધયિતું કૃતપ્રયત્નોઽસ્મિ ॥ ૨૬૬ ॥

વિનમદમરેશસુદતીકચસુમમકરન્દધારયા સ્નિગ્ધમ્ ।
તવ પાદપદ્મમેતત્ કદા નુ મમ મૂર્ધ્નિ ભૂષણં જનનિ ॥ ૨૬૭ ॥

તવ હરપુરંધ્રિ માતશ્ચરણપયોજં ક્રમાર્ચિતં યેન ।
તેનૈન્દ્રપદમપિ દ્રાગ્ વિરાજતે તત્ સમાક્રાન્તમ્ ॥ ૨૬૮ ॥

તવ પદસરોજપાંસુન્યાસાદ્ધન્યોત્તમાઙ્ગલસિતાશ્ચ ।
ગાયન્તિ ચ નૃત્યન્તિ પ્રમોદકૃતનુતિચયાશ્ચ રાજન્તે ॥ ૨૬૯ ॥

યત્પ્રણયકલહવાર્તાભીતો નિરસિતસિમેષુરપિ વિનયી ।
મદનં તમપિ વસન્તં માનયિતું સંપ્રવૃત્તહૃદયોઽભૂત્ ॥ ૨૭૦ ॥

કુસુમૈર્ગાઙ્ગૈર્વારિભિરનુનયવાગ્ભિશ્ચ નમ્રમુખઃ ।
સા પુરહરભૂષા નો મનસિ વિહરતાં કિરીટલસદિન્દુઃ ॥ ૨૭૧ ॥

પુરહરપરતન્ત્રં તદ્ ગતતન્દ્રં વસ્તુ નિસ્તુલમુપાસે ।
તેનૈવાહં ધન્યો મદ્વંશ્યા નિરસિતાત્મતાપભરાઃ ॥ ૨૭૨ ॥

મુખસુષમાજિતપદ્મં પદ્મજહરિવાસવાદિબુધસેવ્યમ્ ।
કાવ્યાર્થસારમેતદ્ ગૌરીરૂપ હિ વિજયતે તેજઃ ॥ ૨૭૩ ॥

યસ્યાઃ પદસરસિજયોર્વિબુધકિરીટાવલિર્ગૌર્યાઃ ।
નીરાજનવિધિકલિતા સા મે કુલદૈવતં લસતુ ॥ ૨૭૪ ॥

કવિહૃત્કૈરવિકસનચન્દ્રિકયા શમિતતાપભરાઃ ।
મન્દસ્મિતશ્રિયા કિલ યસ્યાઃ સા ભાતિ હિમવતઃ પુત્રી ॥ ૨૭૫ ॥

નિરસિતતમઃપ્રચારા પૂર્વા સંધ્યેવ નગપતેસ્તનયા ।
દ્વિજસંઘોદયકલના સા મે કુલદૈવતં લસતુ ॥ ૨૭૬ ॥

રચયામિ નમંસિ ભૃશં શંકરમણ્ડિતનિજાઙ્કવલ્લર્યૈ ।
પુણ્યાત્મને પુરારેઃ પર્વતકુલરાજતનયાયૈ ॥ ૨૭૭ ॥

પુરમથનભાગ્યધાટી કવિલોકસમીડ્યસૂક્તિરસધાટી ।
મુખલસિતસારવીટી વિહરતુ હૃદિ મે કૃપૌઘપરિપાટી ॥ ૨૭૮ ॥

અમ્બ તવ કરુણયાહં રક્ષિતસંતાનવૈભવો નિત્યમ્ ।
એતાદૃશી તુમહતી કીર્તિસ્તે જૃમ્ભતે પ્રતિદિશં હિ ॥ ૨૭૯ ॥

મદનપરિપન્થિમહિષી મમ માનસકલ્પિતાસના જયતિ ।
શ્રુતિમૌલિવિહિતચરણા યોગિહૃદમ્ભોજલાલિતાપિ મુહુઃ ॥ ૨૮૦ ॥

પશુપતિપુરંધ્રિ માતસ્તવ પાદયુગં પ્રણમ્ય જન્તુરિહ ।
વિધુતયમદૂતભીતિસ્ત્રિદિશૈરપિ માન્યતે કલિતસેવઃ ॥ ૨૮૧ ॥

સુરસુદતીલોલાલકમકરન્દરસવાસિતં તવ પદાબ્જમ્ ।
મમ માનસે તુ ફુલ્લં ભવતુ હિ કાલે વયં તુ ધન્યાઃ સ્મઃ ॥ ૨૮૨ ॥

તવ નામ યસ્ય વક્ત્રે ફાલે ચ પદાબ્જકુઙ્કુમચ્છાયા ।
સ ભવતિ માન્યસ્ત્રિદશૈરપિ ધુતસમસ્તદુરિતજાલઃ સન્ ॥ ૨૮૩ ॥

આસ્તાં હિ મે પુરસ્તાત્ પુરજયિનઃ પુણ્યપરિમલોલ્લાસિ ।
જનનીરૂપં સંતતમાશ્રિતરક્ષૈકક્લૃપ્તદીક્ષં તત્ ॥ ૨૮૪ ॥

