Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ambika Trishati Lyrics in Kannada | 300 Names of Goddess Ambika | Ambika Stotrams

Ambika Trishati Lyrics in Kannada:

॥ ಅಮ್ಬಿಕಾತ್ರಿಶತೀ ॥

ಗಂಗಾಧರಮಖಿವಿರಚಿತಾ ।
ಪರಮಾಭರಣಂ ಶಂಭೋಃ ಪರ್ವತನಾಥಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಪರಿಪಾಕಃ ।
ನಿಜಲೋಚನವೀಕ್ಷಣತೋ ರಕ್ಷಿತಲೋಕತ್ರಯಂ ಚ ತದ್ರತ್ನಮ್ ॥ 1 ॥

ನಿಗಮಾನ್ತಪರಮವಿದ್ಯಾ ದದ್ಯಾದದ್ಯ ಪ್ರಮೋದಮಿಹ ನಮತಾಮ್ ।
ನಿಖಿಲಚರಾಚರಚಿನ್ಮಯರೂಪಂ ರಕ್ಷಾಕರಂ ಚ ಲೋಕಾನಾಮ್ ॥ 2 ॥

ಆದೃತಶಿವವಾಮಾನ್ತಾಮಾರ್ಯಾಮಾರ್ಯಾಭಿಮಾನ್ಯಮಹಿಮಾನಮ್ ।
ಆಗಮಮೌಲಿವತಂಸಾಂ ವನ್ದೇ ಚಿದ್ರೂಪಕನ್ದಲಾಂ ಜನನೀಮ್ ॥ 3 ॥

ಪರಮಶಿವಭಾಗಧೇಯಂ ಸುರಮುನಿಮನುಜಾದಿಭಿಃ ಸದಾ ಧ್ಯೇಯಮ್ ।
ಯನ್ನಾಮ ಕರ್ಣಪೇಯಂ ಪಾತು ಸದಾ ವೇದಮೌಲಿಕಾಮೇಯಮ್ ॥ 4 ॥

ಜಯತಿ ತವಾಮ್ಬ ಕಟಾಕ್ಷೇ ಕೋ ವಾ ಸೇವೇತ ಕಲ್ಪಭೂಮಿರುಹಮ್ ।
ಕಾಮಾದಿಹಾನಿದೋಽಸೌ ನಮತಾಂ ಸಂಪತ್ಪ್ರದಾನಕೃತದೀಕ್ಷಃ ॥ 5 ॥

ಭುವನಜನನೀ ಪುರಾರೇಃ ಮಹಿಷೀ ಭೂಷಾಯಿತಾಮೃತಮಯೂಖಾ ।
ಕಲಿಕಲುಷಿತಜನಮೇನಂ ಪಾತು ಸುಧಾಕಾರಮಂಜುಲಾಪಾಂಗೈಃ ॥ 6 ॥

ನಿಖಿಲನಿಗಮಾನ್ತವೇದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಪರಮಾ ಪುರಾರಿಸರ್ವಸ್ವಮ್ ।
ಯಮಪಾಶಭೀತಮೇನಂ ರಕ್ಷತು ಜನಮೇನಮದ್ರಿಪತಿಕನ್ಯಾ ॥ 7 ॥

ಧುತಪದನತಜನಪಾಪಾ ಪರಚಿದ್ರೂಪಾಪ್ರೇಮಯನಿಜರೂಪಾ ।
ಶಶಿಮೌಲಿಭಾಗಧೇಯಂ ಜಯತಿ ನಗೇಶಾನಕನ್ಯಕಾ ಮಾನ್ಯಾ ॥ 8 ॥

ತವ ಭೂಧರೇನ್ದ್ರತನಯೇ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ನಿಗಮದೀರ್ಘಿಕಾಫುಲ್ಲಮ್ ।
ಉತ್ತಂಸಯನ್ತಿ ಪುರುಷಾ ಧನ್ಯಾಃ ಕೇಚಿತ್ ತ ಏವ ಸುರಮಾನ್ಯಾಃ ॥ 9 ॥

ಶತಮಖನೀಲಮಣೀನಾಂ ಪ್ರಭಯಾಚ್ಛುರಿತಾ ತವಾಕ್ಷಿಯುಗಲಶ್ರೀಃ ।
ತಾರಕವಿಭೇದಿವಾಹಂ ನೃತ್ತೋನ್ಮುಖಮಾತನೋತಿ ಶರದಿ ಪಥಿ ॥ 10 ॥

ಕುವಲಯಸಂಪತ್ಪ್ರದಮಿಹ ವಿಲೋಚನಂ ಮಾತರಚಲತನಯೇ ತೇ ।
ಮಮ ಮಾನಸಂ ತು ಚನ್ದ್ರಂ ಕಲಯತಿ ತಾಪಪ್ರಶಾನ್ತಿದಂ ಸಮಯೇ ॥ 11 ॥

ನಿಜಗತಿಜಿತಕಾದಮ್ಬಾಮಮ್ಬಾಮಮ್ಭೋಜಲೋಚನಾಂ ವನ್ದೇ ।
ಸಂಭಾವಯತಿ ಮಹೇಶೋ ಯಾಂ ಕಿಲ ಕಾಲೇಷು ಹೃದ್ಯನವ್ಯರಸೈಃ ॥ 12 ॥

ಲಲಿತಗುಣರತ್ನಭೂಷಾಪೇಟೀ ಶುಕಮಾನ್ಯನೈಜವಾಗ್ಧಾಟೀ ।
ಆಶ್ರಿತಕದಮ್ಬವಾಟೀ ಜಯತಿ ಪರಾನನ್ದಜಾತಪರಿಪಾಟೀ ॥ 13 ॥

ಕುಸುಮಶರವೈರಿಕಾನ್ತಾ ಕಾನ್ತಾಲಕಭಾರಲಲಿತಾಫಾಲಾನ್ತಾ ।
ನಿಖಿಲನಿಗಮಾನ್ತಸಾರಾ ಸಾ ರಜತಿ ಶಂಭುಭಾಗ್ಯಧಾರಾ ಹಿ ॥ 14 ॥

ಕರಕಮಲಕಲಿತಚಾಪೇ ಪರಮಾನನ್ದೈಕಕನ್ದಲೇ ಶಂಭೋಃ ।
ಕನಕಮಣಿಲಲಿತಕಂಠೇ ತ್ವಾಮೇವಾಹಂ ಭಜಾಮಿ ಪರವೃತ್ತ್ಯೈ ॥ 15 ॥

ಚಿನ್ತಿತಫಲದೇ ಪುಂಸಾಂ ಪ್ರಬಲತರಾಮೋದಕನ್ದಲೇ ಶಂಭೋಃ ।
ಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಪರಿಪಾಕಂ ತ್ವತ್ಪದಪದ್ಮಂ ಪ್ರಫುಲ್ಲಮಿಹ ಚಿತ್ತೇ ॥ 16 ॥

ನಿಜಮೌಲಿಲಸನಶಶಿಕರವಿಲಾಸಿಧಮ್ಮಿಲ್ಲಕುವಲಯಾಮೋದೈಃ ।
ತತಮಧುಕರಗೀತೀನಾಂ ದಮ್ಭಾದಮ್ಬ ತ್ವದೀಯವಾಗ್ರಕ್ಷಾ ॥ 17 ॥

ಲಲಿತಕುಟಿಲಾಲಕಾನ್ತಾ ಕಾನ್ತಾ ಶಂಭೋರಮೇಯವಿಭವಾನ್ತಾ ।
ಸಂಪದಮಿಹ ನಸ್ತನುತೇ ಕುಲಭೂಧರನಾಥಭಾಗ್ಯಪರಿಣಾಮಃ ॥ 18 ॥

ಜನತಾಚಿರತರವಿರಚಿತಸುಚರಿತಪರಿಪಾಕರೂಪಮಮರೇಡ್ಯಮ್ ।
ಕುಸುಮಶರವೈರಿಭಾಗ್ಯಂ ಲಸತು ಕಲಿಕ್ಷೋಭಹಾನಯೇ ಮನಸಿ ॥ 19 ॥

ವಿನತಾಲಿವಿಭವದಾ ತೇ ಕಟಾಕ್ಷಧಾರಾ ವಿಭಾತಿ ಲೋಕಾಮ್ಬ ।
ಕುಸುಮಶರಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಗಿರೀಶಸ್ಯ ಯೋಗಿಹೃದ್ದೀಪಾ ॥ 20 ॥

ನಿತ್ಯಕುಮಾರೀ ಕಾಲೇ ಕಾಪಿ ಪಯೋಜಾಸನಾದಿನುತಿತುಷ್ಟಾ ।
ಶಿತಿಕಂಠಭಾಗ್ಯರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಂ ತನುತೇ ಸ್ವವೈಭವೈರ್ಹೃದ್ಯೈಃ ॥ 21 ॥

ನಿಖಿಲನಿಗಮಾನ್ತಸಾರಂ ಯಾವದ್ರೂಪಂ ಮದಮ್ಬ ಪಶ್ಯಾಮಿ ।
ಸಾ ತು ನಿಯಮಿತದೂತಗಣೋ ದೂರೇ ಯಾತ್ಯಮಿತಕೋಪಕೋಪಕೋಽಪಿ ಯಮಃ ॥ 22 ॥

ಶಿವವಾಮಭಾಗಭೂಷಾ ಕಾಚಿದ್ ಯೋಷಾ ನತಾಲಿಕೃತಭಾಷಾ ।
ತಾಟಂಕರತ್ನಭೂಷಾರುಚಿಭರಕಾಷಾಯಿತಾತ್ಮಮುಖವೇಷಾ ॥ 23 ॥

ವಾಣೀಶವಿನುತಮಹಿಮಾ ಪರಮಾ ಚ ಕಲಾ ಸತಾಂ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ।
ಹಿಮಭೂಧರವರಕನ್ಯಾ ಕೃತಭೂಸುರಸೌಖ್ಯಸಂಪದಾರಾನ್ಮೇ ॥ 24 ॥

ಶಿಥಿಲಿತಭವಭೀತಿತತಿಂ ಭೂಧರಕನ್ಯಾಮಹಂ ಸದೋಪಾಸ್ಯಾಮ್ ।
ಆನನ್ದಾದ್ವೈತಕಲಾಂ ಭಜೇ ಕಲಿಕ್ಷೋಭಹಾನಯೇ ನಿಭೃತಮ್ ॥ 25 ॥

ನವರತ್ನಖಚಿತಭೂಷಾತತಿಭಾನೀರಾಜಿತಾಖಿಲಾಂಗೀಂ ತಾಮ್ ।
ಕಾಮಪಿ ಕಲಾಮುಪಾಸೇ ಸತತಾನನ್ದೈಕಕನ್ದಲೀಂ ಜನನೀಂ ॥ 26 ॥

ಮಮ ಹೃದಯಕೇಲಿಭವನೇ ವಿಲಸತಿ ತದ್ರೂಪಮಿಷ್ಟದಂ ಪುಂಸಾಮ್ ।
ಯದಿಹಾದರೇಣ ಶಂಭುರ್ಲೋಕತ್ರಯರಕ್ಷಣಾಯ ಚಕಮೇ ಚ ॥ 27 ॥

ಗಂಗಾಧರವರಭೂಷಾ ಭಂಗಾಯಾಸ್ಮಾಕಮಖಿಲದುರಿತಾನಾಮ್ ।
ಶೃಂಗಾರಸಾರವೇಷಾ ತುಂಗಾನನ್ದಪ್ರದಾಸ್ತು ಜಗದಮ್ಬಾ ॥ 28 ॥

ತೇನ ವಯಂ ಪರತನ್ತ್ರಾಃ ಯಚ್ಛಶಿಶೇಖರಮನಶ್ವರೈಶ್ವರ್ಯಮ್ ।
ಶಂಭೋರಿಹ ಲೋಕಾನಾಂ ಚಿನ್ತಾಮಣಿರಾದಿಮಃ ಸುಲಭ್ಯಶ್ಚ ॥ 29 ॥

ನಯನಾಂಜನಕಲಿಕೇಯಂ ಶಂಭೋರಮ್ಭೋಜಲೋಚನಾ ಚಪಲಾ ।
ಶ್ರುತಿಸುದತೀಸೂತ್ರಕಲಾ ಮಮ ಹೃದಿ ಭವನೇ ವಿಕಾಸಮುಪಯಾತಿ ॥ 30 ॥

ಕುಚಕುಮ್ಭಾಂಕಿತಶಂಭುಂ ಕರಪದ್ಮಾದೃತಪಯೋಜಮಣಿಮಾಲಾಮ್ ।
ನತಜನಭರಣಾಸಕ್ತಾಮಮ್ಬಾಮಮ್ಭೋಜಲೋಚನಾಂ ನೌಮಿ ॥ 31 ॥

ಬಾಲಮರಾಲೀಲೀಲಾಂ ಬಾಲಾಂ ಬಲಿವೈರಿವಾಸವಾದಿನುತಾಮ್ ।
ಜಗದಮ್ಬಾಮಾಲಮ್ಬಾಂ ನಿಬಿಡನಿತಮ್ಬಾಂ ಹಿತಾರ್ಥಮವಲಮ್ಬೇ ॥ 32 ॥

ಧ್ಯಾನೈರ್ವೇದ್ಯಂ ತತ್ತ್ವಂ ಮೀನಧ್ವಜವೈರಿಮಹಿತಭಾಗ್ಯಂ ತತ್ ।
ಭೂಧರಕನ್ಯಾರೂಪಂ ವಿಹರತಿ ಮಮ ಮಾನಸೇ ಹತತಮಸ್ಕೇ ॥ 33 ॥

ಮುನಿಜನಮಾನ್ಯಚರಿತ್ರಾ ನಾನಾದೇಶೇಷು ಲಸಿತಬಹುಪೀಠಾ ।
ಸರ್ವಸ್ವಸಂಪ್ರದಾಯಃ ಶಂಭೋರಮ್ಬಾ ಮಮಾಂಜಲಿಪ್ರೀತಾ ॥ 34 ॥

ವಾಚಾಮಗೋಚರಂ ತತ್ ಪುರಾತನೀನಾಮಪೀಹ ನತಸುಲಭಮ್ ।
ಗಿರಿಜಾರೂಪಂ ತೇಜೋ ಭಾತು ಗಿರೀಶಾರ್ಧಮಾದರಾದಕ್ಷ್ಣೋಃ ॥ 35 ॥

ಮನ್ದಸ್ಮಿತೇನ ಮಧುರಾ ಮಧುರಾಪೀಠಸ್ಥಿತಾ ಚ ಹರಭಾಗ್ಯಮ್ ।
ಶೀತಲನಯನಾಸಾರೈಃ ಸಿಂಚತಿ ಮಾಮಂಜಸಾ ಜಗನ್ಮಾತಾ ॥ 36 ॥

