Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ambika Trishati Lyrics in Malayalam | 300 Names of Goddess Ambika | Ambika Stotrams

Ambika Trishati Lyrics in Malayalam:

॥ അംബികാത്രിശതീ ॥

ഗങ്ഗാധരമഖിവിരചിതാ ।
പരമാഭരണം ശംഭോഃ പര്‍വതനാഥസ്യ പുണ്യപരിപാകഃ ।
നിജലോചനവീക്ഷണതോ രക്ഷിതലോകത്രയം ച തദ്രത്നം ॥ 1 ॥

നിഗമാന്തപരമവിദ്യാ ദദ്യാദദ്യ പ്രമോദമിഹ നമതാം ।
നിഖിലചരാചരചിന്‍മയരൂപം രക്ഷാകരം ച ലോകാനാം ॥ 2 ॥

ആദൃതശിവവാമാന്താമാര്യാമാര്യാഭിമാന്യമഹിമാനം ।
ആഗമമൌലിവതംസാം വന്ദേ ചിദ്രൂപകന്ദലാം ജനനീം ॥ 3 ॥

പരമശിവഭാഗധേയം സുരമുനിമനുജാദിഭിഃ സദാ ധ്യേയം ।
യന്നാമ കര്‍ണപേയം പാതു സദാ വേദമൌലികാമേയം ॥ 4 ॥

ജയതി തവാംബ കടാക്ഷേ കോ വാ സേവേത കല്‍പഭൂമിരുഹം ।
കാമാദിഹാനിദോഽസൌ നമതാം സമ്പത്പ്രദാനകൃതദീക്ഷഃ ॥ 5 ॥

ഭുവനജനനീ പുരാരേഃ മഹിഷീ ഭൂഷായിതാമൃതമയൂഖാ ।
കലികലുഷിതജനമേനം പാതു സുധാകാരമഞ്ജുലാപാങ്ഗൈഃ ॥ 6 ॥

നിഖിലനിഗമാന്തവേദ്യാ വിദ്യാ പരമാ പുരാരിസര്‍വസ്വം ।
യമപാശഭീതമേനം രക്ഷതു ജനമേനമദ്രിപതികന്യാ ॥ 7 ॥

ധുതപദനതജനപാപാ പരചിദ്രൂപാപ്രേമയനിജരൂപാ ।
ശശിമൌലിഭാഗധേയം ജയതി നഗേശാനകന്യകാ മാന്യാ ॥ 8 ॥

തവ ഭൂധരേന്ദ്രതനയേ പാദാബ്ജം നിഗമദീര്‍ഘികാഫുല്ലം ।
ഉത്തംസയന്തി പുരുഷാ ധന്യാഃ കേചിത് ത ഏവ സുരമാന്യാഃ ॥ 9 ॥

ശതമഖനീലമണീനാം പ്രഭയാച്ഛുരിതാ തവാക്ഷിയുഗലശ്രീഃ ।
താരകവിഭേദിവാഹം നൃത്തോന്‍മുഖമാതനോതി ശരദി പഥി ॥ 10 ॥

കുവലയസമ്പത്പ്രദമിഹ വിലോചനം മാതരചലതനയേ തേ ।
മമ മാനസം തു ചന്ദ്രം കലയതി താപപ്രശാന്തിദം സമയേ ॥ 11 ॥

നിജഗതിജിതകാദംബാമംബാമംഭോജലോചനാം വന്ദേ ।
സംഭാവയതി മഹേശോ യാം കില കാലേഷു ഹൃദ്യനവ്യരസൈഃ ॥ 12 ॥

ലലിതഗുണരത്നഭൂഷാപേടീ ശുകമാന്യനൈജവാഗ്ധാടീ ।
ആശ്രിതകദംബവാടീ ജയതി പരാനന്ദജാതപരിപാടീ ॥ 13 ॥

കുസുമശരവൈരികാന്താ കാന്താലകഭാരലലിതാഫാലാന്താ ।
നിഖിലനിഗമാന്തസാരാ സാ രജതി ശംഭുഭാഗ്യധാരാ ഹി ॥ 14 ॥

കരകമലകലിതചാപേ പരമാനന്ദൈകകന്ദലേ ശംഭോഃ ।
കനകമണിലലിതകണ്ഠേ ത്വാമേവാഹം ഭജാമി പരവൃത്ത്യൈ ॥ 15 ॥

ചിന്തിതഫലദേ പുംസാം പ്രബലതരാമോദകന്ദലേ ശംഭോഃ ।
പുണ്യാനാം പരിപാകം ത്വത്പദപദ്മം പ്രഫുല്ലമിഹ ചിത്തേ ॥ 16 ॥

നിജമൌലിലസനശശികരവിലാസിധമ്മില്ലകുവലയാമോദൈഃ ।
തതമധുകരഗീതീനാം ദംഭാദംബ ത്വദീയവാഗ്രക്ഷാ ॥ 17 ॥

ലലിതകുടിലാലകാന്താ കാന്താ ശംഭോരമേയവിഭവാന്താ ।
സമ്പദമിഹ നസ്തനുതേ കുലഭൂധരനാഥഭാഗ്യപരിണാമഃ ॥ 18 ॥

ജനതാചിരതരവിരചിതസുചരിതപരിപാകരൂപമമരേഡ്യം ।
കുസുമശരവൈരിഭാഗ്യം ലസതു കലിക്ഷോഭഹാനയേ മനസി ॥ 19 ॥

വിനതാലിവിഭവദാ തേ കടാക്ഷധാരാ വിഭാതി ലോകാംബ ।
കുസുമശരശാസ്ത്രസിദ്ധിപ്രദാ ഗിരീശസ്യ യോഗിഹൃദ്ദീപാ ॥ 20 ॥

നിത്യകുമാരീ കാലേ കാപി പയോജാസനാദിനുതിതുഷ്ടാ ।
ശിതികണ്ഠഭാഗ്യരക്ഷാസൂത്രം തനുതേ സ്വവൈഭവൈര്‍ഹൃദ്യൈഃ ॥ 21 ॥

നിഖിലനിഗമാന്തസാരം യാവദ്രൂപം മദംബ പശ്യാമി ।
സാ തു നിയമിതദൂതഗണോ ദൂരേ യാത്യമിതകോപകോപകോഽപി യമഃ ॥ 22 ॥

ശിവവാമഭാഗഭൂഷാ കാചിദ് യോഷാ നതാലികൃതഭാഷാ ।
താടങ്കരത്നഭൂഷാരുചിഭരകാഷായിതാത്മമുഖവേഷാ ॥ 23 ॥

വാണീശവിനുതമഹിമാ പരമാ ച കലാ സതാം സമാരാധ്യാ ।
ഹിമഭൂധരവരകന്യാ കൃതഭൂസുരസൌഖ്യസമ്പദാരാന്‍മേ ॥ 24 ॥

ശിഥിലിതഭവഭീതിതതിം ഭൂധരകന്യാമഹം സദോപാസ്യാം ।
ആനന്ദാദ്വൈതകലാം ഭജേ കലിക്ഷോഭഹാനയേ നിഭൃതം ॥ 25 ॥

നവരത്നഖചിതഭൂഷാതതിഭാനീരാജിതാഖിലാങ്ഗീം താം ।
കാമപി കലാമുപാസേ സതതാനന്ദൈകകന്ദലീം ജനനീം ॥ 26 ॥

മമ ഹൃദയകേലിഭവനേ വിലസതി തദ്രൂപമിഷ്ടദം പുംസാം ।
യദിഹാദരേണ ശംഭുര്ലോകത്രയരക്ഷണായ ചകമേ ച ॥ 27 ॥

ഗങ്ഗാധരവരഭൂഷാ ഭങ്ഗായാസ്മാകമഖിലദുരിതാനാം ।
ശൃങ്ഗാരസാരവേഷാ തുങ്ഗാനന്ദപ്രദാസ്തു ജഗദംബാ ॥ 28 ॥

തേന വയം പരതന്ത്രാഃ യച്ഛശിശേഖരമനശ്വരൈശ്വര്യം ।
ശംഭോരിഹ ലോകാനാം ചിന്താമണിരാദിമഃ സുലഭ്യശ്ച ॥ 29 ॥

നയനാഞ്ജനകലികേയം ശംഭോരംഭോജലോചനാ ചപലാ ।
ശ്രുതിസുദതീസൂത്രകലാ മമ ഹൃദി ഭവനേ വികാസമുപയാതി ॥ 30 ॥

കുചകുംഭാങ്കിതശംഭും കരപദ്മാദൃതപയോജമണിമാലാം ।
നതജനഭരണാസക്താമംബാമംഭോജലോചനാം നൌമി ॥ 31 ॥

ബാലമരാലീലീലാം ബാലാം ബലിവൈരിവാസവാദിനുതാം ।
ജഗദംബാമാലംബാം നിബിഡനിതംബാം ഹിതാര്‍ഥമവലംബേ ॥ 32 ॥

ധ്യാനൈര്‍വേദ്യം തത്ത്വം മീനധ്വജവൈരിമഹിതഭാഗ്യം തത് ।
ഭൂധരകന്യാരൂപം വിഹരതി മമ മാനസേ ഹതതമസ്കേ ॥ 33 ॥

മുനിജനമാന്യചരിത്രാ നാനാദേശേഷു ലസിതബഹുപീഠാ ।
സര്‍വസ്വസമ്പ്രദായഃ ശംഭോരംബാ മമാഞ്ജലിപ്രീതാ ॥ 34 ॥

വാചാമഗോചരം തത് പുരാതനീനാമപീഹ നതസുലഭം ।
ഗിരിജാരൂപം തേജോ ഭാതു ഗിരീശാര്‍ധമാദരാദക്ഷ്ണോഃ ॥ 35 ॥

മന്ദസ്മിതേന മധുരാ മധുരാപീഠസ്ഥിതാ ച ഹരഭാഗ്യം ।
ശീതലനയനാസാരൈഃ സിഞ്ചതി മാമഞ്ജസാ ജഗന്‍മാതാ ॥ 36 ॥

ഭാതി പുരന്ധ്രീ ശംഭോരിഹ പുരതോഽസ്മാകമാത്തസുമബാണാ ।
സുമബാണവൈരിചിത്താകര്‍ഷണകുലികാ ച ചിന്‍മയീ പരമാ ॥ 37 ॥

