Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ambika Trishati Lyrics in Oriya | 300 Names of Goddess Ambika | Ambika Stotrams

Ambika Trishati Lyrics in Oriya:

॥ ଅମ୍ବିକାତ୍ରିଶତୀ ॥

ଗଙ୍ଗାଧରମଖିଵିରଚିତା ।
ପରମାଭରଣଂ ଶଂଭୋଃ ପର୍ଵତନାଥସ୍ୟ ପୁଣ୍ୟପରିପାକଃ ।
ନିଜଲୋଚନଵୀକ୍ଷଣତୋ ରକ୍ଷିତଲୋକତ୍ରୟଂ ଚ ତଦ୍ରତ୍ନମ୍ ॥ ୧ ॥

ନିଗମାନ୍ତପରମଵିଦ୍ୟା ଦଦ୍ୟାଦଦ୍ୟ ପ୍ରମୋଦମିହ ନମତାମ୍ ।
ନିଖିଲଚରାଚରଚିନ୍ମୟରୂପଂ ରକ୍ଷାକରଂ ଚ ଲୋକାନାମ୍ ॥ ୨ ॥

ଆଦୃତଶିଵଵାମାନ୍ତାମାର୍ୟାମାର୍ୟାଭିମାନ୍ୟମହିମାନମ୍ ।
ଆଗମମୌଲିଵତଂସାଂ ଵନ୍ଦେ ଚିଦ୍ରୂପକନ୍ଦଲାଂ ଜନନୀମ୍ ॥ ୩ ॥

ପରମଶିଵଭାଗଧେୟଂ ସୁରମୁନିମନୁଜାଦିଭିଃ ସଦା ଧ୍ୟେୟମ୍ ।
ୟନ୍ନାମ କର୍ଣପେୟଂ ପାତୁ ସଦା ଵେଦମୌଲିକାମେୟମ୍ ॥ ୪ ॥

ଜୟତି ତଵାମ୍ବ କଟାକ୍ଷେ କୋ ଵା ସେଵେତ କଲ୍ପଭୂମିରୁହମ୍ ।
କାମାଦିହାନିଦୋଽସୌ ନମତାଂ ସଂପତ୍ପ୍ରଦାନକୃତଦୀକ୍ଷଃ ॥ ୫ ॥

ଭୁଵନଜନନୀ ପୁରାରେଃ ମହିଷୀ ଭୂଷାୟିତାମୃତମୟୂଖା ।
କଲିକଲୁଷିତଜନମେନଂ ପାତୁ ସୁଧାକାରମଞ୍ଜୁଲାପାଙ୍ଗୈଃ ॥ ୬ ॥

ନିଖିଲନିଗମାନ୍ତଵେଦ୍ୟା ଵିଦ୍ୟା ପରମା ପୁରାରିସର୍ଵସ୍ଵମ୍ ।
ୟମପାଶଭୀତମେନଂ ରକ୍ଷତୁ ଜନମେନମଦ୍ରିପତିକନ୍ୟା ॥ ୭ ॥

ଧୁତପଦନତଜନପାପା ପରଚିଦ୍ରୂପାପ୍ରେମୟନିଜରୂପା ।
ଶଶିମୌଲିଭାଗଧେୟଂ ଜୟତି ନଗେଶାନକନ୍ୟକା ମାନ୍ୟା ॥ ୮ ॥

ତଵ ଭୂଧରେନ୍ଦ୍ରତନୟେ ପାଦାବ୍ଜଂ ନିଗମଦୀର୍ଘିକାଫୁଲ୍ଲମ୍ ।
ଉତ୍ତଂସୟନ୍ତି ପୁରୁଷା ଧନ୍ୟାଃ କେଚିତ୍ ତ ଏଵ ସୁରମାନ୍ୟାଃ ॥ ୯ ॥

ଶତମଖନୀଲମଣୀନାଂ ପ୍ରଭୟାଚ୍ଛୁରିତା ତଵାକ୍ଷିୟୁଗଲଶ୍ରୀଃ ।
ତାରକଵିଭେଦିଵାହଂ ନୃତ୍ତୋନ୍ମୁଖମାତନୋତି ଶରଦି ପଥି ॥ ୧୦ ॥

କୁଵଲୟସଂପତ୍ପ୍ରଦମିହ ଵିଲୋଚନଂ ମାତରଚଲତନୟେ ତେ ।
ମମ ମାନସଂ ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଂ କଲୟତି ତାପପ୍ରଶାନ୍ତିଦଂ ସମୟେ ॥ ୧୧ ॥

ନିଜଗତିଜିତକାଦମ୍ବାମମ୍ବାମମ୍ଭୋଜଲୋଚନାଂ ଵନ୍ଦେ ।
ସଂଭାଵୟତି ମହେଶୋ ୟାଂ କିଲ କାଲେଷୁ ହୃଦ୍ୟନଵ୍ୟରସୈଃ ॥ ୧୨ ॥

ଲଲିତଗୁଣରତ୍ନଭୂଷାପେଟୀ ଶୁକମାନ୍ୟନୈଜଵାଗ୍ଧାଟୀ ।
ଆଶ୍ରିତକଦମ୍ବଵାଟୀ ଜୟତି ପରାନନ୍ଦଜାତପରିପାଟୀ ॥ ୧୩ ॥

କୁସୁମଶରଵୈରିକାନ୍ତା କାନ୍ତାଲକଭାରଲଲିତାଫାଲାନ୍ତା ।
ନିଖିଲନିଗମାନ୍ତସାରା ସା ରଜତି ଶଂଭୁଭାଗ୍ୟଧାରା ହି ॥ ୧୪ ॥

କରକମଲକଲିତଚାପେ ପରମାନନ୍ଦୈକକନ୍ଦଲେ ଶଂଭୋଃ ।
କନକମଣିଲଲିତକଣ୍ଠେ ତ୍ଵାମେଵାହଂ ଭଜାମି ପରଵୃତ୍ତ୍ୟୈ ॥ ୧୫ ॥

ଚିନ୍ତିତଫଲଦେ ପୁଂସାଂ ପ୍ରବଲତରାମୋଦକନ୍ଦଲେ ଶଂଭୋଃ ।
ପୁଣ୍ୟାନାଂ ପରିପାକଂ ତ୍ଵତ୍ପଦପଦ୍ମଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲମିହ ଚିତ୍ତେ ॥ ୧୬ ॥

ନିଜମୌଲିଲସନଶଶିକରଵିଲାସିଧମ୍ମିଲ୍ଲକୁଵଲୟାମୋଦୈଃ ।
ତତମଧୁକରଗୀତୀନାଂ ଦମ୍ଭାଦମ୍ବ ତ୍ଵଦୀୟଵାଗ୍ରକ୍ଷା ॥ ୧୭ ॥

ଲଲିତକୁଟିଲାଲକାନ୍ତା କାନ୍ତା ଶଂଭୋରମେୟଵିଭଵାନ୍ତା ।
ସଂପଦମିହ ନସ୍ତନୁତେ କୁଲଭୂଧରନାଥଭାଗ୍ୟପରିଣାମଃ ॥ ୧୮ ॥

ଜନତାଚିରତରଵିରଚିତସୁଚରିତପରିପାକରୂପମମରେଡ୍ୟମ୍ ।
କୁସୁମଶରଵୈରିଭାଗ୍ୟଂ ଲସତୁ କଲିକ୍ଷୋଭହାନୟେ ମନସି ॥ ୧୯ ॥

ଵିନତାଲିଵିଭଵଦା ତେ କଟାକ୍ଷଧାରା ଵିଭାତି ଲୋକାମ୍ବ ।
କୁସୁମଶରଶାସ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧିପ୍ରଦା ଗିରୀଶସ୍ୟ ୟୋଗିହୃଦ୍ଦୀପା ॥ ୨୦ ॥

ନିତ୍ୟକୁମାରୀ କାଲେ କାପି ପୟୋଜାସନାଦିନୁତିତୁଷ୍ଟା ।
ଶିତିକଣ୍ଠଭାଗ୍ୟରକ୍ଷାସୂତ୍ରଂ ତନୁତେ ସ୍ଵଵୈଭଵୈର୍ହୃଦ୍ୟୈଃ ॥ ୨୧ ॥

ନିଖିଲନିଗମାନ୍ତସାରଂ ୟାଵଦ୍ରୂପଂ ମଦମ୍ବ ପଶ୍ୟାମି ।
ସା ତୁ ନିୟମିତଦୂତଗଣୋ ଦୂରେ ୟାତ୍ୟମିତକୋପକୋପକୋଽପି ୟମଃ ॥ ୨୨ ॥

ଶିଵଵାମଭାଗଭୂଷା କାଚିଦ୍ ୟୋଷା ନତାଲିକୃତଭାଷା ।
ତାଟଙ୍କରତ୍ନଭୂଷାରୁଚିଭରକାଷାୟିତାତ୍ମମୁଖଵେଷା ॥ ୨୩ ॥

ଵାଣୀଶଵିନୁତମହିମା ପରମା ଚ କଲା ସତାଂ ସମାରାଧ୍ୟା ।
ହିମଭୂଧରଵରକନ୍ୟା କୃତଭୂସୁରସୌଖ୍ୟସଂପଦାରାନ୍ମେ ॥ ୨୪ ॥

ଶିଥିଲିତଭଵଭୀତିତତିଂ ଭୂଧରକନ୍ୟାମହଂ ସଦୋପାସ୍ୟାମ୍ ।
ଆନନ୍ଦାଦ୍ଵୈତକଲାଂ ଭଜେ କଲିକ୍ଷୋଭହାନୟେ ନିଭୃତମ୍ ॥ ୨୫ ॥

ନଵରତ୍ନଖଚିତଭୂଷାତତିଭାନୀରାଜିତାଖିଲାଙ୍ଗୀଂ ତାମ୍ ।
କାମପି କଲାମୁପାସେ ସତତାନନ୍ଦୈକକନ୍ଦଲୀଂ ଜନନୀଂ ॥ ୨୬ ॥

ମମ ହୃଦୟକେଲିଭଵନେ ଵିଲସତି ତଦ୍ରୂପମିଷ୍ଟଦଂ ପୁଂସାମ୍ ।
ୟଦିହାଦରେଣ ଶଂଭୁର୍ଲୋକତ୍ରୟରକ୍ଷଣାୟ ଚକମେ ଚ ॥ ୨୭ ॥

ଗଙ୍ଗାଧରଵରଭୂଷା ଭଙ୍ଗାୟାସ୍ମାକମଖିଲଦୁରିତାନାମ୍ ।
ଶୃଙ୍ଗାରସାରଵେଷା ତୁଙ୍ଗାନନ୍ଦପ୍ରଦାସ୍ତୁ ଜଗଦମ୍ବା ॥ ୨୮ ॥

ତେନ ଵୟଂ ପରତନ୍ତ୍ରାଃ ୟଚ୍ଛଶିଶେଖରମନଶ୍ଵରୈଶ୍ଵର୍ୟମ୍ ।
ଶଂଭୋରିହ ଲୋକାନାଂ ଚିନ୍ତାମଣିରାଦିମଃ ସୁଲଭ୍ୟଶ୍ଚ ॥ ୨୯ ॥

ନୟନାଞ୍ଜନକଲିକେୟଂ ଶଂଭୋରମ୍ଭୋଜଲୋଚନା ଚପଲା ।
ଶ୍ରୁତିସୁଦତୀସୂତ୍ରକଲା ମମ ହୃଦି ଭଵନେ ଵିକାସମୁପୟାତି ॥ ୩୦ ॥

କୁଚକୁମ୍ଭାଙ୍କିତଶଂଭୁଂ କରପଦ୍ମାଦୃତପୟୋଜମଣିମାଲାମ୍ ।
ନତଜନଭରଣାସକ୍ତାମମ୍ବାମମ୍ଭୋଜଲୋଚନାଂ ନୌମି ॥ ୩୧ ॥

ବାଲମରାଲୀଲୀଲାଂ ବାଲାଂ ବଲିଵୈରିଵାସଵାଦିନୁତାମ୍ ।
ଜଗଦମ୍ବାମାଲମ୍ବାଂ ନିବିଡନିତମ୍ବାଂ ହିତାର୍ଥମଵଲମ୍ବେ ॥ ୩୨ ॥

ଧ୍ୟାନୈର୍ଵେଦ୍ୟଂ ତତ୍ତ୍ଵଂ ମୀନଧ୍ଵଜଵୈରିମହିତଭାଗ୍ୟଂ ତତ୍ ।
ଭୂଧରକନ୍ୟାରୂପଂ ଵିହରତି ମମ ମାନସେ ହତତମସ୍କେ ॥ ୩୩ ॥

ମୁନିଜନମାନ୍ୟଚରିତ୍ରା ନାନାଦେଶେଷୁ ଲସିତବହୁପୀଠା ।
ସର୍ଵସ୍ଵସଂପ୍ରଦାୟଃ ଶଂଭୋରମ୍ବା ମମାଞ୍ଜଲିପ୍ରୀତା ॥ ୩୪ ॥

ଵାଚାମଗୋଚରଂ ତତ୍ ପୁରାତନୀନାମପୀହ ନତସୁଲଭମ୍ ।
ଗିରିଜାରୂପଂ ତେଜୋ ଭାତୁ ଗିରୀଶାର୍ଧମାଦରାଦକ୍ଷ୍ଣୋଃ ॥ ୩୫ ॥

ମନ୍ଦସ୍ମିତେନ ମଧୁରା ମଧୁରାପୀଠସ୍ଥିତା ଚ ହରଭାଗ୍ୟମ୍ ।
ଶୀତଲନୟନାସାରୈଃ ସିଞ୍ଚତି ମାମଞ୍ଜସା ଜଗନ୍ମାତା ॥ ୩୬ ॥

ଭାତି ପୁରନ୍ଧ୍ରୀ ଶଂଭୋରିହ ପୁରତୋଽସ୍ମାକମାତ୍ତସୁମବାଣା ।
ସୁମବାଣଵୈରିଚିତ୍ତାକର୍ଷଣକୁଲିକା ଚ ଚିନ୍ମୟୀ ପରମା ॥ ୩୭ ॥

ଲୋଚନପାତେ ଶୀତା ପାତା ପାଦାମ୍ବୁଜାତ୍ତଚିତ୍ତାନାମ୍ ।
ଶ୍ଵେତା ଚ ମନ୍ଦହସିତେ ଶ୍ଵେତାରଣ୍ୟସ୍ଥିରପ୍ରଦୀପକଲା ॥ ୩୮ ॥