ಭಾತಿ ಪುರನ್ಧ್ರೀ ಶಂಭೋರಿಹ ಪುರತೋಽಸ್ಮಾಕಮಾತ್ತಸುಮಬಾಣಾ ।
ಸುಮಬಾಣವೈರಿಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಣಕುಲಿಕಾ ಚ ಚಿನ್ಮಯೀ ಪರಮಾ ॥ 37 ॥

ಲೋಚನಪಾತೇ ಶೀತಾ ಪಾತಾ ಪಾದಾಮ್ಬುಜಾತ್ತಚಿತ್ತಾನಾಮ್ ।
ಶ್ವೇತಾ ಚ ಮನ್ದಹಸಿತೇ ಶ್ವೇತಾರಣ್ಯಸ್ಥಿರಪ್ರದೀಪಕಲಾ ॥ 38 ॥

ಪುರಮಥನಮಹಿಷಿ ಚಿತ್ತೇ ಕುರು ಪದವಿನ್ಯಾಸಮಾತ್ತಕುತುಕಾ ತ್ವಮ್ ।
ತೇನೈವಾಹಂ ಧನ್ಯಃ ಕುರವೈ ಪುರವೈರಿಪಾದಪೂಜಾಂ ಚ ॥ 39 ॥

ಶತಮಖಮುಖಸುರವನ್ದ್ಯೇ ಕಾನ್ತಾಶ್ಲೇಷೇಣ ಪುಲಕಿತಾಂಗಿ ತ್ವಾಮ್ ।
ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ದಯಸೇ ತೇನೈವಾಹಂ ಕಲೌ ಯುಗೇ ಧನ್ಯಃ ॥ 40 ॥

ಪುರಮಥನಸ್ಯಾಪಿ ವಪುಃ ಪುನತೀಮಮ್ಬಾಂ ನಿಜಾಕ್ರಮಣಶಕ್ತ್ಯಾ ।
ಚಿರಪುಣ್ಯದರ್ಶನೀಯಾಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮನಸಾ ಪರಾಂ ಸುತಾಮದ್ರೇಃ ॥ 41 ॥

ಕುಂಕುಮಕಣಲಸಿತಾಂಗೀಂ ಕುವಲಯದೃಶಮಬ್ಜಲೋಚನಾಂ ವನ್ದೇ ।
ಲೋಚನಜಿತಸಾರಂಗೀಂ ಭವಮಹಿಷೀಮರ್ಧಚನ್ದ್ರಶೇಖರಿಣೀಮ್ ॥ 42 ॥

ನಾನಾಲೀಲಾಖೇಲಾಂ ಹರರತಿಲೋಲಾಂ ಹಿತೈಕಪರಿಶೀಲಾಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಬಾಲಾಂ ಭೂಮಿಧರಪತಿಕನ್ಯಾಂ ಸುರೇಶಬಹುಮಾನ್ಯಾಮ್ ॥ 43 ॥

ಸರಸಿಜಮೃದುಲಪದಾಬ್ಜಂ ಪದಾಬ್ಜವಿನ್ಯಾಸಧನ್ಯಭೂಭಾಗಮ್ ।
ಮನಸಿ ನಯನೇ ಚ ವಾಚಿ ಸ್ಫುರತು ಮಹೇಶಾನಮಾನ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮ್ ॥ 44 ।
ಶಂಭೋಃ ಕುಟುಮ್ಬಿನೀ ಸಾ ಮಧುಕರಮಾಲಾಲಸತ್ಸ್ವಧಮ್ಮಿಲ್ಲಾ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯದಾ ಸದಾ ಮೇ ಲಸತು ಕೃಪಾಪೂರಲಾಲಿತಾಪಾಂಗಾ ॥ 45 ॥

ಊರೀಕೃತಪುರಮಥನಾ ದೂರೀಕೃತದುಷ್ಟರಾಕ್ಷಸಾದಿಗಣಾ ।
ನಾರೀ ಪರಮಾ ಸೈಷಾ ಭೇರೀಭಾಸ್ವತ್ಕರೋರುಹಾ ಭಾತಿ ॥ 46 ॥

ನಿಖಿಲೋಪನಿಷದ್ವಿದ್ಯಾಸಾರಂ ಸಂಸಾರಬನ್ಧಮೋಹಹರಮ್ ।
ಹರಮಾನ್ಯಂ ತತ್ ತೇಜೋ ಭಾತಿ ಸುರೇಶಾದಿರಕ್ಷಣೋಪಾಯಮ್ ॥ 47 ॥

ಶಂಭೋರುತ್ಸವಧಾರಾ ನವನವಹಾರಾ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಧಾರಾ ।
ಸಂವಿದ್ರೂಪಾರೂಪಾ ಕೋಪಾರ್ದಿತದುರ್ಜನಾ ಚ ಸಾ ಜಯತಿ ॥ 48 ॥

ಪುಣ್ಯಸಮುದಾಯಸರಣಿಂ ಪುರಹೂತಮುಖೈರಭಿಷ್ಟುತಾಮಮ್ಬಾಮ್ ।
ಭಜ ಮಾನಸ ಭೋ ನಿತ್ಯಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾದ್ವಯಾತ್ಮಿಕಾಂ ದೇವೀಮ್ ॥ 49 ॥

ಜೀವಿತಸರ್ವಸ್ವಮಿದಂ ಶಂಭೋರಮ್ಭೋಜಲೋಚನಂ ರತ್ನಮ್ ।
ಯಚ್ಚಿನ್ತನೇನ ಧನ್ಯಾ ವೈಮಾನಿಕವನ್ಯಕಲಿತವಿಶ್ರಾಮಾಃ ॥ 50 ॥

ಅನ್ತಸ್ತಮೋನಿಹನ್ತ್ರೀ ಸಂಧ್ಯಾಪೂರ್ವಾ ವಿಭಾತಿ ಗಿರಿತನಯಾ ।
ಉದಯೇ ಯಸ್ಯಾ ವಿದುಷಾಂ ವಿಲಸನ್ತಿ ಕರಾಮ್ಬುಜಾನಿ ನಕ್ತಮಪಿ ॥ 51 ॥

ಕುಲಗಿರಿನಾಥನೂಜೇ ಲೋಕಾಮ್ಬ ತ್ವತ್ಪದಾಮ್ಬುಜಂ ಜನ್ತುಃ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ಮರತಿ ಹೃದಿ ಸ್ವೇ ತತ್ಪದಯುಗಲಂ ವಹನ್ತಿ ಶಿರಸಾನ್ಯೇ ॥ 52 ॥

ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದನಿ ತೇ ಭೀಮಂ ರೂಪಂ ತದಸ್ತು ರಿಪುನೇತ್ರೇ ।
ಸಾದರಕಟಾಕ್ಷಾಪಾತಂ ಪುರತೋ ಮಮ ಭಾತು ಸೌಮ್ಯರೂಪಂ ತೇ ॥ 53 ॥

ಆದೃತಶುಕಾದಿವಾಣೀ ವಾಣೀಶಸುರೇಶಹರಿಮುಖೈಃ ಸ್ತುತ್ಯಾ ।
ಸುಮಲಸಿತಮೃದುಲವೇಣೀ ವಿಲಸತಿ ಕೈಲಾಸಪೀಠಿಕಾಮಧ್ಯೇ ॥ 54 ॥

ದಯಮಾನಮಾನಸಂ ತತ್ ಸ್ಮಯಮಾನಮುಖಂ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ತತ್ತೇಜಃ ।
ನಿಯಮಾದಿವಿಧುತಪಾಪಾ ವಯಮಾನನ್ದಾಶ್ರುಝರಪರೀತಾಂಗಾಃ ॥ 55 ॥

ಲಲಿತಗತಿಂ ಸುರವಿನುತಿಂ ಲಸಿತಮತಿಂ ಕಿಂಚ ಯತಿಮನೋಜುಷ್ಟಾಮ್ ।
ತವ ಮೂರ್ತಿಮಮ್ಬ ಪಾರ್ವತಿ ಕದಾ ನು ಪಶ್ಯನ್ ನಯಾಮಿ ಕಲಿಕಾಲಮ್ ॥ 56 ॥

ಕುರುತೇ ಮನಸಿ ಮದೀಯೇ ವಿಹಾರಲೀಲಾಂ ನಗೇನ್ದ್ರವರಕನ್ಯಾ ।
ತಾವದ್ ವಿಲಸತಿ ಚಿನ್ಮಯತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಿಭಿಃ ಸಮಾರಾಧ್ಯಮ್ ॥ 57 ॥

ಶಂಕರಮಿಶ್ರಿತದೇಹಂ ಶ್ರುತಿಸುದತೀಮೌಲಿಭೂಷಣಂ ತೇಜಃ ।
ಮುಖಜಿತಚನ್ದ್ರಂ ತನ್ಮೇ ಪ್ರಸೀದತು ಕ್ಷಿಪ್ರನಮ್ರಪಾಪಹರಮ್ ॥ 58 ॥

ವಿಧುಮೌಲಿವಿಭ್ರಮಶ್ರೀರ್ವಿದ್ರುಮರುಚಿಸೋದರಾತ್ಮತನುಕಾನ್ತಿಃ ।
ಸಿಂಚತ್ಯಮೃತಮಿಹಾಕ್ಷ್ಣೋಶ್ಚಿರಪುಣ್ಯವಶಾದಿಹಾಸೇವ್ಯಮ್ ॥ 59 ॥

ಪರಕೈವಲ್ಯಾನನ್ದಪ್ರಾಪ್ತಿಸ್ತೇಷಾಂ ಧ್ರುವಂ ಹಿ ತನುಭಜಾಮ್ ।
ಯೇಷಾಂ ಚಿತ್ತೇ ವಿತ್ತಾಧಿಪಮುಖಸೇವ್ಯಾ ವಿಹಾರಭಾಗ್ ಗೌರೀ ॥ 60 ॥

ಗೌರಿ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಂ ಶಶಧರಕಲಯಾಂಕಿತಾತ್ಮಮೌಲಿತಲೇ ।
ಮಮ ಚಾನ್ತಿಮಪ್ರಯಾಣೇ ವಿಲಸತು ನೇತ್ರೇ ಸ್ಮೃತೌ ಚ ಹೃದಿ ವಾಚಿ ॥ 61 ॥

ಶಂಕರಸುಕೃತಸಮೂಹಾ ಕಿಂಕರದೇವಾದಿರಂಕವೀಣಾ ಚ ।
ಶಂಕಾದಿಮೋಹಹನ್ತ್ರೀ ಲಸತು ಮಮಾಕ್ಷ್ಣೋಃ ಶಶಾಂಕಮೌಲಿತಲಾ ॥ 62 ॥

ಕುಚಕುಮ್ಭಾಶ್ಲೇಷವಶಾದಾಹೃತಹರಚಿತ್ತವೃತ್ತಿರಮರಾಣಾಮ್ ।
ಮನುಜಾನಾಮಪಿ ನಿತ್ಯಂ ದೈವತಮೇಷಾ ಚಕಾಸ್ತಿ ಗಿರಿಕನ್ಯಾ ॥ 63 ॥

ಪರಿತುಷ್ಟಾ ಹರಭಜನೇ ನಿಜಗಲಕಲಗೀತಿವಿಜಿತಪರಪುಷ್ಟಾ ।
ಸೂಚಿತಸುರರಿಪುಕಷ್ಟಾ ಪರಮಕಲತ್ರಂ ಹರಸ್ಯ ತಜ್ಜಯತಿ ॥ 64 ॥

ಸತತಾಲೋಲಿತದಯಯಾ ದೃಶಾಮ್ಬ ಮಾಂ ಪಶ್ಯ ಸರಸಿಜಾತರುಚಾ ।
ಪರಮಶಿವೇ ನಿರ್ವೃತ್ತಿಮಹಮವಾಪ್ಯ ತೇನೈವ ತಾವಕೋ ಭಕ್ತಃ ॥ 65 ॥

ಸರಸಕವಿತಾ ಚ ಸಂಪಚ್ಚಾಕ್ಷೋಭ್ಯಂ ಮಂಡಲಾಧಿಪತ್ಯಂ ಚ ।
ನನು ಜಾಯತೇ ನೃಣಾಂ ಕಿಲ ತವ ವೀಕ್ಷಾವೈಭವೇನ ಭವಕಾನ್ತೇ ॥ 66 ॥

ತ್ವನ್ಮೌಲಿಚನ್ದ್ರವಿಸೃಮರಕರಧಾರಾಭಿಃ ಕೃತಾಭಿಷೇಕಾ ತ್ವಮ್ ।
ದ್ವಿಗುಣಿತದಯಾರ್ದ್ರಹೃದಯಾ ಪರಿಪುಷ್ಯಸಿ ಮಂಗಲಾನಿ ಭಕ್ತಾನಾಮ್ ॥ 67 ॥

ಗೌರಿ ನಗಾಧಿಪತನಯೇ ಶಶಿಶೇಖರದಿವ್ಯಮಹಿಷಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ।
ಇತಿ ಕಿಲ ಕಲಿತಾಂಜಲಯಃ ಸೇವನ್ತೇ ಸುರನರಾದಯೋ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 68 ॥

ಪರಮೇಶ್ವರದಯಿತೇ ತ್ವತ್ಪದಪದ್ಮಯುಗಾರ್ಚನಾರತಾಃ ಸನ್ತಃ ।
ಕಲಯನ್ತಿ ಗಾಂಗಸಲಿಲಂ ಪುಷ್ಪಾಣ್ಯಪಿ ಭಕ್ತಿಭಾರಸಂಪನ್ನಾಃ ॥ 69 ॥

ಶೃಂಗಾರಾಗಮಸಾರಾ ತವ ಲೀಲಾ ಜಯತಿ ಚೇತಸಿ ಭವಸ್ಯ ।
ಅತ ಏವ ಸ್ವಾಂಗೇ ತ್ವಾಮಾರೋಪಯದಾಶು ವಿಜಿತಕಾಮೋಽಪಿ ॥ 70 ॥

ನನು ಮಾತರಮ್ಬ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಲೀಲಾದಿಕಮುದೀಕ್ಷ್ಯ ಶಶಿಮೌಲಿಃ ।
ವಿರಹಾಸಹಿಷ್ಣುರನಿಶಂ ವಹತಿ ತ್ವಾಂ ನೈಜವಪುಷಿ ಸಾನನ್ದಮ್ ॥ 71 ॥

ತವ ಶಂಕರಿ ಭೂಷೋರಗಲಸದುರುಮಣಿದಮ್ಭತಃ ಶಿವಃ ಕಾಲೇ ।
ನೀರಾಜನಮಾತನುತೇ ಭಕ್ತಹಿತಾರ್ಥೀ ಸುಮಂಗಲಾವಾಪ್ತ್ಯೈ ॥ 72 ॥

ತವ ಪಾದಭಕ್ತಿರಮ್ಬ ಕ್ಷಿತಿಧರತನಯೇ ತನೋತಿ ಕವಿಸೂಕ್ತಿಮ್ ।
ಅಮರಶ್ರಿಯಮಥ ಸಹಸಾ ಧರಾಧಿಪತ್ಯಾದಿಕಂ ನೃಣಾಮ್ ॥ 73 ॥