ലോചനപാതേ ശീതാ പാതാ പാദാംബുജാത്തചിത്താനാം ।
ശ്വേതാ ച മന്ദഹസിതേ ശ്വേതാരണ്യസ്ഥിരപ്രദീപകലാ ॥ 38 ॥

പുരമഥനമഹിഷി ചിത്തേ കുരു പദവിന്യാസമാത്തകുതുകാ ത്വം ।
തേനൈവാഹം ധന്യഃ കുരവൈ പുരവൈരിപാദപൂജാം ച ॥ 39 ॥

ശതമഖമുഖസുരവന്ദ്യേ കാന്താശ്ലേഷേണ പുലകിതാങ്ഗി ത്വാം ।
മനസാ സ്മരാമി ദയസേ തേനൈവാഹം കലൌ യുഗേ ധന്യഃ ॥ 40 ॥

പുരമഥനസ്യാപി വപുഃ പുനതീമംബാം നിജാക്രമണശക്ത്യാ ।
ചിരപുണ്യദര്‍ശനീയാം സ്മരാമി മനസാ പരാം സുതാമദ്രേഃ ॥ 41 ॥

കുങ്കുമകണലസിതാങ്ഗീം കുവലയദൃശമബ്ജലോചനാം വന്ദേ ।
ലോചനജിതസാരങ്ഗീം ഭവമഹിഷീമര്‍ധചന്ദ്രശേഖരിണീം ॥ 42 ॥

നാനാലീലാഖേലാം ഹരരതിലോലാം ഹിതൈകപരിശീലാം ।
വന്ദേ ബാലാം ഭൂമിധരപതികന്യാം സുരേശബഹുമാന്യാം ॥ 43 ॥

സരസിജമൃദുലപദാബ്ജം പദാബ്ജവിന്യാസധന്യഭൂഭാഗം ।
മനസി നയനേ ച വാചി സ്ഫുരതു മഹേശാനമാന്യസാംരാജ്യം ॥ 44 ।
ശംഭോഃ കുടുംബിനീ സാ മധുകരമാലാലസത്സ്വധമ്മില്ലാ ।
സൌഭാഗ്യദാ സദാ മേ ലസതു കൃപാപൂരലാലിതാപാങ്ഗാ ॥ 45 ॥

ഊരീകൃതപുരമഥനാ ദൂരീകൃതദുഷ്ടരാക്ഷസാദിഗണാ ।
നാരീ പരമാ സൈഷാ ഭേരീഭാസ്വത്കരോരുഹാ ഭാതി ॥ 46 ॥

നിഖിലോപനിഷദ്വിദ്യാസാരം സംസാരബന്ധമോഹഹരം ।
ഹരമാന്യം തത് തേജോ ഭാതി സുരേശാദിരക്ഷണോപായം ॥ 47 ॥

ശംഭോരുത്സവധാരാ നവനവഹാരാ സമാശ്രിതാധാരാ ।
സംവിദ്രൂപാരൂപാ കോപാര്‍ദിതദുര്‍ജനാ ച സാ ജയതി ॥ 48 ॥

പുണ്യസമുദായസരണിം പുരഹൂതമുഖൈരഭിഷ്ടുതാമംബാം ।
ഭജ മാനസ ഭോ നിത്യം നിത്യാനന്ദാദ്വയാത്മികാം ദേവീം ॥ 49 ॥

ജീവിതസര്‍വസ്വമിദം ശംഭോരംഭോജലോചനം രത്നം ।
യച്ചിന്തനേന ധന്യാ വൈമാനികവന്യകലിതവിശ്രാമാഃ ॥ 50 ॥

അന്തസ്തമോനിഹന്ത്രീ സംധ്യാപൂര്‍വാ വിഭാതി ഗിരിതനയാ ।
ഉദയേ യസ്യാ വിദുഷാം വിലസന്തി കരാംബുജാനി നക്തമപി ॥ 51 ॥

കുലഗിരിനാഥനൂജേ ലോകാംബ ത്വത്പദാംബുജം ജന്തുഃ ।
ഭക്ത്യാ സ്മരതി ഹൃദി സ്വേ തത്പദയുഗലം വഹന്തി ശിരസാന്യേ ॥ 52 ॥

മഹിഷാസുരമര്‍ദനി തേ ഭീമം രൂപം തദസ്തു രിപുനേത്രേ ।
സാദരകടാക്ഷാപാതം പുരതോ മമ ഭാതു സൌംയരൂപം തേ ॥ 53 ॥

ആദൃതശുകാദിവാണീ വാണീശസുരേശഹരിമുഖൈഃ സ്തുത്യാ ।
സുമലസിതമൃദുലവേണീ വിലസതി കൈലാസപീഠികാമധ്യേ ॥ 54 ॥

ദയമാനമാനസം തത് സ്മയമാനമുഖം നിരീക്ഷ്യ തത്തേജഃ ।
നിയമാദിവിധുതപാപാ വയമാനന്ദാശ്രുഝരപരീതാങ്ഗാഃ ॥ 55 ॥

ലലിതഗതിം സുരവിനുതിം ലസിതമതിം കിംച യതിമനോജുഷ്ടാം ।
തവ മൂര്‍തിമംബ പാര്‍വതി കദാ നു പശ്യന്‍ നയാമി കലികാലം ॥ 56 ॥

കുരുതേ മനസി മദീയേ വിഹാരലീലാം നഗേന്ദ്രവരകന്യാ ।
താവദ് വിലസതി ചിന്‍മയതത്ത്വം തത്ത്വാര്‍ഥിഭിഃ സമാരാധ്യം ॥ 57 ॥

ശംകരമിശ്രിതദേഹം ശ്രുതിസുദതീമൌലിഭൂഷണം തേജഃ ।
മുഖജിതചന്ദ്രം തന്‍മേ പ്രസീദതു ക്ഷിപ്രനംരപാപഹരം ॥ 58 ॥

വിധുമൌലിവിഭ്രമശ്രീര്‍വിദ്രുമരുചിസോദരാത്മതനുകാന്തിഃ ।
സിഞ്ചത്യമൃതമിഹാക്ഷ്ണോശ്ചിരപുണ്യവശാദിഹാസേവ്യം ॥ 59 ॥

പരകൈവല്യാനന്ദപ്രാപ്തിസ്തേഷാം ധ്രുവം ഹി തനുഭജാം ।
യേഷാം ചിത്തേ വിത്താധിപമുഖസേവ്യാ വിഹാരഭാഗ് ഗൌരീ ॥ 60 ॥

ഗൌരി തവ പാദപദ്മം ശശധരകലയാങ്കിതാത്മമൌലിതലേ ।
മമ ചാന്തിമപ്രയാണേ വിലസതു നേത്രേ സ്മൃതൌ ച ഹൃദി വാചി ॥ 61 ॥

ശംകരസുകൃതസമൂഹാ കിംകരദേവാദിരങ്കവീണാ ച ।
ശങ്കാദിമോഹഹന്ത്രീ ലസതു മമാക്ഷ്ണോഃ ശശാങ്കമൌലിതലാ ॥ 62 ॥

കുചകുംഭാശ്ലേഷവശാദാഹൃതഹരചിത്തവൃത്തിരമരാണാം ।
മനുജാനാമപി നിത്യം ദൈവതമേഷാ ചകാസ്തി ഗിരികന്യാ ॥ 63 ॥

പരിതുഷ്ടാ ഹരഭജനേ നിജഗലകലഗീതിവിജിതപരപുഷ്ടാ ।
സൂചിതസുരരിപുകഷ്ടാ പരമകലത്രം ഹരസ്യ തജ്ജയതി ॥ 64 ॥

സതതാലോലിതദയയാ ദൃശാംബ മാം പശ്യ സരസിജാതരുചാ ।
പരമശിവേ നിര്‍വൃത്തിമഹമവാപ്യ തേനൈവ താവകോ ഭക്തഃ ॥ 65 ॥

സരസകവിതാ ച സമ്പച്ചാക്ഷോഭ്യം മണ്ഡലാധിപത്യം ച ।
നനു ജായതേ നൃണാം കില തവ വീക്ഷാവൈഭവേന ഭവകാന്തേ ॥ 66 ॥

ത്വന്‍മൌലിചന്ദ്രവിസൃമരകരധാരാഭിഃ കൃതാഭിഷേകാ ത്വം ।
ദ്വിഗുണിതദയാര്‍ദ്രഹൃദയാ പരിപുഷ്യസി മങ്ഗലാനി ഭക്താനാം ॥ 67 ॥

ഗൌരി നഗാധിപതനയേ ശശിശേഖരദിവ്യമഹിഷി മാം പാഹി ।
ഇതി കില കലിതാഞ്ജലയഃ സേവന്തേ സുരനരാദയോ നിത്യം ॥ 68 ॥

പരമേശ്വരദയിതേ ത്വത്പദപദ്മയുഗാര്‍ചനാരതാഃ സന്തഃ ।
കലയന്തി ഗാങ്ഗസലിലം പുഷ്പാണ്യപി ഭക്തിഭാരസമ്പന്നാഃ ॥ 69 ॥

ശൃങ്ഗാരാഗമസാരാ തവ ലീലാ ജയതി ചേതസി ഭവസ്യ ।
അത ഏവ സ്വാങ്ഗേ ത്വാമാരോപയദാശു വിജിതകാമോഽപി ॥ 70 ॥

നനു മാതരംബ മന്ദസ്മിതലീലാദികമുദീക്ഷ്യ ശശിമൌലിഃ ।
വിരഹാസഹിഷ്ണുരനിശം വഹതി ത്വാം നൈജവപുഷി സാനന്ദം ॥ 71 ॥

തവ ശംകരി ഭൂഷോരഗലസദുരുമണിദംഭതഃ ശിവഃ കാലേ ।
നീരാജനമാതനുതേ ഭക്തഹിതാര്‍ഥീ സുമങ്ഗലാവാപ്ത്യൈ ॥ 72 ॥

തവ പാദഭക്തിരംബ ക്ഷിതിധരതനയേ തനോതി കവിസൂക്തിം ।
അമരശ്രിയമഥ സഹസാ ധരാധിപത്യാദികം നൃണാം ॥ 73 ॥

ആലോകനേന മാതസ്തവ മനുജാനാം ഹൃദി സ്ഥിതം ച തമഃ ।
ഗലതി ഹഠാത് പാപാലിഃ സഹസാമരലോകസമ്പദാഭാതി ॥ 74 ॥