ପୁରମଥନମହିଷି ଚିତ୍ତେ କୁରୁ ପଦଵିନ୍ୟାସମାତ୍ତକୁତୁକା ତ୍ଵମ୍ ।
ତେନୈଵାହଂ ଧନ୍ୟଃ କୁରଵୈ ପୁରଵୈରିପାଦପୂଜାଂ ଚ ॥ ୩୯ ॥

ଶତମଖମୁଖସୁରଵନ୍ଦ୍ୟେ କାନ୍ତାଶ୍ଲେଷେଣ ପୁଲକିତାଙ୍ଗି ତ୍ଵାମ୍ ।
ମନସା ସ୍ମରାମି ଦୟସେ ତେନୈଵାହଂ କଲୌ ୟୁଗେ ଧନ୍ୟଃ ॥ ୪୦ ॥

ପୁରମଥନସ୍ୟାପି ଵପୁଃ ପୁନତୀମମ୍ବାଂ ନିଜାକ୍ରମଣଶକ୍ତ୍ୟା ।
ଚିରପୁଣ୍ୟଦର୍ଶନୀୟାଂ ସ୍ମରାମି ମନସା ପରାଂ ସୁତାମଦ୍ରେଃ ॥ ୪୧ ॥

କୁଙ୍କୁମକଣଲସିତାଙ୍ଗୀଂ କୁଵଲୟଦୃଶମବ୍ଜଲୋଚନାଂ ଵନ୍ଦେ ।
ଲୋଚନଜିତସାରଙ୍ଗୀଂ ଭଵମହିଷୀମର୍ଧଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରିଣୀମ୍ ॥ ୪୨ ॥

ନାନାଲୀଲାଖେଲାଂ ହରରତିଲୋଲାଂ ହିତୈକପରିଶୀଲାମ୍ ।
ଵନ୍ଦେ ବାଲାଂ ଭୂମିଧରପତିକନ୍ୟାଂ ସୁରେଶବହୁମାନ୍ୟାମ୍ ॥ ୪୩ ॥

ସରସିଜମୃଦୁଲପଦାବ୍ଜଂ ପଦାବ୍ଜଵିନ୍ୟାସଧନ୍ୟଭୂଭାଗମ୍ ।
ମନସି ନୟନେ ଚ ଵାଚି ସ୍ଫୁରତୁ ମହେଶାନମାନ୍ୟସାମ୍ରାଜ୍ୟମ୍ ॥ ୪୪ ।
ଶଂଭୋଃ କୁଟୁମ୍ବିନୀ ସା ମଧୁକରମାଲାଲସତ୍ସ୍ଵଧମ୍ମିଲ୍ଲା ।
ସୌଭାଗ୍ୟଦା ସଦା ମେ ଲସତୁ କୃପାପୂରଲାଲିତାପାଙ୍ଗା ॥ ୪୫ ॥

ଊରୀକୃତପୁରମଥନା ଦୂରୀକୃତଦୁଷ୍ଟରାକ୍ଷସାଦିଗଣା ।
ନାରୀ ପରମା ସୈଷା ଭେରୀଭାସ୍ଵତ୍କରୋରୁହା ଭାତି ॥ ୪୬ ॥

ନିଖିଲୋପନିଷଦ୍ଵିଦ୍ୟାସାରଂ ସଂସାରବନ୍ଧମୋହହରମ୍ ।
ହରମାନ୍ୟଂ ତତ୍ ତେଜୋ ଭାତି ସୁରେଶାଦିରକ୍ଷଣୋପାୟମ୍ ॥ ୪୭ ॥

ଶଂଭୋରୁତ୍ସଵଧାରା ନଵନଵହାରା ସମାଶ୍ରିତାଧାରା ।
ସଂଵିଦ୍ରୂପାରୂପା କୋପାର୍ଦିତଦୁର୍ଜନା ଚ ସା ଜୟତି ॥ ୪୮ ॥

ପୁଣ୍ୟସମୁଦାୟସରଣିଂ ପୁରହୂତମୁଖୈରଭିଷ୍ଟୁତାମମ୍ବାମ୍ ।
ଭଜ ମାନସ ଭୋ ନିତ୍ୟଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦାଦ୍ଵୟାତ୍ମିକାଂ ଦେଵୀମ୍ ॥ ୪୯ ॥

ଜୀଵିତସର୍ଵସ୍ଵମିଦଂ ଶଂଭୋରମ୍ଭୋଜଲୋଚନଂ ରତ୍ନମ୍ ।
ୟଚ୍ଚିନ୍ତନେନ ଧନ୍ୟା ଵୈମାନିକଵନ୍ୟକଲିତଵିଶ୍ରାମାଃ ॥ ୫୦ ॥

ଅନ୍ତସ୍ତମୋନିହନ୍ତ୍ରୀ ସଂଧ୍ୟାପୂର୍ଵା ଵିଭାତି ଗିରିତନୟା ।
ଉଦୟେ ୟସ୍ୟା ଵିଦୁଷାଂ ଵିଲସନ୍ତି କରାମ୍ବୁଜାନି ନକ୍ତମପି ॥ ୫୧ ॥

କୁଲଗିରିନାଥନୂଜେ ଲୋକାମ୍ବ ତ୍ଵତ୍ପଦାମ୍ବୁଜଂ ଜନ୍ତୁଃ ।
ଭକ୍ତ୍ୟା ସ୍ମରତି ହୃଦି ସ୍ଵେ ତତ୍ପଦୟୁଗଲଂ ଵହନ୍ତି ଶିରସାନ୍ୟେ ॥ ୫୨ ॥

ମହିଷାସୁରମର୍ଦନି ତେ ଭୀମଂ ରୂପଂ ତଦସ୍ତୁ ରିପୁନେତ୍ରେ ।
ସାଦରକଟାକ୍ଷାପାତଂ ପୁରତୋ ମମ ଭାତୁ ସୌମ୍ୟରୂପଂ ତେ ॥ ୫୩ ॥

ଆଦୃତଶୁକାଦିଵାଣୀ ଵାଣୀଶସୁରେଶହରିମୁଖୈଃ ସ୍ତୁତ୍ୟା ।
ସୁମଲସିତମୃଦୁଲଵେଣୀ ଵିଲସତି କୈଲାସପୀଠିକାମଧ୍ୟେ ॥ ୫୪ ॥

ଦୟମାନମାନସଂ ତତ୍ ସ୍ମୟମାନମୁଖଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ତତ୍ତେଜଃ ।
ନିୟମାଦିଵିଧୁତପାପା ଵୟମାନନ୍ଦାଶ୍ରୁଝରପରୀତାଙ୍ଗାଃ ॥ ୫୫ ॥

ଲଲିତଗତିଂ ସୁରଵିନୁତିଂ ଲସିତମତିଂ କିଂଚ ୟତିମନୋଜୁଷ୍ଟାମ୍ ।
ତଵ ମୂର୍ତିମମ୍ବ ପାର୍ଵତି କଦା ନୁ ପଶ୍ୟନ୍ ନୟାମି କଲିକାଲମ୍ ॥ ୫୬ ॥

କୁରୁତେ ମନସି ମଦୀୟେ ଵିହାରଲୀଲାଂ ନଗେନ୍ଦ୍ରଵରକନ୍ୟା ।
ତାଵଦ୍ ଵିଲସତି ଚିନ୍ମୟତତ୍ତ୍ଵଂ ତତ୍ତ୍ଵାର୍ଥିଭିଃ ସମାରାଧ୍ୟମ୍ ॥ ୫୭ ॥

ଶଂକରମିଶ୍ରିତଦେହଂ ଶ୍ରୁତିସୁଦତୀମୌଲିଭୂଷଣଂ ତେଜଃ ।
ମୁଖଜିତଚନ୍ଦ୍ରଂ ତନ୍ମେ ପ୍ରସୀଦତୁ କ୍ଷିପ୍ରନମ୍ରପାପହରମ୍ ॥ ୫୮ ॥

ଵିଧୁମୌଲିଵିଭ୍ରମଶ୍ରୀର୍ଵିଦ୍ରୁମରୁଚିସୋଦରାତ୍ମତନୁକାନ୍ତିଃ ।
ସିଞ୍ଚତ୍ୟମୃତମିହାକ୍ଷ୍ଣୋଶ୍ଚିରପୁଣ୍ୟଵଶାଦିହାସେଵ୍ୟମ୍ ॥ ୫୯ ॥

ପରକୈଵଲ୍ୟାନନ୍ଦପ୍ରାପ୍ତିସ୍ତେଷାଂ ଧ୍ରୁଵଂ ହି ତନୁଭଜାମ୍ ।
ୟେଷାଂ ଚିତ୍ତେ ଵିତ୍ତାଧିପମୁଖସେଵ୍ୟା ଵିହାରଭାଗ୍ ଗୌରୀ ॥ ୬୦ ॥

ଗୌରି ତଵ ପାଦପଦ୍ମଂ ଶଶଧରକଲୟାଙ୍କିତାତ୍ମମୌଲିତଲେ ।
ମମ ଚାନ୍ତିମପ୍ରୟାଣେ ଵିଲସତୁ ନେତ୍ରେ ସ୍ମୃତୌ ଚ ହୃଦି ଵାଚି ॥ ୬୧ ॥

ଶଂକରସୁକୃତସମୂହା କିଂକରଦେଵାଦିରଙ୍କଵୀଣା ଚ ।
ଶଙ୍କାଦିମୋହହନ୍ତ୍ରୀ ଲସତୁ ମମାକ୍ଷ୍ଣୋଃ ଶଶାଙ୍କମୌଲିତଲା ॥ ୬୨ ॥

କୁଚକୁମ୍ଭାଶ୍ଲେଷଵଶାଦାହୃତହରଚିତ୍ତଵୃତ୍ତିରମରାଣାମ୍ ।
ମନୁଜାନାମପି ନିତ୍ୟଂ ଦୈଵତମେଷା ଚକାସ୍ତି ଗିରିକନ୍ୟା ॥ ୬୩ ॥

ପରିତୁଷ୍ଟା ହରଭଜନେ ନିଜଗଲକଲଗୀତିଵିଜିତପରପୁଷ୍ଟା ।
ସୂଚିତସୁରରିପୁକଷ୍ଟା ପରମକଲତ୍ରଂ ହରସ୍ୟ ତଜ୍ଜୟତି ॥ ୬୪ ॥

ସତତାଲୋଲିତଦୟୟା ଦୃଶାମ୍ବ ମାଂ ପଶ୍ୟ ସରସିଜାତରୁଚା ।
ପରମଶିଵେ ନିର୍ଵୃତ୍ତିମହମଵାପ୍ୟ ତେନୈଵ ତାଵକୋ ଭକ୍ତଃ ॥ ୬୫ ॥

ସରସକଵିତା ଚ ସଂପଚ୍ଚାକ୍ଷୋଭ୍ୟଂ ମଣ୍ଡଲାଧିପତ୍ୟଂ ଚ ।
ନନୁ ଜାୟତେ ନୃଣାଂ କିଲ ତଵ ଵୀକ୍ଷାଵୈଭଵେନ ଭଵକାନ୍ତେ ॥ ୬୬ ॥

ତ୍ଵନ୍ମୌଲିଚନ୍ଦ୍ରଵିସୃମରକରଧାରାଭିଃ କୃତାଭିଷେକା ତ୍ଵମ୍ ।
ଦ୍ଵିଗୁଣିତଦୟାର୍ଦ୍ରହୃଦୟା ପରିପୁଷ୍ୟସି ମଙ୍ଗଲାନି ଭକ୍ତାନାମ୍ ॥ ୬୭ ॥

ଗୌରି ନଗାଧିପତନୟେ ଶଶିଶେଖରଦିଵ୍ୟମହିଷି ମାଂ ପାହି ।
ଇତି କିଲ କଲିତାଞ୍ଜଲୟଃ ସେଵନ୍ତେ ସୁରନରାଦୟୋ ନିତ୍ୟମ୍ ॥ ୬୮ ॥

ପରମେଶ୍ଵରଦୟିତେ ତ୍ଵତ୍ପଦପଦ୍ମୟୁଗାର୍ଚନାରତାଃ ସନ୍ତଃ ।
କଲୟନ୍ତି ଗାଙ୍ଗସଲିଲଂ ପୁଷ୍ପାଣ୍ୟପି ଭକ୍ତିଭାରସଂପନ୍ନାଃ ॥ ୬୯ ॥

ଶୃଙ୍ଗାରାଗମସାରା ତଵ ଲୀଲା ଜୟତି ଚେତସି ଭଵସ୍ୟ ।
ଅତ ଏଵ ସ୍ଵାଙ୍ଗେ ତ୍ଵାମାରୋପୟଦାଶୁ ଵିଜିତକାମୋଽପି ॥ ୭୦ ॥

ନନୁ ମାତରମ୍ବ ମନ୍ଦସ୍ମିତଲୀଲାଦିକମୁଦୀକ୍ଷ୍ୟ ଶଶିମୌଲିଃ ।
ଵିରହାସହିଷ୍ଣୁରନିଶଂ ଵହତି ତ୍ଵାଂ ନୈଜଵପୁଷି ସାନନ୍ଦମ୍ ॥ ୭୧ ॥

ତଵ ଶଂକରି ଭୂଷୋରଗଲସଦୁରୁମଣିଦମ୍ଭତଃ ଶିଵଃ କାଲେ ।
ନୀରାଜନମାତନୁତେ ଭକ୍ତହିତାର୍ଥୀ ସୁମଙ୍ଗଲାଵାପ୍ତ୍ୟୈ ॥ ୭୨ ॥

ତଵ ପାଦଭକ୍ତିରମ୍ବ କ୍ଷିତିଧରତନୟେ ତନୋତି କଵିସୂକ୍ତିମ୍ ।
ଅମରଶ୍ରିୟମଥ ସହସା ଧରାଧିପତ୍ୟାଦିକଂ ନୃଣାମ୍ ॥ ୭୩ ॥

ଆଲୋକନେନ ମାତସ୍ତଵ ମନୁଜାନାଂ ହୃଦି ସ୍ଥିତଂ ଚ ତମଃ ।
ଗଲତି ହଠାତ୍ ପାପାଲିଃ ସହସାମରଲୋକସଂପଦାଭାତି ॥ ୭୪ ॥

