Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ambika Trishati Lyrics in Punjabi | 300 Names of Goddess Ambika | Ambika Stotrams

Ambika Trishati Lyrics in Punjabi:

॥ ਅਮ੍ਬਿਕਾਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ॥

ਗਙ੍ਗਾਧਰਮਖਿਵਿਰਚਿਤਾ ।
ਪਰਮਾਭਰਣਂ ਸ਼ਂਭੋਃ ਪਰ੍ਵਤਨਾਥਸ੍ਯ ਪੁਣ੍ਯਪਰਿਪਾਕਃ ।
ਨਿਜਲੋਚਨਵੀਕ੍ਸ਼ਣਤੋ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਲੋਕਤ੍ਰਯਂ ਚ ਤਦ੍ਰਤ੍ਨਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਨਿਗਮਾਨ੍ਤਪਰਮਵਿਦ੍ਯਾ ਦਦ੍ਯਾਦਦ੍ਯ ਪ੍ਰਮੋਦਮਿਹ ਨਮਤਾਮ੍ ।
ਨਿਖਿਲਚਰਾਚਰਚਿਨ੍ਮਯਰੂਪਂ ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰਂ ਚ ਲੋਕਾਨਾਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਆਦਤਸ਼ਿਵਵਾਮਾਨ੍ਤਾਮਾਰ੍ਯਾਮਾਰ੍ਯਾਭਿਮਾਨ੍ਯਮਹਿਮਾਨਮ੍ ।
ਆਗਮਮੌਲਿਵਤਂਸਾਂ ਵਨ੍ਦੇ ਚਿਦ੍ਰੂਪਕਨ੍ਦਲਾਂ ਜਨਨੀਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਪਰਮਸ਼ਿਵਭਾਗਧੇਯਂ ਸੁਰਮੁਨਿਮਨੁਜਾਦਿਭਿਃ ਸਦਾ ਧ੍ਯੇਯਮ੍ ।
ਯਨ੍ਨਾਮ ਕਰ੍ਣਪੇਯਂ ਪਾਤੁ ਸਦਾ ਵੇਦਮੌਲਿਕਾਮੇਯਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਜਯਤਿ ਤਵਾਮ੍ਬ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ੇ ਕੋ ਵਾ ਸੇਵੇਤ ਕਲ੍ਪਭੂਮਿਰੁਹਮ੍ ।
ਕਾਮਾਦਿਹਾਨਿਦੋऽਸੌ ਨਮਤਾਂ ਸਂਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਨਕਤਦੀਕ੍ਸ਼ਃ ॥ ੫ ॥

ਭੁਵਨਜਨਨੀ ਪੁਰਾਰੇਃ ਮਹਿਸ਼ੀ ਭੂਸ਼ਾਯਿਤਾਮਤਮਯੂਖਾ ।
ਕਲਿਕਲੁਸ਼ਿਤਜਨਮੇਨਂ ਪਾਤੁ ਸੁਧਾਕਾਰਮਞ੍ਜੁਲਾਪਾਙ੍ਗੈਃ ॥ ੬ ॥

ਨਿਖਿਲਨਿਗਮਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਪਰਮਾ ਪੁਰਾਰਿਸਰ੍ਵਸ੍ਵਮ੍ ।
ਯਮਪਾਸ਼ਭੀਤਮੇਨਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ਜਨਮੇਨਮਦ੍ਰਿਪਤਿਕਨ੍ਯਾ ॥ ੭ ॥

ਧੁਤਪਦਨਤਜਨਪਾਪਾ ਪਰਚਿਦ੍ਰੂਪਾਪ੍ਰੇਮਯਨਿਜਰੂਪਾ ।
ਸ਼ਸ਼ਿਮੌਲਿਭਾਗਧੇਯਂ ਜਯਤਿ ਨਗੇਸ਼ਾਨਕਨ੍ਯਕਾ ਮਾਨ੍ਯਾ ॥ ੮ ॥

ਤਵ ਭੂਧਰੇਨ੍ਦ੍ਰਤਨਯੇ ਪਾਦਾਬ੍ਜਂ ਨਿਗਮਦੀਰ੍ਘਿਕਾਫੁਲ੍ਲਮ੍ ।
ਉਤ੍ਤਂਸਯਨ੍ਤਿ ਪੁਰੁਸ਼ਾ ਧਨ੍ਯਾਃ ਕੇਚਿਤ੍ ਤ ਏਵ ਸੁਰਮਾਨ੍ਯਾਃ ॥ ੯ ॥

ਸ਼ਤਮਖਨੀਲਮਣੀਨਾਂ ਪ੍ਰਭਯਾਚ੍ਛੁਰਿਤਾ ਤਵਾਕ੍ਸ਼ਿਯੁਗਲਸ਼੍ਰੀਃ ।
ਤਾਰਕਵਿਭੇਦਿਵਾਹਂ ਨਤ੍ਤੋਨ੍ਮੁਖਮਾਤਨੋਤਿ ਸ਼ਰਦਿ ਪਥਿ ॥ ੧੦ ॥

ਕੁਵਲਯਸਂਪਤ੍ਪ੍ਰਦਮਿਹ ਵਿਲੋਚਨਂ ਮਾਤਰਚਲਤਨਯੇ ਤੇ ।
ਮਮ ਮਾਨਸਂ ਤੁ ਚਨ੍ਦ੍ਰਂ ਕਲਯਤਿ ਤਾਪਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਂ ਸਮਯੇ ॥ ੧੧ ॥