യഃ സൂക്തിമാലികാഭിസ്തവ പാദയുഗം സമര്‍ചയതി ജന്തുഃ ।
തത്പദയുഗ്മം തു സുരാഃ കല്‍പമഹീരുഹസുമൈശ്ച ഗാങ്ഗജലൈഃ ॥ 75 ॥

പാര്‍വതി തവ മുഖകമലാലോകനതോ ഗലിതസംശയാഃ സന്തഃ ।
കൈവല്യരൂപകന്ദലമാസാദ്യ വിധാനതോ ജനാ ഭാന്തി ॥ 76 ॥

നന്വദ്രിസുതേ മന്ദസ്മിതകാന്തിമിഷാത് ത്വദീയകീര്‍തിഝരീ ।
ദിക്സൌധാഞ്ചലഭാഗേ വിലസതി നതരക്ഷണോത്ഥിതാ ജഗതി ॥ 77 ॥

കരണവിഹീനാന്‍ മൂഢാന്‍ നരാന്‍ സുരാന്‍ പാസി യോഗിനോഽപി തഥാ ।
ലോകാംബ ഭാവനാദ്യൈഃ കാലേ കാലേ നഗേന്ദ്രതനയേ ത്വം ॥ 78 ॥

നഗരാജവംശസമ്പദ് ദിവ്യാ കാചിദ് വിഭാതി ഹരമാന്യാ ।
ഗണപതിമയൂരവാഹൌ യത്തനയൌ ലോകസമ്പദേ ജയതഃ ॥ 79 ॥

പ്രതിദിനകലിതാമേനാമഞ്ജലികലികാമഗാധിപതനൂജേ ।
അങ്ഗീകുരുഷ്വ ദയയാ തേനൈവ വയം കൃതാര്‍ഥാഃ സ്മഃ ॥ 80 ॥

കല്യാണകേലിഭാജനമിഹ ശര്‍വസ്യാപ്രേമയതുഷ്ടികലാ ।
ചന്ദ്രകലാവിലസിതനിജമൌലിതലാ ഭാതു മാനസേ കാപി ॥ 81 ॥

വിനതജനബന്ധഹാരിണി കല്യാണി പുരാരിസുകൃതപരിപാകേ ।
ബധ്നീമോ വയമഞ്ജലിമനുദിനമമിതാത്മചിത്സുഖാവാപ്ത്യൈ ॥ 82 ॥

കംദര്‍പാഗമസാരാ ലസദുരുഹാരാ ച മങ്ഗലാകാരാ ।
താരാധിപവാസലസന്‍മൌലിതലാ ഭാതു മാനസേ ദേവീ ॥ 83 ॥

നതഹംസാവലിരേഷാ ഗതിജിതഹംസാവലീ ച ഗിരിതനയാ ।
ശിശിരീകരോതി ലോചനമാലാമാലാപവിജിതശുകവാണീ ॥ 84 ॥

ശുകവാണീസദൃശീയം മമ വാണീ ഹരകുടുംബിനീനികടം ।
ന ഖലു കരോതി പ്രാപ്താ മുദമസ്യാ മധുരമന്ദഹാസജുഷഃ ॥ 85 ॥

ശശിശകലകലിതമൌലിസ്ത്രിലോചനാ കുങ്കുമച്ഛായാ ।
പാതി ജനനീ ജനാനാം കിംനരയക്ഷാദിഗേയമാഹാത്മ്യാ ॥ 86 ॥

നിജതനുതേജഃപ്രസരൌരിന്ദുകലോത്തംസലസിതമൌലിതലാ ।
പൂരയതി ലോകമാതാ ത്രിഭുവനമിദമാത്തകൌതുകാ പീഠേ ॥ 87 ॥

തവ മാതരങ്ഘ്രിസരസിജഭക്തിവിശേഷാത്തവൈഭവാ ഹി നരാഃ ।
വൈമാനികപദവീഷ്വപ്യാശാരഹിതാ വിശന്തി തേ ധാമ ॥ 88 ॥

തവ ഹാരമണിപ്രഭയാ പാര്‍ശ്വസ്ഥിതശംഭുചന്ദ്രമൌലികലാ ।
സമ്പ്രാപ്തപൂര്‍ണമണ്ഡലശോഭാ സതതം വിരാജതേ മാതഃ ॥ 89 ॥

അര്‍ധാങ്ഗശംഭുഭൂഷണഫണാമണിപ്രചുരകാന്തിവീചീഭിഃ ।
തവ ഹസ്തഹരിണപോതഃ ശശ്വദ് ധാവതി നവീനതൃണബുദ്ധ്യാ ॥ 90 ॥

നാഥകലാനുഗുണം തേ രൂപം ജഗദംബ സര്‍വബുധവന്ദ്യം ।
പര്‍വതരാജസുതേ നഃ ശ്രേയഃശ്രേണ്യൈ തദസ്തു കലിതദയം ॥ 91 ॥

കൈരാതോ വേഷോ വാ ഭിക്ഷാടനരൂപമന്യദപി ശംഭോഃ ।
സര്‍വം തത് ത്വത്കലയാ ലസിതം ഭാത്യത്ര ഭൂധരേന്ദ്രസുതേ ॥ 92 ॥

ത്രിപുരവിജയശ്ച മാതസ്ത്വത്കോപാദരിഷു ചന്ദ്രമൌലേസ്തു ।
ആസീത് സുലഭകലഃ കില തേ കീര്‍തിഃ കീര്‍തിതാ ദിശാം വലയേ ॥ 93 ॥

തവ പാദാംബുജസേവാദരേണ മാതസ്തവ സ്തുത്യാം ।
യൈഃ കലിതാ മതിരേഷാം ചരണൌ പൂജ്യൌ ഹി നാകിനാം വൃന്ദൈഃ ॥ 94 ॥

തവ പാദഭക്തിഭൂംനാ പാണ്ഡിത്യം സര്‍വസമ്മാന്യം ।
കീര്‍തിം ച സുഖം ലഭതേ ഭക്തസ്തേ മാതരചലസുതേ ॥ 95 ॥

പരിഫുല്ലകമലസുഷമാസമ്മാന്യൈസ്തേ കടാക്ഷൈര്യഃ ।
ഭാത്യങ്കിതോ ധരണ്യാം സ തു ധനദോ വാ മഹേന്ദ്രോ വാ ॥ 96 ॥

കമലാക്ഷമുഖൈര്‍ദേവൈഃ ഫക്കൃതഗീര്‍ഭിസ്തവ സ്തുതൌ മാതഃ ।
കഥമംബ മാനുഷോഽഹം സ്തോതും ത്വാം ശക്നുയാം മന്ദഃ ॥ 97 ॥

തവ പാദപദ്മഭക്തിര്‍ധരണിധരേന്ദ്രസ്യ കന്യകേ കാലേ ।
വാചാലീകുരുതേ മാം മന്ദമപി സ്തോതുമാദരാജ്ജനനി ॥ 98 ॥

ജനനി വിനാ പുണ്യാനാം ഖണ്ഡം ത്വാമീക്ഷിതും നയനൈഃ ।
ശക്താ നൈവ ഹി മനുജാസ്തേ രൂപം തത് പരം ജയതി ॥ 99 ॥

നാകിനഗരാംബുജാക്ഷീനിടിലസുമാമോദവാസിതം മാതഃ ।
തവ ചരണപങ്കജം മേ കൃന്തതി മോഹാദികം ഹൃദയേ ॥ 100 ॥

പരമേശ്വരസ്യ ദയിതാപാദപയോജാതപാംസവോ ധന്യാഃ ।
കൃതപുണ്യാനാം മൂര്‍തിഷു ഭാസന്തേ സര്‍വശുദ്ധയേ ഹ്യേതേ ॥ 101 ॥

തവ പാദജലജരേണുസ്പര്‍ശനസംജാതവൈഭവാ മനുജാഃ ।
ധിക്കൃതനാകേശപദാസ്തവ സാരൂപ്യാദിസമ്പദുല്ലസിതാഃ ॥ 102 ॥

ജനനി തവാലകരത്നപ്രഭാപ്രരോഹൈര്‍ഗിരീശശിരസി കലാ ।
ചാന്ദ്രമസീ സാ ഭജതേ ജപാപ്രഭാലേപനം രംയം ॥ 103 ॥

കാഞ്ച്യാം വാ കൈലാസേ മേരൌ വാ ഭക്തമാനസാംഭോജേ ।
പരമശിവവാമഭാഗേ രാജതി കാലേഽംബികാ ഖ്യാതാ ॥ 104 ॥

ധ്യാനപരീവാഹാങ്കുരകലിതം തേ കുസുമകോമലം ഹി വപുഃ ।
യോഗിഹൃദയാംബുജാന്തര്‍ജനനി വിഭാതി സ്ഫുടാകാരം ॥ 105 ॥

യേഷാമഞ്ജലികലികാലസിതം കരയുഗമിദം കാലേ ।
ന പ്രേരയതി കൃതാന്തോ നിജദൂതാന്‍ തേഷു തേ പരം ഗുരവഃ ॥ 106 ॥

കാരുണ്യാകുലിതഹൃദാ തയാംബയാ ഭക്തപാപാലിഃ ।
ന ഹി ഗണ്യതേ ഗിരീശോഽപ്യസ്മിന്‍ സതതം കൃതപ്രസാദശ്ച ॥ 107 ॥

ജഗതഃ പിതരാവേതൌ രക്ഷാഹേതോര്‍നിജാങ്ഘ്രിഭക്താനാം ।
രാജത ഇഹ ബഹുരൂപൌ ജനദൃക്ദൃശ്യൌ ച ദേവവന്ദ്യൌ ച ॥ 108 ॥

സാ ഭഗവതീ പുരസ്താദാസ്താം നഃ ശാംകരീ ജനനീ ।
യദ്വീക്ഷാലവഹീനാഃ പീഡ്യന്തേ തപ്തഗാത്രാശ്ച ॥ 109 ॥

ജാതപരാക്രമകലികാ ദിശി ദിശി കിംനരസുഗീതനിജയശസഃ ।
ധന്യാ ഭാന്തി ഹി മനുജാ യദ്വീക്ഷാലവവിശേഷതഃ കാലേ ॥ 110 ॥

വാചാം സനാതനീനാം വിശ്രാന്തിസ്ഥാനകം ഹി യത് സ്ഥാനം ।
കരുണാപാലിതലോകത്രിതയം തദ് ഭാതി സുകൃതിഹൃദയതടേ ॥ 111 ॥