ୟଃ ସୂକ୍ତିମାଲିକାଭିସ୍ତଵ ପାଦୟୁଗଂ ସମର୍ଚୟତି ଜନ୍ତୁଃ ।
ତତ୍ପଦୟୁଗ୍ମଂ ତୁ ସୁରାଃ କଲ୍ପମହୀରୁହସୁମୈଶ୍ଚ ଗାଙ୍ଗଜଲୈଃ ॥ ୭୫ ॥

ପାର୍ଵତି ତଵ ମୁଖକମଲାଲୋକନତୋ ଗଲିତସଂଶୟାଃ ସନ୍ତଃ ।
କୈଵଲ୍ୟରୂପକନ୍ଦଲମାସାଦ୍ୟ ଵିଧାନତୋ ଜନା ଭାନ୍ତି ॥ ୭୬ ॥

ନନ୍ଵଦ୍ରିସୁତେ ମନ୍ଦସ୍ମିତକାନ୍ତିମିଷାତ୍ ତ୍ଵଦୀୟକୀର୍ତିଝରୀ ।
ଦିକ୍ସୌଧାଞ୍ଚଲଭାଗେ ଵିଲସତି ନତରକ୍ଷଣୋତ୍ଥିତା ଜଗତି ॥ ୭୭ ॥

କରଣଵିହୀନାନ୍ ମୂଢାନ୍ ନରାନ୍ ସୁରାନ୍ ପାସି ୟୋଗିନୋଽପି ତଥା ।
ଲୋକାମ୍ବ ଭାଵନାଦ୍ୟୈଃ କାଲେ କାଲେ ନଗେନ୍ଦ୍ରତନୟେ ତ୍ଵମ୍ ॥ ୭୮ ॥

ନଗରାଜଵଂଶସଂପଦ୍ ଦିଵ୍ୟା କାଚିଦ୍ ଵିଭାତି ହରମାନ୍ୟା ।
ଗଣପତିମୟୂରଵାହୌ ୟତ୍ତନୟୌ ଲୋକସଂପଦେ ଜୟତଃ ॥ ୭୯ ॥

ପ୍ରତିଦିନକଲିତାମେନାମଞ୍ଜଲିକଲିକାମଗାଧିପତନୂଜେ ।
ଅଙ୍ଗୀକୁରୁଷ୍ଵ ଦୟୟା ତେନୈଵ ଵୟଂ କୃତାର୍ଥାଃ ସ୍ମଃ ॥ ୮୦ ॥

କଲ୍ୟାଣକେଲିଭାଜନମିହ ଶର୍ଵସ୍ୟାପ୍ରେମୟତୁଷ୍ଟିକଲା ।
ଚନ୍ଦ୍ରକଲାଵିଲସିତନିଜମୌଲିତଲା ଭାତୁ ମାନସେ କାପି ॥ ୮୧ ॥

ଵିନତଜନବନ୍ଧହାରିଣି କଲ୍ୟାଣି ପୁରାରିସୁକୃତପରିପାକେ ।
ବଧ୍ନୀମୋ ଵୟମଞ୍ଜଲିମନୁଦିନମମିତାତ୍ମଚିତ୍ସୁଖାଵାପ୍ତ୍ୟୈ ॥ ୮୨ ॥

କଂଦର୍ପାଗମସାରା ଲସଦୁରୁହାରା ଚ ମଙ୍ଗଲାକାରା ।
ତାରାଧିପଵାସଲସନ୍ମୌଲିତଲା ଭାତୁ ମାନସେ ଦେଵୀ ॥ ୮୩ ॥

ନତହଂସାଵଲିରେଷା ଗତିଜିତହଂସାଵଲୀ ଚ ଗିରିତନୟା ।
ଶିଶିରୀକରୋତି ଲୋଚନମାଲାମାଲାପଵିଜିତଶୁକଵାଣୀ ॥ ୮୪ ॥

ଶୁକଵାଣୀସଦୃଶୀୟଂ ମମ ଵାଣୀ ହରକୁଟୁମ୍ବିନୀନିକଟମ୍ ।
ନ ଖଲୁ କରୋତି ପ୍ରାପ୍ତା ମୁଦମସ୍ୟା ମଧୁରମନ୍ଦହାସଜୁଷଃ ॥ ୮୫ ॥

ଶଶିଶକଲକଲିତମୌଲିସ୍ତ୍ରିଲୋଚନା କୁଙ୍କୁମଚ୍ଛାୟା ।
ପାତି ଜନନୀ ଜନାନାଂ କିଂନରୟକ୍ଷାଦିଗେୟମାହାତ୍ମ୍ୟା ॥ ୮୬ ॥

ନିଜତନୁତେଜଃପ୍ରସରୌରିନ୍ଦୁକଲୋତ୍ତଂସଲସିତମୌଲିତଲା ।
ପୂରୟତି ଲୋକମାତା ତ୍ରିଭୁଵନମିଦମାତ୍ତକୌତୁକା ପୀଠେ ॥ ୮୭ ॥

ତଵ ମାତରଙ୍ଘ୍ରିସରସିଜଭକ୍ତିଵିଶେଷାତ୍ତଵୈଭଵା ହି ନରାଃ ।
ଵୈମାନିକପଦଵୀଷ୍ଵପ୍ୟାଶାରହିତା ଵିଶନ୍ତି ତେ ଧାମ ॥ ୮୮ ॥

ତଵ ହାରମଣିପ୍ରଭୟା ପାର୍ଶ୍ଵସ୍ଥିତଶଂଭୁଚନ୍ଦ୍ରମୌଲିକଲା ।
ସଂପ୍ରାପ୍ତପୂର୍ଣମଣ୍ଡଲଶୋଭା ସତତଂ ଵିରାଜତେ ମାତଃ ॥ ୮୯ ॥

ଅର୍ଧାଙ୍ଗଶଂଭୁଭୂଷଣଫଣାମଣିପ୍ରଚୁରକାନ୍ତିଵୀଚୀଭିଃ ।
ତଵ ହସ୍ତହରିଣପୋତଃ ଶଶ୍ଵଦ୍ ଧାଵତି ନଵୀନତୃଣବୁଦ୍ଧ୍ୟା ॥ ୯୦ ॥

ନାଥକଲାନୁଗୁଣଂ ତେ ରୂପଂ ଜଗଦମ୍ବ ସର୍ଵବୁଧଵନ୍ଦ୍ୟମ୍ ।
ପର୍ଵତରାଜସୁତେ ନଃ ଶ୍ରେୟଃଶ୍ରେଣ୍ୟୈ ତଦସ୍ତୁ କଲିତଦୟମ୍ ॥ ୯୧ ॥

କୈରାତୋ ଵେଷୋ ଵା ଭିକ୍ଷାଟନରୂପମନ୍ୟଦପି ଶଂଭୋଃ ।
ସର୍ଵଂ ତତ୍ ତ୍ଵତ୍କଲୟା ଲସିତଂ ଭାତ୍ୟତ୍ର ଭୂଧରେନ୍ଦ୍ରସୁତେ ॥ ୯୨ ॥

ତ୍ରିପୁରଵିଜୟଶ୍ଚ ମାତସ୍ତ୍ଵତ୍କୋପାଦରିଷୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲେସ୍ତୁ ।
ଆସୀତ୍ ସୁଲଭକଲଃ କିଲ ତେ କୀର୍ତିଃ କୀର୍ତିତା ଦିଶାଂ ଵଲୟେ ॥ ୯୩ ॥

ତଵ ପାଦାମ୍ବୁଜସେଵାଦରେଣ ମାତସ୍ତଵ ସ୍ତୁତ୍ୟାମ୍ ।
ୟୈଃ କଲିତା ମତିରେଷାଂ ଚରଣୌ ପୂଜ୍ୟୌ ହି ନାକିନାଂ ଵୃନ୍ଦୈଃ ॥ ୯୪ ॥

ତଵ ପାଦଭକ୍ତିଭୂମ୍ନା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟଂ ସର୍ଵସଂମାନ୍ୟମ୍ ।
କୀର୍ତିଂ ଚ ସୁଖଂ ଲଭତେ ଭକ୍ତସ୍ତେ ମାତରଚଲସୁତେ ॥ ୯୫ ॥

ପରିଫୁଲ୍ଲକମଲସୁଷମାସଂମାନ୍ୟୈସ୍ତେ କଟାକ୍ଷୈର୍ୟଃ ।
ଭାତ୍ୟଙ୍କିତୋ ଧରଣ୍ୟାଂ ସ ତୁ ଧନଦୋ ଵା ମହେନ୍ଦ୍ରୋ ଵା ॥ ୯୬ ॥

କମଲାକ୍ଷମୁଖୈର୍ଦେଵୈଃ ଫକ୍କୃତଗୀର୍ଭିସ୍ତଵ ସ୍ତୁତୌ ମାତଃ ।
କଥମମ୍ବ ମାନୁଷୋଽହଂ ସ୍ତୋତୁଂ ତ୍ଵାଂ ଶକ୍ନୁୟାଂ ମନ୍ଦଃ ॥ ୯୭ ॥

ତଵ ପାଦପଦ୍ମଭକ୍ତିର୍ଧରଣିଧରେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ କନ୍ୟକେ କାଲେ ।
ଵାଚାଲୀକୁରୁତେ ମାଂ ମନ୍ଦମପି ସ୍ତୋତୁମାଦରାଜ୍ଜନନି ॥ ୯୮ ॥

ଜନନି ଵିନା ପୁଣ୍ୟାନାଂ ଖଣ୍ଡଂ ତ୍ଵାମୀକ୍ଷିତୁଂ ନୟନୈଃ ।
ଶକ୍ତା ନୈଵ ହି ମନୁଜାସ୍ତେ ରୂପଂ ତତ୍ ପରଂ ଜୟତି ॥ ୯୯ ॥

ନାକିନଗରାମ୍ବୁଜାକ୍ଷୀନିଟିଲସୁମାମୋଦଵାସିତଂ ମାତଃ ।
ତଵ ଚରଣପଙ୍କଜଂ ମେ କୃନ୍ତତି ମୋହାଦିକଂ ହୃଦୟେ ॥ ୧୦୦ ॥

ପରମେଶ୍ଵରସ୍ୟ ଦୟିତାପାଦପୟୋଜାତପାଂସଵୋ ଧନ୍ୟାଃ ।
କୃତପୁଣ୍ୟାନାଂ ମୂର୍ତିଷୁ ଭାସନ୍ତେ ସର୍ଵଶୁଦ୍ଧୟେ ହ୍ୟେତେ ॥ ୧୦୧ ॥

ତଵ ପାଦଜଲଜରେଣୁସ୍ପର୍ଶନସଂଜାତଵୈଭଵା ମନୁଜାଃ ।
ଧିକ୍କୃତନାକେଶପଦାସ୍ତଵ ସାରୂପ୍ୟାଦିସଂପଦୁଲ୍ଲସିତାଃ ॥ ୧୦୨ ॥

ଜନନି ତଵାଲକରତ୍ନପ୍ରଭାପ୍ରରୋହୈର୍ଗିରୀଶଶିରସି କଲା ।
ଚାନ୍ଦ୍ରମସୀ ସା ଭଜତେ ଜପାପ୍ରଭାଲେପନଂ ରମ୍ୟମ୍ ॥ ୧୦୩ ॥

କାଞ୍ଚ୍ୟାଂ ଵା କୈଲାସେ ମେରୌ ଵା ଭକ୍ତମାନସାମ୍ଭୋଜେ ।
ପରମଶିଵଵାମଭାଗେ ରାଜତି କାଲେଽମ୍ବିକା ଖ୍ୟାତା ॥ ୧୦୪ ॥

ଧ୍ୟାନପରୀଵାହାଙ୍କୁରକଲିତଂ ତେ କୁସୁମକୋମଲଂ ହି ଵପୁଃ ।
ୟୋଗିହୃଦୟାମ୍ବୁଜାନ୍ତର୍ଜନନି ଵିଭାତି ସ୍ଫୁଟାକାରମ୍ ॥ ୧୦୫ ॥

ୟେଷାମଞ୍ଜଲିକଲିକାଲସିତଂ କରୟୁଗମିଦଂ କାଲେ ।
ନ ପ୍ରେରୟତି କୃତାନ୍ତୋ ନିଜଦୂତାନ୍ ତେଷୁ ତେ ପରଂ ଗୁରଵଃ ॥ ୧୦୬ ॥

କାରୁଣ୍ୟାକୁଲିତହୃଦା ତୟାମ୍ବୟା ଭକ୍ତପାପାଲିଃ ।
ନ ହି ଗଣ୍ୟତେ ଗିରୀଶୋଽପ୍ୟସ୍ମିନ୍ ସତତଂ କୃତପ୍ରସାଦଶ୍ଚ ॥ ୧୦୭ ॥

ଜଗତଃ ପିତରାଵେତୌ ରକ୍ଷାହେତୋର୍ନିଜାଙ୍ଘ୍ରିଭକ୍ତାନାମ୍ ।
ରାଜତ ଇହ ବହୁରୂପୌ ଜନଦୃକ୍ଦୃଶ୍ୟୌ ଚ ଦେଵଵନ୍ଦ୍ୟୌ ଚ ॥ ୧୦୮ ॥

ସା ଭଗଵତୀ ପୁରସ୍ତାଦାସ୍ତାଂ ନଃ ଶାଂକରୀ ଜନନୀ ।
ୟଦ୍ଵୀକ୍ଷାଲଵହୀନାଃ ପୀଡ୍ୟନ୍ତେ ତପ୍ତଗାତ୍ରାଶ୍ଚ ॥ ୧୦୯ ॥

ଜାତପରାକ୍ରମକଲିକା ଦିଶି ଦିଶି କିଂନରସୁଗୀତନିଜୟଶସଃ ।
ଧନ୍ୟା ଭାନ୍ତି ହି ମନୁଜା ୟଦ୍ଵୀକ୍ଷାଲଵଵିଶେଷତଃ କାଲେ ॥ ୧୧୦ ॥

ଵାଚାଂ ସନାତନୀନାଂ ଵିଶ୍ରାନ୍ତିସ୍ଥାନକଂ ହି ୟତ୍ ସ୍ଥାନମ୍ ।
କରୁଣାପାଲିତଲୋକତ୍ରିତୟଂ ତଦ୍ ଭାତି ସୁକୃତିହୃଦୟତଟେ ॥ ୧୧୧ ॥

ଶ୍ରୁତିମୌଲିଭୂଷଣଂ ତେ ପଦାରଵିନ୍ଦଂ ଜନଃ କାଲେ ।
ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରଣମ୍ୟ ବହୁଜନନଗରେ ସିଂହାସନେ ଲସତି ॥ ୧୧୨ ॥