ਨਿਜਗਤਿਜਿਤਕਾਦਮ੍ਬਾਮਮ੍ਬਾਮਮ੍ਭੋਜਲੋਚਨਾਂ ਵਨ੍ਦੇ ।
ਸਂਭਾਵਯਤਿ ਮਹੇਸ਼ੋ ਯਾਂ ਕਿਲ ਕਾਲੇਸ਼ੁ ਹਦ੍ਯਨਵ੍ਯਰਸੈਃ ॥ ੧੨ ॥

ਲਲਿਤਗੁਣਰਤ੍ਨਭੂਸ਼ਾਪੇਟੀ ਸ਼ੁਕਮਾਨ੍ਯਨੈਜਵਾਗ੍ਧਾਟੀ ।
ਆਸ਼੍ਰਿਤਕਦਮ੍ਬਵਾਟੀ ਜਯਤਿ ਪਰਾਨਨ੍ਦਜਾਤਪਰਿਪਾਟੀ ॥ ੧੩ ॥

ਕੁਸੁਮਸ਼ਰਵੈਰਿਕਾਨ੍ਤਾ ਕਾਨ੍ਤਾਲਕਭਾਰਲਲਿਤਾਫਾਲਾਨ੍ਤਾ ।
ਨਿਖਿਲਨਿਗਮਾਨ੍ਤਸਾਰਾ ਸਾ ਰਜਤਿ ਸ਼ਂਭੁਭਾਗ੍ਯਧਾਰਾ ਹਿ ॥ ੧੪ ॥

ਕਰਕਮਲਕਲਿਤਚਾਪੇ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦੈਕਕਨ੍ਦਲੇ ਸ਼ਂਭੋਃ ।
ਕਨਕਮਣਿਲਲਿਤਕਣ੍ਠੇ ਤ੍ਵਾਮੇਵਾਹਂ ਭਜਾਮਿ ਪਰਵਤ੍ਤ੍ਯੈ ॥ ੧੫ ॥

ਚਿਨ੍ਤਿਤਫਲਦੇ ਪੁਂਸਾਂ ਪ੍ਰਬਲਤਰਾਮੋਦਕਨ੍ਦਲੇ ਸ਼ਂਭੋਃ ।
ਪੁਣ੍ਯਾਨਾਂ ਪਰਿਪਾਕਂ ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਪਦ੍ਮਂ ਪ੍ਰਫੁਲ੍ਲਮਿਹ ਚਿਤ੍ਤੇ ॥ ੧੬ ॥

ਨਿਜਮੌਲਿਲਸਨਸ਼ਸ਼ਿਕਰਵਿਲਾਸਿਧਮ੍ਮਿਲ੍ਲਕੁਵਲਯਾਮੋਦੈਃ ।
ਤਤਮਧੁਕਰਗੀਤੀਨਾਂ ਦਮ੍ਭਾਦਮ੍ਬ ਤ੍ਵਦੀਯਵਾਗ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾ ॥ ੧੭ ॥

ਲਲਿਤਕੁਟਿਲਾਲਕਾਨ੍ਤਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਸ਼ਂਭੋਰਮੇਯਵਿਭਵਾਨ੍ਤਾ ।
ਸਂਪਦਮਿਹ ਨਸ੍ਤਨੁਤੇ ਕੁਲਭੂਧਰਨਾਥਭਾਗ੍ਯਪਰਿਣਾਮਃ ॥ ੧੮ ॥

ਜਨਤਾਚਿਰਤਰਵਿਰਚਿਤਸੁਚਰਿਤਪਰਿਪਾਕਰੂਪਮਮਰੇਡ੍ਯਮ੍ ।
ਕੁਸੁਮਸ਼ਰਵੈਰਿਭਾਗ੍ਯਂ ਲਸਤੁ ਕਲਿਕ੍ਸ਼ੋਭਹਾਨਯੇ ਮਨਸਿ ॥ ੧੯ ॥

ਵਿਨਤਾਲਿਵਿਭਵਦਾ ਤੇ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਧਾਰਾ ਵਿਭਾਤਿ ਲੋਕਾਮ੍ਬ ।
ਕੁਸੁਮਸ਼ਰਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾ ਗਿਰੀਸ਼ਸ੍ਯ ਯੋਗਿਹਦ੍ਦੀਪਾ ॥ ੨੦ ॥

ਨਿਤ੍ਯਕੁਮਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਪਿ ਪਯੋਜਾਸਨਾਦਿਨੁਤਿਤੁਸ਼੍ਟਾ ।
ਸ਼ਿਤਿਕਣ੍ਠਭਾਗ੍ਯਰਕ੍ਸ਼ਾਸੂਤ੍ਰਂ ਤਨੁਤੇ ਸ੍ਵਵੈਭਵੈਰ੍ਹਦ੍ਯੈਃ ॥ ੨੧ ॥

ਨਿਖਿਲਨਿਗਮਾਨ੍ਤਸਾਰਂ ਯਾਵਦ੍ਰੂਪਂ ਮਦਮ੍ਬ ਪਸ਼੍ਯਾਮਿ ।
ਸਾ ਤੁ ਨਿਯਮਿਤਦੂਤਗਣੋ ਦੂਰੇ ਯਾਤ੍ਯਮਿਤਕੋਪਕੋਪਕੋऽਪਿ ਯਮਃ ॥ ੨੨ ॥