ಆಲೋಕನೇನ ಮಾತಸ್ತವ ಮನುಜಾನಾಂ ಹೃದಿ ಸ್ಥಿತಂ ಚ ತಮಃ ।
ಗಲತಿ ಹಠಾತ್ ಪಾಪಾಲಿಃ ಸಹಸಾಮರಲೋಕಸಂಪದಾಭಾತಿ ॥ 74 ॥

ಯಃ ಸೂಕ್ತಿಮಾಲಿಕಾಭಿಸ್ತವ ಪಾದಯುಗಂ ಸಮರ್ಚಯತಿ ಜನ್ತುಃ ।
ತತ್ಪದಯುಗ್ಮಂ ತು ಸುರಾಃ ಕಲ್ಪಮಹೀರುಹಸುಮೈಶ್ಚ ಗಾಂಗಜಲೈಃ ॥ 75 ॥

ಪಾರ್ವತಿ ತವ ಮುಖಕಮಲಾಲೋಕನತೋ ಗಲಿತಸಂಶಯಾಃ ಸನ್ತಃ ।
ಕೈವಲ್ಯರೂಪಕನ್ದಲಮಾಸಾದ್ಯ ವಿಧಾನತೋ ಜನಾ ಭಾನ್ತಿ ॥ 76 ॥

ನನ್ವದ್ರಿಸುತೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಕಾನ್ತಿಮಿಷಾತ್ ತ್ವದೀಯಕೀರ್ತಿಝರೀ ।
ದಿಕ್ಸೌಧಾಂಚಲಭಾಗೇ ವಿಲಸತಿ ನತರಕ್ಷಣೋತ್ಥಿತಾ ಜಗತಿ ॥ 77 ॥

ಕರಣವಿಹೀನಾನ್ ಮೂಢಾನ್ ನರಾನ್ ಸುರಾನ್ ಪಾಸಿ ಯೋಗಿನೋಽಪಿ ತಥಾ ।
ಲೋಕಾಮ್ಬ ಭಾವನಾದ್ಯೈಃ ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ನಗೇನ್ದ್ರತನಯೇ ತ್ವಮ್ ॥ 78 ॥

ನಗರಾಜವಂಶಸಂಪದ್ ದಿವ್ಯಾ ಕಾಚಿದ್ ವಿಭಾತಿ ಹರಮಾನ್ಯಾ ।
ಗಣಪತಿಮಯೂರವಾಹೌ ಯತ್ತನಯೌ ಲೋಕಸಂಪದೇ ಜಯತಃ ॥ 79 ॥

ಪ್ರತಿದಿನಕಲಿತಾಮೇನಾಮಂಜಲಿಕಲಿಕಾಮಗಾಧಿಪತನೂಜೇ ।
ಅಂಗೀಕುರುಷ್ವ ದಯಯಾ ತೇನೈವ ವಯಂ ಕೃತಾರ್ಥಾಃ ಸ್ಮಃ ॥ 80 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಕೇಲಿಭಾಜನಮಿಹ ಶರ್ವಸ್ಯಾಪ್ರೇಮಯತುಷ್ಟಿಕಲಾ ।
ಚನ್ದ್ರಕಲಾವಿಲಸಿತನಿಜಮೌಲಿತಲಾ ಭಾತು ಮಾನಸೇ ಕಾಪಿ ॥ 81 ॥

ವಿನತಜನಬನ್ಧಹಾರಿಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪುರಾರಿಸುಕೃತಪರಿಪಾಕೇ ।
ಬಧ್ನೀಮೋ ವಯಮಂಜಲಿಮನುದಿನಮಮಿತಾತ್ಮಚಿತ್ಸುಖಾವಾಪ್ತ್ಯೈ ॥ 82 ॥

ಕಂದರ್ಪಾಗಮಸಾರಾ ಲಸದುರುಹಾರಾ ಚ ಮಂಗಲಾಕಾರಾ ।
ತಾರಾಧಿಪವಾಸಲಸನ್ಮೌಲಿತಲಾ ಭಾತು ಮಾನಸೇ ದೇವೀ ॥ 83 ॥

ನತಹಂಸಾವಲಿರೇಷಾ ಗತಿಜಿತಹಂಸಾವಲೀ ಚ ಗಿರಿತನಯಾ ।
ಶಿಶಿರೀಕರೋತಿ ಲೋಚನಮಾಲಾಮಾಲಾಪವಿಜಿತಶುಕವಾಣೀ ॥ 84 ॥

ಶುಕವಾಣೀಸದೃಶೀಯಂ ಮಮ ವಾಣೀ ಹರಕುಟುಮ್ಬಿನೀನಿಕಟಮ್ ।
ನ ಖಲು ಕರೋತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಮುದಮಸ್ಯಾ ಮಧುರಮನ್ದಹಾಸಜುಷಃ ॥ 85 ॥

ಶಶಿಶಕಲಕಲಿತಮೌಲಿಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಾ ಕುಂಕುಮಚ್ಛಾಯಾ ।
ಪಾತಿ ಜನನೀ ಜನಾನಾಂ ಕಿಂನರಯಕ್ಷಾದಿಗೇಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾ ॥ 86 ॥

ನಿಜತನುತೇಜಃಪ್ರಸರೌರಿನ್ದುಕಲೋತ್ತಂಸಲಸಿತಮೌಲಿತಲಾ ।
ಪೂರಯತಿ ಲೋಕಮಾತಾ ತ್ರಿಭುವನಮಿದಮಾತ್ತಕೌತುಕಾ ಪೀಠೇ ॥ 87 ॥

ತವ ಮಾತರಂಘ್ರಿಸರಸಿಜಭಕ್ತಿವಿಶೇಷಾತ್ತವೈಭವಾ ಹಿ ನರಾಃ ।
ವೈಮಾನಿಕಪದವೀಷ್ವಪ್ಯಾಶಾರಹಿತಾ ವಿಶನ್ತಿ ತೇ ಧಾಮ ॥ 88 ॥

ತವ ಹಾರಮಣಿಪ್ರಭಯಾ ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಿತಶಂಭುಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಕಲಾ ।
ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಪೂರ್ಣಮಂಡಲಶೋಭಾ ಸತತಂ ವಿರಾಜತೇ ಮಾತಃ ॥ 89 ॥

ಅರ್ಧಾಂಗಶಂಭುಭೂಷಣಫಣಾಮಣಿಪ್ರಚುರಕಾನ್ತಿವೀಚೀಭಿಃ ।
ತವ ಹಸ್ತಹರಿಣಪೋತಃ ಶಶ್ವದ್ ಧಾವತಿ ನವೀನತೃಣಬುದ್ಧ್ಯಾ ॥ 90 ॥

ನಾಥಕಲಾನುಗುಣಂ ತೇ ರೂಪಂ ಜಗದಮ್ಬ ಸರ್ವಬುಧವನ್ದ್ಯಮ್ ।
ಪರ್ವತರಾಜಸುತೇ ನಃ ಶ್ರೇಯಃಶ್ರೇಣ್ಯೈ ತದಸ್ತು ಕಲಿತದಯಮ್ ॥ 91 ॥

ಕೈರಾತೋ ವೇಷೋ ವಾ ಭಿಕ್ಷಾಟನರೂಪಮನ್ಯದಪಿ ಶಂಭೋಃ ।
ಸರ್ವಂ ತತ್ ತ್ವತ್ಕಲಯಾ ಲಸಿತಂ ಭಾತ್ಯತ್ರ ಭೂಧರೇನ್ದ್ರಸುತೇ ॥ 92 ॥

ತ್ರಿಪುರವಿಜಯಶ್ಚ ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಕೋಪಾದರಿಷು ಚನ್ದ್ರಮೌಲೇಸ್ತು ।
ಆಸೀತ್ ಸುಲಭಕಲಃ ಕಿಲ ತೇ ಕೀರ್ತಿಃ ಕೀರ್ತಿತಾ ದಿಶಾಂ ವಲಯೇ ॥ 93 ॥

ತವ ಪಾದಾಮ್ಬುಜಸೇವಾದರೇಣ ಮಾತಸ್ತವ ಸ್ತುತ್ಯಾಮ್ ।
ಯೈಃ ಕಲಿತಾ ಮತಿರೇಷಾಂ ಚರಣೌ ಪೂಜ್ಯೌ ಹಿ ನಾಕಿನಾಂ ವೃನ್ದೈಃ ॥ 94 ॥

ತವ ಪಾದಭಕ್ತಿಭೂಮ್ನಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸಂಮಾನ್ಯಮ್ ।
ಕೀರ್ತಿಂ ಚ ಸುಖಂ ಲಭತೇ ಭಕ್ತಸ್ತೇ ಮಾತರಚಲಸುತೇ ॥ 95 ॥

ಪರಿಫುಲ್ಲಕಮಲಸುಷಮಾಸಂಮಾನ್ಯೈಸ್ತೇ ಕಟಾಕ್ಷೈರ್ಯಃ ।
ಭಾತ್ಯಂಕಿತೋ ಧರಣ್ಯಾಂ ಸ ತು ಧನದೋ ವಾ ಮಹೇನ್ದ್ರೋ ವಾ ॥ 96 ॥

ಕಮಲಾಕ್ಷಮುಖೈರ್ದೇವೈಃ ಫಕ್ಕೃತಗೀರ್ಭಿಸ್ತವ ಸ್ತುತೌ ಮಾತಃ ।
ಕಥಮಮ್ಬ ಮಾನುಷೋಽಹಂ ಸ್ತೋತುಂ ತ್ವಾಂ ಶಕ್ನುಯಾಂ ಮನ್ದಃ ॥ 97 ॥

ತವ ಪಾದಪದ್ಮಭಕ್ತಿರ್ಧರಣಿಧರೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಕನ್ಯಕೇ ಕಾಲೇ ।
ವಾಚಾಲೀಕುರುತೇ ಮಾಂ ಮನ್ದಮಪಿ ಸ್ತೋತುಮಾದರಾಜ್ಜನನಿ ॥ 98 ॥

ಜನನಿ ವಿನಾ ಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಖಂಡಂ ತ್ವಾಮೀಕ್ಷಿತುಂ ನಯನೈಃ ।
ಶಕ್ತಾ ನೈವ ಹಿ ಮನುಜಾಸ್ತೇ ರೂಪಂ ತತ್ ಪರಂ ಜಯತಿ ॥ 99 ॥

ನಾಕಿನಗರಾಮ್ಬುಜಾಕ್ಷೀನಿಟಿಲಸುಮಾಮೋದವಾಸಿತಂ ಮಾತಃ ।
ತವ ಚರಣಪಂಕಜಂ ಮೇ ಕೃನ್ತತಿ ಮೋಹಾದಿಕಂ ಹೃದಯೇ ॥ 100 ॥

ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ದಯಿತಾಪಾದಪಯೋಜಾತಪಾಂಸವೋ ಧನ್ಯಾಃ ।
ಕೃತಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಮೂರ್ತಿಷು ಭಾಸನ್ತೇ ಸರ್ವಶುದ್ಧಯೇ ಹ್ಯೇತೇ ॥ 101 ॥

ತವ ಪಾದಜಲಜರೇಣುಸ್ಪರ್ಶನಸಂಜಾತವೈಭವಾ ಮನುಜಾಃ ।
ಧಿಕ್ಕೃತನಾಕೇಶಪದಾಸ್ತವ ಸಾರೂಪ್ಯಾದಿಸಂಪದುಲ್ಲಸಿತಾಃ ॥ 102 ॥

ಜನನಿ ತವಾಲಕರತ್ನಪ್ರಭಾಪ್ರರೋಹೈರ್ಗಿರೀಶಶಿರಸಿ ಕಲಾ ।
ಚಾನ್ದ್ರಮಸೀ ಸಾ ಭಜತೇ ಜಪಾಪ್ರಭಾಲೇಪನಂ ರಮ್ಯಮ್ ॥ 103 ॥

ಕಾಂಚ್ಯಾಂ ವಾ ಕೈಲಾಸೇ ಮೇರೌ ವಾ ಭಕ್ತಮಾನಸಾಮ್ಭೋಜೇ ।
ಪರಮಶಿವವಾಮಭಾಗೇ ರಾಜತಿ ಕಾಲೇಽಮ್ಬಿಕಾ ಖ್ಯಾತಾ ॥ 104 ॥

ಧ್ಯಾನಪರೀವಾಹಾಂಕುರಕಲಿತಂ ತೇ ಕುಸುಮಕೋಮಲಂ ಹಿ ವಪುಃ ।
ಯೋಗಿಹೃದಯಾಮ್ಬುಜಾನ್ತರ್ಜನನಿ ವಿಭಾತಿ ಸ್ಫುಟಾಕಾರಮ್ ॥ 105 ॥

ಯೇಷಾಮಂಜಲಿಕಲಿಕಾಲಸಿತಂ ಕರಯುಗಮಿದಂ ಕಾಲೇ ।
ನ ಪ್ರೇರಯತಿ ಕೃತಾನ್ತೋ ನಿಜದೂತಾನ್ ತೇಷು ತೇ ಪರಂ ಗುರವಃ ॥ 106 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಾಕುಲಿತಹೃದಾ ತಯಾಮ್ಬಯಾ ಭಕ್ತಪಾಪಾಲಿಃ ।
ನ ಹಿ ಗಣ್ಯತೇ ಗಿರೀಶೋಽಪ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಸತತಂ ಕೃತಪ್ರಸಾದಶ್ಚ ॥ 107 ॥

ಜಗತಃ ಪಿತರಾವೇತೌ ರಕ್ಷಾಹೇತೋರ್ನಿಜಾಂಘ್ರಿಭಕ್ತಾನಾಮ್ ।
ರಾಜತ ಇಹ ಬಹುರೂಪೌ ಜನದೃಕ್ದೃಶ್ಯೌ ಚ ದೇವವನ್ದ್ಯೌ ಚ ॥ 108 ॥

ಸಾ ಭಗವತೀ ಪುರಸ್ತಾದಾಸ್ತಾಂ ನಃ ಶಾಂಕರೀ ಜನನೀ ।
ಯದ್ವೀಕ್ಷಾಲವಹೀನಾಃ ಪೀಡ್ಯನ್ತೇ ತಪ್ತಗಾತ್ರಾಶ್ಚ ॥ 109 ॥

ಜಾತಪರಾಕ್ರಮಕಲಿಕಾ ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಕಿಂನರಸುಗೀತನಿಜಯಶಸಃ ।
ಧನ್ಯಾ ಭಾನ್ತಿ ಹಿ ಮನುಜಾ ಯದ್ವೀಕ್ಷಾಲವವಿಶೇಷತಃ ಕಾಲೇ ॥ 110 ॥