ശ്രുതിമൌലിഭൂഷണം തേ പദാരവിന്ദം ജനഃ കാലേ ।
ഭക്ത്യാ പ്രണംയ ബഹുജനനഗരേ സിംഹാസനേ ലസതി ॥ 112 ॥

ശ്യാമാ ചന്ദ്രകലോജ്ജ്വലമൌലിരിയം ശാംകരീ കാലേ ।
ധ്യാനജപാദൌ പുണ്യാത്മനാം ഹൃദി പ്രസ്ഫുരത്യമലേ ॥ 113 ॥

ത്രിഭുവനരക്ഷാഹേതോരങ്ഗീകൃതഗിരിശദേഹയഷ്ടിരിയം ।
രാജതി രാജതപീഠേ ത്രിഭുവനസുന്ദരരുചാത്തബഹുകോണേ ॥ 114 ॥

നിശ്ചലദീപകലാ സാ രക്ഷിതമരുദൌഷ്ണ്യഹീനനിജരൂപാ ।
ശൂലിസ്നേഹോല്ലസിതാ ജനഹൃത്തമസാം നിഹന്ത്രീ ച ॥ 115 ॥

നിഗമാന്തമധ്യവീഥീമഹാമണിഃ സര്‍വമൂല്യാ ച ।
ഭക്തിക്രയാ ച കാലേ കേയൂരമണിശ്ച ശൂലിനോ ജയതി ॥ 116 ॥

കല്യാണസംതതേര്യാ കലിതാ ജന്‍മസ്ഥലീതി വിബുധേശൈഃ ।
നഃ കല്യാണായ സ്യാത് സാ ഗൌരീ മേദുരാ ദയയാ ॥ 117 ॥

തവ കേശകാന്തിവിസരൈ രാഹോഃ ശങ്കാ ശിരഃസ്ഥേന്ദോഃ ।
ഗ്രസനാദിദൈന്യഹാരിപ്രഭാവമാലോച്യ തേ സൌംയഃ ॥ 118 ॥

മന്ദസ്മിതരുചിഭരിതേ പുരഃസ്ഥലേ തേഽര്‍ചനാഹേതോഃ ।
ന്യസ്താനി ഹി പുഷ്പാണി ഭ്രമരാക്ഷേപാത് സ്ഫുടം ഭാന്തി ॥ 119 ॥

ക്ഷീരസഹോദരമന്ദസ്മിതരുചിനിരസിതനതാലിഹൃത്തിമിരാ ।
സാ ജയതി ശാംകരീ കില ശംകരസംസ്തൂയമാനവിഭവാ ച ॥ 120 ॥

മന്ദാനാമപി മഞ്ജുലകവിത്വരസദായിനീ ജനനീ ।
കാപി കരുണാമയീ സാ ലസതു പുരസ്താത് സദാസ്മാകം ॥ 121 ॥

താപഹരസവിവര്‍ഷണകൃതകുതുകാ കാപി നീലനലിനരുചിഃ ।
കാദംബിനീ പുരസ്താദാസ്താം നഃ സംതതം ജനനീ ॥ 122 ॥

കരുണാകടാക്ഷലഹരീ കാമായാസ്തു പ്രകാമകൃതരക്ഷാ ।
ഗൌര്യാ ഗിരിപതിമാന്യാ സത്സുഖദാനേ ഭൃശം ഖ്യാതാ ॥ 123 ॥

ഐക്യമനീയത നിതരാം യദാദരേണേന്ദുമൌലിനാ പൂര്‍വം ।
തത് തേജോ ഹൃദി ലസതു സ്ഥിരേ ച നിഷ്കല്‍മഷേഽസ്മാകം ॥ 124 ॥

യത്പദരേഖാ മാന്യാ ലേഖാദീനാം ശുഭോദയേ നിഭൃതം ।
സാ ലോചനേ പുരസ്താദാസ്താം നഃ ശശികലോല്ലസന്‍മൌലിഃ ॥ 125 ॥

യസ്യാവിര്‍ഭാവവശാന്‍മാന്യോഽഭൂദ് ഭൂധരേന്ദ്രോഽപി ।
തത് പാര്‍വതീതി സംജ്ഞം ഗൌരീ ദാക്ഷായണീ ച ലോകാംബാ ॥ 126 ॥

മാരാരാതിമനോഹരലാവണ്യാ കുസുമമൃദുശരീരേയം ।
നിജകരുണാപാങ്ഗസുധാപൂരണകൃതവൈഭവാ ഭാതി ॥ 127 ॥

ധനധാന്യകീര്‍തികവിതാലലനാസുതഹര്‍ംയമുഖ്യകാമപരൈഃ ।
തൈര്‍നൂനമര്‍ചിതാചലസുതാങ്ഘ്രിജലജൈസ്തഥാഭൂതൈഃ ॥ 128 ॥

ഗിരിശ്ശരീരവിഹാരി ത്രാതജഗത് തത് പരം ജ്യോതിഃ ।
ശാരദസരസിജനയനം മമ ഗൌരീരൂപമാവിരസ്തു ഹൃദി ॥ 129 ॥

അചലസുതയാ സനാഥാ വയമേതേ ധൂതപാപകലാഃ ।
ശശിശിഖരം ചര്‍മധരം ഗങ്ഗാധരമീക്ഷ്യ മോദന്തേ ॥ 130 ॥

പ്രൌഢാന്ധകാരനിരസനചണമേതത് പാര്‍വതീരൂപം ।
പരമം ജ്യോതിര്ലസതി സ്ഫുടം ച സദ്ഗണസമാവൃതം ഹൃദയേ ॥ 131 ॥

ദഹരാകാശവിഹാരി ജ്യോത്സ്നാലസദുത്തമാങ്ഗമിദമാദ്യം ।
ചിന്താരത്നം ഗിരിശപ്രകാമഭാഗ്യം ച ലോകദീപകലാ ॥ 132 ॥

പുണ്യാങ്കുരവൃദ്ധികരം ഗൌരീരൂപം സദാ ധ്യായേ ।
യച്ഛിവനേത്രമഹോത്സവനിഭൃതം രക്ഷിതജഗത്ത്രിതയം ॥ 133 ॥

സൂര്യസുതാകല്ലോലോല്ലലനദശാരംയനേത്രലഹരീഭിഃ ।
ശ്രേയഃസംതതിമചിരാത് തരങ്ഗയതി നഃ സദാ ദേവീ ॥ 134 ॥

ഭൂധരകന്യാ സേയം സാദരദത്താര്‍ഹണാദിബഹുതോഷാ ।
വാദരസവിജയദാഃ നഃ പാദരസാസക്തകലിതബഹുഭാഷാ ॥ 135 ॥

പ്രൌഢതമാലവനാലീരുചിഭരകമനീയനേത്രവിസ്ഫാരൈഃ ।
ദിശി ദിശി കലിതാ സമ്പദ് യയാ തയാ നഃ കുലം ജയതി ॥ 136 ॥

നിജതാരുണ്യവിഹാരൈര്‍മോഹകരം ശൂലിനോഽപി യത് തേജഃ ।
തത് കുമുദിനീശഖണ്ഡസ്ഫുരച്ഛിരഃകരലസദ്ധനുര്‍വര്യം ॥ 137 ॥

ശംകരപുണ്യാങ്കുരകൃതരൂപം പാഥോജനയനം ച ।
പൃഥുജഘനകുചയുഗം ച ത്രാതജഗത് ദഗ്ധദൈത്യചയം ॥ 138 ॥

നീലനലിനീസുമാലീലലിതകചം ശംകരാര്‍ഹലലിതകുചം ।
കൈലാസപീഠമധ്യേ ഭാതി സദാ ധ്യേയമാരാധ്യം ॥ 139 ॥

സ്മരണദശയാപി കാപി പ്രദീപികാ നാശിനീ തമസാം ।
നിഗമതതിസൌധവലഭീപ്രകാശിനീ നിത്യതേജസ്കാ ॥ 140 ॥

പുരാരിപുവാമാങ്കതലോദ്ഭാസിതഗാത്രം മഹഃ കിമപി ।
ഹൃദി ലസതു സംതതം മേ നിരസ്തസംസൃതിതമോരാശി ॥ 141 ॥

നിഗമാന്തമധ്യപഞ്ജരശുകീ ശുകാദ്യൈഃ സമാരാധ്യാ ।
കരധൃതപുണ്ഡ്രേക്ഷുകലാ ശ്രേയഃസംതാനദായിനീ നമതാം ॥ 142 ॥

തവ പാദപദ്മശോഭാച്ഛുരിതം പുരതഃ സ്ഥലം ഗൌര്യാഃ ।
കൃതപല്ലവസംസ്തരണം മത്വാ തൂഷ്ണീം ബഭൂവ തേ ദാസഃ ॥ 143 ॥

നവജലധരനീലരുചാ സമ്മാന്യൈസ്തേ കടാക്ഷകാന്തിഭരൈഃ ।
സംകലിതനിത്യതോരണശോഭം തേ മണ്ടപാസ്ഥാനം ॥ 144 ॥

രാകാചന്ദ്രനിഭാസ്യാ സാ കാശ്യാദിഷു കൃതാത്മബഹുപീഠാ ।
നാകാദിരാജവിനുതാ ശോകാദിഹരപ്രഭാവജന്‍മകലാ ॥ 145 ॥

പാരാവാരസുതാദ്യൈരാരാത്കലനീയനൈജവിഭവാ സാ ।
വീരാഢ്യനൈജരൂപാ ദാരാഃ കൈലാസവാസിനോ ജയതി ॥ 146 ॥

ധീരാത്മഹൃദയകമലേ ധാരാധരനീലചികുരഭാരവതീ ।
ക്ഷീരാദിഹൃദ്യവാണീ ധാരാ സാ ഭാതി പാര്‍വതീരൂപാ ॥ 147 ॥

പരമശിവഭാഗ്യധാടീ കാഞ്ചനശാടീ മമാസ്തു ഹൃദി സതതം ।
പരിമലിതവക്ത്രവീടീ കൃതനതിഘോടീ ഗജാദിപരിപാടീ ॥ 148 ॥

സന്‍മാനസകാസാരേ കൃതപരമാനന്ദസംതതിര്‍ജനനീ ।
ശംകരതത്ത്വോന്‍മേഷം കല്യതി കാലേ ദയാസാരാത് ॥ 149 ॥

ഏണാങ്കലസിതമൌലിഃ ക്ഷീണാനാം രക്ഷിണീ പരമാ ।
പാണാവാദൃതഹരിണാ വീണാനുതിലാലിതാ ച സാ ജയതി ॥ 150 ॥