ଶ୍ୟାମା ଚନ୍ଦ୍ରକଲୋଜ୍ଜ୍ଵଲମୌଲିରିୟଂ ଶାଂକରୀ କାଲେ ।
ଧ୍ୟାନଜପାଦୌ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମନାଂ ହୃଦି ପ୍ରସ୍ଫୁରତ୍ୟମଲେ ॥ ୧୧୩ ॥

ତ୍ରିଭୁଵନରକ୍ଷାହେତୋରଙ୍ଗୀକୃତଗିରିଶଦେହୟଷ୍ଟିରିୟମ୍ ।
ରାଜତି ରାଜତପୀଠେ ତ୍ରିଭୁଵନସୁନ୍ଦରରୁଚାତ୍ତବହୁକୋଣେ ॥ ୧୧୪ ॥

ନିଶ୍ଚଲଦୀପକଲା ସା ରକ୍ଷିତମରୁଦୌଷ୍ଣ୍ୟହୀନନିଜରୂପା ।
ଶୂଲିସ୍ନେହୋଲ୍ଲସିତା ଜନହୃତ୍ତମସାଂ ନିହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ॥ ୧୧୫ ॥

ନିଗମାନ୍ତମଧ୍ୟଵୀଥୀମହାମଣିଃ ସର୍ଵମୂଲ୍ୟା ଚ ।
ଭକ୍ତିକ୍ରୟା ଚ କାଲେ କେୟୂରମଣିଶ୍ଚ ଶୂଲିନୋ ଜୟତି ॥ ୧୧୬ ॥

କଲ୍ୟାଣସଂତତେର୍ୟା କଲିତା ଜନ୍ମସ୍ଥଲୀତି ଵିବୁଧେଶୈଃ ।
ନଃ କଲ୍ୟାଣାୟ ସ୍ୟାତ୍ ସା ଗୌରୀ ମେଦୁରା ଦୟୟା ॥ ୧୧୭ ॥

ତଵ କେଶକାନ୍ତିଵିସରୈ ରାହୋଃ ଶଙ୍କା ଶିରଃସ୍ଥେନ୍ଦୋଃ ।
ଗ୍ରସନାଦିଦୈନ୍ୟହାରିପ୍ରଭାଵମାଲୋଚ୍ୟ ତେ ସୌମ୍ୟଃ ॥ ୧୧୮ ॥

ମନ୍ଦସ୍ମିତରୁଚିଭରିତେ ପୁରଃସ୍ଥଲେ ତେଽର୍ଚନାହେତୋଃ ।
ନ୍ୟସ୍ତାନି ହି ପୁଷ୍ପାଣି ଭ୍ରମରାକ୍ଷେପାତ୍ ସ୍ଫୁଟଂ ଭାନ୍ତି ॥ ୧୧୯ ॥

କ୍ଷୀରସହୋଦରମନ୍ଦସ୍ମିତରୁଚିନିରସିତନତାଲିହୃତ୍ତିମିରା ।
ସା ଜୟତି ଶାଂକରୀ କିଲ ଶଂକରସଂସ୍ତୂୟମାନଵିଭଵା ଚ ॥ ୧୨୦ ॥

ମନ୍ଦାନାମପି ମଞ୍ଜୁଲକଵିତ୍ଵରସଦାୟିନୀ ଜନନୀ ।
କାପି କରୁଣାମୟୀ ସା ଲସତୁ ପୁରସ୍ତାତ୍ ସଦାସ୍ମାକମ୍ ॥ ୧୨୧ ॥

ତାପହରସଵିଵର୍ଷଣକୃତକୁତୁକା କାପି ନୀଲନଲିନରୁଚିଃ ।
କାଦମ୍ବିନୀ ପୁରସ୍ତାଦାସ୍ତାଂ ନଃ ସଂତତଂ ଜନନୀ ॥ ୧୨୨ ॥

କରୁଣାକଟାକ୍ଷଲହରୀ କାମାୟାସ୍ତୁ ପ୍ରକାମକୃତରକ୍ଷା ।
ଗୌର୍ୟା ଗିରିପତିମାନ୍ୟା ସତ୍ସୁଖଦାନେ ଭୃଶଂ ଖ୍ୟାତା ॥ ୧୨୩ ॥

ଐକ୍ୟମନୀୟତ ନିତରାଂ ୟଦାଦରେଣେନ୍ଦୁମୌଲିନା ପୂର୍ଵମ୍ ।
ତତ୍ ତେଜୋ ହୃଦି ଲସତୁ ସ୍ଥିରେ ଚ ନିଷ୍କଲ୍ମଷେଽସ୍ମାକମ୍ ॥ ୧୨୪ ॥

ୟତ୍ପଦରେଖା ମାନ୍ୟା ଲେଖାଦୀନାଂ ଶୁଭୋଦୟେ ନିଭୃତମ୍ ।
ସା ଲୋଚନେ ପୁରସ୍ତାଦାସ୍ତାଂ ନଃ ଶଶିକଲୋଲ୍ଲସନ୍ମୌଲିଃ ॥ ୧୨୫ ॥

ୟସ୍ୟାଵିର୍ଭାଵଵଶାନ୍ମାନ୍ୟୋଽଭୂଦ୍ ଭୂଧରେନ୍ଦ୍ରୋଽପି ।
ତତ୍ ପାର୍ଵତୀତି ସଂଜ୍ଞଂ ଗୌରୀ ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ଚ ଲୋକାମ୍ବା ॥ ୧୨୬ ॥

ମାରାରାତିମନୋହରଲାଵଣ୍ୟା କୁସୁମମୃଦୁଶରୀରେୟମ୍ ।
ନିଜକରୁଣାପାଙ୍ଗସୁଧାପୂରଣକୃତଵୈଭଵା ଭାତି ॥ ୧୨୭ ॥

ଧନଧାନ୍ୟକୀର୍ତିକଵିତାଲଲନାସୁତହର୍ମ୍ୟମୁଖ୍ୟକାମପରୈଃ ।
ତୈର୍ନୂନମର୍ଚିତାଚଲସୁତାଙ୍ଘ୍ରିଜଲଜୈସ୍ତଥାଭୂତୈଃ ॥ ୧୨୮ ॥

ଗିରିଶ୍ଶରୀରଵିହାରି ତ୍ରାତଜଗତ୍ ତତ୍ ପରଂ ଜ୍ୟୋତିଃ ।
ଶାରଦସରସିଜନୟନଂ ମମ ଗୌରୀରୂପମାଵିରସ୍ତୁ ହୃଦି ॥ ୧୨୯ ॥

ଅଚଲସୁତୟା ସନାଥା ଵୟମେତେ ଧୂତପାପକଲାଃ ।
ଶଶିଶିଖରଂ ଚର୍ମଧରଂ ଗଙ୍ଗାଧରମୀକ୍ଷ୍ୟ ମୋଦନ୍ତେ ॥ ୧୩୦ ॥

ପ୍ରୌଢାନ୍ଧକାରନିରସନଚଣମେତତ୍ ପାର୍ଵତୀରୂପମ୍ ।
ପରମଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲସତି ସ୍ଫୁଟଂ ଚ ସଦ୍ଗଣସମାଵୃତଂ ହୃଦୟେ ॥ ୧୩୧ ॥

ଦହରାକାଶଵିହାରି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଲସଦୁତ୍ତମାଙ୍ଗମିଦମାଦ୍ୟମ୍ ।
ଚିନ୍ତାରତ୍ନଂ ଗିରିଶପ୍ରକାମଭାଗ୍ୟଂ ଚ ଲୋକଦୀପକଲା ॥ ୧୩୨ ॥

ପୁଣ୍ୟାଙ୍କୁରଵୃଦ୍ଧିକରଂ ଗୌରୀରୂପଂ ସଦା ଧ୍ୟାୟେ ।
ୟଚ୍ଛିଵନେତ୍ରମହୋତ୍ସଵନିଭୃତଂ ରକ୍ଷିତଜଗତ୍ତ୍ରିତୟମ୍ ॥ ୧୩୩ ॥

ସୂର୍ୟସୁତାକଲ୍ଲୋଲୋଲ୍ଲଲନଦଶାରମ୍ୟନେତ୍ରଲହରୀଭିଃ ।
ଶ୍ରେୟଃସଂତତିମଚିରାତ୍ ତରଙ୍ଗୟତି ନଃ ସଦା ଦେଵୀ ॥ ୧୩୪ ॥

ଭୂଧରକନ୍ୟା ସେୟଂ ସାଦରଦତ୍ତାର୍ହଣାଦିବହୁତୋଷା ।
ଵାଦରସଵିଜୟଦାଃ ନଃ ପାଦରସାସକ୍ତକଲିତବହୁଭାଷା ॥ ୧୩୫ ॥

ପ୍ରୌଢତମାଲଵନାଲୀରୁଚିଭରକମନୀୟନେତ୍ରଵିସ୍ଫାରୈଃ ।
ଦିଶି ଦିଶି କଲିତା ସଂପଦ୍ ୟୟା ତୟା ନଃ କୁଲଂ ଜୟତି ॥ ୧୩୬ ॥

ନିଜତାରୁଣ୍ୟଵିହାରୈର୍ମୋହକରଂ ଶୂଲିନୋଽପି ୟତ୍ ତେଜଃ ।
ତତ୍ କୁମୁଦିନୀଶଖଣ୍ଡସ୍ଫୁରଚ୍ଛିରଃକରଲସଦ୍ଧନୁର୍ଵର୍ୟମ୍ ॥ ୧୩୭ ॥

ଶଂକରପୁଣ୍ୟାଙ୍କୁରକୃତରୂପଂ ପାଥୋଜନୟନଂ ଚ ।
ପୃଥୁଜଘନକୁଚୟୁଗଂ ଚ ତ୍ରାତଜଗତ୍ ଦଗ୍ଧଦୈତ୍ୟଚୟମ୍ ॥ ୧୩୮ ॥

ନୀଲନଲିନୀସୁମାଲୀଲଲିତକଚଂ ଶଂକରାର୍ହଲଲିତକୁଚମ୍ ।
କୈଲାସପୀଠମଧ୍ୟେ ଭାତି ସଦା ଧ୍ୟେୟମାରାଧ୍ୟମ୍ ॥ ୧୩୯ ॥

ସ୍ମରଣଦଶୟାପି କାପି ପ୍ରଦୀପିକା ନାଶିନୀ ତମସାମ୍ ।
ନିଗମତତିସୌଧଵଲଭୀପ୍ରକାଶିନୀ ନିତ୍ୟତେଜସ୍କା ॥ ୧୪୦ ॥

ପୁରାରିପୁଵାମାଙ୍କତଲୋଦ୍ଭାସିତଗାତ୍ରଂ ମହଃ କିମପି ।
ହୃଦି ଲସତୁ ସଂତତଂ ମେ ନିରସ୍ତସଂସୃତିତମୋରାଶି ॥ ୧୪୧ ॥

ନିଗମାନ୍ତମଧ୍ୟପଞ୍ଜରଶୁକୀ ଶୁକାଦ୍ୟୈଃ ସମାରାଧ୍ୟା ।
କରଧୃତପୁଣ୍ଡ୍ରେକ୍ଷୁକଲା ଶ୍ରେୟଃସଂତାନଦାୟିନୀ ନମତାମ୍ ॥ ୧୪୨ ॥

ତଵ ପାଦପଦ୍ମଶୋଭାଚ୍ଛୁରିତଂ ପୁରତଃ ସ୍ଥଲଂ ଗୌର୍ୟାଃ ।
କୃତପଲ୍ଲଵସଂସ୍ତରଣଂ ମତ୍ଵା ତୂଷ୍ଣୀଂ ବଭୂଵ ତେ ଦାସଃ ॥ ୧୪୩ ॥

ନଵଜଲଧରନୀଲରୁଚା ସଂମାନ୍ୟୈସ୍ତେ କଟାକ୍ଷକାନ୍ତିଭରୈଃ ।
ସଂକଲିତନିତ୍ୟତୋରଣଶୋଭଂ ତେ ମଣ୍ଟପାସ୍ଥାନମ୍ ॥ ୧୪୪ ॥

ରାକାଚନ୍ଦ୍ରନିଭାସ୍ୟା ସା କାଶ୍ୟାଦିଷୁ କୃତାତ୍ମବହୁପୀଠା ।
ନାକାଦିରାଜଵିନୁତା ଶୋକାଦିହରପ୍ରଭାଵଜନ୍ମକଲା ॥ ୧୪୫ ॥

ପାରାଵାରସୁତାଦ୍ୟୈରାରାତ୍କଲନୀୟନୈଜଵିଭଵା ସା ।
ଵୀରାଢ୍ୟନୈଜରୂପା ଦାରାଃ କୈଲାସଵାସିନୋ ଜୟତି ॥ ୧୪୬ ॥

ଧୀରାତ୍ମହୃଦୟକମଲେ ଧାରାଧରନୀଲଚିକୁରଭାରଵତୀ ।
କ୍ଷୀରାଦିହୃଦ୍ୟଵାଣୀ ଧାରା ସା ଭାତି ପାର୍ଵତୀରୂପା ॥ ୧୪୭ ॥

ପରମଶିଵଭାଗ୍ୟଧାଟୀ କାଞ୍ଚନଶାଟୀ ମମାସ୍ତୁ ହୃଦି ସତତମ୍ ।
ପରିମଲିତଵକ୍ତ୍ରଵୀଟୀ କୃତନତିଘୋଟୀ ଗଜାଦିପରିପାଟୀ ॥ ୧୪୮ ॥

ସନ୍ମାନସକାସାରେ କୃତପରମାନନ୍ଦସଂତତିର୍ଜନନୀ ।
ଶଂକରତତ୍ତ୍ଵୋନ୍ମେଷଂ କଲ୍ୟତି କାଲେ ଦୟାସାରାତ୍ ॥ ୧୪୯ ॥

ଏଣାଙ୍କଲସିତମୌଲିଃ କ୍ଷୀଣାନାଂ ରକ୍ଷିଣୀ ପରମା ।
ପାଣାଵାଦୃତହରିଣା ଵୀଣାନୁତିଲାଲିତା ଚ ସା ଜୟତି ॥ ୧୫୦ ॥

ମୂକାଦୀନାଂ ପୁରହରମୌଲ୍ୟାନ୍ଦୋଲନକରୋଜ୍ଜ୍ଵଲା ଵାଚଃ ।
ୟତ୍କାରୁଣ୍ୟାତ୍ କାଲେ ସମୁଲ୍ଲସନ୍ତୀହ ସା ମଦୀୟଧନମ୍ ॥ ୧୫୧ ॥