ವಾಚಾಂ ಸನಾತನೀನಾಂ ವಿಶ್ರಾನ್ತಿಸ್ಥಾನಕಂ ಹಿ ಯತ್ ಸ್ಥಾನಮ್ ।
ಕರುಣಾಪಾಲಿತಲೋಕತ್ರಿತಯಂ ತದ್ ಭಾತಿ ಸುಕೃತಿಹೃದಯತಟೇ ॥ 111 ॥

ಶ್ರುತಿಮೌಲಿಭೂಷಣಂ ತೇ ಪದಾರವಿನ್ದಂ ಜನಃ ಕಾಲೇ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಬಹುಜನನಗರೇ ಸಿಂಹಾಸನೇ ಲಸತಿ ॥ 112 ॥

ಶ್ಯಾಮಾ ಚನ್ದ್ರಕಲೋಜ್ಜ್ವಲಮೌಲಿರಿಯಂ ಶಾಂಕರೀ ಕಾಲೇ ।
ಧ್ಯಾನಜಪಾದೌ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಾಂ ಹೃದಿ ಪ್ರಸ್ಫುರತ್ಯಮಲೇ ॥ 113 ॥

ತ್ರಿಭುವನರಕ್ಷಾಹೇತೋರಂಗೀಕೃತಗಿರಿಶದೇಹಯಷ್ಟಿರಿಯಮ್ ।
ರಾಜತಿ ರಾಜತಪೀಠೇ ತ್ರಿಭುವನಸುನ್ದರರುಚಾತ್ತಬಹುಕೋಣೇ ॥ 114 ॥

ನಿಶ್ಚಲದೀಪಕಲಾ ಸಾ ರಕ್ಷಿತಮರುದೌಷ್ಣ್ಯಹೀನನಿಜರೂಪಾ ।
ಶೂಲಿಸ್ನೇಹೋಲ್ಲಸಿತಾ ಜನಹೃತ್ತಮಸಾಂ ನಿಹನ್ತ್ರೀ ಚ ॥ 115 ॥

ನಿಗಮಾನ್ತಮಧ್ಯವೀಥೀಮಹಾಮಣಿಃ ಸರ್ವಮೂಲ್ಯಾ ಚ ।
ಭಕ್ತಿಕ್ರಯಾ ಚ ಕಾಲೇ ಕೇಯೂರಮಣಿಶ್ಚ ಶೂಲಿನೋ ಜಯತಿ ॥ 116 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಸಂತತೇರ್ಯಾ ಕಲಿತಾ ಜನ್ಮಸ್ಥಲೀತಿ ವಿಬುಧೇಶೈಃ ।
ನಃ ಕಲ್ಯಾಣಾಯ ಸ್ಯಾತ್ ಸಾ ಗೌರೀ ಮೇದುರಾ ದಯಯಾ ॥ 117 ॥

ತವ ಕೇಶಕಾನ್ತಿವಿಸರೈ ರಾಹೋಃ ಶಂಕಾ ಶಿರಃಸ್ಥೇನ್ದೋಃ ।
ಗ್ರಸನಾದಿದೈನ್ಯಹಾರಿಪ್ರಭಾವಮಾಲೋಚ್ಯ ತೇ ಸೌಮ್ಯಃ ॥ 118 ॥

ಮನ್ದಸ್ಮಿತರುಚಿಭರಿತೇ ಪುರಃಸ್ಥಲೇ ತೇಽರ್ಚನಾಹೇತೋಃ ।
ನ್ಯಸ್ತಾನಿ ಹಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಭ್ರಮರಾಕ್ಷೇಪಾತ್ ಸ್ಫುಟಂ ಭಾನ್ತಿ ॥ 119 ॥

ಕ್ಷೀರಸಹೋದರಮನ್ದಸ್ಮಿತರುಚಿನಿರಸಿತನತಾಲಿಹೃತ್ತಿಮಿರಾ ।
ಸಾ ಜಯತಿ ಶಾಂಕರೀ ಕಿಲ ಶಂಕರಸಂಸ್ತೂಯಮಾನವಿಭವಾ ಚ ॥ 120 ॥

ಮನ್ದಾನಾಮಪಿ ಮಂಜುಲಕವಿತ್ವರಸದಾಯಿನೀ ಜನನೀ ।
ಕಾಪಿ ಕರುಣಾಮಯೀ ಸಾ ಲಸತು ಪುರಸ್ತಾತ್ ಸದಾಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ 121 ॥

ತಾಪಹರಸವಿವರ್ಷಣಕೃತಕುತುಕಾ ಕಾಪಿ ನೀಲನಲಿನರುಚಿಃ ।
ಕಾದಮ್ಬಿನೀ ಪುರಸ್ತಾದಾಸ್ತಾಂ ನಃ ಸಂತತಂ ಜನನೀ ॥ 122 ॥

ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಕಾಮಾಯಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾಮಕೃತರಕ್ಷಾ ।
ಗೌರ್ಯಾ ಗಿರಿಪತಿಮಾನ್ಯಾ ಸತ್ಸುಖದಾನೇ ಭೃಶಂ ಖ್ಯಾತಾ ॥ 123 ॥

ಐಕ್ಯಮನೀಯತ ನಿತರಾಂ ಯದಾದರೇಣೇನ್ದುಮೌಲಿನಾ ಪೂರ್ವಮ್ ।
ತತ್ ತೇಜೋ ಹೃದಿ ಲಸತು ಸ್ಥಿರೇ ಚ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷೇಽಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ 124 ॥

ಯತ್ಪದರೇಖಾ ಮಾನ್ಯಾ ಲೇಖಾದೀನಾಂ ಶುಭೋದಯೇ ನಿಭೃತಮ್ ।
ಸಾ ಲೋಚನೇ ಪುರಸ್ತಾದಾಸ್ತಾಂ ನಃ ಶಶಿಕಲೋಲ್ಲಸನ್ಮೌಲಿಃ ॥ 125 ॥

ಯಸ್ಯಾವಿರ್ಭಾವವಶಾನ್ಮಾನ್ಯೋಽಭೂದ್ ಭೂಧರೇನ್ದ್ರೋಽಪಿ ।
ತತ್ ಪಾರ್ವತೀತಿ ಸಂಜ್ಞಂ ಗೌರೀ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಚ ಲೋಕಾಮ್ಬಾ ॥ 126 ॥

ಮಾರಾರಾತಿಮನೋಹರಲಾವಣ್ಯಾ ಕುಸುಮಮೃದುಶರೀರೇಯಮ್ ।
ನಿಜಕರುಣಾಪಾಂಗಸುಧಾಪೂರಣಕೃತವೈಭವಾ ಭಾತಿ ॥ 127 ॥

ಧನಧಾನ್ಯಕೀರ್ತಿಕವಿತಾಲಲನಾಸುತಹರ್ಮ್ಯಮುಖ್ಯಕಾಮಪರೈಃ ।
ತೈರ್ನೂನಮರ್ಚಿತಾಚಲಸುತಾಂಘ್ರಿಜಲಜೈಸ್ತಥಾಭೂತೈಃ ॥ 128 ॥

ಗಿರಿಶ್ಶರೀರವಿಹಾರಿ ತ್ರಾತಜಗತ್ ತತ್ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ।
ಶಾರದಸರಸಿಜನಯನಂ ಮಮ ಗೌರೀರೂಪಮಾವಿರಸ್ತು ಹೃದಿ ॥ 129 ॥

ಅಚಲಸುತಯಾ ಸನಾಥಾ ವಯಮೇತೇ ಧೂತಪಾಪಕಲಾಃ ।
ಶಶಿಶಿಖರಂ ಚರ್ಮಧರಂ ಗಂಗಾಧರಮೀಕ್ಷ್ಯ ಮೋದನ್ತೇ ॥ 130 ॥

ಪ್ರೌಢಾನ್ಧಕಾರನಿರಸನಚಣಮೇತತ್ ಪಾರ್ವತೀರೂಪಮ್ ।
ಪರಮಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಸತಿ ಸ್ಫುಟಂ ಚ ಸದ್ಗಣಸಮಾವೃತಂ ಹೃದಯೇ ॥ 131 ॥

ದಹರಾಕಾಶವಿಹಾರಿ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಲಸದುತ್ತಮಾಂಗಮಿದಮಾದ್ಯಮ್ ।
ಚಿನ್ತಾರತ್ನಂ ಗಿರಿಶಪ್ರಕಾಮಭಾಗ್ಯಂ ಚ ಲೋಕದೀಪಕಲಾ ॥ 132 ॥

ಪುಣ್ಯಾಂಕುರವೃದ್ಧಿಕರಂ ಗೌರೀರೂಪಂ ಸದಾ ಧ್ಯಾಯೇ ।
ಯಚ್ಛಿವನೇತ್ರಮಹೋತ್ಸವನಿಭೃತಂ ರಕ್ಷಿತಜಗತ್ತ್ರಿತಯಮ್ ॥ 133 ॥

ಸೂರ್ಯಸುತಾಕಲ್ಲೋಲೋಲ್ಲಲನದಶಾರಮ್ಯನೇತ್ರಲಹರೀಭಿಃ ।
ಶ್ರೇಯಃಸಂತತಿಮಚಿರಾತ್ ತರಂಗಯತಿ ನಃ ಸದಾ ದೇವೀ ॥ 134 ॥

ಭೂಧರಕನ್ಯಾ ಸೇಯಂ ಸಾದರದತ್ತಾರ್ಹಣಾದಿಬಹುತೋಷಾ ।
ವಾದರಸವಿಜಯದಾಃ ನಃ ಪಾದರಸಾಸಕ್ತಕಲಿತಬಹುಭಾಷಾ ॥ 135 ॥

ಪ್ರೌಢತಮಾಲವನಾಲೀರುಚಿಭರಕಮನೀಯನೇತ್ರವಿಸ್ಫಾರೈಃ ।
ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಕಲಿತಾ ಸಂಪದ್ ಯಯಾ ತಯಾ ನಃ ಕುಲಂ ಜಯತಿ ॥ 136 ॥

ನಿಜತಾರುಣ್ಯವಿಹಾರೈರ್ಮೋಹಕರಂ ಶೂಲಿನೋಽಪಿ ಯತ್ ತೇಜಃ ।
ತತ್ ಕುಮುದಿನೀಶಖಂಡಸ್ಫುರಚ್ಛಿರಃಕರಲಸದ್ಧನುರ್ವರ್ಯಮ್ ॥ 137 ॥

ಶಂಕರಪುಣ್ಯಾಂಕುರಕೃತರೂಪಂ ಪಾಥೋಜನಯನಂ ಚ ।
ಪೃಥುಜಘನಕುಚಯುಗಂ ಚ ತ್ರಾತಜಗತ್ ದಗ್ಧದೈತ್ಯಚಯಮ್ ॥ 138 ॥

ನೀಲನಲಿನೀಸುಮಾಲೀಲಲಿತಕಚಂ ಶಂಕರಾರ್ಹಲಲಿತಕುಚಮ್ ।
ಕೈಲಾಸಪೀಠಮಧ್ಯೇ ಭಾತಿ ಸದಾ ಧ್ಯೇಯಮಾರಾಧ್ಯಮ್ ॥ 139 ॥

ಸ್ಮರಣದಶಯಾಪಿ ಕಾಪಿ ಪ್ರದೀಪಿಕಾ ನಾಶಿನೀ ತಮಸಾಮ್ ।
ನಿಗಮತತಿಸೌಧವಲಭೀಪ್ರಕಾಶಿನೀ ನಿತ್ಯತೇಜಸ್ಕಾ ॥ 140 ॥

ಪುರಾರಿಪುವಾಮಾಂಕತಲೋದ್ಭಾಸಿತಗಾತ್ರಂ ಮಹಃ ಕಿಮಪಿ ।
ಹೃದಿ ಲಸತು ಸಂತತಂ ಮೇ ನಿರಸ್ತಸಂಸೃತಿತಮೋರಾಶಿ ॥ 141 ॥

ನಿಗಮಾನ್ತಮಧ್ಯಪಂಜರಶುಕೀ ಶುಕಾದ್ಯೈಃ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ।
ಕರಧೃತಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷುಕಲಾ ಶ್ರೇಯಃಸಂತಾನದಾಯಿನೀ ನಮತಾಮ್ ॥ 142 ॥

ತವ ಪಾದಪದ್ಮಶೋಭಾಚ್ಛುರಿತಂ ಪುರತಃ ಸ್ಥಲಂ ಗೌರ್ಯಾಃ ।
ಕೃತಪಲ್ಲವಸಂಸ್ತರಣಂ ಮತ್ವಾ ತೂಷ್ಣೀಂ ಬಭೂವ ತೇ ದಾಸಃ ॥ 143 ॥

ನವಜಲಧರನೀಲರುಚಾ ಸಂಮಾನ್ಯೈಸ್ತೇ ಕಟಾಕ್ಷಕಾನ್ತಿಭರೈಃ ।
ಸಂಕಲಿತನಿತ್ಯತೋರಣಶೋಭಂ ತೇ ಮಂಟಪಾಸ್ಥಾನಮ್ ॥ 144 ॥

ರಾಕಾಚನ್ದ್ರನಿಭಾಸ್ಯಾ ಸಾ ಕಾಶ್ಯಾದಿಷು ಕೃತಾತ್ಮಬಹುಪೀಠಾ ।
ನಾಕಾದಿರಾಜವಿನುತಾ ಶೋಕಾದಿಹರಪ್ರಭಾವಜನ್ಮಕಲಾ ॥ 145 ॥

ಪಾರಾವಾರಸುತಾದ್ಯೈರಾರಾತ್ಕಲನೀಯನೈಜವಿಭವಾ ಸಾ ।
ವೀರಾಢ್ಯನೈಜರೂಪಾ ದಾರಾಃ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೋ ಜಯತಿ ॥ 146 ॥

ಧೀರಾತ್ಮಹೃದಯಕಮಲೇ ಧಾರಾಧರನೀಲಚಿಕುರಭಾರವತೀ ।
ಕ್ಷೀರಾದಿಹೃದ್ಯವಾಣೀ ಧಾರಾ ಸಾ ಭಾತಿ ಪಾರ್ವತೀರೂಪಾ ॥ 147 ॥

ಪರಮಶಿವಭಾಗ್ಯಧಾಟೀ ಕಾಂಚನಶಾಟೀ ಮಮಾಸ್ತು ಹೃದಿ ಸತತಮ್ ।
ಪರಿಮಲಿತವಕ್ತ್ರವೀಟೀ ಕೃತನತಿಘೋಟೀ ಗಜಾದಿಪರಿಪಾಟೀ ॥ 148 ॥

ಸನ್ಮಾನಸಕಾಸಾರೇ ಕೃತಪರಮಾನನ್ದಸಂತತಿರ್ಜನನೀ ।
ಶಂಕರತತ್ತ್ವೋನ್ಮೇಷಂ ಕಲ್ಯತಿ ಕಾಲೇ ದಯಾಸಾರಾತ್ ॥ 149 ॥