ਸ਼ਿਵਵਾਮਭਾਗਭੂਸ਼ਾ ਕਾਚਿਦ੍ ਯੋਸ਼ਾ ਨਤਾਲਿਕਤਭਾਸ਼ਾ ।
ਤਾਟਙ੍ਕਰਤ੍ਨਭੂਸ਼ਾਰੁਚਿਭਰਕਾਸ਼ਾਯਿਤਾਤ੍ਮਮੁਖਵੇਸ਼ਾ ॥ ੨੩ ॥

ਵਾਣੀਸ਼ਵਿਨੁਤਮਹਿਮਾ ਪਰਮਾ ਚ ਕਲਾ ਸਤਾਂ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ।
ਹਿਮਭੂਧਰਵਰਕਨ੍ਯਾ ਕਤਭੂਸੁਰਸੌਖ੍ਯਸਂਪਦਾਰਾਨ੍ਮੇ ॥ ੨੪ ॥

ਸ਼ਿਥਿਲਿਤਭਵਭੀਤਿਤਤਿਂ ਭੂਧਰਕਨ੍ਯਾਮਹਂ ਸਦੋਪਾਸ੍ਯਾਮ੍ ।
ਆਨਨ੍ਦਾਦ੍ਵੈਤਕਲਾਂ ਭਜੇ ਕਲਿਕ੍ਸ਼ੋਭਹਾਨਯੇ ਨਿਭਤਮ੍ ॥ ੨੫ ॥

ਨਵਰਤ੍ਨਖਚਿਤਭੂਸ਼ਾਤਤਿਭਾਨੀਰਾਜਿਤਾਖਿਲਾਙ੍ਗੀਂ ਤਾਮ੍ ।
ਕਾਮਪਿ ਕਲਾਮੁਪਾਸੇ ਸਤਤਾਨਨ੍ਦੈਕਕਨ੍ਦਲੀਂ ਜਨਨੀਂ ॥ ੨੬ ॥

ਮਮ ਹਦਯਕੇਲਿਭਵਨੇ ਵਿਲਸਤਿ ਤਦ੍ਰੂਪਮਿਸ਼੍ਟਦਂ ਪੁਂਸਾਮ੍ ।
ਯਦਿਹਾਦਰੇਣ ਸ਼ਂਭੁਰ੍ਲੋਕਤ੍ਰਯਰਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਚਕਮੇ ਚ ॥ ੨੭ ॥

ਗਙ੍ਗਾਧਰਵਰਭੂਸ਼ਾ ਭਙ੍ਗਾਯਾਸ੍ਮਾਕਮਖਿਲਦੁਰਿਤਾਨਾਮ੍ ।
ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਸਾਰਵੇਸ਼ਾ ਤੁਙ੍ਗਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਦਾਸ੍ਤੁ ਜਗਦਮ੍ਬਾ ॥ ੨੮ ॥

ਤੇਨ ਵਯਂ ਪਰਤਨ੍ਤ੍ਰਾਃ ਯਚ੍ਛਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰਮਨਸ਼੍ਵਰੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਮ੍ ।
ਸ਼ਂਭੋਰਿਹ ਲੋਕਾਨਾਂ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਰਾਦਿਮਃ ਸੁਲਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ॥ ੨੯ ॥

ਨਯਨਾਞ੍ਜਨਕਲਿਕੇਯਂ ਸ਼ਂਭੋਰਮ੍ਭੋਜਲੋਚਨਾ ਚਪਲਾ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਸੁਦਤੀਸੂਤ੍ਰਕਲਾ ਮਮ ਹਦਿ ਭਵਨੇ ਵਿਕਾਸਮੁਪਯਾਤਿ ॥ ੩੦ ॥

ਕੁਚਕੁਮ੍ਭਾਙ੍ਕਿਤਸ਼ਂਭੁਂ ਕਰਪਦ੍ਮਾਦਤਪਯੋਜਮਣਿਮਾਲਾਮ੍ ।
ਨਤਜਨਭਰਣਾਸਕ੍ਤਾਮਮ੍ਬਾਮਮ੍ਭੋਜਲੋਚਨਾਂ ਨੌਮਿ ॥ ੩੧ ॥

ਬਾਲਮਰਾਲੀਲੀਲਾਂ ਬਾਲਾਂ ਬਲਿਵੈਰਿਵਾਸਵਾਦਿਨੁਤਾਮ੍ ।
ਜਗਦਮ੍ਬਾਮਾਲਮ੍ਬਾਂ ਨਿਬਿਡਨਿਤਮ੍ਬਾਂ ਹਿਤਾਰ੍ਥਮਵਲਮ੍ਬੇ ॥ ੩੨ ॥

ਧ੍ਯਾਨੈਰ੍ਵੇਦ੍ਯਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਮੀਨਧ੍ਵਜਵੈਰਿਮਹਿਤਭਾਗ੍ਯਂ ਤਤ੍ ।
ਭੂਧਰਕਨ੍ਯਾਰੂਪਂ ਵਿਹਰਤਿ ਮਮ ਮਾਨਸੇ ਹਤਤਮਸ੍ਕੇ ॥ ੩੩ ॥