ସର୍ଵେଷାଂ ଦେଵାନାମପି ମର୍ତ୍ୟାନାଂ ତଥା ଗିରୀଶସ୍ୟ ।
ଏକା ପୁଣ୍ୟଶ୍ରେଣୀ ଗୌରୀରୂପା ହି ସର୍ଵଦା ଜୟତି ॥ ୧୫୨ ॥

ପଶୁପତିପୁଣ୍ୟଶ୍ରେଣୀପରିପାକଂ ପାର୍ଵତୀରୂପମ୍ ।
ନିଜଦୃଗ୍ରକ୍ଷିତଲୋକତ୍ରୟମିଦମାରାଦ୍ ଵିରାଜତେ ତେଜଃ ॥ ୧୫୩ ॥

ଶୀତଲଭୂଧରଜନିତା ଦୟୟା ଚ ପୁନସ୍ତଥା ଶୀତା ।
ଶୀତଲଲଲୟକଟାକ୍ଷା ସା ଜନନୀ ନଃ ସଦା ଜୟତି ॥ ୧୫୪ ॥

ସ୍ମୃତିମାତ୍ରତାପହାନ୍ୟୈ କଲିତପ୍ତାନାଂ ଜନାନାଂ ସା ।
କୃତସଂକଲ୍ପାନଲ୍ପାଭରଣା ଭରଣାୟ ହୃଦି ଲସତି ॥ ୧୫୫ ॥

ସୁକୃତିଜନଦୃଶ୍ୟରୂପଂ ଦୁଷ୍କୃତିଜନଦୂରଗଂ ଚ ତତ୍ ତେଜଃ ।
କାରୁଣ୍ୟପୂର୍ଣହୃଦୟଂ ତଦ୍ଭାଵନତାଂ ତଥା ଜୟତି ॥ ୧୫୬ ॥

ତାପିଞ୍ଛସ୍ତବକରୁଚିର୍ଜନନୀ ସା ଶାଂକରୀ ଭଜତାମ୍ ।
ନିଜଦୃକ୍ପାତପ୍ରଶମିତଦାରିଦ୍ର୍ୟାଦିର୍ଲସତି ପୀଠେ ॥ ୧୫୭ ॥

ପରମଶିଵାସ୍ଥାନତଲେ ନିତ୍ୟଂ ଖେଲନକୃତାଦରଂ ତେଜଃ
ତଦ୍ ରାଜତେ ମୁନୀନାଂ ହୃଦୟେ ନିଗମାନ୍ତସୌଧେ ଚ ॥ ୧୫୮ ॥

ନିଶ୍ଚଲଭାଵଭୃତାଂ ତନ୍ନିଶ୍ଚଲରୂପଂ ଵିରାଜତେ ତେଜଃ ।
ହଂସୀଵ ମାନସେ ମେ ମଞ୍ଜୁଲଗତିଦାୟିନୀ ସୁଦୃଶାମ୍ ॥ ୧୫୯ ॥

ମାଧୁର୍ୟଂ ଵଚସି ଗତୌ ଗାମ୍ଭୀର୍ୟଂ ନେତ୍ରୟୋସ୍ତୈକ୍ଷଣ୍ୟମ୍ ।
ଶୈତଲ୍ୟଂ ହୃଦି ଚ ସଦା ୟତ୍ର ହି ଦୃଶ୍ୟଂ ତଦେଵ ଜନନୀ ନଃ ॥ ୧୬୦॥

ନିଜଶୋଭାଜିତକନ୍ଦୁକକୁଚୟୁଗଲଶ୍ରୀଜିତେଶହୃଦୟା ସା ।
ମନସି ମମ ସଂନିଧତ୍ତାଂ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟାଦିଭିର୍ଵନ୍ଦ୍ୟା ॥ ୧୬୧ ॥

ନିଜମୌଲିଚନ୍ଦ୍ରକିରଣପ୍ରସାରଣେଽପ୍ୟୁଲ୍ଲସତ୍ସରୋଜୟୁଗମ୍ ।
ଦଧତୀ ଶ୍ରଵସୋରେଷା ଚକାସ୍ତି ହୃଦୟେ ପରା ଦେଵୀ ॥ ୧୬୨ ॥

ମୁଖଜିତତାରାନାଥା ମଖଭୁଗ୍ଗଣସେଵ୍ୟଚରଣଜଲଜାତା ।
ନଖକାନ୍ତିପଟଲଦମ୍ଭାଦ୍ ଗତିଜିତହଂସାଵଲୀ ଵିଭାତୁ ହୃଦି ॥ ୧୬୩ ॥

କଵିତାଭାଗ୍ୟଵିଧାତ୍ରୀ ପରିମଲସଂକ୍ରାନ୍ତମଧୁପଗଣକେଶା ।
ମମ ନୟନୟୋଃ କଦା ଵା କର୍ଣେଜପଲୋଚନଂ ଦିଵ୍ୟମ୍ ॥ ୧୬୪ ॥

ଶଶିଖଣ୍ଡଵତଂସଶ୍ରୀଃ ପଶୁପତିଭାଗ୍ୟଂ ଚ ତତ୍ ତେଜଃ ।
ମମ ନୟନୟୋଃ କଦା ଵା କର୍ଣେଜପଲୋଚନଂ ଦିଵ୍ୟମ୍ ॥ ୧୬୫ ॥

ତତ୍ ତେଜଃ ଶାଶ୍ଵତମିହ ସାମାନ୍ୟଂ ଭୂନିଵାସକୃତାମ୍ ।
ଦ୍ୟୁସଦାମପି ଜୟତି କୃତାଦରଂ ତଦସ୍ତୁ ଶ୍ରିୟୈ କାଲେ ॥ ୧୬୬ ॥

ଶତମଖନୀଲମଣୀନାଂ ପ୍ରଭାଵିସାରପ୍ରଲୋଭତନୁକାନ୍ତ୍ୟା ।
ଶ୍ରୁତିମୌଲିସୌଧଦୀପଶ୍ରିୟା ତୟା ନାଥଵାନହଂ କାଲେ ॥ ୧୬୭ ॥

କଵିକୁଲସୂକ୍ତିଶ୍ରେଣୀଶ୍ରଵଣାନନ୍ଦୋଲ୍ଲସଦ୍ଵତଂସସୁମା ।
ସା ଦେଵୀ ମମ ହୃଦୟେ କୃତସାଂନିଧ୍ୟା କୃତତ୍ରାଣା ॥ ୧୬୮ ॥

ପୁଷ୍ପେଷ୍ଵାଗମସାରା ପୁରଭିନ୍ମାନସଵିଭେଦିନିଜକେଲିଃ ।
ଵିଶ୍ଵଵିମୋହନମୂର୍ତିଃ ସା ଦେଵୀ ଶାଂକରୀ ଜୟତି ॥ ୧୬୯ ॥

କାଶୀକାଞ୍ଚ୍ୟାଦିତଟସ୍ଥିରାସନା ମେଖଲାଭିରାମକଟିଃ ।
ମୁଗ୍ଧସ୍ମେରମୁଖୀ ସା ୟା ଗୌରୀ ସଂପଦାଂ ଜନନୀ ॥ ୧୭୦ ॥

ମୁଖଵିଜିତଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଲମିଦମମ୍ଭୋରୁହଵିଲୋଚନଂ ତେଜଃ ।
ଧ୍ୟାନେ ଜପେ ଚ ଜପତାଂ ଚକାସ୍ତି ହୃଦୟେ କଵୀଶ୍ଵରାଣାଂ ଚ ॥ ୧୭୧ ॥

ମଞ୍ଜୁଲକଵିତାସଂତତିବୀଜାଙ୍କୁରଦାୟିନୀ ରସାଲୋକା ।
ଜନନି ତଵାପାଙ୍ଗଶ୍ରୀର୍ଜୟତି ଜଗତ୍ତ୍ରାଣକଲିତଦୀକ୍ଷେୟମ୍ ॥ ୧୭୨ ॥

ଅମ୍ବ ତଵାପାଙ୍ଗଶ୍ରୀରପାଙ୍ଗକେଲୀଶତାନି ଜନୟନ୍ତୀ ।
ପୁରହନ୍ତୁର୍ହୃଦି ଜୟତି ଵ୍ରୀଡାମଦମୋହକାମସାରକରୀ ॥ ୧୭୩ ॥

ଦିନକରସୁତାତରଙ୍ଗାଵଲିଶୋଭାକୃତକଚାକଚିଶ୍ରୀଶ୍ଚ ।
ଶଶିଖଣ୍ଡଵତଂସଶିରାଃ ସା ଦେଵୀ ଶରଣମର୍ଥିନାଂ ପରମମ୍ ॥ ୧୭୪ ॥

କଲକଲନିନଦତ୍କାଞ୍ଚୀ କାଞ୍ଚ୍ୟାଦିତଲସ୍ଥିରାସନା ଦେଵୀ ।
ପୁରହରଭୂଷଣମୂର୍ତିଃ ସା ଦେଵୀ ଶରଣମସ୍ମାକମ୍ ॥ ୧୭୫ ॥

ପୁରହରସହଧର୍ମଚରୀଂ କଚଭାରଲସନ୍ନିଶୀଥିନୀଶକଲାମ୍ ।
କଵିକୁଲମାନ୍ୟଚରିତ୍ରାଂ ପଵିତ୍ରିତକ୍ଷୋଣିଭୃତ୍କୁଲାଂ ଵନ୍ଦେ ॥ ୧୭୬ ॥

ଭକ୍ତଜନାଵଲିକଥିତସ୍ତୁତିଶତଦତ୍ତାଦରାମିମାଂ ଦେଵୀମ୍ ।
ସରସକଵନପ୍ରଦାତ୍ରୀଂ ଭୂଷିତଶିଵଵାମଭାଗରେଖାନ୍ତାମ୍ ॥ ୧୭୭ ॥

ମଙ୍ଗଲମୂର୍ତିଂ କିଂନରକୀର୍ତିତନିଜକୀର୍ତିଵଲ୍ଲରୀଂ ଜନନୀମ୍ ।
ମୂର୍ତିମତୀଂ କାମକଲାଂ ଶଂଭୋରମ୍ଭୋଜଲୋଚନାଂ ନୌମି ॥ ୧୭୮ ॥

ଜିତମନ୍ମଥମାରକଲାଦାତ୍ରୀଂ ଶିଵଗାତ୍ରଦିଵ୍ୟଭୂଷାଂ ତାମ୍ ।
ତ୍ରିଜଗତ୍ସୁଖଜନୟିତ୍ରୀମମ୍ବାମମ୍ବୁଦମନୋଜ୍ଞତନୁମୂର୍ତିମ୍ ॥ ୧୭୯ ॥

ଖଣ୍ଡିତସୁରଵୈରିଗଣାଂ ଚଣ୍ଡକରାଦ୍ୟୈଃ ସୁରୈଶ୍ଚ ନୁତସଦନାମ୍ ।
ମଣ୍ଡିତପୁରହରଦେହାଂ ତାଣ୍ଡଵିନଃ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲାଂ ଦେଵୀମ୍ ॥ ୧୮୦ ॥

ନିଜଲୋଚନକୃତସଂପଦମଜକମଲେକ୍ଷଣଶଚୀଶସୁରଵନ୍ଦ୍ୟାମ୍ ।
ଭଜନକୃଦନ୍ତର୍ଜ୍ୟୋତିଷମଜତନୟାଦ୍ୟୈଶ୍ଚ ନିତ୍ୟସେଵ୍ୟକଲାମ୍ ॥ ୧୮୧ ॥

ଭରିତଭୁଵନାମପର୍ଣାଂ ସରିଦୁରୁଵୀଚୀଵିଲୋଲିତାତ୍ମକଚାମ୍ ।
ଗିରିଶକୃତନିତ୍ୟଲୀଲାଂ ଵରିଵସ୍ୟାଦାନତୁଷ୍ଟନିଜହୃଦୟାମ୍ ॥ ୧୮୨ ॥

ଜନନୁତନିତ୍ୟଵିଭୂତିଂ କନଦୁରୁଭୂଷାଵଲୀଲସିତଦେହାମ୍ ।
ମନସାପ୍ୟଗଣ୍ୟତତ୍ତ୍ଵାଂ ଵନଵାସିଧ୍ୟାନଗୋଚରାତ୍ମକଲାମ୍ ॥ ୧୮୩ ॥

ନୀଲାମ୍ବୁଜକାନ୍ତିମୁଷଂ ବାଲାର୍କନିଭାତ୍ମକର୍ଣପୂରଵତୀମ୍ ।
ମାଲାଲଂକୃତକଣ୍ଠାଂ ବାଲାଂ ସ୍କନ୍ଦସ୍ୟ ମାତରଂ ଵନ୍ଦେ ॥ ୧୮୪ ॥

ଶରଣାଗତଜନରକ୍ଷଣକୃତଦୀକ୍ଷାଵୀକ୍ଷଣେନ ଜିତଶଂଭୁଃ ।
କୁଲଭୂଧରଵରତପସାଂ ପରିପାକଃ କୋଽପି ଵିଜୟତେ ଲୋକେ ॥ ୧୮୫ ॥

କୁସୁମଶରମଥନମନସାପ୍ୟାଦରଣୀୟାତ୍ମକାମକେଲିରିୟମ୍ ।
ଜନନୀ କଲ୍ୟାଣତତିଂ ଭଜତାଂ ନଃ ସାଦରାତ୍ ତରଙ୍ଗୟତି ॥ ୧୮୬ ॥

ମତ୍ତଗଜମାନ୍ୟଗମନା ମଧୁରାଲାପା ଚ ମାନ୍ୟଚରିତା ସା ।
ମନ୍ଦସ୍ମେରମୁଖାବ୍ଜା ଗୌରୀ ମମ ହୃଦୟସାରସେ ଲସତୁ ॥ ୧୮୭ ॥

ପୁରହରନେତ୍ରମହୋତ୍ସଵତାରୁଣ୍ୟଶ୍ରୀର୍ନିରସ୍ତନତଶତ୍ରୁଃ ।
ଲଲିତଲିକୁଚାଭକୁଚଭରୟୁଗଲା ଦୃଗ୍ଵିଜିତହରିଣସଂଦୋହା ॥ ୧୮୮ ॥