ಏಣಾಂಕಲಸಿತಮೌಲಿಃ ಕ್ಷೀಣಾನಾಂ ರಕ್ಷಿಣೀ ಪರಮಾ ।
ಪಾಣಾವಾದೃತಹರಿಣಾ ವೀಣಾನುತಿಲಾಲಿತಾ ಚ ಸಾ ಜಯತಿ ॥ 150 ॥

ಮೂಕಾದೀನಾಂ ಪುರಹರಮೌಲ್ಯಾನ್ದೋಲನಕರೋಜ್ಜ್ವಲಾ ವಾಚಃ ।
ಯತ್ಕಾರುಣ್ಯಾತ್ ಕಾಲೇ ಸಮುಲ್ಲಸನ್ತೀಹ ಸಾ ಮದೀಯಧನಮ್ ॥ 151 ॥

ಸರ್ವೇಷಾಂ ದೇವಾನಾಮಪಿ ಮರ್ತ್ಯಾನಾಂ ತಥಾ ಗಿರೀಶಸ್ಯ ।
ಏಕಾ ಪುಣ್ಯಶ್ರೇಣೀ ಗೌರೀರೂಪಾ ಹಿ ಸರ್ವದಾ ಜಯತಿ ॥ 152 ॥

ಪಶುಪತಿಪುಣ್ಯಶ್ರೇಣೀಪರಿಪಾಕಂ ಪಾರ್ವತೀರೂಪಮ್ ।
ನಿಜದೃಗ್ರಕ್ಷಿತಲೋಕತ್ರಯಮಿದಮಾರಾದ್ ವಿರಾಜತೇ ತೇಜಃ ॥ 153 ॥

ಶೀತಲಭೂಧರಜನಿತಾ ದಯಯಾ ಚ ಪುನಸ್ತಥಾ ಶೀತಾ ।
ಶೀತಲಲಲಯಕಟಾಕ್ಷಾ ಸಾ ಜನನೀ ನಃ ಸದಾ ಜಯತಿ ॥ 154 ॥

ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರತಾಪಹಾನ್ಯೈ ಕಲಿತಪ್ತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ ಸಾ ।
ಕೃತಸಂಕಲ್ಪಾನಲ್ಪಾಭರಣಾ ಭರಣಾಯ ಹೃದಿ ಲಸತಿ ॥ 155 ॥

ಸುಕೃತಿಜನದೃಶ್ಯರೂಪಂ ದುಷ್ಕೃತಿಜನದೂರಗಂ ಚ ತತ್ ತೇಜಃ ।
ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣಹೃದಯಂ ತದ್ಭಾವನತಾಂ ತಥಾ ಜಯತಿ ॥ 156 ॥

ತಾಪಿಂಛಸ್ತಬಕರುಚಿರ್ಜನನೀ ಸಾ ಶಾಂಕರೀ ಭಜತಾಮ್ ।
ನಿಜದೃಕ್ಪಾತಪ್ರಶಮಿತದಾರಿದ್ರ್ಯಾದಿರ್ಲಸತಿ ಪೀಠೇ ॥ 157 ॥

ಪರಮಶಿವಾಸ್ಥಾನತಲೇ ನಿತ್ಯಂ ಖೇಲನಕೃತಾದರಂ ತೇಜಃ
ತದ್ ರಾಜತೇ ಮುನೀನಾಂ ಹೃದಯೇ ನಿಗಮಾನ್ತಸೌಧೇ ಚ ॥ 158 ॥

ನಿಶ್ಚಲಭಾವಭೃತಾಂ ತನ್ನಿಶ್ಚಲರೂಪಂ ವಿರಾಜತೇ ತೇಜಃ ।
ಹಂಸೀವ ಮಾನಸೇ ಮೇ ಮಂಜುಲಗತಿದಾಯಿನೀ ಸುದೃಶಾಮ್ ॥ 159 ॥

ಮಾಧುರ್ಯಂ ವಚಸಿ ಗತೌ ಗಾಮ್ಭೀರ್ಯಂ ನೇತ್ರಯೋಸ್ತೈಕ್ಷಣ್ಯಮ್ ।
ಶೈತಲ್ಯಂ ಹೃದಿ ಚ ಸದಾ ಯತ್ರ ಹಿ ದೃಶ್ಯಂ ತದೇವ ಜನನೀ ನಃ ॥ 160॥

ನಿಜಶೋಭಾಜಿತಕನ್ದುಕಕುಚಯುಗಲಶ್ರೀಜಿತೇಶಹೃದಯಾ ಸಾ ।
ಮನಸಿ ಮಮ ಸಂನಿಧತ್ತಾಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾದಿಭಿರ್ವನ್ದ್ಯಾ ॥ 161 ॥

ನಿಜಮೌಲಿಚನ್ದ್ರಕಿರಣಪ್ರಸಾರಣೇಽಪ್ಯುಲ್ಲಸತ್ಸರೋಜಯುಗಮ್ ।
ದಧತೀ ಶ್ರವಸೋರೇಷಾ ಚಕಾಸ್ತಿ ಹೃದಯೇ ಪರಾ ದೇವೀ ॥ 162 ॥

ಮುಖಜಿತತಾರಾನಾಥಾ ಮಖಭುಗ್ಗಣಸೇವ್ಯಚರಣಜಲಜಾತಾ ।
ನಖಕಾನ್ತಿಪಟಲದಮ್ಭಾದ್ ಗತಿಜಿತಹಂಸಾವಲೀ ವಿಭಾತು ಹೃದಿ ॥ 163 ॥

ಕವಿತಾಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ್ರೀ ಪರಿಮಲಸಂಕ್ರಾನ್ತಮಧುಪಗಣಕೇಶಾ ।
ಮಮ ನಯನಯೋಃ ಕದಾ ವಾ ಕರ್ಣೇಜಪಲೋಚನಂ ದಿವ್ಯಮ್ ॥ 164 ॥

ಶಶಿಖಂಡವತಂಸಶ್ರೀಃ ಪಶುಪತಿಭಾಗ್ಯಂ ಚ ತತ್ ತೇಜಃ ।
ಮಮ ನಯನಯೋಃ ಕದಾ ವಾ ಕರ್ಣೇಜಪಲೋಚನಂ ದಿವ್ಯಮ್ ॥ 165 ॥

ತತ್ ತೇಜಃ ಶಾಶ್ವತಮಿಹ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಭೂನಿವಾಸಕೃತಾಮ್ ।
ದ್ಯುಸದಾಮಪಿ ಜಯತಿ ಕೃತಾದರಂ ತದಸ್ತು ಶ್ರಿಯೈ ಕಾಲೇ ॥ 166 ॥

ಶತಮಖನೀಲಮಣೀನಾಂ ಪ್ರಭಾವಿಸಾರಪ್ರಲೋಭತನುಕಾನ್ತ್ಯಾ ।
ಶ್ರುತಿಮೌಲಿಸೌಧದೀಪಶ್ರಿಯಾ ತಯಾ ನಾಥವಾನಹಂ ಕಾಲೇ ॥ 167 ॥

ಕವಿಕುಲಸೂಕ್ತಿಶ್ರೇಣೀಶ್ರವಣಾನನ್ದೋಲ್ಲಸದ್ವತಂಸಸುಮಾ ।
ಸಾ ದೇವೀ ಮಮ ಹೃದಯೇ ಕೃತಸಾಂನಿಧ್ಯಾ ಕೃತತ್ರಾಣಾ ॥ 168 ॥

ಪುಷ್ಪೇಷ್ವಾಗಮಸಾರಾ ಪುರಭಿನ್ಮಾನಸವಿಭೇದಿನಿಜಕೇಲಿಃ ।
ವಿಶ್ವವಿಮೋಹನಮೂರ್ತಿಃ ಸಾ ದೇವೀ ಶಾಂಕರೀ ಜಯತಿ ॥ 169 ॥

ಕಾಶೀಕಾಂಚ್ಯಾದಿತಟಸ್ಥಿರಾಸನಾ ಮೇಖಲಾಭಿರಾಮಕಟಿಃ ।
ಮುಗ್ಧಸ್ಮೇರಮುಖೀ ಸಾ ಯಾ ಗೌರೀ ಸಂಪದಾಂ ಜನನೀ ॥ 170 ॥

ಮುಖವಿಜಿತಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಿದಮಮ್ಭೋರುಹವಿಲೋಚನಂ ತೇಜಃ ।
ಧ್ಯಾನೇ ಜಪೇ ಚ ಜಪತಾಂ ಚಕಾಸ್ತಿ ಹೃದಯೇ ಕವೀಶ್ವರಾಣಾಂ ಚ ॥ 171 ॥

ಮಂಜುಲಕವಿತಾಸಂತತಿಬೀಜಾಂಕುರದಾಯಿನೀ ರಸಾಲೋಕಾ ।
ಜನನಿ ತವಾಪಾಂಗಶ್ರೀರ್ಜಯತಿ ಜಗತ್ತ್ರಾಣಕಲಿತದೀಕ್ಷೇಯಮ್ ॥ 172 ॥

ಅಮ್ಬ ತವಾಪಾಂಗಶ್ರೀರಪಾಂಗಕೇಲೀಶತಾನಿ ಜನಯನ್ತೀ ।
ಪುರಹನ್ತುರ್ಹೃದಿ ಜಯತಿ ವ್ರೀಡಾಮದಮೋಹಕಾಮಸಾರಕರೀ ॥ 173 ॥

ದಿನಕರಸುತಾತರಂಗಾವಲಿಶೋಭಾಕೃತಕಚಾಕಚಿಶ್ರೀಶ್ಚ ।
ಶಶಿಖಂಡವತಂಸಶಿರಾಃ ಸಾ ದೇವೀ ಶರಣಮರ್ಥಿನಾಂ ಪರಮಮ್ ॥ 174 ॥

ಕಲಕಲನಿನದತ್ಕಾಂಚೀ ಕಾಂಚ್ಯಾದಿತಲಸ್ಥಿರಾಸನಾ ದೇವೀ ।
ಪುರಹರಭೂಷಣಮೂರ್ತಿಃ ಸಾ ದೇವೀ ಶರಣಮಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ 175 ॥

ಪುರಹರಸಹಧರ್ಮಚರೀಂ ಕಚಭಾರಲಸನ್ನಿಶೀಥಿನೀಶಕಲಾಮ್ ।
ಕವಿಕುಲಮಾನ್ಯಚರಿತ್ರಾಂ ಪವಿತ್ರಿತಕ್ಷೋಣಿಭೃತ್ಕುಲಾಂ ವನ್ದೇ ॥ 176 ॥

ಭಕ್ತಜನಾವಲಿಕಥಿತಸ್ತುತಿಶತದತ್ತಾದರಾಮಿಮಾಂ ದೇವೀಮ್ ।
ಸರಸಕವನಪ್ರದಾತ್ರೀಂ ಭೂಷಿತಶಿವವಾಮಭಾಗರೇಖಾನ್ತಾಮ್ ॥ 177 ॥

ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿಂ ಕಿಂನರಕೀರ್ತಿತನಿಜಕೀರ್ತಿವಲ್ಲರೀಂ ಜನನೀಮ್ ।
ಮೂರ್ತಿಮತೀಂ ಕಾಮಕಲಾಂ ಶಂಭೋರಮ್ಭೋಜಲೋಚನಾಂ ನೌಮಿ ॥ 178 ॥

ಜಿತಮನ್ಮಥಮಾರಕಲಾದಾತ್ರೀಂ ಶಿವಗಾತ್ರದಿವ್ಯಭೂಷಾಂ ತಾಮ್ ।
ತ್ರಿಜಗತ್ಸುಖಜನಯಿತ್ರೀಮಮ್ಬಾಮಮ್ಬುದಮನೋಜ್ಞತನುಮೂರ್ತಿಮ್ ॥ 179 ॥

ಖಂಡಿತಸುರವೈರಿಗಣಾಂ ಚಂಡಕರಾದ್ಯೈಃ ಸುರೈಶ್ಚ ನುತಸದನಾಮ್ ।
ಮಂಡಿತಪುರಹರದೇಹಾಂ ತಾಂಡವಿನಃ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಂ ದೇವೀಮ್ ॥ 180 ॥

ನಿಜಲೋಚನಕೃತಸಂಪದಮಜಕಮಲೇಕ್ಷಣಶಚೀಶಸುರವನ್ದ್ಯಾಮ್ ।
ಭಜನಕೃದನ್ತರ್ಜ್ಯೋತಿಷಮಜತನಯಾದ್ಯೈಶ್ಚ ನಿತ್ಯಸೇವ್ಯಕಲಾಮ್ ॥ 181 ॥

ಭರಿತಭುವನಾಮಪರ್ಣಾಂ ಸರಿದುರುವೀಚೀವಿಲೋಲಿತಾತ್ಮಕಚಾಮ್ ।
ಗಿರಿಶಕೃತನಿತ್ಯಲೀಲಾಂ ವರಿವಸ್ಯಾದಾನತುಷ್ಟನಿಜಹೃದಯಾಮ್ ॥ 182 ॥

ಜನನುತನಿತ್ಯವಿಭೂತಿಂ ಕನದುರುಭೂಷಾವಲೀಲಸಿತದೇಹಾಮ್ ।
ಮನಸಾಪ್ಯಗಣ್ಯತತ್ತ್ವಾಂ ವನವಾಸಿಧ್ಯಾನಗೋಚರಾತ್ಮಕಲಾಮ್ ॥ 183 ॥

ನೀಲಾಮ್ಬುಜಕಾನ್ತಿಮುಷಂ ಬಾಲಾರ್ಕನಿಭಾತ್ಮಕರ್ಣಪೂರವತೀಮ್ ।
ಮಾಲಾಲಂಕೃತಕಂಠಾಂ ಬಾಲಾಂ ಸ್ಕನ್ದಸ್ಯ ಮಾತರಂ ವನ್ದೇ ॥ 184 ॥

ಶರಣಾಗತಜನರಕ್ಷಣಕೃತದೀಕ್ಷಾವೀಕ್ಷಣೇನ ಜಿತಶಂಭುಃ ।
ಕುಲಭೂಧರವರತಪಸಾಂ ಪರಿಪಾಕಃ ಕೋಽಪಿ ವಿಜಯತೇ ಲೋಕೇ ॥ 185 ॥

ಕುಸುಮಶರಮಥನಮನಸಾಪ್ಯಾದರಣೀಯಾತ್ಮಕಾಮಕೇಲಿರಿಯಮ್ ।
ಜನನೀ ಕಲ್ಯಾಣತತಿಂ ಭಜತಾಂ ನಃ ಸಾದರಾತ್ ತರಂಗಯತಿ ॥ 186 ॥

ಮತ್ತಗಜಮಾನ್ಯಗಮನಾ ಮಧುರಾಲಾಪಾ ಚ ಮಾನ್ಯಚರಿತಾ ಸಾ ।
ಮನ್ದಸ್ಮೇರಮುಖಾಬ್ಜಾ ಗೌರೀ ಮಮ ಹೃದಯಸಾರಸೇ ಲಸತು ॥ 187 ॥