ਮੁਨਿਜਨਮਾਨ੍ਯਚਰਿਤ੍ਰਾ ਨਾਨਾਦੇਸ਼ੇਸ਼ੁ ਲਸਿਤਬਹੁਪੀਠਾ ।
ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਸਂਪ੍ਰਦਾਯਃ ਸ਼ਂਭੋਰਮ੍ਬਾ ਮਮਾਞ੍ਜਲਿਪ੍ਰੀਤਾ ॥ ੩੪ ॥

ਵਾਚਾਮਗੋਚਰਂ ਤਤ੍ ਪੁਰਾਤਨੀਨਾਮਪੀਹ ਨਤਸੁਲਭਮ੍ ।
ਗਿਰਿਜਾਰੂਪਂ ਤੇਜੋ ਭਾਤੁ ਗਿਰੀਸ਼ਾਰ੍ਧਮਾਦਰਾਦਕ੍ਸ਼੍ਣੋਃ ॥ ੩੫ ॥

ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤੇਨ ਮਧੁਰਾ ਮਧੁਰਾਪੀਠਸ੍ਥਿਤਾ ਚ ਹਰਭਾਗ੍ਯਮ੍ ।
ਸ਼ੀਤਲਨਯਨਾਸਾਰੈਃ ਸਿਞ੍ਚਤਿ ਮਾਮਞ੍ਜਸਾ ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ॥ ੩੬ ॥

ਭਾਤਿ ਪੁਰਨ੍ਧ੍ਰੀ ਸ਼ਂਭੋਰਿਹ ਪੁਰਤੋऽਸ੍ਮਾਕਮਾਤ੍ਤਸੁਮਬਾਣਾ ।
ਸੁਮਬਾਣਵੈਰਿਚਿਤ੍ਤਾਕਰ੍ਸ਼ਣਕੁਲਿਕਾ ਚ ਚਿਨ੍ਮਯੀ ਪਰਮਾ ॥ ੩੭ ॥

ਲੋਚਨਪਾਤੇ ਸ਼ੀਤਾ ਪਾਤਾ ਪਾਦਾਮ੍ਬੁਜਾਤ੍ਤਚਿਤ੍ਤਾਨਾਮ੍ ।
ਸ਼੍ਵੇਤਾ ਚ ਮਨ੍ਦਹਸਿਤੇ ਸ਼੍ਵੇਤਾਰਣ੍ਯਸ੍ਥਿਰਪ੍ਰਦੀਪਕਲਾ ॥ ੩੮ ॥

ਪੁਰਮਥਨਮਹਿਸ਼ਿ ਚਿਤ੍ਤੇ ਕੁਰੁ ਪਦਵਿਨ੍ਯਾਸਮਾਤ੍ਤਕੁਤੁਕਾ ਤ੍ਵਮ੍ ।
ਤੇਨੈਵਾਹਂ ਧਨ੍ਯਃ ਕੁਰਵੈ ਪੁਰਵੈਰਿਪਾਦਪੂਜਾਂ ਚ ॥ ੩੯ ॥

ਸ਼ਤਮਖਮੁਖਸੁਰਵਨ੍ਦ੍ਯੇ ਕਾਨ੍ਤਾਸ਼੍ਲੇਸ਼ੇਣ ਪੁਲਕਿਤਾਙ੍ਗਿ ਤ੍ਵਾਮ੍ ।
ਮਨਸਾ ਸ੍ਮਰਾਮਿ ਦਯਸੇ ਤੇਨੈਵਾਹਂ ਕਲੌ ਯੁਗੇ ਧਨ੍ਯਃ ॥ ੪੦ ॥

ਪੁਰਮਥਨਸ੍ਯਾਪਿ ਵਪੁਃ ਪੁਨਤੀਮਮ੍ਬਾਂ ਨਿਜਾਕ੍ਰਮਣਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ।
ਚਿਰਪੁਣ੍ਯਦਰ੍ਸ਼ਨੀਯਾਂ ਸ੍ਮਰਾਮਿ ਮਨਸਾ ਪਰਾਂ ਸੁਤਾਮਦ੍ਰੇਃ ॥ ੪੧ ॥

ਕੁਙ੍ਕੁਮਕਣਲਸਿਤਾਙ੍ਗੀਂ ਕੁਵਲਯਦਸ਼ਮਬ੍ਜਲੋਚਨਾਂ ਵਨ੍ਦੇ ।
ਲੋਚਨਜਿਤਸਾਰਙ੍ਗੀਂ ਭਵਮਹਿਸ਼ੀਮਰ੍ਧਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਿਣੀਮ੍ ॥ ੪੨ ॥

ਨਾਨਾਲੀਲਾਖੇਲਾਂ ਹਰਰਤਿਲੋਲਾਂ ਹਿਤੈਕਪਰਿਸ਼ੀਲਾਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਭੂਮਿਧਰਪਤਿਕਨ੍ਯਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ਬਹੁਮਾਨ੍ਯਾਮ੍ ॥ ੪੩ ॥