କାରୁଣ୍ୟପୂର୍ଣନୟନା କଲିକଲ୍ମଷହାରିଣୀ ଚ ସା ଗୌରୀ ।
ମୁଖଜିତଶାରଦକମଲା ଵକ୍ତ୍ରାମ୍ଭୋଜେ ସଦା ସ୍ଫୁରତୁ କାଲେ ॥ ୧୮୯ ॥

ଶୂଲିମନୋରଥପାତ୍ରଂ ସଂତପ୍ତସ୍ଵର୍ଣକାମ୍ୟନିଜଗାତ୍ରମ୍ ।
ଆଶ୍ରିତହିମଵଦ୍ଗୋତ୍ରଂ ରକ୍ଷିତନତବାହୁଜଚ୍ଛାତ୍ରମ୍ ॥ ୧୯୦ ॥

କଵିକୁଲଜିହ୍ଵାଲୋଲଂ ଶଶିଶେଖରକଲିତରମ୍ୟବହୁଲୀଲମ୍ ।
ନିରସିତନତଦୁଷ୍କାଲଂ ଵନ୍ଦେ ତେଜଃ ସଦାଲିନୁତଶୀଲମ୍ ॥ ୧୯୧ ॥

କମଲସୁଷମାନିଵାସସ୍ଥାନକଟାକ୍ଷଂ ଚିରାୟ କୃତରକ୍ଷମ୍ ।
ରକ୍ଷୋଗଣଭୀତିକରଂ ତେଜୋ ଭାତି ପ୍ରକାମମିହ ମନସି ॥ ୧୯୨ ॥

କୁମୁଦଵନୀଶକ୍ରୀଡାସ୍ଥାନାୟିତକେଶଭାରାୟୈ ।
ନମ ଉକ୍ତିରସ୍ତୁ ମାତ୍ରେ ଵାଗ୍ଜିତପୀୟୂଷଧାରାୟୈ ॥ ୧୯୩ ॥

ବାଲକୁରଙ୍ଗଵିଲୋଚନଧାଟୀରକ୍ଷିତସୁରାଦିମନୁଜାନ୍ତମ୍ ।
ନୟନୟୁଗାସେଵ୍ୟଂ ତଦ୍ ଭାତୀହ ଧରାତଲେ ନିୟତମ୍ ॥ ୧୯୪ ॥

କୁଶଲଵିଧୟେ ତଦସ୍ତୁ ପ୍ରସୂନଵିଶିଖାରିକୃତଲୀଲମ୍ ।
କବଲିତପଦନତଦୈନ୍ୟଂ ତରୁଣାମ୍ବୁଦମେଚକଂ ଧାମ ॥ ୧୯୫ ॥

ଜନନି କଦା ଵା ନେଷ୍ୟାମ୍ୟହମାରାଦର୍ଚିତତ୍ଵଦୀୟପଦଃ ।
ନିମିଷମିଵ ହନ୍ତ ଦିଵସାନ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ତ୍ଵାମାଦରେଣ କଲ୍ୟାଣୀମ୍ ॥ ୧୯୬ ॥

କଵିଵାଗ୍ଵାସନ୍ତୀନାଂ ଵସନ୍ତଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ପୁରାରିଦୟିତା ନଃ ।
ପରମାଂ ମୁଦଂ ଵିଧତ୍ତେ କାଲେ କାଲେ ମହାଭୂତ୍ୟୈ ॥ ୧୯୭ ॥

ତ୍ରିଭୁଵନସୁନ୍ଦରରୂପଂ ତେଜସ୍ତଦ୍ ଭକ୍ତିତଃ ସମଭ୍ୟର୍ଚ୍ୟ ।
ଗରୁଡେନ ୟାତି କୁତୁକାଦଥଵା ହଂସେନ ସୁରସେଵ୍ୟଃ ॥ ୧୯୮ ॥

ତଵ ପଦପଦ୍ମେ ଭକ୍ତିର୍ନ ମେ ତଥାପି ତଵଦୀୟକୃପୟାହମ୍ ।
ଧ୍ୟାୟାମ୍ୟନ୍ଵହମମ୍ବ ତ୍ଵାମାରାଦାଦରାତ୍ ସିଦ୍ଧ୍ୟୈ ॥ ୧୯୯ ॥

ୟୋ ଦେଵ୍ୟାଃ ପଦସରସିଜନତିଭାକ୍ ତସ୍ୟେହ ସିଧ୍ୟନ୍ତି ।
ସ୍ଥିରଵିଭୁତା ସତ୍ସଙ୍ଗଃ ସାୟୁଜ୍ୟଂ ଚାପି କାଲେନ ॥ ୨୦୦ ॥

ହିମଗିରିତପଃଫଲଂ ତନ୍ମୁନିଜନହୃଦୟାବ୍ଜନିତ୍ୟକୃତନୃତ୍ତମ୍ ।
କରୁଣାଲୋଲାପାଙ୍ଗଂ ତତ୍ ତେଜୋ ଭାତୁ ନିଃସମଂ ଵଦନେ ॥ ୨୦୧ ॥

ଜନନି ତରଙ୍ଗୟ ନୟନେ ମୟି ଦୀନେ ତେ ଦୟାସ୍ନିଗ୍ଧେ ।
ତେନ ଵୟଂ ତୁ କୃତାର୍ଥା ନାତଃ ପରମସ୍ତି ନଃ ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟମ୍ ॥ ୨୦୨ ॥

ମୁନିହୃଦୟପଦ୍ମହଂସୀ ଶିଵକେଲୀସଦନରତ୍ନଦୀପକଲା ।
ହିମଵତ୍ପୁତ୍ରୀ କୃପୟା ମାମଵତି ମହୌଷଧୀ କଲିଵ୍ୟାଧେଃ ॥ ୨୦୩ ॥

ପ୍ରତିଫଲତୁ ଭାଵନାୟାମସ୍ମାକଂ ସା ସ୍ଫୁରତ୍କୃପାଧାରା ।
ପୁରହରଦୃକ୍ସାଫଲ୍ୟଂ କୈଲାସେ କିମପି ନିଶ୍ଚିତଂ ତେଜଃ ॥ ୨୦୪ ॥

ସଜ୍ଜନମାନସଧାମ୍ନେ ନମ ଉକ୍ତିର୍ମେ ଶ୍ରୁତୀଡ୍ୟନିଜଭୂମ୍ନେ ।
ଶିଵଵାମଭାଗଧାମ୍ନେ ମହାଵିଭୂତ୍ୟୈ ହି ଶଂକରୀନାମ୍ନେ ॥ ୨୦୫ ॥

ଦେଶିକମାନସଵିହରଣକଲାଜୁଷେ ଭକ୍ତିରସ୍ତୁ ମେ ତସ୍ମୈ ।
ୟଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲିଲୋଚନଚାପଲ୍ୟଂ ରକ୍ଷିତସ୍ଵଭକ୍ତୌଘମ୍ ॥ ୨୦୬ ॥

ନିଜଲୋଚନକେଲିକଲାଵଶୀକୃତପ୍ରସବାଣରିପୁହୃଦୟମ୍ ।
ଦୟୟା ଲୋଲିତହୃଦୟଂ ତଦସ୍ତୁ ତେଜଃ ପୁରୋଽସ୍ମାକମ୍ ॥ ୨୦୭ ॥

ସତତଂ ବଦ୍ଧାଞ୍ଜଲିପୁଟମୁପାସ୍ମହେ ତଚ୍ଛୁଭପ୍ରଦଂ ତେଜଃ ।
ୟନ୍ମରକତକାନ୍ତିଲସତ୍ ପ୍ରସୂନଶରଵୈରିପୁଣ୍ୟପରିପାକମ୍ ॥ ୨୦୮ ॥

ତୀରଂ ସଂସୃତିଜଲଧେଃ ପୂରଂ ଶଂକରଵିଲୋଚନପ୍ରୀତେଃ ।
ସାରଂ ନିଗମାନ୍ତାନାଂ ଦୂରଂ ଦୁର୍ଜନତତେର୍ହି ତତ୍ ତେଜଃ ॥ ୨୦୯ ॥

ନଗରାଜକନ୍ୟକା ସା ଲସତୁ ପୁରୋଽସ୍ମାକମାଦରକୃତଶ୍ରୀଃ ।
ୟତ୍ପ୍ରଣମନାଜ୍ଜନାନାଂ କଵିତୋନ୍ମେଷଃ ସଦୀଡିତୋ ଲସତି ॥ ୨୧୦ ॥

ସନ୍ନୟନସାରସାଲୀପୂଷା ଭୂଷା ଚ ହରଶରୀରସ୍ୟ ।
ହିମଗିରିତନୟା ୟୋଷା ଭାଷାସ୍ତୋତ୍ରପ୍ରିୟା ଚ ସା ଭାତି ॥ ୨୧୧ ॥

ସଫଲୟତୁ ନେତ୍ରୟୁଗଲଂ ହତନତଦୁରିତା ହି ସା ପରା ଦେଵୀ ।
ଧରଣିଧରନାୟକପ୍ରିୟସୁତା ଚ ସୋମାର୍ଧଭୂଷିତାତ୍ମକଚା ॥ ୨୧୨ ॥

ସୁମନୋଵାଞ୍ଛାଦାନେ କୃତାଵଧାନଂ ଧନଂ ଶଂଭୋଃ ।
ଧିଷଣାଜାଡ୍ୟାଦିହରଂ ୟଦ୍ଵୀକ୍ଷଣମାମନନ୍ତି ଜଗତି ବୁଧାଃ ॥ ୨୧୩ ॥

କୋ ଵା ନ ଶ୍ରୟତି ବୁଧଃ ଶ୍ରେୟୋଽର୍ଥୀ ତାମିମାମମ୍ବାମ୍ ।
ୟାମର୍ଧଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରସଧର୍ମିଣୀମର୍ଚୟନ୍ତି ସୁରନାଥାଃ ॥ ୨୧୪ ॥

ଶମିତନତଦୁରିତସଂଘା ହରାୟ ନିଜନେତ୍ରକଲ୍ପିତାନଙ୍ଗା ।
କୃତସୁରଶାତ୍ରଵଭଙ୍ଗା ସା ଦେଵୀ ମଙ୍ଗଲୈସ୍ତୁଙ୍ଗା ॥ ୨୧୫ ॥

କଵିତାରସପରିମଲିତଂ କରୋତି ଵଦନଂ ନତାନାଂ ୟା ।
ସ୍ତୋତୁଂ ତାମହମାରାତ୍ ସା ଦେଵୀ ସୁପ୍ରସନ୍ନାସ୍ତୁ ॥ ୨୧୬ ॥

ପୁରହରଵାମୋତ୍ସଙ୍ଗେ ଭଜାମି ଲସିତଂ ତୁ ତତ୍ ତେଜଃ ।
ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିଲୟକାର୍ୟଂ ୟଜ୍ଜନୟତି କାଲଭେଦେନ ॥ ୨୧୭ ॥

କଲ୍ୟାଣଦାନକଲନାତ୍ ଖ୍ୟାତା ସା ଶାଂକରୀ ଲୋକେ ।
ତଦ୍ଵୈଭଵକୀର୍ତନତୋ ଵୟମତ୍ରାସାଃ ପରାନନ୍ଦାଃ ॥ ୨୧୮ ॥

ମନ୍ଦହସିତୈର୍ଵଶୀକୃତଶାଂକରହୃଦୟା ହି ଭକ୍ତାନାମ୍ ।
ରକ୍ଷଣକାର୍ୟାୟ ପରଂ ସାମ୍ବା କୁମ୍ଭୋଦ୍ଭଵାଦିଭିର୍ଵନ୍ଦ୍ୟା ॥ ୨୧୯ ॥

ନିଜମୌଲିଚନ୍ଦ୍ରକିରଣପ୍ରସାରଣାଦ୍ଗାଙ୍ଗଵୀଚିକାପଵନୈଃ ।
ତତ୍କ୍ଷଣନିରସିତସୁରତଶ୍ରମା ଭଵାନୀହ ରାଜତେ ଭୂତ୍ୟୈ ॥ ୨୨୦ ॥

ମମ ଗାହତେ ହି ହୃଦୟଂ ନୟନୟୁଗଂ ତ୍ରିପୁରଦମୟିତୁର୍ଭାଗ୍ୟମ୍ ।
ୟଦକୃତ୍ରିମଵାଗ୍ଗୁମ୍ଭୈଃ ସ୍ତୁତ୍ୟଂ ଧ୍ୟେୟ ସଦାଭ୍ୟର୍ଚ୍ୟମ୍ ॥ ୨୨୧ ॥

କରଧୃତଶୂଲାଦ୍ୟାୟୁଧଜାଲନିରସ୍ତାଖିଲାରିବୃନ୍ଦେୟମ୍ ।
କୁନ୍ଦାଭଦନ୍ତଵଦନାନନ୍ଦାୟାସ୍ତୁ ପ୍ରକାମମିହ ନମତାମ୍ ॥ ୨୨୨ ॥

କୁଚଭାରନମ୍ରଗାତ୍ରଂ ନିଜଜନିପରିପୂତଜନକଵରଗୋତ୍ରମ୍ ।
ସୁରଵୈରିକଲିତକୋପଂ ଗୌରୀରୂପଂ ତଦସ୍ତୁ ହତତାପମ୍ ॥ ୨୨୩ ॥

ନିଟିଲାତ୍ତଵହ୍ନିନେତ୍ରଂ ଲୋଲାଲକମେତଦାଦୃତଂ ତେଜଃ ।
ନିଜକେଲ୍ୟଧୀନଶଂକରମସ୍ମାକଂ ଚାକ୍ଷୟଂ ସ୍ଥାନମ୍ ॥ ୨୨୪ ॥

ତଵ ମନ୍ଦସ୍ମିତଲହରୀଵିଶେଷିତରୁଚିର୍ଗିରୀଶଶଶିଶକଲଃ ।
ତଵ ରୂପଂ ଗିରିଶସ୍ୟ ସ୍ଵରୂପମପି ଭାତି ୟୋଗିନାଂ ହୃଦୟେ ॥ ୨୨୫ ॥

ନୀଲାରଵିନ୍ଦଲୋଚନୟୁଗଲାମମ୍ବାମହଂ ନୌମି ।
କାଲାରିଚିତ୍ତହରଣେ ୟଲ୍ଲୀଲାଃ ପାଟଵଂ ନୀତାଃ ॥ ୨୨୬ ॥

ଶଶଧରଭୂଷିତମକୁଟୀ କଵିକୁଲଵାଗବ୍ଜଶରଦିୟଂ ଦେଵୀ ।
ଆର୍ତତ୍ରାଣପରାୟଣଵିଲୋଚନା ହିମଵତଃ ପୁତ୍ରୀ ॥ ୨୨୭ ॥