ಪುರಹರನೇತ್ರಮಹೋತ್ಸವತಾರುಣ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿರಸ್ತನತಶತ್ರುಃ ।
ಲಲಿತಲಿಕುಚಾಭಕುಚಭರಯುಗಲಾ ದೃಗ್ವಿಜಿತಹರಿಣಸಂದೋಹಾ ॥ 188 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣನಯನಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಹಾರಿಣೀ ಚ ಸಾ ಗೌರೀ ।
ಮುಖಜಿತಶಾರದಕಮಲಾ ವಕ್ತ್ರಾಮ್ಭೋಜೇ ಸದಾ ಸ್ಫುರತು ಕಾಲೇ ॥ 189 ॥

ಶೂಲಿಮನೋರಥಪಾತ್ರಂ ಸಂತಪ್ತಸ್ವರ್ಣಕಾಮ್ಯನಿಜಗಾತ್ರಮ್ ।
ಆಶ್ರಿತಹಿಮವದ್ಗೋತ್ರಂ ರಕ್ಷಿತನತಬಾಹುಜಚ್ಛಾತ್ರಮ್ ॥ 190 ॥

ಕವಿಕುಲಜಿಹ್ವಾಲೋಲಂ ಶಶಿಶೇಖರಕಲಿತರಮ್ಯಬಹುಲೀಲಮ್ ।
ನಿರಸಿತನತದುಷ್ಕಾಲಂ ವನ್ದೇ ತೇಜಃ ಸದಾಲಿನುತಶೀಲಮ್ ॥ 191 ॥

ಕಮಲಸುಷಮಾನಿವಾಸಸ್ಥಾನಕಟಾಕ್ಷಂ ಚಿರಾಯ ಕೃತರಕ್ಷಮ್ ।
ರಕ್ಷೋಗಣಭೀತಿಕರಂ ತೇಜೋ ಭಾತಿ ಪ್ರಕಾಮಮಿಹ ಮನಸಿ ॥ 192 ॥

ಕುಮುದವನೀಶಕ್ರೀಡಾಸ್ಥಾನಾಯಿತಕೇಶಭಾರಾಯೈ ।
ನಮ ಉಕ್ತಿರಸ್ತು ಮಾತ್ರೇ ವಾಗ್ಜಿತಪೀಯೂಷಧಾರಾಯೈ ॥ 193 ॥

ಬಾಲಕುರಂಗವಿಲೋಚನಧಾಟೀರಕ್ಷಿತಸುರಾದಿಮನುಜಾನ್ತಮ್ ।
ನಯನಯುಗಾಸೇವ್ಯಂ ತದ್ ಭಾತೀಹ ಧರಾತಲೇ ನಿಯತಮ್ ॥ 194 ॥

ಕುಶಲವಿಧಯೇ ತದಸ್ತು ಪ್ರಸೂನವಿಶಿಖಾರಿಕೃತಲೀಲಮ್ ।
ಕಬಲಿತಪದನತದೈನ್ಯಂ ತರುಣಾಮ್ಬುದಮೇಚಕಂ ಧಾಮ ॥ 195 ॥

ಜನನಿ ಕದಾ ವಾ ನೇಷ್ಯಾಮ್ಯಹಮಾರಾದರ್ಚಿತತ್ವದೀಯಪದಃ ।
ನಿಮಿಷಮಿವ ಹನ್ತ ದಿವಸಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತ್ವಾಮಾದರೇಣ ಕಲ್ಯಾಣೀಮ್ ॥ 196 ॥

ಕವಿವಾಗ್ವಾಸನ್ತೀನಾಂ ವಸನ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪುರಾರಿದಯಿತಾ ನಃ ।
ಪರಮಾಂ ಮುದಂ ವಿಧತ್ತೇ ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಮಹಾಭೂತ್ಯೈ ॥ 197 ॥

ತ್ರಿಭುವನಸುನ್ದರರೂಪಂ ತೇಜಸ್ತದ್ ಭಕ್ತಿತಃ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ।
ಗರುಡೇನ ಯಾತಿ ಕುತುಕಾದಥವಾ ಹಂಸೇನ ಸುರಸೇವ್ಯಃ ॥ 198 ॥

ತವ ಪದಪದ್ಮೇ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಮೇ ತಥಾಪಿ ತವದೀಯಕೃಪಯಾಹಮ್ ।
ಧ್ಯಾಯಾಮ್ಯನ್ವಹಮಮ್ಬ ತ್ವಾಮಾರಾದಾದರಾತ್ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ॥ 199 ॥

ಯೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಪದಸರಸಿಜನತಿಭಾಕ್ ತಸ್ಯೇಹ ಸಿಧ್ಯನ್ತಿ ।
ಸ್ಥಿರವಿಭುತಾ ಸತ್ಸಂಗಃ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಚಾಪಿ ಕಾಲೇನ ॥ 200 ॥

ಹಿಮಗಿರಿತಪಃಫಲಂ ತನ್ಮುನಿಜನಹೃದಯಾಬ್ಜನಿತ್ಯಕೃತನೃತ್ತಮ್ ।
ಕರುಣಾಲೋಲಾಪಾಂಗಂ ತತ್ ತೇಜೋ ಭಾತು ನಿಃಸಮಂ ವದನೇ ॥ 201 ॥

ಜನನಿ ತರಂಗಯ ನಯನೇ ಮಯಿ ದೀನೇ ತೇ ದಯಾಸ್ನಿಗ್ಧೇ ।
ತೇನ ವಯಂ ತು ಕೃತಾರ್ಥಾ ನಾತಃ ಪರಮಸ್ತಿ ನಃ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಮ್ ॥ 202 ॥

ಮುನಿಹೃದಯಪದ್ಮಹಂಸೀ ಶಿವಕೇಲೀಸದನರತ್ನದೀಪಕಲಾ ।
ಹಿಮವತ್ಪುತ್ರೀ ಕೃಪಯಾ ಮಾಮವತಿ ಮಹೌಷಧೀ ಕಲಿವ್ಯಾಧೇಃ ॥ 203 ॥

ಪ್ರತಿಫಲತು ಭಾವನಾಯಾಮಸ್ಮಾಕಂ ಸಾ ಸ್ಫುರತ್ಕೃಪಾಧಾರಾ ।
ಪುರಹರದೃಕ್ಸಾಫಲ್ಯಂ ಕೈಲಾಸೇ ಕಿಮಪಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ತೇಜಃ ॥ 204 ॥

ಸಜ್ಜನಮಾನಸಧಾಮ್ನೇ ನಮ ಉಕ್ತಿರ್ಮೇ ಶ್ರುತೀಡ್ಯನಿಜಭೂಮ್ನೇ ।
ಶಿವವಾಮಭಾಗಧಾಮ್ನೇ ಮಹಾವಿಭೂತ್ಯೈ ಹಿ ಶಂಕರೀನಾಮ್ನೇ ॥ 205 ॥

ದೇಶಿಕಮಾನಸವಿಹರಣಕಲಾಜುಷೇ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು ಮೇ ತಸ್ಮೈ ।
ಯಚ್ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಲೋಚನಚಾಪಲ್ಯಂ ರಕ್ಷಿತಸ್ವಭಕ್ತೌಘಮ್ ॥ 206 ॥

ನಿಜಲೋಚನಕೇಲಿಕಲಾವಶೀಕೃತಪ್ರಸಬಾಣರಿಪುಹೃದಯಮ್ ।
ದಯಯಾ ಲೋಲಿತಹೃದಯಂ ತದಸ್ತು ತೇಜಃ ಪುರೋಽಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ 207 ॥

ಸತತಂ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಪುಟಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ತಚ್ಛುಭಪ್ರದಂ ತೇಜಃ ।
ಯನ್ಮರಕತಕಾನ್ತಿಲಸತ್ ಪ್ರಸೂನಶರವೈರಿಪುಣ್ಯಪರಿಪಾಕಮ್ ॥ 208 ॥

ತೀರಂ ಸಂಸೃತಿಜಲಧೇಃ ಪೂರಂ ಶಂಕರವಿಲೋಚನಪ್ರೀತೇಃ ।
ಸಾರಂ ನಿಗಮಾನ್ತಾನಾಂ ದೂರಂ ದುರ್ಜನತತೇರ್ಹಿ ತತ್ ತೇಜಃ ॥ 209 ॥

ನಗರಾಜಕನ್ಯಕಾ ಸಾ ಲಸತು ಪುರೋಽಸ್ಮಾಕಮಾದರಕೃತಶ್ರೀಃ ।
ಯತ್ಪ್ರಣಮನಾಜ್ಜನಾನಾಂ ಕವಿತೋನ್ಮೇಷಃ ಸದೀಡಿತೋ ಲಸತಿ ॥ 210 ॥

ಸನ್ನಯನಸಾರಸಾಲೀಪೂಷಾ ಭೂಷಾ ಚ ಹರಶರೀರಸ್ಯ ।
ಹಿಮಗಿರಿತನಯಾ ಯೋಷಾ ಭಾಷಾಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾ ಚ ಸಾ ಭಾತಿ ॥ 211 ॥

ಸಫಲಯತು ನೇತ್ರಯುಗಲಂ ಹತನತದುರಿತಾ ಹಿ ಸಾ ಪರಾ ದೇವೀ ।
ಧರಣಿಧರನಾಯಕಪ್ರಿಯಸುತಾ ಚ ಸೋಮಾರ್ಧಭೂಷಿತಾತ್ಮಕಚಾ ॥ 212 ॥

ಸುಮನೋವಾಂಛಾದಾನೇ ಕೃತಾವಧಾನಂ ಧನಂ ಶಂಭೋಃ ।
ಧಿಷಣಾಜಾಡ್ಯಾದಿಹರಂ ಯದ್ವೀಕ್ಷಣಮಾಮನನ್ತಿ ಜಗತಿ ಬುಧಾಃ ॥ 213 ॥

ಕೋ ವಾ ನ ಶ್ರಯತಿ ಬುಧಃ ಶ್ರೇಯೋಽರ್ಥೀ ತಾಮಿಮಾಮಮ್ಬಾಮ್ ।
ಯಾಮರ್ಧಚನ್ದ್ರಶೇಖರಸಧರ್ಮಿಣೀಮರ್ಚಯನ್ತಿ ಸುರನಾಥಾಃ ॥ 214 ॥

ಶಮಿತನತದುರಿತಸಂಘಾ ಹರಾಯ ನಿಜನೇತ್ರಕಲ್ಪಿತಾನಂಗಾ ।
ಕೃತಸುರಶಾತ್ರವಭಂಗಾ ಸಾ ದೇವೀ ಮಂಗಲೈಸ್ತುಂಗಾ ॥ 215 ॥

ಕವಿತಾರಸಪರಿಮಲಿತಂ ಕರೋತಿ ವದನಂ ನತಾನಾಂ ಯಾ ।
ಸ್ತೋತುಂ ತಾಮಹಮಾರಾತ್ ಸಾ ದೇವೀ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ತು ॥ 216 ॥

ಪುರಹರವಾಮೋತ್ಸಂಗೇ ಭಜಾಮಿ ಲಸಿತಂ ತು ತತ್ ತೇಜಃ ।
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕಾರ್ಯಂ ಯಜ್ಜನಯತಿ ಕಾಲಭೇದೇನ ॥ 217 ॥

ಕಲ್ಯಾಣದಾನಕಲನಾತ್ ಖ್ಯಾತಾ ಸಾ ಶಾಂಕರೀ ಲೋಕೇ ।
ತದ್ವೈಭವಕೀರ್ತನತೋ ವಯಮತ್ರಾಸಾಃ ಪರಾನನ್ದಾಃ ॥ 218 ॥

ಮನ್ದಹಸಿತೈರ್ವಶೀಕೃತಶಾಂಕರಹೃದಯಾ ಹಿ ಭಕ್ತಾನಾಮ್ ।
ರಕ್ಷಣಕಾರ್ಯಾಯ ಪರಂ ಸಾಮ್ಬಾ ಕುಮ್ಭೋದ್ಭವಾದಿಭಿರ್ವನ್ದ್ಯಾ ॥ 219 ॥

ನಿಜಮೌಲಿಚನ್ದ್ರಕಿರಣಪ್ರಸಾರಣಾದ್ಗಾಂಗವೀಚಿಕಾಪವನೈಃ ।
ತತ್ಕ್ಷಣನಿರಸಿತಸುರತಶ್ರಮಾ ಭವಾನೀಹ ರಾಜತೇ ಭೂತ್ಯೈ ॥ 220 ॥

ಮಮ ಗಾಹತೇ ಹಿ ಹೃದಯಂ ನಯನಯುಗಂ ತ್ರಿಪುರದಮಯಿತುರ್ಭಾಗ್ಯಮ್ ।
ಯದಕೃತ್ರಿಮವಾಗ್ಗುಮ್ಭೈಃ ಸ್ತುತ್ಯಂ ಧ್ಯೇಯ ಸದಾಭ್ಯರ್ಚ್ಯಮ್ ॥ 221 ॥

ಕರಧೃತಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧಜಾಲನಿರಸ್ತಾಖಿಲಾರಿಬೃನ್ದೇಯಮ್ ।
ಕುನ್ದಾಭದನ್ತವದನಾನನ್ದಾಯಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾಮಮಿಹ ನಮತಾಮ್ ॥ 222 ॥

ಕುಚಭಾರನಮ್ರಗಾತ್ರಂ ನಿಜಜನಿಪರಿಪೂತಜನಕವರಗೋತ್ರಮ್ ।
ಸುರವೈರಿಕಲಿತಕೋಪಂ ಗೌರೀರೂಪಂ ತದಸ್ತು ಹತತಾಪಮ್ ॥ 223 ॥

ನಿಟಿಲಾತ್ತವಹ್ನಿನೇತ್ರಂ ಲೋಲಾಲಕಮೇತದಾದೃತಂ ತೇಜಃ ।
ನಿಜಕೇಲ್ಯಧೀನಶಂಕರಮಸ್ಮಾಕಂ ಚಾಕ್ಷಯಂ ಸ್ಥಾನಮ್ ॥ 224 ॥

ತವ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಲಹರೀವಿಶೇಷಿತರುಚಿರ್ಗಿರೀಶಶಶಿಶಕಲಃ ।
ತವ ರೂಪಂ ಗಿರಿಶಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಮಪಿ ಭಾತಿ ಯೋಗಿನಾಂ ಹೃದಯೇ ॥ 225 ॥

ನೀಲಾರವಿನ್ದಲೋಚನಯುಗಲಾಮಮ್ಬಾಮಹಂ ನೌಮಿ ।
ಕಾಲಾರಿಚಿತ್ತಹರಣೇ ಯಲ್ಲೀಲಾಃ ಪಾಟವಂ ನೀತಾಃ ॥ 226 ॥

ಶಶಧರಭೂಷಿತಮಕುಟೀ ಕವಿಕುಲವಾಗಬ್ಜಶರದಿಯಂ ದೇವೀ ।
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣವಿಲೋಚನಾ ಹಿಮವತಃ ಪುತ್ರೀ ॥ 227 ॥