ਸਰਸਿਜਮਦੁਲਪਦਾਬ੍ਜਂ ਪਦਾਬ੍ਜਵਿਨ੍ਯਾਸਧਨ੍ਯਭੂਭਾਗਮ੍ ।
ਮਨਸਿ ਨਯਨੇ ਚ ਵਾਚਿ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਮਹੇਸ਼ਾਨਮਾਨ੍ਯਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਮ੍ ॥ ੪੪ ।
ਸ਼ਂਭੋਃ ਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨੀ ਸਾ ਮਧੁਕਰਮਾਲਾਲਸਤ੍ਸ੍ਵਧਮ੍ਮਿਲ੍ਲਾ ।
ਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾ ਸਦਾ ਮੇ ਲਸਤੁ ਕਪਾਪੂਰਲਾਲਿਤਾਪਾਙ੍ਗਾ ॥ ੪੫ ॥

ਊਰੀਕਤਪੁਰਮਥਨਾ ਦੂਰੀਕਤਦੁਸ਼੍ਟਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਦਿਗਣਾ ।
ਨਾਰੀ ਪਰਮਾ ਸੈਸ਼ਾ ਭੇਰੀਭਾਸ੍ਵਤ੍ਕਰੋਰੁਹਾ ਭਾਤਿ ॥ ੪੬ ॥

ਨਿਖਿਲੋਪਨਿਸ਼ਦ੍ਵਿਦ੍ਯਾਸਾਰਂ ਸਂਸਾਰਬਨ੍ਧਮੋਹਹਰਮ੍ ।
ਹਰਮਾਨ੍ਯਂ ਤਤ੍ ਤੇਜੋ ਭਾਤਿ ਸੁਰੇਸ਼ਾਦਿਰਕ੍ਸ਼ਣੋਪਾਯਮ੍ ॥ ੪੭ ॥

ਸ਼ਂਭੋਰੁਤ੍ਸਵਧਾਰਾ ਨਵਨਵਹਾਰਾ ਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਾਧਾਰਾ ।
ਸਂਵਿਦ੍ਰੂਪਾਰੂਪਾ ਕੋਪਾਰ੍ਦਿਤਦੁਰ੍ਜਨਾ ਚ ਸਾ ਜਯਤਿ ॥ ੪੮ ॥

ਪੁਣ੍ਯਸਮੁਦਾਯਸਰਣਿਂ ਪੁਰਹੂਤਮੁਖੈਰਭਿਸ਼੍ਟੁਤਾਮਮ੍ਬਾਮ੍ ।
ਭਜ ਮਾਨਸ ਭੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾਦ੍ਵਯਾਤ੍ਮਿਕਾਂ ਦੇਵੀਮ੍ ॥ ੪੯ ॥

ਜੀਵਿਤਸਰ੍ਵਸ੍ਵਮਿਦਂ ਸ਼ਂਭੋਰਮ੍ਭੋਜਲੋਚਨਂ ਰਤ੍ਨਮ੍ ।
ਯਚ੍ਚਿਨ੍ਤਨੇਨ ਧਨ੍ਯਾ ਵੈਮਾਨਿਕਵਨ੍ਯਕਲਿਤਵਿਸ਼੍ਰਾਮਾਃ ॥ ੫੦ ॥

ਅਨ੍ਤਸ੍ਤਮੋਨਿਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਸਂਧ੍ਯਾਪੂਰ੍ਵਾ ਵਿਭਾਤਿ ਗਿਰਿਤਨਯਾ ।
ਉਦਯੇ ਯਸ੍ਯਾ ਵਿਦੁਸ਼ਾਂ ਵਿਲਸਨ੍ਤਿ ਕਰਾਮ੍ਬੁਜਾਨਿ ਨਕ੍ਤਮਪਿ ॥ ੫੧ ॥

ਕੁਲਗਿਰਿਨਾਥਨੂਜੇ ਲੋਕਾਮ੍ਬ ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਾਮ੍ਬੁਜਂ ਜਨ੍ਤੁਃ ।
ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ੍ਮਰਤਿ ਹਦਿ ਸ੍ਵੇ ਤਤ੍ਪਦਯੁਗਲਂ ਵਹਨ੍ਤਿ ਸ਼ਿਰਸਾਨ੍ਯੇ ॥ ੫੨ ॥

ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਮਰ੍ਦਨਿ ਤੇ ਭੀਮਂ ਰੂਪਂ ਤਦਸ੍ਤੁ ਰਿਪੁਨੇਤ੍ਰੇ ।
ਸਾਦਰਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾਪਾਤਂ ਪੁਰਤੋ ਮਮ ਭਾਤੁ ਸੌਮ੍ਯਰੂਪਂ ਤੇ ॥ ੫੩ ॥

ਆਦਤਸ਼ੁਕਾਦਿਵਾਣੀ ਵਾਣੀਸ਼ਸੁਰੇਸ਼ਹਰਿਮੁਖੈਃ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ।
ਸੁਮਲਸਿਤਮਦੁਲਵੇਣੀ ਵਿਲਸਤਿ ਕੈਲਾਸਪੀਠਿਕਾਮਧ੍ਯੇ ॥ ੫੪ ॥

ਦਯਮਾਨਮਾਨਸਂ ਤਤ੍ ਸ੍ਮਯਮਾਨਮੁਖਂ ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਤਤ੍ਤੇਜਃ ।
ਨਿਯਮਾਦਿਵਿਧੁਤਪਾਪਾ ਵਯਮਾਨਨ੍ਦਾਸ਼੍ਰੁਝਰਪਰੀਤਾਙ੍ਗਾਃ ॥ ੫੫ ॥