ଶ୍ରୁତିପଞ୍ଜରକେଲିଶୁକୀ ଶଂକରପରିରମ୍ଭଣୋତ୍ସୁକା ମାତା ।
ବହିରପ୍ୟନ୍ତୟର୍ମିନାଂ ଚକାସ୍ତି ଲୋକାମ୍ବିକା କୃତତ୍ରାଣା ॥ ୨୨୮ ॥

ଚିନ୍ତିତଵସ୍ତୁଵିଧାତ୍ରୀ ସଂତତମପି ଲୋକରକ୍ଷଣୈକରତା ।
ସଂଦାନିତନାକିଲସତ୍ସଂତାନସୁମପ୍ରଗଲ୍ଭଧମ୍ମିଲ୍ଲା ॥ ୨୨୯ ॥

କଲିତତ୍ରିଵର୍ଗପଦଵୀମପଵର୍ଗଦକଲ୍ୟସେଵନାମମ୍ବାମ୍ ।
ଗାଙ୍ଗଜଲୈର୍ନଲିନଦଲୈରାରଗ୍ଵଧପତ୍ରଜାଲକୈରର୍ଚ୍ୟାମ୍ ॥ ୨୩୦ ॥

ଶଶିଶେଖରସର୍ଵସ୍ଵଂ ପୂର୍ଵାଚାର୍ୟୈଃ ପୁରସ୍କୃତଂ ତେଜଃ ।
ମାମକଚକ୍ଷୁର୍ଵିଷୟଂ କଦା ନୁ କୈଲାସକଲିତଚଙ୍କ୍ରମଣମ୍ ॥ ୨୩୧ ॥

ମୋହିତଭୁଵନା ଦେଵୀ ସା ହିତକରନିତ୍ୟଚିନ୍ତନା ଭଜତାମ୍ ।
ତାଡିତରିପୁଜନମାନ୍ୟା ପୀଡିତନିଜଭକ୍ତଭଵଭୟା ଜୟତି ॥ ୨୩୨ ॥

ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗଲସିତଭୂଷା ସତ୍ୟଂ ମାତା ହି ଶରଣମସ୍ମାକମ୍ ।
କ୍କ୍ତ୍ୟଂ ୟମଭୟମସ୍ୟାଃ ସ୍ତୁତ୍ୟଂ ଜଗତୀହ ଵୈଭଵଂ ମନୁଜୈଃ ॥ ୨୩୩ ॥

ଅମ୍ବ ତ୍ଵମେଵ କମଲାସନାଦିଵୈଭଵଵିଧାତ୍ରୀ ଚ ।
ତାଂ ତ୍ଵାଂ ଶରଣଂ ପ୍ରାପ୍ତାଃ ଲୋକେଽମୁଷ୍ମିନ୍ କିମାଶାସ୍ୟମ୍ ॥ ୨୩୪ ॥

କୁଙ୍କୁମରୁଚିଲସିତାଙ୍ଗଂ କମଲାସନମାତ୍ତକମଲଂ ଚ ।
ହସ୍ତାମ୍ବୁଜଧୃତପୁସ୍ତକରୁଦ୍ରାକ୍ଷାଦି ଚ ତଥା ରୂପମ୍ ॥ ୨୩୫ ॥

ଜିତମନ୍ମଥଵରିଵସ୍ୟାସକ୍ତଂ ରୂପଂ ଚ ତେ ମାତଃ ।
କାଲାନୁକୂଲକଲିତଂ ପରତତ୍ଵଵିଦାଂ ଚକାସ୍ତି ହୃଦୟତଟେ ॥ ୨୩୬ ॥

ହିମଵନ୍ନଗେନ୍ଦ୍ରକନ୍ୟେ ଭୂସୁରକୃତବହୁଲପୂଜୟା ଧନ୍ୟେ ।
ମାନ୍ୟେ ସୁମନଃସଂଘୈସ୍ତ୍ଵାଂ କଲୟେ ହୃଦି ସଦା ହି କଟିଶୂନ୍ୟେ ॥ ୨୩୭ ॥

ନିରସିତନିଷ୍କଂଚନଜନଦୈନ୍ୟା କନ୍ୟା ଧରାଧରେଶସ୍ୟ ।
ଦୃକ୍କାନ୍ତିଵିଜିତହରିଣା ହରିଣାରାଧ୍ୟା ଚ ସା ଜୟତି ॥ ୨୩୮ ॥

ଵିନତଜନିତାପଵର୍ଗା ସର୍ଗାଦିକରୀ ଚ ସା ଦେଵୀ ।
ନିଜଲୀଲାହୃତଭର୍ଗା ଦୁର୍ଗାଦିଶ୍ରେୟସାଂ ଜନନୀ ॥ ୨୩୯ ॥

କଵନକୃତାଂ ତୋଷକୃତେ ଜଗଦଵନାଦିକ୍ରିୟାପେଷୁ ଭଵତୁ ।
ଶାଂକରିରୂପାୟ ପରଂ ନମ ଉକ୍ତିର୍ଜ୍ୟୋତିଷେଽସ୍ମାକମ୍ ॥ ୨୪୦ ॥

ଫଣିପତିଭୂଷିତଦେହା ହରଭଜନାନନ୍ଦସଂଦୋହା ।
ତତ୍ତ୍ଵୈର୍ହତସଂଦେହା ଚକାସ୍ତୁ ହୃଦୟେ ଵିଧୂତଜନମୋହା ॥ ୨୪୧ ॥

ଜୟତି ଜନନି ତ୍ଵଦୀୟଂ ରୂପଂ ରଵିକୋଟିତୁଲିତମିଦମ୍ ।
ଏତନ୍ନାନାକାରଂ କାଲେ କୃତରକ୍ଷଣଂ ଚ ଭୁଵନେଡ୍ୟମ୍ ॥ ୨୪୨ ॥

ମଦନାରିକଣ୍ଠସୁଷମାସାକ୍ଷୀଭୂତସ୍ଵବାହୁୟୁଗଲା ସା ।
କୁଙ୍କୁମପଙ୍କାଙ୍କିତତନୁରେଷା ଦେଵୀ ଚକାସ୍ତି ବହୁରୂପା ॥ ୨୪୩ ॥

କାଞ୍ଚୀମଣିଲସିତକଟିଃ କାଞ୍ଚୀପୁରଭୂଷଣଂ ଚ ତଦ୍ଧାମ ।
ୟନ୍ମନ୍ମଥରିପୁମାନ୍ୟଂ ନିଜଲୀଲାକଲିତବହୁରୂପମ୍ ॥ ୨୪୪ ॥

କରପଙ୍କଜଧୃତମାଲା ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତ୍ୟାଦିବହୁଲୀଲା ।
ଵୀଟୀଵିଲସିତଵଦନା ଵିରଚିତନତହର୍ମ୍ୟଵରସଦନା ॥ ୨୪୫ ॥

ଵିସୃମରତାନୁକମ୍ପା ତଂ ପାତକିଵର୍ଗମାଦରାଦମ୍ବା ।
ରକ୍ଷତି ତନୁଜିତଶମ୍ପା ସା ନଃ ଶରଣଂ ପୁରଃ ସ୍ଫୁରତୁ ॥ ୨୪୬ ॥

ଶୂଲିନି ସୁରଜନପାଲିନି କାତ୍ୟାୟନି ଦେଵି ମାଂ ପାହି ।
ସୁରଲୋକକୁସୁମମାଲିନି ଶିଵଖେଲିନି ଚଣ୍ଡିକେ ପାହି ॥ ୨୪୭ ॥

ଭାରତି ଭୈରଵି ଶାଂକରି କପାଲିନି ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ନିତ୍ୟମ୍ ।
ସ୍ତୁତ୍ଵୈଵମମ୍ବ ଵାଚା ମନସାରାଧ୍ୟଂ ନମାମି ତେ ପାଦମ୍ ॥ ୨୪୮ ॥

କୁଟିଲକଚଂ ଲିକୁଚକୁଚଂ ମୃଦୁବାହୁଲତଂ ଚ କଙ୍କୁମଚ୍ଛାୟମ୍ ।
ଵିଲସତି ଶଶଧରମୌଲେଃ ସର୍ଵସ୍ଵଂ ସୁକୃତପରିପାକଃ ॥ ୨୪୯ ॥

ଉନ୍ମୂଲୟତି ଶୁଭେତରଵାର୍ତାମପ୍ୟମ୍ବ ତେ ନାମ ।
ଭଜନାଦପି କୀର୍ତନତଃ କିଂ ଵା ଭାଗ୍ୟଂ ତ୍ଵଦୀୟଭକ୍ତାନାମ୍। ॥ ୨୫୦ ॥

ପରମଶିଵପୁଣ୍ୟକୋଟୀ ନିଜଗତିଜିତସନ୍ମରାଲଗତିଧାଟୀ ।
କୃତନିତ୍ୟକାମକୋଟୀ କୋଟୀରୋଲ୍ଲସିତଚନ୍ଦ୍ରପରିପାଟୀ ॥ ୨୫୧ ॥

ଚନ୍ଦ୍ରାଭରଣଵତଂସା କଂସାରିମୁଖୈଃ ସୁରୈଶ୍ଚ ନୁତଚରିତା ।
ଗଜମୁଖଷଣ୍ମୁଖଜନନୀ ସାସ୍ମାକଂ ମାନସେ କୃତାସ୍ଥାନା ॥ ୨୫୨ ॥

ପରମଶିଵଦିଵ୍ୟଜାୟା ମାୟାମୋହିତସୁରାସୁରା ଜନନୀ ।
କୁଙ୍କୁମଵିଲସିତକାୟାପାୟାନ୍ମାଂ ରକ୍ଷତୀହ କଵିଗେୟା ॥ ୨୫୩ ॥

ଭୂଷିତରତ୍ନାଭରଣା ଶରଣର୍ଥିଜନାଲିକଲ୍ପିତାଭରଣା ।
ମୁଦିତନିଜାନ୍ତଃକରଣା ମରଣାଦିଧ୍ଵଂସିନୀ ସଦାଵରଣା ॥ ୨୫୪ ॥

ଶ୍ରୁତିସୁଦତୀସ୍ତବକାୟିତଚରଣାମ୍ଭୋଜା ଚ ଭୋଜାଦ୍ୟୈଃ ।
କୃତପରିଚରଣା ଵିସ୍ତୃତକରୁଣାମ୍ବା ଶୈଲରାଜଵରତନୟା ॥ ୨୫୫ ॥

ଅଧରେ ଲସିତାରୁଣ୍ୟଂ ତନୌ ତୁ ହରମାନ୍ୟପୂର୍ଣତାରୁଣ୍ୟମ୍ ।
ଲୋଚନଧୃତକାରୁଣ୍ୟଂ କରେ କୁସୁମ୍ଭାଦିସଂଭୃତାରୁଣ୍ୟମ୍ ॥ ୨୫୬ ॥

ତତ୍ତେଜୋ ଲସତି ହୃଦି ସ୍ମରାରିସଂମାନ୍ୟବହୁଲୀଲମ୍ ।
ସୃଣିପାଶାଙ୍କୁଶହସ୍ତଂ ପ୍ରଶସ୍ତମସ୍ତୋଦୟାଦିହୀନଂ ଚ ॥ ୨୫୭ ॥

କଲିତଚରାଚରରକ୍ଷଣମକ୍ଷୀଣୋଦ୍ଦାମଵୈଭଵଂ କିମପି ।
ନିଖିଲାଗମୟନ୍ତ୍ରକଲାସାରଂ ତଲ୍ଲସତି ପୁରଭିଦା ମାନ୍ୟମ୍ ॥ ୨୫୮ ॥

ଭଵଚିତ୍ତରାଜହଂସୀ ଭଵଭୟମୋହାଦିଭେଦିନୀ ଶରଣମ୍ ।
ସଵରକ୍ଷଣକୃତଦୀକ୍ଷା ଶିଵଵାମାଙ୍ଗୋଲ୍ଲସିତମୂର୍ତିଃ ॥ ୨୫୯ ॥

ତଵ ଚରଣନ୍ୟାସଵଶାତ୍ ପରିପୂତା ଭୂରିୟଂ ଭୂତ୍ୟୈ ।
ଦେଵେଶମୌଲିସେଵ୍ୟା ତାଂ ତ୍ଵାମାରାଧୟାମି ଗିରିତନୟେ ॥ ୨୬୦ ॥

କ୍ଷଣମିହ ମାତର୍ଦୂରେ ସ୍ୟାଦ୍ ୟଦି ଦୃଷ୍ଟିଃ ଶୁଭଂକରୀ ମାନ୍ୟା ।
ଅଷ୍ଟୈଶ୍ଵର୍ୟୋଽପି ତଦା ଵିନଷ୍ଟଶୋଭୋ ଵିକଲ୍ୟଶ୍ଚ ॥ ୨୬୧ ॥

ଅତ ଏଵ ହି କାରୁଣ୍ୟାଲ୍ଲୋକାମ୍ବ ତ୍ଵଂ ସଦାଦୃତଭଵାଙ୍ଗା ।
କ୍ରୀଡସି ରକ୍ଷସି କାଲେ ଜନୟସି ମୋହାଦିକାନଥଵା ॥ ୨୬୨ ॥

ପରମଶିଵକେଲିରସିକେ ୟଃ କୋଽପି ଜନସ୍ତଵ ସ୍ତଵଂ କୁର୍ଵନ୍ ।
ନିରସିତନାକେଶପଦସ୍ତଵ ସାରୂପ୍ୟଂ କ୍ରମାଦ୍ ଭଜତି ॥ ୨୬୩ ॥

ତଵ ପାଦପଦ୍ମଵିସୃମରକାନ୍ତିଝରୀଂ ମନସି କଲୟଂସ୍ତୁ ।
ନିରସିତନରକାଦିଭୟୋ ଵିରାଜତେ ନାକିସଦସି ସୁରଵନ୍ଦ୍ୟଃ ॥ ୨୬୪ ॥

ବାଲମରାଲୀଗତ୍ୟୈ ସୁରଗିରିଧାନୁଷ୍କମହିତକଲଗୀତ୍ୟୈ ।
ଵିରଚିତନାନାନୀତ୍ୟୈ ଚେତୋ ମେ ସ୍ପୃହୟତେ ବହୁଲକୀର୍ତ୍ୟୈ ॥ ୨୬୫ ॥