ಶ್ರುತಿಪಂಜರಕೇಲಿಶುಕೀ ಶಂಕರಪರಿರಮ್ಭಣೋತ್ಸುಕಾ ಮಾತಾ ।
ಬಹಿರಪ್ಯನ್ತಯರ್ಮಿನಾಂ ಚಕಾಸ್ತಿ ಲೋಕಾಮ್ಬಿಕಾ ಕೃತತ್ರಾಣಾ ॥ 228 ॥

ಚಿನ್ತಿತವಸ್ತುವಿಧಾತ್ರೀ ಸಂತತಮಪಿ ಲೋಕರಕ್ಷಣೈಕರತಾ ।
ಸಂದಾನಿತನಾಕಿಲಸತ್ಸಂತಾನಸುಮಪ್ರಗಲ್ಭಧಮ್ಮಿಲ್ಲಾ ॥ 229 ॥

ಕಲಿತತ್ರಿವರ್ಗಪದವೀಮಪವರ್ಗದಕಲ್ಯಸೇವನಾಮಮ್ಬಾಮ್ ।
ಗಾಂಗಜಲೈರ್ನಲಿನದಲೈರಾರಗ್ವಧಪತ್ರಜಾಲಕೈರರ್ಚ್ಯಾಮ್ ॥ 230 ॥

ಶಶಿಶೇಖರಸರ್ವಸ್ವಂ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯೈಃ ಪುರಸ್ಕೃತಂ ತೇಜಃ ।
ಮಾಮಕಚಕ್ಷುರ್ವಿಷಯಂ ಕದಾ ನು ಕೈಲಾಸಕಲಿತಚಂಕ್ರಮಣಮ್ ॥ 231 ॥

ಮೋಹಿತಭುವನಾ ದೇವೀ ಸಾ ಹಿತಕರನಿತ್ಯಚಿನ್ತನಾ ಭಜತಾಮ್ ।
ತಾಡಿತರಿಪುಜನಮಾನ್ಯಾ ಪೀಡಿತನಿಜಭಕ್ತಭವಭಯಾ ಜಯತಿ ॥ 232 ॥

ಪ್ರತ್ಯಂಗಲಸಿತಭೂಷಾ ಸತ್ಯಂ ಮಾತಾ ಹಿ ಶರಣಮಸ್ಮಾಕಮ್ ।
ಕ್ಕ್ತ್ಯಂ ಯಮಭಯಮಸ್ಯಾಃ ಸ್ತುತ್ಯಂ ಜಗತೀಹ ವೈಭವಂ ಮನುಜೈಃ ॥ 233 ॥

ಅಮ್ಬ ತ್ವಮೇವ ಕಮಲಾಸನಾದಿವೈಭವವಿಧಾತ್ರೀ ಚ ।
ತಾಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ ಲೋಕೇಽಮುಷ್ಮಿನ್ ಕಿಮಾಶಾಸ್ಯಮ್ ॥ 234 ॥

ಕುಂಕುಮರುಚಿಲಸಿತಾಂಗಂ ಕಮಲಾಸನಮಾತ್ತಕಮಲಂ ಚ ।
ಹಸ್ತಾಮ್ಬುಜಧೃತಪುಸ್ತಕರುದ್ರಾಕ್ಷಾದಿ ಚ ತಥಾ ರೂಪಮ್ ॥ 235 ॥

ಜಿತಮನ್ಮಥವರಿವಸ್ಯಾಸಕ್ತಂ ರೂಪಂ ಚ ತೇ ಮಾತಃ ।
ಕಾಲಾನುಕೂಲಕಲಿತಂ ಪರತತ್ವವಿದಾಂ ಚಕಾಸ್ತಿ ಹೃದಯತಟೇ ॥ 236 ॥

ಹಿಮವನ್ನಗೇನ್ದ್ರಕನ್ಯೇ ಭೂಸುರಕೃತಬಹುಲಪೂಜಯಾ ಧನ್ಯೇ ।
ಮಾನ್ಯೇ ಸುಮನಃಸಂಘೈಸ್ತ್ವಾಂ ಕಲಯೇ ಹೃದಿ ಸದಾ ಹಿ ಕಟಿಶೂನ್ಯೇ ॥ 237 ॥

ನಿರಸಿತನಿಷ್ಕಂಚನಜನದೈನ್ಯಾ ಕನ್ಯಾ ಧರಾಧರೇಶಸ್ಯ ।
ದೃಕ್ಕಾನ್ತಿವಿಜಿತಹರಿಣಾ ಹರಿಣಾರಾಧ್ಯಾ ಚ ಸಾ ಜಯತಿ ॥ 238 ॥

ವಿನತಜನಿತಾಪವರ್ಗಾ ಸರ್ಗಾದಿಕರೀ ಚ ಸಾ ದೇವೀ ।
ನಿಜಲೀಲಾಹೃತಭರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾದಿಶ್ರೇಯಸಾಂ ಜನನೀ ॥ 239 ॥

ಕವನಕೃತಾಂ ತೋಷಕೃತೇ ಜಗದವನಾದಿಕ್ರಿಯಾಪೇಷು ಭವತು ।
ಶಾಂಕರಿರೂಪಾಯ ಪರಂ ನಮ ಉಕ್ತಿರ್ಜ್ಯೋತಿಷೇಽಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ 240 ॥

ಫಣಿಪತಿಭೂಷಿತದೇಹಾ ಹರಭಜನಾನನ್ದಸಂದೋಹಾ ।
ತತ್ತ್ವೈರ್ಹತಸಂದೇಹಾ ಚಕಾಸ್ತು ಹೃದಯೇ ವಿಧೂತಜನಮೋಹಾ ॥ 241 ॥

ಜಯತಿ ಜನನಿ ತ್ವದೀಯಂ ರೂಪಂ ರವಿಕೋಟಿತುಲಿತಮಿದಮ್ ।
ಏತನ್ನಾನಾಕಾರಂ ಕಾಲೇ ಕೃತರಕ್ಷಣಂ ಚ ಭುವನೇಡ್ಯಮ್ ॥ 242 ॥

ಮದನಾರಿಕಂಠಸುಷಮಾಸಾಕ್ಷೀಭೂತಸ್ವಬಾಹುಯುಗಲಾ ಸಾ ।
ಕುಂಕುಮಪಂಕಾಂಕಿತತನುರೇಷಾ ದೇವೀ ಚಕಾಸ್ತಿ ಬಹುರೂಪಾ ॥ 243 ॥

ಕಾಂಚೀಮಣಿಲಸಿತಕಟಿಃ ಕಾಂಚೀಪುರಭೂಷಣಂ ಚ ತದ್ಧಾಮ ।
ಯನ್ಮನ್ಮಥರಿಪುಮಾನ್ಯಂ ನಿಜಲೀಲಾಕಲಿತಬಹುರೂಪಮ್ ॥ 244 ॥

ಕರಪಂಕಜಧೃತಮಾಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಾದಿಬಹುಲೀಲಾ ।
ವೀಟೀವಿಲಸಿತವದನಾ ವಿರಚಿತನತಹರ್ಮ್ಯವರಸದನಾ ॥ 245 ॥

ವಿಸೃಮರತಾನುಕಮ್ಪಾ ತಂ ಪಾತಕಿವರ್ಗಮಾದರಾದಮ್ಬಾ ।
ರಕ್ಷತಿ ತನುಜಿತಶಮ್ಪಾ ಸಾ ನಃ ಶರಣಂ ಪುರಃ ಸ್ಫುರತು ॥ 246 ॥

ಶೂಲಿನಿ ಸುರಜನಪಾಲಿನಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ದೇವಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ।
ಸುರಲೋಕಕುಸುಮಮಾಲಿನಿ ಶಿವಖೇಲಿನಿ ಚಂಡಿಕೇ ಪಾಹಿ ॥ 247 ॥

ಭಾರತಿ ಭೈರವಿ ಶಾಂಕರಿ ಕಪಾಲಿನಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಸ್ತುತ್ವೈವಮಮ್ಬ ವಾಚಾ ಮನಸಾರಾಧ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ತೇ ಪಾದಮ್ ॥ 248 ॥

ಕುಟಿಲಕಚಂ ಲಿಕುಚಕುಚಂ ಮೃದುಬಾಹುಲತಂ ಚ ಕಂಕುಮಚ್ಛಾಯಮ್ ।
ವಿಲಸತಿ ಶಶಧರಮೌಲೇಃ ಸರ್ವಸ್ವಂ ಸುಕೃತಪರಿಪಾಕಃ ॥ 249 ॥

ಉನ್ಮೂಲಯತಿ ಶುಭೇತರವಾರ್ತಾಮಪ್ಯಮ್ಬ ತೇ ನಾಮ ।
ಭಜನಾದಪಿ ಕೀರ್ತನತಃ ಕಿಂ ವಾ ಭಾಗ್ಯಂ ತ್ವದೀಯಭಕ್ತಾನಾಮ್। ॥ 250 ॥

ಪರಮಶಿವಪುಣ್ಯಕೋಟೀ ನಿಜಗತಿಜಿತಸನ್ಮರಾಲಗತಿಧಾಟೀ ।
ಕೃತನಿತ್ಯಕಾಮಕೋಟೀ ಕೋಟೀರೋಲ್ಲಸಿತಚನ್ದ್ರಪರಿಪಾಟೀ ॥ 251 ॥

ಚನ್ದ್ರಾಭರಣವತಂಸಾ ಕಂಸಾರಿಮುಖೈಃ ಸುರೈಶ್ಚ ನುತಚರಿತಾ ।
ಗಜಮುಖಷಣ್ಮುಖಜನನೀ ಸಾಸ್ಮಾಕಂ ಮಾನಸೇ ಕೃತಾಸ್ಥಾನಾ ॥ 252 ॥

ಪರಮಶಿವದಿವ್ಯಜಾಯಾ ಮಾಯಾಮೋಹಿತಸುರಾಸುರಾ ಜನನೀ ।
ಕುಂಕುಮವಿಲಸಿತಕಾಯಾಪಾಯಾನ್ಮಾಂ ರಕ್ಷತೀಹ ಕವಿಗೇಯಾ ॥ 253 ॥

ಭೂಷಿತರತ್ನಾಭರಣಾ ಶರಣರ್ಥಿಜನಾಲಿಕಲ್ಪಿತಾಭರಣಾ ।
ಮುದಿತನಿಜಾನ್ತಃಕರಣಾ ಮರಣಾದಿಧ್ವಂಸಿನೀ ಸದಾವರಣಾ ॥ 254 ॥

ಶ್ರುತಿಸುದತೀಸ್ತಬಕಾಯಿತಚರಣಾಮ್ಭೋಜಾ ಚ ಭೋಜಾದ್ಯೈಃ ।
ಕೃತಪರಿಚರಣಾ ವಿಸ್ತೃತಕರುಣಾಮ್ಬಾ ಶೈಲರಾಜವರತನಯಾ ॥ 255 ॥

ಅಧರೇ ಲಸಿತಾರುಣ್ಯಂ ತನೌ ತು ಹರಮಾನ್ಯಪೂರ್ಣತಾರುಣ್ಯಮ್ ।
ಲೋಚನಧೃತಕಾರುಣ್ಯಂ ಕರೇ ಕುಸುಮ್ಭಾದಿಸಂಭೃತಾರುಣ್ಯಮ್ ॥ 256 ॥

ತತ್ತೇಜೋ ಲಸತಿ ಹೃದಿ ಸ್ಮರಾರಿಸಂಮಾನ್ಯಬಹುಲೀಲಮ್ ।
ಸೃಣಿಪಾಶಾಂಕುಶಹಸ್ತಂ ಪ್ರಶಸ್ತಮಸ್ತೋದಯಾದಿಹೀನಂ ಚ ॥ 257 ॥

ಕಲಿತಚರಾಚರರಕ್ಷಣಮಕ್ಷೀಣೋದ್ದಾಮವೈಭವಂ ಕಿಮಪಿ ।
ನಿಖಿಲಾಗಮಯನ್ತ್ರಕಲಾಸಾರಂ ತಲ್ಲಸತಿ ಪುರಭಿದಾ ಮಾನ್ಯಮ್ ॥ 258 ॥

ಭವಚಿತ್ತರಾಜಹಂಸೀ ಭವಭಯಮೋಹಾದಿಭೇದಿನೀ ಶರಣಮ್ ।
ಸವರಕ್ಷಣಕೃತದೀಕ್ಷಾ ಶಿವವಾಮಾಂಗೋಲ್ಲಸಿತಮೂರ್ತಿಃ ॥ 259 ॥

ತವ ಚರಣನ್ಯಾಸವಶಾತ್ ಪರಿಪೂತಾ ಭೂರಿಯಂ ಭೂತ್ಯೈ ।
ದೇವೇಶಮೌಲಿಸೇವ್ಯಾ ತಾಂ ತ್ವಾಮಾರಾಧಯಾಮಿ ಗಿರಿತನಯೇ ॥ 260 ॥

ಕ್ಷಣಮಿಹ ಮಾತರ್ದೂರೇ ಸ್ಯಾದ್ ಯದಿ ದೃಷ್ಟಿಃ ಶುಭಂಕರೀ ಮಾನ್ಯಾ ।
ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯೋಽಪಿ ತದಾ ವಿನಷ್ಟಶೋಭೋ ವಿಕಲ್ಯಶ್ಚ ॥ 261 ॥

ಅತ ಏವ ಹಿ ಕಾರುಣ್ಯಾಲ್ಲೋಕಾಮ್ಬ ತ್ವಂ ಸದಾದೃತಭವಾಂಗಾ ।
ಕ್ರೀಡಸಿ ರಕ್ಷಸಿ ಕಾಲೇ ಜನಯಸಿ ಮೋಹಾದಿಕಾನಥವಾ ॥ 262 ॥

ಪರಮಶಿವಕೇಲಿರಸಿಕೇ ಯಃ ಕೋಽಪಿ ಜನಸ್ತವ ಸ್ತವಂ ಕುರ್ವನ್ ।
ನಿರಸಿತನಾಕೇಶಪದಸ್ತವ ಸಾರೂಪ್ಯಂ ಕ್ರಮಾದ್ ಭಜತಿ ॥ 263 ॥

ತವ ಪಾದಪದ್ಮವಿಸೃಮರಕಾನ್ತಿಝರೀಂ ಮನಸಿ ಕಲಯಂಸ್ತು ।
ನಿರಸಿತನರಕಾದಿಭಯೋ ವಿರಾಜತೇ ನಾಕಿಸದಸಿ ಸುರವನ್ದ್ಯಃ ॥ 264 ॥