ਲਲਿਤਗਤਿਂ ਸੁਰਵਿਨੁਤਿਂ ਲਸਿਤਮਤਿਂ ਕਿਂਚ ਯਤਿਮਨੋਜੁਸ਼੍ਟਾਮ੍ ।
ਤਵ ਮੂਰ੍ਤਿਮਮ੍ਬ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ਕਦਾ ਨੁ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ ਨਯਾਮਿ ਕਲਿਕਾਲਮ੍ ॥ ੫੬ ॥

ਕੁਰੁਤੇ ਮਨਸਿ ਮਦੀਯੇ ਵਿਹਾਰਲੀਲਾਂ ਨਗੇਨ੍ਦ੍ਰਵਰਕਨ੍ਯਾ ।
ਤਾਵਦ੍ ਵਿਲਸਤਿ ਚਿਨ੍ਮਯਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਰ੍ਥਿਭਿਃ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਮ੍ ॥ ੫੭ ॥

ਸ਼ਂਕਰਮਿਸ਼੍ਰਿਤਦੇਹਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸੁਦਤੀਮੌਲਿਭੂਸ਼ਣਂ ਤੇਜਃ ।
ਮੁਖਜਿਤਚਨ੍ਦ੍ਰਂ ਤਨ੍ਮੇ ਪ੍ਰਸੀਦਤੁ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਨਮ੍ਰਪਾਪਹਰਮ੍ ॥ ੫੮ ॥

ਵਿਧੁਮੌਲਿਵਿਭ੍ਰਮਸ਼੍ਰੀਰ੍ਵਿਦ੍ਰੁਮਰੁਚਿਸੋਦਰਾਤ੍ਮਤਨੁਕਾਨ੍ਤਿਃ ।
ਸਿਞ੍ਚਤ੍ਯਮਤਮਿਹਾਕ੍ਸ਼੍ਣੋਸ਼੍ਚਿਰਪੁਣ੍ਯਵਸ਼ਾਦਿਹਾਸੇਵ੍ਯਮ੍ ॥ ੫੯ ॥

ਪਰਕੈਵਲ੍ਯਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਧ੍ਰੁਵਂ ਹਿ ਤਨੁਭਜਾਮ੍ ।
ਯੇਸ਼ਾਂ ਚਿਤ੍ਤੇ ਵਿਤ੍ਤਾਧਿਪਮੁਖਸੇਵ੍ਯਾ ਵਿਹਾਰਭਾਗ੍ ਗੌਰੀ ॥ ੬੦ ॥

ਗੌਰਿ ਤਵ ਪਾਦਪਦ੍ਮਂ ਸ਼ਸ਼ਧਰਕਲਯਾਙ੍ਕਿਤਾਤ੍ਮਮੌਲਿਤਲੇ ।
ਮਮ ਚਾਨ੍ਤਿਮਪ੍ਰਯਾਣੇ ਵਿਲਸਤੁ ਨੇਤ੍ਰੇ ਸ੍ਮਤੌ ਚ ਹਦਿ ਵਾਚਿ ॥ ੬੧ ॥

ਸ਼ਂਕਰਸੁਕਤਸਮੂਹਾ ਕਿਂਕਰਦੇਵਾਦਿਰਙ੍ਕਵੀਣਾ ਚ ।
ਸ਼ਙ੍ਕਾਦਿਮੋਹਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਲਸਤੁ ਮਮਾਕ੍ਸ਼੍ਣੋਃ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਮੌਲਿਤਲਾ ॥ ੬੨ ॥

ਕੁਚਕੁਮ੍ਭਾਸ਼੍ਲੇਸ਼ਵਸ਼ਾਦਾਹਤਹਰਚਿਤ੍ਤਵਤ੍ਤਿਰਮਰਾਣਾਮ੍ ।
ਮਨੁਜਾਨਾਮਪਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਦੈਵਤਮੇਸ਼ਾ ਚਕਾਸ੍ਤਿ ਗਿਰਿਕਨ੍ਯਾ ॥ ੬੩ ॥

ਪਰਿਤੁਸ਼੍ਟਾ ਹਰਭਜਨੇ ਨਿਜਗਲਕਲਗੀਤਿਵਿਜਿਤਪਰਪੁਸ਼੍ਟਾ ।
ਸੂਚਿਤਸੁਰਰਿਪੁਕਸ਼੍ਟਾ ਪਰਮਕਲਤ੍ਰਂ ਹਰਸ੍ਯ ਤਜ੍ਜਯਤਿ ॥ ੬੪ ॥

ਸਤਤਾਲੋਲਿਤਦਯਯਾ ਦਸ਼ਾਮ੍ਬ ਮਾਂ ਪਸ਼੍ਯ ਸਰਸਿਜਾਤਰੁਚਾ ।
ਪਰਮਸ਼ਿਵੇ ਨਿਰ੍ਵਤ੍ਤਿਮਹਮਵਾਪ੍ਯ ਤੇਨੈਵ ਤਾਵਕੋ ਭਕ੍ਤਃ ॥ ੬੫ ॥