മൂകാദീനാം പുരഹരമൌല്യാന്ദോലനകരോജ്ജ്വലാ വാചഃ ।
യത്കാരുണ്യാത് കാലേ സമുല്ലസന്തീഹ സാ മദീയധനം ॥ 151 ॥

സര്‍വേഷാം ദേവാനാമപി മര്‍ത്യാനാം തഥാ ഗിരീശസ്യ ।
ഏകാ പുണ്യശ്രേണീ ഗൌരീരൂപാ ഹി സര്‍വദാ ജയതി ॥ 152 ॥

പശുപതിപുണ്യശ്രേണീപരിപാകം പാര്‍വതീരൂപം ।
നിജദൃഗ്രക്ഷിതലോകത്രയമിദമാരാദ് വിരാജതേ തേജഃ ॥ 153 ॥

ശീതലഭൂധരജനിതാ ദയയാ ച പുനസ്തഥാ ശീതാ ।
ശീതലലലയകടാക്ഷാ സാ ജനനീ നഃ സദാ ജയതി ॥ 154 ॥

സ്മൃതിമാത്രതാപഹാന്യൈ കലിതപ്താനാം ജനാനാം സാ ।
കൃതസംകല്‍പാനല്‍പാഭരണാ ഭരണായ ഹൃദി ലസതി ॥ 155 ॥

സുകൃതിജനദൃശ്യരൂപം ദുഷ്കൃതിജനദൂരഗം ച തത് തേജഃ ।
കാരുണ്യപൂര്‍ണഹൃദയം തദ്ഭാവനതാം തഥാ ജയതി ॥ 156 ॥

താപിഞ്ഛസ്തബകരുചിര്‍ജനനീ സാ ശാംകരീ ഭജതാം ।
നിജദൃക്പാതപ്രശമിതദാരിദ്ര്യാദിര്ലസതി പീഠേ ॥ 157 ॥

പരമശിവാസ്ഥാനതലേ നിത്യം ഖേലനകൃതാദരം തേജഃ
തദ് രാജതേ മുനീനാം ഹൃദയേ നിഗമാന്തസൌധേ ച ॥ 158 ॥

നിശ്ചലഭാവഭൃതാം തന്നിശ്ചലരൂപം വിരാജതേ തേജഃ ।
ഹംസീവ മാനസേ മേ മഞ്ജുലഗതിദായിനീ സുദൃശാം ॥ 159 ॥

മാധുര്യം വചസി ഗതൌ ഗാംഭീര്യം നേത്രയോസ്തൈക്ഷണ്യം ।
ശൈതല്യം ഹൃദി ച സദാ യത്ര ഹി ദൃശ്യം തദേവ ജനനീ നഃ ॥ 160॥

നിജശോഭാജിതകന്ദുകകുചയുഗലശ്രീജിതേശഹൃദയാ സാ ।
മനസി മമ സംനിധത്താം ദത്താത്രേയാദിഭിര്‍വന്ദ്യാ ॥ 161 ॥

നിജമൌലിചന്ദ്രകിരണപ്രസാരണേഽപ്യുല്ലസത്സരോജയുഗം ।
ദധതീ ശ്രവസോരേഷാ ചകാസ്തി ഹൃദയേ പരാ ദേവീ ॥ 162 ॥

മുഖജിതതാരാനാഥാ മഖഭുഗ്ഗണസേവ്യചരണജലജാതാ ।
നഖകാന്തിപടലദംഭാദ് ഗതിജിതഹംസാവലീ വിഭാതു ഹൃദി ॥ 163 ॥

കവിതാഭാഗ്യവിധാത്രീ പരിമലസംക്രാന്തമധുപഗണകേശാ ।
മമ നയനയോഃ കദാ വാ കര്‍ണേജപലോചനം ദിവ്യം ॥ 164 ॥

ശശിഖണ്ഡവതംസശ്രീഃ പശുപതിഭാഗ്യം ച തത് തേജഃ ।
മമ നയനയോഃ കദാ വാ കര്‍ണേജപലോചനം ദിവ്യം ॥ 165 ॥

തത് തേജഃ ശാശ്വതമിഹ സാമാന്യം ഭൂനിവാസകൃതാം ।
ദ്യുസദാമപി ജയതി കൃതാദരം തദസ്തു ശ്രിയൈ കാലേ ॥ 166 ॥

ശതമഖനീലമണീനാം പ്രഭാവിസാരപ്രലോഭതനുകാന്ത്യാ ।
ശ്രുതിമൌലിസൌധദീപശ്രിയാ തയാ നാഥവാനഹം കാലേ ॥ 167 ॥

കവികുലസൂക്തിശ്രേണീശ്രവണാനന്ദോല്ലസദ്വതംസസുമാ ।
സാ ദേവീ മമ ഹൃദയേ കൃതസാംനിധ്യാ കൃതത്രാണാ ॥ 168 ॥

പുഷ്പേഷ്വാഗമസാരാ പുരഭിന്‍മാനസവിഭേദിനിജകേലിഃ ।
വിശ്വവിമോഹനമൂര്‍തിഃ സാ ദേവീ ശാംകരീ ജയതി ॥ 169 ॥

കാശീകാഞ്ച്യാദിതടസ്ഥിരാസനാ മേഖലാഭിരാമകടിഃ ।
മുഗ്ധസ്മേരമുഖീ സാ യാ ഗൌരീ സമ്പദാം ജനനീ ॥ 170 ॥

മുഖവിജിതചന്ദ്രമണ്ഡലമിദമംഭോരുഹവിലോചനം തേജഃ ।
ധ്യാനേ ജപേ ച ജപതാം ചകാസ്തി ഹൃദയേ കവീശ്വരാണാം ച ॥ 171 ॥

മഞ്ജുലകവിതാസംതതിബീജാങ്കുരദായിനീ രസാലോകാ ।
ജനനി തവാപാങ്ഗശ്രീര്‍ജയതി ജഗത്ത്രാണകലിതദീക്ഷേയം ॥ 172 ॥

അംബ തവാപാങ്ഗശ്രീരപാങ്ഗകേലീശതാനി ജനയന്തീ ।
പുരഹന്തുര്‍ഹൃദി ജയതി വ്രീഡാമദമോഹകാമസാരകരീ ॥ 173 ॥

ദിനകരസുതാതരങ്ഗാവലിശോഭാകൃതകചാകചിശ്രീശ്ച ।
ശശിഖണ്ഡവതംസശിരാഃ സാ ദേവീ ശരണമര്‍ഥിനാം പരമം ॥ 174 ॥

കലകലനിനദത്കാഞ്ചീ കാഞ്ച്യാദിതലസ്ഥിരാസനാ ദേവീ ।
പുരഹരഭൂഷണമൂര്‍തിഃ സാ ദേവീ ശരണമസ്മാകം ॥ 175 ॥

പുരഹരസഹധര്‍മചരീം കചഭാരലസന്നിശീഥിനീശകലാം ।
കവികുലമാന്യചരിത്രാം പവിത്രിതക്ഷോണിഭൃത്കുലാം വന്ദേ ॥ 176 ॥

ഭക്തജനാവലികഥിതസ്തുതിശതദത്താദരാമിമാം ദേവീം ।
സരസകവനപ്രദാത്രീം ഭൂഷിതശിവവാമഭാഗരേഖാന്താം ॥ 177 ॥

മങ്ഗലമൂര്‍തിം കിംനരകീര്‍തിതനിജകീര്‍തിവല്ലരീം ജനനീം ।
മൂര്‍തിമതീം കാമകലാം ശംഭോരംഭോജലോചനാം നൌമി ॥ 178 ॥

ജിതമന്‍മഥമാരകലാദാത്രീം ശിവഗാത്രദിവ്യഭൂഷാം താം ।
ത്രിജഗത്സുഖജനയിത്രീമംബാമംബുദമനോജ്ഞതനുമൂര്‍തിം ॥ 179 ॥

ഖണ്ഡിതസുരവൈരിഗണാം ചണ്ഡകരാദ്യൈഃ സുരൈശ്ച നുതസദനാം ।
മണ്ഡിതപുരഹരദേഹാം താണ്ഡവിനഃ സര്‍വമങ്ഗലാം ദേവീം ॥ 180 ॥

നിജലോചനകൃതസമ്പദമജകമലേക്ഷണശചീശസുരവന്ദ്യാം ।
ഭജനകൃദന്തര്‍ജ്യോതിഷമജതനയാദ്യൈശ്ച നിത്യസേവ്യകലാം ॥ 181 ॥

ഭരിതഭുവനാമപര്‍ണാം സരിദുരുവീചീവിലോലിതാത്മകചാം ।
ഗിരിശകൃതനിത്യലീലാം വരിവസ്യാദാനതുഷ്ടനിജഹൃദയാം ॥ 182 ॥

ജനനുതനിത്യവിഭൂതിം കനദുരുഭൂഷാവലീലസിതദേഹാം ।
മനസാപ്യഗണ്യതത്ത്വാം വനവാസിധ്യാനഗോചരാത്മകലാം ॥ 183 ॥

നീലാംബുജകാന്തിമുഷം ബാലാര്‍കനിഭാത്മകര്‍ണപൂരവതീം ।
മാലാലംകൃതകണ്ഠാം ബാലാം സ്കന്ദസ്യ മാതരം വന്ദേ ॥ 184 ॥

ശരണാഗതജനരക്ഷണകൃതദീക്ഷാവീക്ഷണേന ജിതശംഭുഃ ।
കുലഭൂധരവരതപസാം പരിപാകഃ കോഽപി വിജയതേ ലോകേ ॥ 185 ॥

കുസുമശരമഥനമനസാപ്യാദരണീയാത്മകാമകേലിരിയം ।
ജനനീ കല്യാണതതിം ഭജതാം നഃ സാദരാത് തരങ്ഗയതി ॥ 186 ॥

മത്തഗജമാന്യഗമനാ മധുരാലാപാ ച മാന്യചരിതാ സാ ।
മന്ദസ്മേരമുഖാബ്ജാ ഗൌരീ മമ ഹൃദയസാരസേ ലസതു ॥ 187 ॥

പുരഹരനേത്രമഹോത്സവതാരുണ്യശ്രീര്‍നിരസ്തനതശത്രുഃ ।
ലലിതലികുചാഭകുചഭരയുഗലാ ദൃഗ്വിജിതഹരിണസംദോഹാ ॥ 188 ॥