ಬಾಲಮರಾಲೀಗತ್ಯೈ ಸುರಗಿರಿಧಾನುಷ್ಕಮಹಿತಕಲಗೀತ್ಯೈ ।
ವಿರಚಿತನಾನಾನೀತ್ಯೈ ಚೇತೋ ಮೇ ಸ್ಪೃಹಯತೇ ಬಹುಲಕೀರ್ತ್ಯೈ ॥ 265 ॥

ವಿತರಣಕಲಾಪ್ರಸಕ್ತೌ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಕಾಮಧೇನುಸುರವೃಕ್ಷಾಃ ।
ತೇ ದೂರೇ ತಾಂ ತ್ವಾಮಹಮಾರಾಧಯಿತುಂ ಕೃತಪ್ರಯತ್ನೋಽಸ್ಮಿ ॥ 266 ॥

ವಿನಮದಮರೇಶಸುದತೀಕಚಸುಮಮಕರನ್ದಧಾರಯಾ ಸ್ನಿಗ್ಧಮ್ ।
ತವ ಪಾದಪದ್ಮಮೇತತ್ ಕದಾ ನು ಮಮ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಭೂಷಣಂ ಜನನಿ ॥ 267 ॥

ತವ ಹರಪುರಂಧ್ರಿ ಮಾತಶ್ಚರಣಪಯೋಜಂ ಕ್ರಮಾರ್ಚಿತಂ ಯೇನ ।
ತೇನೈನ್ದ್ರಪದಮಪಿ ದ್ರಾಗ್ ವಿರಾಜತೇ ತತ್ ಸಮಾಕ್ರಾನ್ತಮ್ ॥ 268 ॥

ತವ ಪದಸರೋಜಪಾಂಸುನ್ಯಾಸಾದ್ಧನ್ಯೋತ್ತಮಾಂಗಲಸಿತಾಶ್ಚ ।
ಗಾಯನ್ತಿ ಚ ನೃತ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರಮೋದಕೃತನುತಿಚಯಾಶ್ಚ ರಾಜನ್ತೇ ॥ 269 ॥

ಯತ್ಪ್ರಣಯಕಲಹವಾರ್ತಾಭೀತೋ ನಿರಸಿತಸಿಮೇಷುರಪಿ ವಿನಯೀ ।
ಮದನಂ ತಮಪಿ ವಸನ್ತಂ ಮಾನಯಿತುಂ ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಹೃದಯೋಽಭೂತ್ ॥ 270 ॥

ಕುಸುಮೈರ್ಗಾಂಗೈರ್ವಾರಿಭಿರನುನಯವಾಗ್ಭಿಶ್ಚ ನಮ್ರಮುಖಃ ।
ಸಾ ಪುರಹರಭೂಷಾ ನೋ ಮನಸಿ ವಿಹರತಾಂ ಕಿರೀಟಲಸದಿನ್ದುಃ ॥ 271 ॥

ಪುರಹರಪರತನ್ತ್ರಂ ತದ್ ಗತತನ್ದ್ರಂ ವಸ್ತು ನಿಸ್ತುಲಮುಪಾಸೇ ।
ತೇನೈವಾಹಂ ಧನ್ಯೋ ಮದ್ವಂಶ್ಯಾ ನಿರಸಿತಾತ್ಮತಾಪಭರಾಃ ॥ 272 ॥

ಮುಖಸುಷಮಾಜಿತಪದ್ಮಂ ಪದ್ಮಜಹರಿವಾಸವಾದಿಬುಧಸೇವ್ಯಮ್ ।
ಕಾವ್ಯಾರ್ಥಸಾರಮೇತದ್ ಗೌರೀರೂಪ ಹಿ ವಿಜಯತೇ ತೇಜಃ ॥ 273 ॥

ಯಸ್ಯಾಃ ಪದಸರಸಿಜಯೋರ್ವಿಬುಧಕಿರೀಟಾವಲಿರ್ಗೌರ್ಯಾಃ ।
ನೀರಾಜನವಿಧಿಕಲಿತಾ ಸಾ ಮೇ ಕುಲದೈವತಂ ಲಸತು ॥ 274 ॥

ಕವಿಹೃತ್ಕೈರವಿಕಸನಚನ್ದ್ರಿಕಯಾ ಶಮಿತತಾಪಭರಾಃ ।
ಮನ್ದಸ್ಮಿತಶ್ರಿಯಾ ಕಿಲ ಯಸ್ಯಾಃ ಸಾ ಭಾತಿ ಹಿಮವತಃ ಪುತ್ರೀ ॥ 275 ॥

ನಿರಸಿತತಮಃಪ್ರಚಾರಾ ಪೂರ್ವಾ ಸಂಧ್ಯೇವ ನಗಪತೇಸ್ತನಯಾ ।
ದ್ವಿಜಸಂಘೋದಯಕಲನಾ ಸಾ ಮೇ ಕುಲದೈವತಂ ಲಸತು ॥ 276 ॥

ರಚಯಾಮಿ ನಮಂಸಿ ಭೃಶಂ ಶಂಕರಮಂಡಿತನಿಜಾಂಕವಲ್ಲರ್ಯೈ ।
ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೇ ಪುರಾರೇಃ ಪರ್ವತಕುಲರಾಜತನಯಾಯೈ ॥ 277 ॥

ಪುರಮಥನಭಾಗ್ಯಧಾಟೀ ಕವಿಲೋಕಸಮೀಡ್ಯಸೂಕ್ತಿರಸಧಾಟೀ ।
ಮುಖಲಸಿತಸಾರವೀಟೀ ವಿಹರತು ಹೃದಿ ಮೇ ಕೃಪೌಘಪರಿಪಾಟೀ ॥ 278 ॥

ಅಮ್ಬ ತವ ಕರುಣಯಾಹಂ ರಕ್ಷಿತಸಂತಾನವೈಭವೋ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಏತಾದೃಶೀ ತುಮಹತೀ ಕೀರ್ತಿಸ್ತೇ ಜೃಮ್ಭತೇ ಪ್ರತಿದಿಶಂ ಹಿ ॥ 279 ॥

ಮದನಪರಿಪನ್ಥಿಮಹಿಷೀ ಮಮ ಮಾನಸಕಲ್ಪಿತಾಸನಾ ಜಯತಿ ।
ಶ್ರುತಿಮೌಲಿವಿಹಿತಚರಣಾ ಯೋಗಿಹೃದಮ್ಭೋಜಲಾಲಿತಾಪಿ ಮುಹುಃ ॥ 280 ॥

ಪಶುಪತಿಪುರಂಧ್ರಿ ಮಾತಸ್ತವ ಪಾದಯುಗಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಜನ್ತುರಿಹ ।
ವಿಧುತಯಮದೂತಭೀತಿಸ್ತ್ರಿದಿಶೈರಪಿ ಮಾನ್ಯತೇ ಕಲಿತಸೇವಃ ॥ 281 ॥

ಸುರಸುದತೀಲೋಲಾಲಕಮಕರನ್ದರಸವಾಸಿತಂ ತವ ಪದಾಬ್ಜಮ್ ।
ಮಮ ಮಾನಸೇ ತು ಫುಲ್ಲಂ ಭವತು ಹಿ ಕಾಲೇ ವಯಂ ತು ಧನ್ಯಾಃ ಸ್ಮಃ ॥ 282 ॥

ತವ ನಾಮ ಯಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರೇ ಫಾಲೇ ಚ ಪದಾಬ್ಜಕುಂಕುಮಚ್ಛಾಯಾ ।
ಸ ಭವತಿ ಮಾನ್ಯಸ್ತ್ರಿದಶೈರಪಿ ಧುತಸಮಸ್ತದುರಿತಜಾಲಃ ಸನ್ ॥ 283 ॥

ಆಸ್ತಾಂ ಹಿ ಮೇ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪುರಜಯಿನಃ ಪುಣ್ಯಪರಿಮಲೋಲ್ಲಾಸಿ ।
ಜನನೀರೂಪಂ ಸಂತತಮಾಶ್ರಿತರಕ್ಷೈಕಕ್ಲೃಪ್ತದೀಕ್ಷಂ ತತ್ ॥ 284 ॥

ಹರಿಣಾಂಕಮೌಲಿದಯಿತೇ ಯದಿ ತೇ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತದಾದರಾತ್ ಕವಿತಾ ।
ಆಲಿಂಗ್ಯ ಮೋದತಿ ಚಿರಂ ತೇನ ಹಿ ಸರ್ವಜ್ಞತಾ ಲೋಕೇ ॥ 285 ॥

ಡಮ್ಭಾದಿದುರ್ಗುಣೌಘೋ ಧಾವತಿ ದೂರೇ ತ್ವದೀಯಪದಭಕ್ತಮ್ ।
ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಯದಿ ತೇ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತೇನ ಹಿ ಸರ್ವಾಃ ಶ್ರಿಯಃ ಕಾಲೇ ॥ 286 ॥

ತವ ಮಾತರ್ಮುನಿಮಾನ್ಯಂ ಪದಮಾರಾಧ್ಯ ಪ್ರಸೂನೌಘೈಃ ।
ಲಭತೇ ಸಹಸ್ರನಯನಾನ್ಯಥವಾಷ್ಟೌ ಪುಣ್ಯಸಂವೃತಃ ಪುರುಷಃ ॥ 287 ॥

ನಿರ್ಧೂತತಮಃಕನ್ದೇ ಮುಕುನ್ದಪದ್ಮಾಸನಾದಿಸೇವ್ಯಪದೇ ।
ಭಕ್ತಿರ್ಮಮ ಹಿ ಸದಾ ಸ್ಯಾತ್ ತೇನಾಹಂ ಧನ್ಯಚರಿತೋಽಸ್ಮಿ ॥ 288 ॥

ನೂಪುರಮನಿಗಣರಂಜಿತಪಾದಾಬ್ಜಂ ಮಾತರಮ್ಬಿಕೇ ಹೃದಯೇ ।
ಮಮ ಲಸತು ತವ ಕಟಾಕ್ಷಾನ್ನಾತಃ ಪರಮರ್ಥನೀಯಂ ಹಿ ॥ 289 ॥

ಮುಕ್ತಾಮಣಿಭೂಷಿತಯಾ ಕೋಕಿಲಶುಕಮಾನ್ಯವಾಗ್ವಿಭೂಷಿತಯಾ ।
ಹಿಮಗಿರಿಸುತಯಾಹಂ ಕಿಲ ಸನಾಯಕೋ ಧೂತಪಾಪಾದಿಃ ॥ 290 ॥

ನಿರ್ಧೂತತಮಸಿ ರೂಪಂ ತವ ಮಾತರ್ಮಾಮಕೇ ಹೃದಯೇ ।
ಸ್ಫುರತಿ ತವೈವ ಹಿ ದಯಯಾ ನ ಮಾಮಕೈಃ ಕರ್ಮಭಿಶ್ಚ ವ್ರತಗುಮ್ಭೈಃ ॥ 291 ॥

ನಿಗಮಾನ್ತವೇದ್ಯವೈಭವಮೇತತ್ ತೇ ರೂಪಮಮ್ಬಿಕೇ ಮಾತಃ ।
ಸ್ಫುರತಿ ಮಮ ನಯನಯೋರಿಹ ತತ್ರ ತು ಹೇತುಸ್ತ್ವದೀಯಕರುಣಾ ಹಿ ॥ 292 ॥

ತ್ರಿಣಯನಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಿದಂ ತವ ರೂಪಂ ನಿಖಿಲದೇವತೋಪಾಸ್ಯಮ್ ।
ನನು ಮಾತಃ ಸ್ಫುರತು ಸದಾ ನಾತಃ ಪರಮರ್ಥನೀಯಂ ಹಿ ॥ 293 ॥

ಹರಿಣಾಂಕಮೌಲ್ಯಧೀನಾ ಕಾಪಿಪರಾ ಶಕ್ತಿರಮ್ಬಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ।
ಮೌಲೌ ಚ ನಿತ್ಯವಚಸಾಂ ಮಮ ಚಿತ್ತೇ ಭಜತು ನಿತ್ಯಲೀಲಾದಿಮ್ ॥ 294 ॥

ಪರಿಸರನತವಿಬುಧಾಲೀಕಿರೀಟಮಣಿಕಾನ್ತಿವಲ್ಲರೀವಿಸರೈಃ ।
ಕೃತನೀರಾಜನವಿಧಿ ತೇ ಮಮ ತು ಶಿರೋಭೂಷಣಂ ಪದಸರೋಜಮ್ ॥ 295 ॥

ಭಾಗೀರಥೀವ ವಾಣೀ ತವ ನುತಿರೂಪಾ ವಿರಾಜತೇ ಪರಮಾ ।
ಇಹ ಮಾತರ್ಯದ್ಭಜನಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಹೇತುಃ ॥ 296 ॥

ನಗಪತಿತನಯೇ ಮಾತಃ ಶಾಂಕರಿ ಮಾಹೇಸ್ವರೀತಿ ನಾಮಾನಿ ।
ನಿತ್ಯಂ ಜಪನ್ನಹಂ ತು ತ್ವದೀಯದಾಸೋಽಸ್ಮಿ ಮುಕ್ತಯೇ ಸಿದ್ಧಃ ॥ 297 ॥

ನಿಖಿಲಚರಾಚರರಕ್ಷಾಂ ವಿತನ್ವತೀ ಶಾಂಕರೀ ದಯಯಾ ।
ಮಮ ಕುಲದೈವತಮೇಷಾ ಜಯತಿ ಸದಾರಾಧ್ಯಮಾನ್ಯಪದಕಮಲಾ ॥ 298 ॥

ಸರ್ವಜನೈಃ ಸಂಸೇವ್ಯೇ ಸಂತತಮಪಿ ವಾಂಛಿತಪ್ರದೇ ದೇವಿ ।
ಅಮ್ಬ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ತೇನಾಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸರ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಃ ॥ 299 ॥

ಶಾಂಕರಿ ಕಥಂ ನು ವರ್ಣ್ಯಸ್ತವ ಮಹಿಮಾ ವೇದಮೌಲಿಗಣವೇದ್ಯಃ ।
ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಪದಾಬ್ಜಂ ತವ ವನ್ದೇ ಮೋಕ್ಷಕಾಮೋಽಹಮ್ ॥ 300 ॥

ತ್ವಾಮಮ್ಬ ಬಾಲಿಶೋಽಹಂ ತ್ವಚಮತ್ಕಾರೈರ್ಗಿರಾಂ ಗುಮ್ಭೈಃ ।
ಅಯಥಾಯಥಕ್ರಮಂ ಹಿ ಸ್ತುವನ್ನಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಃ ॥ 301 ॥

ಇತಿ ಅಮ್ಬಿಕಾತ್ರಿಶತೀ ಸಮಾಪ್ತಾ

Also Read 300 Names of Ambika Trishati:

Ambika Trishati Lyrics in Hindi | 300 Names of Goddess Ambika in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ambika Trishati Lyrics in Kannada | 300 Names of Goddess Ambika | Ambika Stotrams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top