ਸਰਸਕਵਿਤਾ ਚ ਸਂਪਚ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯਂ ਮਣ੍ਡਲਾਧਿਪਤ੍ਯਂ ਚ ।
ਨਨੁ ਜਾਯਤੇ ਨਣਾਂ ਕਿਲ ਤਵ ਵੀਕ੍ਸ਼ਾਵੈਭਵੇਨ ਭਵਕਾਨ੍ਤੇ ॥ ੬੬ ॥

ਤ੍ਵਨ੍ਮੌਲਿਚਨ੍ਦ੍ਰਵਿਸਮਰਕਰਧਾਰਾਭਿਃ ਕਤਾਭਿਸ਼ੇਕਾ ਤ੍ਵਮ੍ ।
ਦ੍ਵਿਗੁਣਿਤਦਯਾਰ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾ ਪਰਿਪੁਸ਼੍ਯਸਿ ਮਙ੍ਗਲਾਨਿ ਭਕ੍ਤਾਨਾਮ੍ ॥ ੬੭ ॥

ਗੌਰਿ ਨਗਾਧਿਪਤਨਯੇ ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰਦਿਵ੍ਯਮਹਿਸ਼ਿ ਮਾਂ ਪਾਹਿ ।
ਇਤਿ ਕਿਲ ਕਲਿਤਾਞ੍ਜਲਯਃ ਸੇਵਨ੍ਤੇ ਸੁਰਨਰਾਦਯੋ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ॥ ੬੮ ॥

ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਦਯਿਤੇ ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਪਦ੍ਮਯੁਗਾਰ੍ਚਨਾਰਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ।
ਕਲਯਨ੍ਤਿ ਗਾਙ੍ਗਸਲਿਲਂ ਪੁਸ਼੍ਪਾਣ੍ਯਪਿ ਭਕ੍ਤਿਭਾਰਸਂਪਨ੍ਨਾਃ ॥ ੬੯ ॥

ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਾਗਮਸਾਰਾ ਤਵ ਲੀਲਾ ਜਯਤਿ ਚੇਤਸਿ ਭਵਸ੍ਯ ।
ਅਤ ਏਵ ਸ੍ਵਾਙ੍ਗੇ ਤ੍ਵਾਮਾਰੋਪਯਦਾਸ਼ੁ ਵਿਜਿਤਕਾਮੋऽਪਿ ॥ ੭੦ ॥

ਨਨੁ ਮਾਤਰਮ੍ਬ ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਲੀਲਾਦਿਕਮੁਦੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਸ਼ਸ਼ਿਮੌਲਿਃ ।
ਵਿਰਹਾਸਹਿਸ਼੍ਣੁਰਨਿਸ਼ਂ ਵਹਤਿ ਤ੍ਵਾਂ ਨੈਜਵਪੁਸ਼ਿ ਸਾਨਨ੍ਦਮ੍ ॥ ੭੧ ॥

ਤਵ ਸ਼ਂਕਰਿ ਭੂਸ਼ੋਰਗਲਸਦੁਰੁਮਣਿਦਮ੍ਭਤਃ ਸ਼ਿਵਃ ਕਾਲੇ ।
ਨੀਰਾਜਨਮਾਤਨੁਤੇ ਭਕ੍ਤਹਿਤਾਰ੍ਥੀ ਸੁਮਙ੍ਗਲਾਵਾਪ੍ਤ੍ਯੈ ॥ ੭੨ ॥

ਤਵ ਪਾਦਭਕ੍ਤਿਰਮ੍ਬ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਧਰਤਨਯੇ ਤਨੋਤਿ ਕਵਿਸੂਕ੍ਤਿਮ੍ ।
ਅਮਰਸ਼੍ਰਿਯਮਥ ਸਹਸਾ ਧਰਾਧਿਪਤ੍ਯਾਦਿਕਂ ਨਣਾਮ੍ ॥ ੭੩ ॥

ਆਲੋਕਨੇਨ ਮਾਤਸ੍ਤਵ ਮਨੁਜਾਨਾਂ ਹਦਿ ਸ੍ਥਿਤਂ ਚ ਤਮਃ ।
ਗਲਤਿ ਹਠਾਤ੍ ਪਾਪਾਲਿਃ ਸਹਸਾਮਰਲੋਕਸਂਪਦਾਭਾਤਿ ॥ ੭੪ ॥

ਯਃ ਸੂਕ੍ਤਿਮਾਲਿਕਾਭਿਸ੍ਤਵ ਪਾਦਯੁਗਂ ਸਮਰ੍ਚਯਤਿ ਜਨ੍ਤੁਃ ।
ਤਤ੍ਪਦਯੁਗ੍ਮਂ ਤੁ ਸੁਰਾਃ ਕਲ੍ਪਮਹੀਰੁਹਸੁਮੈਸ਼੍ਚ ਗਾਙ੍ਗਜਲੈਃ ॥ ੭੫ ॥

ਪਾਰ੍ਵਤਿ ਤਵ ਮੁਖਕਮਲਾਲੋਕਨਤੋ ਗਲਿਤਸਂਸ਼ਯਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ।
ਕੈਵਲ੍ਯਰੂਪਕਨ੍ਦਲਮਾਸਾਦ੍ਯ ਵਿਧਾਨਤੋ ਜਨਾ ਭਾਨ੍ਤਿ ॥ ੭੬ ॥