കാരുണ്യപൂര്‍ണനയനാ കലികല്‍മഷഹാരിണീ ച സാ ഗൌരീ ।
മുഖജിതശാരദകമലാ വക്ത്രാംഭോജേ സദാ സ്ഫുരതു കാലേ ॥ 189 ॥

ശൂലിമനോരഥപാത്രം സംതപ്തസ്വര്‍ണകാംയനിജഗാത്രം ।
ആശ്രിതഹിമവദ്ഗോത്രം രക്ഷിതനതബാഹുജച്ഛാത്രം ॥ 190 ॥

കവികുലജിഹ്വാലോലം ശശിശേഖരകലിതരംയബഹുലീലം ।
നിരസിതനതദുഷ്കാലം വന്ദേ തേജഃ സദാലിനുതശീലം ॥ 191 ॥

കമലസുഷമാനിവാസസ്ഥാനകടാക്ഷം ചിരായ കൃതരക്ഷം ।
രക്ഷോഗണഭീതികരം തേജോ ഭാതി പ്രകാമമിഹ മനസി ॥ 192 ॥

കുമുദവനീശക്രീഡാസ്ഥാനായിതകേശഭാരായൈ ।
നമ ഉക്തിരസ്തു മാത്രേ വാഗ്ജിതപീയൂഷധാരായൈ ॥ 193 ॥

ബാലകുരങ്ഗവിലോചനധാടീരക്ഷിതസുരാദിമനുജാന്തം ।
നയനയുഗാസേവ്യം തദ് ഭാതീഹ ധരാതലേ നിയതം ॥ 194 ॥

കുശലവിധയേ തദസ്തു പ്രസൂനവിശിഖാരികൃതലീലം ।
കബലിതപദനതദൈന്യം തരുണാംബുദമേചകം ധാമ ॥ 195 ॥

ജനനി കദാ വാ നേഷ്യാംയഹമാരാദര്‍ചിതത്വദീയപദഃ ।
നിമിഷമിവ ഹന്ത ദിവസാന്‍ ദൃഷ്ട്വാ ത്വാമാദരേണ കല്യാണീം ॥ 196 ॥

കവിവാഗ്വാസന്തീനാം വസന്തലക്ഷ്മീഃ പുരാരിദയിതാ നഃ ।
പരമാം മുദം വിധത്തേ കാലേ കാലേ മഹാഭൂത്യൈ ॥ 197 ॥

ത്രിഭുവനസുന്ദരരൂപം തേജസ്തദ് ഭക്തിതഃ സമഭ്യര്‍ച്യ ।
ഗരുഡേന യാതി കുതുകാദഥവാ ഹംസേന സുരസേവ്യഃ ॥ 198 ॥

തവ പദപദ്മേ ഭക്തിര്‍ന മേ തഥാപി തവദീയകൃപയാഹം ।
ധ്യായാംയന്വഹമംബ ത്വാമാരാദാദരാത് സിദ്ധ്യൈ ॥ 199 ॥

യോ ദേവ്യാഃ പദസരസിജനതിഭാക് തസ്യേഹ സിധ്യന്തി ।
സ്ഥിരവിഭുതാ സത്സങ്ഗഃ സായുജ്യം ചാപി കാലേന ॥ 200 ॥

ഹിമഗിരിതപഃഫലം തന്‍മുനിജനഹൃദയാബ്ജനിത്യകൃതനൃത്തം ।
കരുണാലോലാപാങ്ഗം തത് തേജോ ഭാതു നിഃസമം വദനേ ॥ 201 ॥

ജനനി തരങ്ഗയ നയനേ മയി ദീനേ തേ ദയാസ്നിഗ്ധേ ।
തേന വയം തു കൃതാര്‍ഥാ നാതഃ പരമസ്തി നഃ പ്രാര്‍ഥ്യം ॥ 202 ॥

മുനിഹൃദയപദ്മഹംസീ ശിവകേലീസദനരത്നദീപകലാ ।
ഹിമവത്പുത്രീ കൃപയാ മാമവതി മഹൌഷധീ കലിവ്യാധേഃ ॥ 203 ॥

പ്രതിഫലതു ഭാവനായാമസ്മാകം സാ സ്ഫുരത്കൃപാധാരാ ।
പുരഹരദൃക്സാഫല്യം കൈലാസേ കിമപി നിശ്ചിതം തേജഃ ॥ 204 ॥

സജ്ജനമാനസധാംനേ നമ ഉക്തിര്‍മേ ശ്രുതീഡ്യനിജഭൂംനേ ।
ശിവവാമഭാഗധാംനേ മഹാവിഭൂത്യൈ ഹി ശംകരീനാംനേ ॥ 205 ॥

ദേശികമാനസവിഹരണകലാജുഷേ ഭക്തിരസ്തു മേ തസ്മൈ ।
യച്ചന്ദ്രമൌലിലോചനചാപല്യം രക്ഷിതസ്വഭക്തൌഘം ॥ 206 ॥

നിജലോചനകേലികലാവശീകൃതപ്രസബാണരിപുഹൃദയം ।
ദയയാ ലോലിതഹൃദയം തദസ്തു തേജഃ പുരോഽസ്മാകം ॥ 207 ॥

സതതം ബദ്ധാഞ്ജലിപുടമുപാസ്മഹേ തച്ഛുഭപ്രദം തേജഃ ।
യന്‍മരകതകാന്തിലസത് പ്രസൂനശരവൈരിപുണ്യപരിപാകം ॥ 208 ॥

തീരം സംസൃതിജലധേഃ പൂരം ശംകരവിലോചനപ്രീതേഃ ।
സാരം നിഗമാന്താനാം ദൂരം ദുര്‍ജനതതേര്‍ഹി തത് തേജഃ ॥ 209 ॥

നഗരാജകന്യകാ സാ ലസതു പുരോഽസ്മാകമാദരകൃതശ്രീഃ ।
യത്പ്രണമനാജ്ജനാനാം കവിതോന്‍മേഷഃ സദീഡിതോ ലസതി ॥ 210 ॥

സന്നയനസാരസാലീപൂഷാ ഭൂഷാ ച ഹരശരീരസ്യ ।
ഹിമഗിരിതനയാ യോഷാ ഭാഷാസ്തോത്രപ്രിയാ ച സാ ഭാതി ॥ 211 ॥

സഫലയതു നേത്രയുഗലം ഹതനതദുരിതാ ഹി സാ പരാ ദേവീ ।
ധരണിധരനായകപ്രിയസുതാ ച സോമാര്‍ധഭൂഷിതാത്മകചാ ॥ 212 ॥

സുമനോവാഞ്ഛാദാനേ കൃതാവധാനം ധനം ശംഭോഃ ।
ധിഷണാജാഡ്യാദിഹരം യദ്വീക്ഷണമാമനന്തി ജഗതി ബുധാഃ ॥ 213 ॥

കോ വാ ന ശ്രയതി ബുധഃ ശ്രേയോഽര്‍ഥീ താമിമാമംബാം ।
യാമര്‍ധചന്ദ്രശേഖരസധര്‍മിണീമര്‍ചയന്തി സുരനാഥാഃ ॥ 214 ॥

ശമിതനതദുരിതസംഘാ ഹരായ നിജനേത്രകല്‍പിതാനങ്ഗാ ।
കൃതസുരശാത്രവഭങ്ഗാ സാ ദേവീ മങ്ഗലൈസ്തുങ്ഗാ ॥ 215 ॥

കവിതാരസപരിമലിതം കരോതി വദനം നതാനാം യാ ।
സ്തോതും താമഹമാരാത് സാ ദേവീ സുപ്രസന്നാസ്തു ॥ 216 ॥

പുരഹരവാമോത്സങ്ഗേ ഭജാമി ലസിതം തു തത് തേജഃ ।
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയകാര്യം യജ്ജനയതി കാലഭേദേന ॥ 217 ॥

കല്യാണദാനകലനാത് ഖ്യാതാ സാ ശാംകരീ ലോകേ ।
തദ്വൈഭവകീര്‍തനതോ വയമത്രാസാഃ പരാനന്ദാഃ ॥ 218 ॥

മന്ദഹസിതൈര്‍വശീകൃതശാംകരഹൃദയാ ഹി ഭക്താനാം ।
രക്ഷണകാര്യായ പരം സാംബാ കുംഭോദ്ഭവാദിഭിര്‍വന്ദ്യാ ॥ 219 ॥

നിജമൌലിചന്ദ്രകിരണപ്രസാരണാദ്ഗാങ്ഗവീചികാപവനൈഃ ।
തത്ക്ഷണനിരസിതസുരതശ്രമാ ഭവാനീഹ രാജതേ ഭൂത്യൈ ॥ 220 ॥

മമ ഗാഹതേ ഹി ഹൃദയം നയനയുഗം ത്രിപുരദമയിതുര്‍ഭാഗ്യം ।
യദകൃത്രിമവാഗ്ഗുംഭൈഃ സ്തുത്യം ധ്യേയ സദാഭ്യര്‍ച്യം ॥ 221 ॥

കരധൃതശൂലാദ്യായുധജാലനിരസ്താഖിലാരിബൃന്ദേയം ।
കുന്ദാഭദന്തവദനാനന്ദായാസ്തു പ്രകാമമിഹ നമതാം ॥ 222 ॥

കുചഭാരനംരഗാത്രം നിജജനിപരിപൂതജനകവരഗോത്രം ।
സുരവൈരികലിതകോപം ഗൌരീരൂപം തദസ്തു ഹതതാപം ॥ 223 ॥

നിടിലാത്തവഹ്നിനേത്രം ലോലാലകമേതദാദൃതം തേജഃ ।
നിജകേല്യധീനശംകരമസ്മാകം ചാക്ഷയം സ്ഥാനം ॥ 224 ॥

തവ മന്ദസ്മിതലഹരീവിശേഷിതരുചിര്‍ഗിരീശശശിശകലഃ ।
തവ രൂപം ഗിരിശസ്യ സ്വരൂപമപി ഭാതി യോഗിനാം ഹൃദയേ ॥ 225 ॥

നീലാരവിന്ദലോചനയുഗലാമംബാമഹം നൌമി ।
കാലാരിചിത്തഹരണേ യല്ലീലാഃ പാടവം നീതാഃ ॥ 226 ॥

ശശധരഭൂഷിതമകുടീ കവികുലവാഗബ്ജശരദിയം ദേവീ ।
ആര്‍തത്രാണപരായണവിലോചനാ ഹിമവതഃ പുത്രീ ॥ 227 ॥