ଵିତରଣକଲାପ୍ରସକ୍ତୌ ଚିନ୍ତାମଣିକାମଧେନୁସୁରଵୃକ୍ଷାଃ ।
ତେ ଦୂରେ ତାଂ ତ୍ଵାମହମାରାଧୟିତୁଂ କୃତପ୍ରୟତ୍ନୋଽସ୍ମି ॥ ୨୬୬ ॥

ଵିନମଦମରେଶସୁଦତୀକଚସୁମମକରନ୍ଦଧାରୟା ସ୍ନିଗ୍ଧମ୍ ।
ତଵ ପାଦପଦ୍ମମେତତ୍ କଦା ନୁ ମମ ମୂର୍ଧ୍ନି ଭୂଷଣଂ ଜନନି ॥ ୨୬୭ ॥

ତଵ ହରପୁରଂଧ୍ରି ମାତଶ୍ଚରଣପୟୋଜଂ କ୍ରମାର୍ଚିତଂ ୟେନ ।
ତେନୈନ୍ଦ୍ରପଦମପି ଦ୍ରାଗ୍ ଵିରାଜତେ ତତ୍ ସମାକ୍ରାନ୍ତମ୍ ॥ ୨୬୮ ॥

ତଵ ପଦସରୋଜପାଂସୁନ୍ୟାସାଦ୍ଧନ୍ୟୋତ୍ତମାଙ୍ଗଲସିତାଶ୍ଚ ।
ଗାୟନ୍ତି ଚ ନୃତ୍ୟନ୍ତି ପ୍ରମୋଦକୃତନୁତିଚୟାଶ୍ଚ ରାଜନ୍ତେ ॥ ୨୬୯ ॥

ୟତ୍ପ୍ରଣୟକଲହଵାର୍ତାଭୀତୋ ନିରସିତସିମେଷୁରପି ଵିନୟୀ ।
ମଦନଂ ତମପି ଵସନ୍ତଂ ମାନୟିତୁଂ ସଂପ୍ରଵୃତ୍ତହୃଦୟୋଽଭୂତ୍ ॥ ୨୭୦ ॥

କୁସୁମୈର୍ଗାଙ୍ଗୈର୍ଵାରିଭିରନୁନୟଵାଗ୍ଭିଶ୍ଚ ନମ୍ରମୁଖଃ ।
ସା ପୁରହରଭୂଷା ନୋ ମନସି ଵିହରତାଂ କିରୀଟଲସଦିନ୍ଦୁଃ ॥ ୨୭୧ ॥

ପୁରହରପରତନ୍ତ୍ରଂ ତଦ୍ ଗତତନ୍ଦ୍ରଂ ଵସ୍ତୁ ନିସ୍ତୁଲମୁପାସେ ।
ତେନୈଵାହଂ ଧନ୍ୟୋ ମଦ୍ଵଂଶ୍ୟା ନିରସିତାତ୍ମତାପଭରାଃ ॥ ୨୭୨ ॥

ମୁଖସୁଷମାଜିତପଦ୍ମଂ ପଦ୍ମଜହରିଵାସଵାଦିବୁଧସେଵ୍ୟମ୍ ।
କାଵ୍ୟାର୍ଥସାରମେତଦ୍ ଗୌରୀରୂପ ହି ଵିଜୟତେ ତେଜଃ ॥ ୨୭୩ ॥

ୟସ୍ୟାଃ ପଦସରସିଜୟୋର୍ଵିବୁଧକିରୀଟାଵଲିର୍ଗୌର୍ୟାଃ ।
ନୀରାଜନଵିଧିକଲିତା ସା ମେ କୁଲଦୈଵତଂ ଲସତୁ ॥ ୨୭୪ ॥

କଵିହୃତ୍କୈରଵିକସନଚନ୍ଦ୍ରିକୟା ଶମିତତାପଭରାଃ ।
ମନ୍ଦସ୍ମିତଶ୍ରିୟା କିଲ ୟସ୍ୟାଃ ସା ଭାତି ହିମଵତଃ ପୁତ୍ରୀ ॥ ୨୭୫ ॥

ନିରସିତତମଃପ୍ରଚାରା ପୂର୍ଵା ସଂଧ୍ୟେଵ ନଗପତେସ୍ତନୟା ।
ଦ୍ଵିଜସଂଘୋଦୟକଲନା ସା ମେ କୁଲଦୈଵତଂ ଲସତୁ ॥ ୨୭୬ ॥

ରଚୟାମି ନମଂସି ଭୃଶଂ ଶଂକରମଣ୍ଡିତନିଜାଙ୍କଵଲ୍ଲର୍ୟୈ ।
ପୁଣ୍ୟାତ୍ମନେ ପୁରାରେଃ ପର୍ଵତକୁଲରାଜତନୟାୟୈ ॥ ୨୭୭ ॥

ପୁରମଥନଭାଗ୍ୟଧାଟୀ କଵିଲୋକସମୀଡ୍ୟସୂକ୍ତିରସଧାଟୀ ।
ମୁଖଲସିତସାରଵୀଟୀ ଵିହରତୁ ହୃଦି ମେ କୃପୌଘପରିପାଟୀ ॥ ୨୭୮ ॥

ଅମ୍ବ ତଵ କରୁଣୟାହଂ ରକ୍ଷିତସଂତାନଵୈଭଵୋ ନିତ୍ୟମ୍ ।
ଏତାଦୃଶୀ ତୁମହତୀ କୀର୍ତିସ୍ତେ ଜୃମ୍ଭତେ ପ୍ରତିଦିଶଂ ହି ॥ ୨୭୯ ॥

ମଦନପରିପନ୍ଥିମହିଷୀ ମମ ମାନସକଲ୍ପିତାସନା ଜୟତି ।
ଶ୍ରୁତିମୌଲିଵିହିତଚରଣା ୟୋଗିହୃଦମ୍ଭୋଜଲାଲିତାପି ମୁହୁଃ ॥ ୨୮୦ ॥

ପଶୁପତିପୁରଂଧ୍ରି ମାତସ୍ତଵ ପାଦୟୁଗଂ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଜନ୍ତୁରିହ ।
ଵିଧୁତୟମଦୂତଭୀତିସ୍ତ୍ରିଦିଶୈରପି ମାନ୍ୟତେ କଲିତସେଵଃ ॥ ୨୮୧ ॥

ସୁରସୁଦତୀଲୋଲାଲକମକରନ୍ଦରସଵାସିତଂ ତଵ ପଦାବ୍ଜମ୍ ।
ମମ ମାନସେ ତୁ ଫୁଲ୍ଲଂ ଭଵତୁ ହି କାଲେ ଵୟଂ ତୁ ଧନ୍ୟାଃ ସ୍ମଃ ॥ ୨୮୨ ॥

ତଵ ନାମ ୟସ୍ୟ ଵକ୍ତ୍ରେ ଫାଲେ ଚ ପଦାବ୍ଜକୁଙ୍କୁମଚ୍ଛାୟା ।
ସ ଭଵତି ମାନ୍ୟସ୍ତ୍ରିଦଶୈରପି ଧୁତସମସ୍ତଦୁରିତଜାଲଃ ସନ୍ ॥ ୨୮୩ ॥

ଆସ୍ତାଂ ହି ମେ ପୁରସ୍ତାତ୍ ପୁରଜୟିନଃ ପୁଣ୍ୟପରିମଲୋଲ୍ଲାସି ।
ଜନନୀରୂପଂ ସଂତତମାଶ୍ରିତରକ୍ଷୈକକ୍ଲୃପ୍ତଦୀକ୍ଷଂ ତତ୍ ॥ ୨୮୪ ॥

ହରିଣାଙ୍କମୌଲିଦୟିତେ ୟଦି ତେ ଦୃଷ୍ଟିସ୍ତଦାଦରାତ୍ କଵିତା ।
ଆଲିଙ୍ଗ୍ୟ ମୋଦତି ଚିରଂ ତେନ ହି ସର୍ଵଜ୍ଞତା ଲୋକେ ॥ ୨୮୫ ॥

ଡମ୍ଭାଦିଦୁର୍ଗୁଣୌଘୋ ଧାଵତି ଦୂରେ ତ୍ଵଦୀୟପଦଭକ୍ତମ୍ ।
ତ୍ୟକ୍ତ୍ଵା ୟଦି ତେ ଦୃଷ୍ଟିସ୍ତେନ ହି ସର୍ଵାଃ ଶ୍ରିୟଃ କାଲେ ॥ ୨୮୬ ॥

ତଵ ମାତର୍ମୁନିମାନ୍ୟଂ ପଦମାରାଧ୍ୟ ପ୍ରସୂନୌଘୈଃ ।
ଲଭତେ ସହସ୍ରନୟନାନ୍ୟଥଵାଷ୍ଟୌ ପୁଣ୍ୟସଂଵୃତଃ ପୁରୁଷଃ ॥ ୨୮୭ ॥

ନିର୍ଧୂତତମଃକନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦପଦ୍ମାସନାଦିସେଵ୍ୟପଦେ ।
ଭକ୍ତିର୍ମମ ହି ସଦା ସ୍ୟାତ୍ ତେନାହଂ ଧନ୍ୟଚରିତୋଽସ୍ମି ॥ ୨୮୮ ॥

ନୂପୁରମନିଗଣରଞ୍ଜିତପାଦାବ୍ଜଂ ମାତରମ୍ବିକେ ହୃଦୟେ ।
ମମ ଲସତୁ ତଵ କଟାକ୍ଷାନ୍ନାତଃ ପରମର୍ଥନୀୟଂ ହି ॥ ୨୮୯ ॥

ମୁକ୍ତାମଣିଭୂଷିତୟା କୋକିଲଶୁକମାନ୍ୟଵାଗ୍ଵିଭୂଷିତୟା ।
ହିମଗିରିସୁତୟାହଂ କିଲ ସନାୟକୋ ଧୂତପାପାଦିଃ ॥ ୨୯୦ ॥

ନିର୍ଧୂତତମସି ରୂପଂ ତଵ ମାତର୍ମାମକେ ହୃଦୟେ ।
ସ୍ଫୁରତି ତଵୈଵ ହି ଦୟୟା ନ ମାମକୈଃ କର୍ମଭିଶ୍ଚ ଵ୍ରତଗୁମ୍ଭୈଃ ॥ ୨୯୧ ॥

ନିଗମାନ୍ତଵେଦ୍ୟଵୈଭଵମେତତ୍ ତେ ରୂପମମ୍ବିକେ ମାତଃ ।
ସ୍ଫୁରତି ମମ ନୟନୟୋରିହ ତତ୍ର ତୁ ହେତୁସ୍ତ୍ଵଦୀୟକରୁଣା ହି ॥ ୨୯୨ ॥

ତ୍ରିଣୟନସାମ୍ରାଜ୍ୟମିଦଂ ତଵ ରୂପଂ ନିଖିଲଦେଵତୋପାସ୍ୟମ୍ ।
ନନୁ ମାତଃ ସ୍ଫୁରତୁ ସଦା ନାତଃ ପରମର୍ଥନୀୟଂ ହି ॥ ୨୯୩ ॥

ହରିଣାଙ୍କମୌଲ୍ୟଧୀନା କାପିପରା ଶକ୍ତିରମ୍ବିକା କ୍ଷେତ୍ରେ ।
ମୌଲୌ ଚ ନିତ୍ୟଵଚସାଂ ମମ ଚିତ୍ତେ ଭଜତୁ ନିତ୍ୟଲୀଲାଦିମ୍ ॥ ୨୯୪ ॥

ପରିସରନତଵିବୁଧାଲୀକିରୀଟମଣିକାନ୍ତିଵଲ୍ଲରୀଵିସରୈଃ ।
କୃତନୀରାଜନଵିଧି ତେ ମମ ତୁ ଶିରୋଭୂଷଣଂ ପଦସରୋଜମ୍ ॥ ୨୯୫ ॥

ଭାଗୀରଥୀଵ ଵାଣୀ ତଵ ନୁତିରୂପା ଵିରାଜତେ ପରମା ।
ଇହ ମାତର୍ୟଦ୍ଭଜନଂ ସର୍ଵେଷାଂ ସର୍ଵସଂପଦାଂ ହେତୁଃ ॥ ୨୯୬ ॥

ନଗପତିତନୟେ ମାତଃ ଶାଂକରି ମାହେସ୍ଵରୀତି ନାମାନି ।
ନିତ୍ୟଂ ଜପନ୍ନହଂ ତୁ ତ୍ଵଦୀୟଦାସୋଽସ୍ମି ମୁକ୍ତୟେ ସିଦ୍ଧଃ ॥ ୨୯୭ ॥

ନିଖିଲଚରାଚରରକ୍ଷାଂ ଵିତନ୍ଵତୀ ଶାଂକରୀ ଦୟୟା ।
ମମ କୁଲଦୈଵତମେଷା ଜୟତି ସଦାରାଧ୍ୟମାନ୍ୟପଦକମଲା ॥ ୨୯୮ ॥

ସର୍ଵଜନୈଃ ସଂସେଵ୍ୟେ ସଂତତମପି ଵାଞ୍ଛିତପ୍ରଦେ ଦେଵି ।
ଅମ୍ବ ତ୍ଵମେଵ ଶରଣଂ ତେନାହଂ ପ୍ରାପ୍ତସର୍ଵକାର୍ୟାର୍ଥଃ ॥ ୨୯୯ ॥

ଶାଂକରି କଥଂ ନୁ ଵର୍ଣ୍ୟସ୍ତଵ ମହିମା ଵେଦମୌଲିଗଣଵେଦ୍ୟଃ ।
ଇତି ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ ପଦାବ୍ଜଂ ତଵ ଵନ୍ଦେ ମୋକ୍ଷକାମୋଽହମ୍ ॥ ୩୦୦ ॥

ତ୍ଵାମମ୍ବ ବାଲିଶୋଽହଂ ତ୍ଵଚମତ୍କାରୈର୍ଗିରାଂ ଗୁମ୍ଭୈଃ ।
ଅୟଥାୟଥକ୍ରମଂ ହି ସ୍ତୁଵନ୍ନପି ପ୍ରାପ୍ତଜନ୍ମସାଫଲ୍ୟଃ ॥ ୩୦୧ ॥

ଇତି ଅମ୍ବିକାତ୍ରିଶତୀ ସମାପ୍ତା

Also Read 300 Names of Ambika Trishati:

Ambika Trishati Lyrics in Hindi | 300 Names of Goddess Ambika in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ambika Trishati Lyrics in Oriya | 300 Names of Goddess Ambika | Ambika Stotrams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top