હરિણાઙ્કમૌલિદયિતે યદિ તે દૃષ્ટિસ્તદાદરાત્ કવિતા ।
આલિઙ્ગ્ય મોદતિ ચિરં તેન હિ સર્વજ્ઞતા લોકે ॥ ૨૮૫ ॥

ડમ્ભાદિદુર્ગુણૌઘો ધાવતિ દૂરે ત્વદીયપદભક્તમ્ ।
ત્યક્ત્વા યદિ તે દૃષ્ટિસ્તેન હિ સર્વાઃ શ્રિયઃ કાલે ॥ ૨૮૬ ॥

તવ માતર્મુનિમાન્યં પદમારાધ્ય પ્રસૂનૌઘૈઃ ।
લભતે સહસ્રનયનાન્યથવાષ્ટૌ પુણ્યસંવૃતઃ પુરુષઃ ॥ ૨૮૭ ॥

નિર્ધૂતતમઃકન્દે મુકુન્દપદ્માસનાદિસેવ્યપદે ।
ભક્તિર્મમ હિ સદા સ્યાત્ તેનાહં ધન્યચરિતોઽસ્મિ ॥ ૨૮૮ ॥

નૂપુરમનિગણરઞ્જિતપાદાબ્જં માતરમ્બિકે હૃદયે ।
મમ લસતુ તવ કટાક્ષાન્નાતઃ પરમર્થનીયં હિ ॥ ૨૮૯ ॥

મુક્તામણિભૂષિતયા કોકિલશુકમાન્યવાગ્વિભૂષિતયા ।
હિમગિરિસુતયાહં કિલ સનાયકો ધૂતપાપાદિઃ ॥ ૨૯૦ ॥

નિર્ધૂતતમસિ રૂપં તવ માતર્મામકે હૃદયે ।
સ્ફુરતિ તવૈવ હિ દયયા ન મામકૈઃ કર્મભિશ્ચ વ્રતગુમ્ભૈઃ ॥ ૨૯૧ ॥

નિગમાન્તવેદ્યવૈભવમેતત્ તે રૂપમમ્બિકે માતઃ ।
સ્ફુરતિ મમ નયનયોરિહ તત્ર તુ હેતુસ્ત્વદીયકરુણા હિ ॥ ૨૯૨ ॥

ત્રિણયનસામ્રાજ્યમિદં તવ રૂપં નિખિલદેવતોપાસ્યમ્ ।
નનુ માતઃ સ્ફુરતુ સદા નાતઃ પરમર્થનીયં હિ ॥ ૨૯૩ ॥

હરિણાઙ્કમૌલ્યધીના કાપિપરા શક્તિરમ્બિકા ક્ષેત્રે ।
મૌલૌ ચ નિત્યવચસાં મમ ચિત્તે ભજતુ નિત્યલીલાદિમ્ ॥ ૨૯૪ ॥

પરિસરનતવિબુધાલીકિરીટમણિકાન્તિવલ્લરીવિસરૈઃ ।
કૃતનીરાજનવિધિ તે મમ તુ શિરોભૂષણં પદસરોજમ્ ॥ ૨૯૫ ॥

ભાગીરથીવ વાણી તવ નુતિરૂપા વિરાજતે પરમા ।
ઇહ માતર્યદ્ભજનં સર્વેષાં સર્વસંપદાં હેતુઃ ॥ ૨૯૬ ॥

નગપતિતનયે માતઃ શાંકરિ માહેસ્વરીતિ નામાનિ ।
નિત્યં જપન્નહં તુ ત્વદીયદાસોઽસ્મિ મુક્તયે સિદ્ધઃ ॥ ૨૯૭ ॥

નિખિલચરાચરરક્ષાં વિતન્વતી શાંકરી દયયા ।
મમ કુલદૈવતમેષા જયતિ સદારાધ્યમાન્યપદકમલા ॥ ૨૯૮ ॥

સર્વજનૈઃ સંસેવ્યે સંતતમપિ વાઞ્છિતપ્રદે દેવિ ।
અમ્બ ત્વમેવ શરણં તેનાહં પ્રાપ્તસર્વકાર્યાર્થઃ ॥ ૨૯૯ ॥

શાંકરિ કથં નુ વર્ણ્યસ્તવ મહિમા વેદમૌલિગણવેદ્યઃ ।
ઇતિ નિશ્ચિત્ય પદાબ્જં તવ વન્દે મોક્ષકામોઽહમ્ ॥ ૩૦૦ ॥

ત્વામમ્બ બાલિશોઽહં ત્વચમત્કારૈર્ગિરાં ગુમ્ભૈઃ ।
અયથાયથક્રમં હિ સ્તુવન્નપિ પ્રાપ્તજન્મસાફલ્યઃ ॥ ૩૦૧ ॥

ઇતિ અમ્બિકાત્રિશતી સમાપ્તા

Also Read 300 Names of Ambika Trishati:

Ambika Trishati Lyrics in Hindi | 300 Names of Goddess Ambika in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ambika Trishati Lyrics in Gujarati | 300 Names of Goddess Ambika | Ambika Stotrams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top