ശ്രുതിപഞ്ജരകേലിശുകീ ശംകരപരിരംഭണോത്സുകാ മാതാ ।
ബഹിരപ്യന്തയര്‍മിനാം ചകാസ്തി ലോകാംബികാ കൃതത്രാണാ ॥ 228 ॥

ചിന്തിതവസ്തുവിധാത്രീ സംതതമപി ലോകരക്ഷണൈകരതാ ।
സംദാനിതനാകിലസത്സംതാനസുമപ്രഗല്‍ഭധമ്മില്ലാ ॥ 229 ॥

കലിതത്രിവര്‍ഗപദവീമപവര്‍ഗദകല്യസേവനാമംബാം ।
ഗാങ്ഗജലൈര്‍നലിനദലൈരാരഗ്വധപത്രജാലകൈരര്‍ച്യാം ॥ 230 ॥

ശശിശേഖരസര്‍വസ്വം പൂര്‍വാചാര്യൈഃ പുരസ്കൃതം തേജഃ ।
മാമകചക്ഷുര്‍വിഷയം കദാ നു കൈലാസകലിതചങ്ക്രമണം ॥ 231 ॥

മോഹിതഭുവനാ ദേവീ സാ ഹിതകരനിത്യചിന്തനാ ഭജതാം ।
താഡിതരിപുജനമാന്യാ പീഡിതനിജഭക്തഭവഭയാ ജയതി ॥ 232 ॥

പ്രത്യങ്ഗലസിതഭൂഷാ സത്യം മാതാ ഹി ശരണമസ്മാകം ।
ക്ക്ത്യം യമഭയമസ്യാഃ സ്തുത്യം ജഗതീഹ വൈഭവം മനുജൈഃ ॥ 233 ॥

അംബ ത്വമേവ കമലാസനാദിവൈഭവവിധാത്രീ ച ।
താം ത്വാം ശരണം പ്രാപ്താഃ ലോകേഽമുഷ്മിന്‍ കിമാശാസ്യം ॥ 234 ॥

കുങ്കുമരുചിലസിതാങ്ഗം കമലാസനമാത്തകമലം ച ।
ഹസ്താംബുജധൃതപുസ്തകരുദ്രാക്ഷാദി ച തഥാ രൂപം ॥ 235 ॥

ജിതമന്‍മഥവരിവസ്യാസക്തം രൂപം ച തേ മാതഃ ।
കാലാനുകൂലകലിതം പരതത്വവിദാം ചകാസ്തി ഹൃദയതടേ ॥ 236 ॥

ഹിമവന്നഗേന്ദ്രകന്യേ ഭൂസുരകൃതബഹുലപൂജയാ ധന്യേ ।
മാന്യേ സുമനഃസംഘൈസ്ത്വാം കലയേ ഹൃദി സദാ ഹി കടിശൂന്യേ ॥ 237 ॥

നിരസിതനിഷ്കംചനജനദൈന്യാ കന്യാ ധരാധരേശസ്യ ।
ദൃക്കാന്തിവിജിതഹരിണാ ഹരിണാരാധ്യാ ച സാ ജയതി ॥ 238 ॥

വിനതജനിതാപവര്‍ഗാ സര്‍ഗാദികരീ ച സാ ദേവീ ।
നിജലീലാഹൃതഭര്‍ഗാ ദുര്‍ഗാദിശ്രേയസാം ജനനീ ॥ 239 ॥

കവനകൃതാം തോഷകൃതേ ജഗദവനാദിക്രിയാപേഷു ഭവതു ।
ശാംകരിരൂപായ പരം നമ ഉക്തിര്‍ജ്യോതിഷേഽസ്മാകം ॥ 240 ॥

ഫണിപതിഭൂഷിതദേഹാ ഹരഭജനാനന്ദസംദോഹാ ।
തത്ത്വൈര്‍ഹതസംദേഹാ ചകാസ്തു ഹൃദയേ വിധൂതജനമോഹാ ॥ 241 ॥

ജയതി ജനനി ത്വദീയം രൂപം രവികോടിതുലിതമിദം ।
ഏതന്നാനാകാരം കാലേ കൃതരക്ഷണം ച ഭുവനേഡ്യം ॥ 242 ॥

മദനാരികണ്ഠസുഷമാസാക്ഷീഭൂതസ്വബാഹുയുഗലാ സാ ।
കുങ്കുമപങ്കാങ്കിതതനുരേഷാ ദേവീ ചകാസ്തി ബഹുരൂപാ ॥ 243 ॥

കാഞ്ചീമണിലസിതകടിഃ കാഞ്ചീപുരഭൂഷണം ച തദ്ധാമ ।
യന്‍മന്‍മഥരിപുമാന്യം നിജലീലാകലിതബഹുരൂപം ॥ 244 ॥

കരപങ്കജധൃതമാലാ സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യാദിബഹുലീലാ ।
വീടീവിലസിതവദനാ വിരചിതനതഹര്‍ംയവരസദനാ ॥ 245 ॥

വിസൃമരതാനുകമ്പാ തം പാതകിവര്‍ഗമാദരാദംബാ ।
രക്ഷതി തനുജിതശമ്പാ സാ നഃ ശരണം പുരഃ സ്ഫുരതു ॥ 246 ॥

ശൂലിനി സുരജനപാലിനി കാത്യായനി ദേവി മാം പാഹി ।
സുരലോകകുസുമമാലിനി ശിവഖേലിനി ചണ്ഡികേ പാഹി ॥ 247 ॥

ഭാരതി ഭൈരവി ശാംകരി കപാലിനി നമോഽസ്തു തേ നിത്യം ।
സ്തുത്വൈവമംബ വാചാ മനസാരാധ്യം നമാമി തേ പാദം ॥ 248 ॥

കുടിലകചം ലികുചകുചം മൃദുബാഹുലതം ച കങ്കുമച്ഛായം ।
വിലസതി ശശധരമൌലേഃ സര്‍വസ്വം സുകൃതപരിപാകഃ ॥ 249 ॥

ഉന്‍മൂലയതി ശുഭേതരവാര്‍താമപ്യംബ തേ നാമ ।
ഭജനാദപി കീര്‍തനതഃ കിം വാ ഭാഗ്യം ത്വദീയഭക്താനാം। ॥ 250 ॥

പരമശിവപുണ്യകോടീ നിജഗതിജിതസന്‍മരാലഗതിധാടീ ।
കൃതനിത്യകാമകോടീ കോടീരോല്ലസിതചന്ദ്രപരിപാടീ ॥ 251 ॥

ചന്ദ്രാഭരണവതംസാ കംസാരിമുഖൈഃ സുരൈശ്ച നുതചരിതാ ।
ഗജമുഖഷണ്‍മുഖജനനീ സാസ്മാകം മാനസേ കൃതാസ്ഥാനാ ॥ 252 ॥

പരമശിവദിവ്യജായാ മായാമോഹിതസുരാസുരാ ജനനീ ।
കുങ്കുമവിലസിതകായാപായാന്‍മാം രക്ഷതീഹ കവിഗേയാ ॥ 253 ॥

ഭൂഷിതരത്നാഭരണാ ശരണര്‍ഥിജനാലികല്‍പിതാഭരണാ ।
മുദിതനിജാന്തഃകരണാ മരണാദിധ്വംസിനീ സദാവരണാ ॥ 254 ॥

ശ്രുതിസുദതീസ്തബകായിതചരണാംഭോജാ ച ഭോജാദ്യൈഃ ।
കൃതപരിചരണാ വിസ്തൃതകരുണാംബാ ശൈലരാജവരതനയാ ॥ 255 ॥

അധരേ ലസിതാരുണ്യം തനൌ തു ഹരമാന്യപൂര്‍ണതാരുണ്യം ।
ലോചനധൃതകാരുണ്യം കരേ കുസുംഭാദിസംഭൃതാരുണ്യം ॥ 256 ॥

തത്തേജോ ലസതി ഹൃദി സ്മരാരിസമ്മാന്യബഹുലീലം ।
സൃണിപാശാങ്കുശഹസ്തം പ്രശസ്തമസ്തോദയാദിഹീനം ച ॥ 257 ॥

കലിതചരാചരരക്ഷണമക്ഷീണോദ്ദാമവൈഭവം കിമപി ।
നിഖിലാഗമയന്ത്രകലാസാരം തല്ലസതി പുരഭിദാ മാന്യം ॥ 258 ॥

ഭവചിത്തരാജഹംസീ ഭവഭയമോഹാദിഭേദിനീ ശരണം ।
സവരക്ഷണകൃതദീക്ഷാ ശിവവാമാങ്ഗോല്ലസിതമൂര്‍തിഃ ॥ 259 ॥

തവ ചരണന്യാസവശാത് പരിപൂതാ ഭൂരിയം ഭൂത്യൈ ।
ദേവേശമൌലിസേവ്യാ താം ത്വാമാരാധയാമി ഗിരിതനയേ ॥ 260 ॥

ക്ഷണമിഹ മാതര്‍ദൂരേ സ്യാദ് യദി ദൃഷ്ടിഃ ശുഭംകരീ മാന്യാ ।
അഷ്ടൈശ്വര്യോഽപി തദാ വിനഷ്ടശോഭോ വികല്യശ്ച ॥ 261 ॥

അത ഏവ ഹി കാരുണ്യാല്ലോകാംബ ത്വം സദാദൃതഭവാങ്ഗാ ।
ക്രീഡസി രക്ഷസി കാലേ ജനയസി മോഹാദികാനഥവാ ॥ 262 ॥

പരമശിവകേലിരസികേ യഃ കോഽപി ജനസ്തവ സ്തവം കുര്‍വന്‍ ।
നിരസിതനാകേശപദസ്തവ സാരൂപ്യം ക്രമാദ് ഭജതി ॥ 263 ॥

തവ പാദപദ്മവിസൃമരകാന്തിഝരീം മനസി കലയംസ്തു ।
നിരസിതനരകാദിഭയോ വിരാജതേ നാകിസദസി സുരവന്ദ്യഃ ॥ 264 ॥

ബാലമരാലീഗത്യൈ സുരഗിരിധാനുഷ്കമഹിതകലഗീത്യൈ ।
വിരചിതനാനാനീത്യൈ ചേതോ മേ സ്പൃഹയതേ ബഹുലകീര്‍ത്യൈ ॥ 265 ॥

വിതരണകലാപ്രസക്തൌ ചിന്താമണികാമധേനുസുരവൃക്ഷാഃ ।
തേ ദൂരേ താം ത്വാമഹമാരാധയിതും കൃതപ്രയത്നോഽസ്മി ॥ 266 ॥

വിനമദമരേശസുദതീകചസുമമകരന്ദധാരയാ സ്നിഗ്ധം ।
തവ പാദപദ്മമേതത് കദാ നു മമ മൂര്‍ധ്നി ഭൂഷണം ജനനി ॥ 267 ॥

തവ ഹരപുരംധ്രി മാതശ്ചരണപയോജം ക്രമാര്‍ചിതം യേന ।
തേനൈന്ദ്രപദമപി ദ്രാഗ് വിരാജതേ തത് സമാക്രാന്തം ॥ 268 ॥

തവ പദസരോജപാംസുന്യാസാദ്ധന്യോത്തമാങ്ഗലസിതാശ്ച ।
ഗായന്തി ച നൃത്യന്തി പ്രമോദകൃതനുതിചയാശ്ച രാജന്തേ ॥ 269 ॥

യത്പ്രണയകലഹവാര്‍താഭീതോ നിരസിതസിമേഷുരപി വിനയീ ।
മദനം തമപി വസന്തം മാനയിതും സമ്പ്രവൃത്തഹൃദയോഽഭൂത് ॥ 270 ॥

കുസുമൈര്‍ഗാങ്ഗൈര്‍വാരിഭിരനുനയവാഗ്ഭിശ്ച നംരമുഖഃ ।
സാ പുരഹരഭൂഷാ നോ മനസി വിഹരതാം കിരീടലസദിന്ദുഃ ॥ 271 ॥

പുരഹരപരതന്ത്രം തദ് ഗതതന്ദ്രം വസ്തു നിസ്തുലമുപാസേ ।
തേനൈവാഹം ധന്യോ മദ്വംശ്യാ നിരസിതാത്മതാപഭരാഃ ॥ 272 ॥

മുഖസുഷമാജിതപദ്മം പദ്മജഹരിവാസവാദിബുധസേവ്യം ।
കാവ്യാര്‍ഥസാരമേതദ് ഗൌരീരൂപ ഹി വിജയതേ തേജഃ ॥ 273 ॥

യസ്യാഃ പദസരസിജയോര്‍വിബുധകിരീടാവലിര്‍ഗൌര്യാഃ ।
നീരാജനവിധികലിതാ സാ മേ കുലദൈവതം ലസതു ॥ 274 ॥

കവിഹൃത്കൈരവികസനചന്ദ്രികയാ ശമിതതാപഭരാഃ ।
മന്ദസ്മിതശ്രിയാ കില യസ്യാഃ സാ ഭാതി ഹിമവതഃ പുത്രീ ॥ 275 ॥

നിരസിതതമഃപ്രചാരാ പൂര്‍വാ സംധ്യേവ നഗപതേസ്തനയാ ।
ദ്വിജസംഘോദയകലനാ സാ മേ കുലദൈവതം ലസതു ॥ 276 ॥

രചയാമി നമംസി ഭൃശം ശംകരമണ്ഡിതനിജാങ്കവല്ലര്യൈ ।
പുണ്യാത്മനേ പുരാരേഃ പര്‍വതകുലരാജതനയായൈ ॥ 277 ॥

പുരമഥനഭാഗ്യധാടീ കവിലോകസമീഡ്യസൂക്തിരസധാടീ ।
മുഖലസിതസാരവീടീ വിഹരതു ഹൃദി മേ കൃപൌഘപരിപാടീ ॥ 278 ॥

അംബ തവ കരുണയാഹം രക്ഷിതസംതാനവൈഭവോ നിത്യം ।
ഏതാദൃശീ തുമഹതീ കീര്‍തിസ്തേ ജൃംഭതേ പ്രതിദിശം ഹി ॥ 279 ॥

മദനപരിപന്ഥിമഹിഷീ മമ മാനസകല്‍പിതാസനാ ജയതി ।
ശ്രുതിമൌലിവിഹിതചരണാ യോഗിഹൃദംഭോജലാലിതാപി മുഹുഃ ॥ 280 ॥

പശുപതിപുരംധ്രി മാതസ്തവ പാദയുഗം പ്രണംയ ജന്തുരിഹ ।
വിധുതയമദൂതഭീതിസ്ത്രിദിശൈരപി മാന്യതേ കലിതസേവഃ ॥ 281 ॥

സുരസുദതീലോലാലകമകരന്ദരസവാസിതം തവ പദാബ്ജം ।
മമ മാനസേ തു ഫുല്ലം ഭവതു ഹി കാലേ വയം തു ധന്യാഃ സ്മഃ ॥ 282 ॥

തവ നാമ യസ്യ വക്ത്രേ ഫാലേ ച പദാബ്ജകുങ്കുമച്ഛായാ ।
സ ഭവതി മാന്യസ്ത്രിദശൈരപി ധുതസമസ്തദുരിതജാലഃ സന്‍ ॥ 283 ॥

ആസ്താം ഹി മേ പുരസ്താത് പുരജയിനഃ പുണ്യപരിമലോല്ലാസി ।
ജനനീരൂപം സംതതമാശ്രിതരക്ഷൈകക്ലൃപ്തദീക്ഷം തത് ॥ 284 ॥

ഹരിണാങ്കമൌലിദയിതേ യദി തേ ദൃഷ്ടിസ്തദാദരാത് കവിതാ ।
ആലിങ്ഗ്യ മോദതി ചിരം തേന ഹി സര്‍വജ്ഞതാ ലോകേ ॥ 285 ॥

ഡംഭാദിദുര്‍ഗുണൌഘോ ധാവതി ദൂരേ ത്വദീയപദഭക്തം ।
ത്യക്ത്വാ യദി തേ ദൃഷ്ടിസ്തേന ഹി സര്‍വാഃ ശ്രിയഃ കാലേ ॥ 286 ॥

തവ മാതര്‍മുനിമാന്യം പദമാരാധ്യ പ്രസൂനൌഘൈഃ ।
ലഭതേ സഹസ്രനയനാന്യഥവാഷ്ടൌ പുണ്യസംവൃതഃ പുരുഷഃ ॥ 287 ॥

നിര്‍ധൂതതമഃകന്ദേ മുകുന്ദപദ്മാസനാദിസേവ്യപദേ ।
ഭക്തിര്‍മമ ഹി സദാ സ്യാത് തേനാഹം ധന്യചരിതോഽസ്മി ॥ 288 ॥

നൂപുരമനിഗണരഞ്ജിതപാദാബ്ജം മാതരംബികേ ഹൃദയേ ।
മമ ലസതു തവ കടാക്ഷാന്നാതഃ പരമര്‍ഥനീയം ഹി ॥ 289 ॥

മുക്താമണിഭൂഷിതയാ കോകിലശുകമാന്യവാഗ്വിഭൂഷിതയാ ।
ഹിമഗിരിസുതയാഹം കില സനായകോ ധൂതപാപാദിഃ ॥ 290 ॥

നിര്‍ധൂതതമസി രൂപം തവ മാതര്‍മാമകേ ഹൃദയേ ।
സ്ഫുരതി തവൈവ ഹി ദയയാ ന മാമകൈഃ കര്‍മഭിശ്ച വ്രതഗുംഭൈഃ ॥ 291 ॥

നിഗമാന്തവേദ്യവൈഭവമേതത് തേ രൂപമംബികേ മാതഃ ।
സ്ഫുരതി മമ നയനയോരിഹ തത്ര തു ഹേതുസ്ത്വദീയകരുണാ ഹി ॥ 292 ॥

ത്രിണയനസാംരാജ്യമിദം തവ രൂപം നിഖിലദേവതോപാസ്യം ।
നനു മാതഃ സ്ഫുരതു സദാ നാതഃ പരമര്‍ഥനീയം ഹി ॥ 293 ॥

ഹരിണാങ്കമൌല്യധീനാ കാപിപരാ ശക്തിരംബികാ ക്ഷേത്രേ ।
മൌലൌ ച നിത്യവചസാം മമ ചിത്തേ ഭജതു നിത്യലീലാദിം ॥ 294 ॥

പരിസരനതവിബുധാലീകിരീടമണികാന്തിവല്ലരീവിസരൈഃ ।
കൃതനീരാജനവിധി തേ മമ തു ശിരോഭൂഷണം പദസരോജം ॥ 295 ॥

ഭാഗീരഥീവ വാണീ തവ നുതിരൂപാ വിരാജതേ പരമാ ।
ഇഹ മാതര്യദ്ഭജനം സര്‍വേഷാം സര്‍വസമ്പദാം ഹേതുഃ ॥ 296 ॥

നഗപതിതനയേ മാതഃ ശാംകരി മാഹേസ്വരീതി നാമാനി ।
നിത്യം ജപന്നഹം തു ത്വദീയദാസോഽസ്മി മുക്തയേ സിദ്ധഃ ॥ 297 ॥

നിഖിലചരാചരരക്ഷാം വിതന്വതീ ശാംകരീ ദയയാ ।
മമ കുലദൈവതമേഷാ ജയതി സദാരാധ്യമാന്യപദകമലാ ॥ 298 ॥

സര്‍വജനൈഃ സംസേവ്യേ സംതതമപി വാഞ്ഛിതപ്രദേ ദേവി ।
അംബ ത്വമേവ ശരണം തേനാഹം പ്രാപ്തസര്‍വകാര്യാര്‍ഥഃ ॥ 299 ॥

ശാംകരി കഥം നു വര്‍ണ്യസ്തവ മഹിമാ വേദമൌലിഗണവേദ്യഃ ।
ഇതി നിശ്ചിത്യ പദാബ്ജം തവ വന്ദേ മോക്ഷകാമോഽഹം ॥ 300 ॥

ത്വാമംബ ബാലിശോഽഹം ത്വചമത്കാരൈര്‍ഗിരാം ഗുംഭൈഃ ।
അയഥായഥക്രമം ഹി സ്തുവന്നപി പ്രാപ്തജന്‍മസാഫല്യഃ ॥ 301 ॥

ഇതി അംബികാത്രിശതീ സമാപ്താ

Also Read 300 Names of Ambika Trishati:

Ambika Trishati Lyrics in Hindi | 300 Names of Goddess Ambika in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ambika Trishati Lyrics in Malayalam | 300 Names of Goddess Ambika | Ambika Stotrams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top