ਨਨ੍ਵਦ੍ਰਿਸੁਤੇ ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਕਾਨ੍ਤਿਮਿਸ਼ਾਤ੍ ਤ੍ਵਦੀਯਕੀਰ੍ਤਿਝਰੀ ।
ਦਿਕ੍ਸੌਧਾਞ੍ਚਲਭਾਗੇ ਵਿਲਸਤਿ ਨਤਰਕ੍ਸ਼ਣੋਤ੍ਥਿਤਾ ਜਗਤਿ ॥ ੭੭ ॥

ਕਰਣਵਿਹੀਨਾਨ੍ ਮੂਢਾਨ੍ ਨਰਾਨ੍ ਸੁਰਾਨ੍ ਪਾਸਿ ਯੋਗਿਨੋऽਪਿ ਤਥਾ ।
ਲੋਕਾਮ੍ਬ ਭਾਵਨਾਦ੍ਯੈਃ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨਗੇਨ੍ਦ੍ਰਤਨਯੇ ਤ੍ਵਮ੍ ॥ ੭੮ ॥

ਨਗਰਾਜਵਂਸ਼ਸਂਪਦ੍ ਦਿਵ੍ਯਾ ਕਾਚਿਦ੍ ਵਿਭਾਤਿ ਹਰਮਾਨ੍ਯਾ ।
ਗਣਪਤਿਮਯੂਰਵਾਹੌ ਯਤ੍ਤਨਯੌ ਲੋਕਸਂਪਦੇ ਜਯਤਃ ॥ ੭੯ ॥

ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਕਲਿਤਾਮੇਨਾਮਞ੍ਜਲਿਕਲਿਕਾਮਗਾਧਿਪਤਨੂਜੇ ।
ਅਙ੍ਗੀਕੁਰੁਸ਼੍ਵ ਦਯਯਾ ਤੇਨੈਵ ਵਯਂ ਕਤਾਰ੍ਥਾਃ ਸ੍ਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਕੇਲਿਭਾਜਨਮਿਹ ਸ਼ਰ੍ਵਸ੍ਯਾਪ੍ਰੇਮਯਤੁਸ਼੍ਟਿਕਲਾ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾਵਿਲਸਿਤਨਿਜਮੌਲਿਤਲਾ ਭਾਤੁ ਮਾਨਸੇ ਕਾਪਿ ॥ ੮੧ ॥

ਵਿਨਤਜਨਬਨ੍ਧਹਾਰਿਣਿ ਕਲ੍ਯਾਣਿ ਪੁਰਾਰਿਸੁਕਤਪਰਿਪਾਕੇ ।
ਬਧ੍ਨੀਮੋ ਵਯਮਞ੍ਜਲਿਮਨੁਦਿਨਮਮਿਤਾਤ੍ਮਚਿਤ੍ਸੁਖਾਵਾਪ੍ਤ੍ਯੈ ॥ ੮੨ ॥

ਕਂਦਰ੍ਪਾਗਮਸਾਰਾ ਲਸਦੁਰੁਹਾਰਾ ਚ ਮਙ੍ਗਲਾਕਾਰਾ ।
ਤਾਰਾਧਿਪਵਾਸਲਸਨ੍ਮੌਲਿਤਲਾ ਭਾਤੁ ਮਾਨਸੇ ਦੇਵੀ ॥ ੮੩ ॥

ਨਤਹਂਸਾਵਲਿਰੇਸ਼ਾ ਗਤਿਜਿਤਹਂਸਾਵਲੀ ਚ ਗਿਰਿਤਨਯਾ ।
ਸ਼ਿਸ਼ਿਰੀਕਰੋਤਿ ਲੋਚਨਮਾਲਾਮਾਲਾਪਵਿਜਿਤਸ਼ੁਕਵਾਣੀ ॥ ੮੪ ॥

ਸ਼ੁਕਵਾਣੀਸਦਸ਼ੀਯਂ ਮਮ ਵਾਣੀ ਹਰਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨੀਨਿਕਟਮ੍ ।
ਨ ਖਲੁ ਕਰੋਤਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ ਮੁਦਮਸ੍ਯਾ ਮਧੁਰਮਨ੍ਦਹਾਸਜੁਸ਼ਃ ॥ ੮੫ ॥

ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ਕਲਕਲਿਤਮੌਲਿਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ਕੁਙ੍ਕੁਮਚ੍ਛਾਯਾ ।
ਪਾਤਿ ਜਨਨੀ ਜਨਾਨਾਂ ਕਿਂਨਰਯਕ੍ਸ਼ਾਦਿਗੇਯਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਾ ॥ ੮੬ ॥

ਨਿਜਤਨੁਤੇਜਃਪ੍ਰਸਰੌਰਿਨ੍ਦੁਕਲੋਤ੍ਤਂਸਲਸਿਤਮੌਲਿਤਲਾ ।
ਪੂਰਯਤਿ ਲੋਕਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਮਿਦਮਾਤ੍ਤਕੌਤੁਕਾ ਪੀਠੇ ॥ ੮੭ ॥

ਤਵ ਮਾਤਰਙ੍ਘ੍ਰਿਸਰਸਿਜਭਕ੍ਤਿਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਤ੍ਤਵੈਭਵਾ ਹਿ ਨਰਾਃ ।
ਵੈਮਾਨਿਕਪਦਵੀਸ਼੍ਵਪ੍ਯਾਸ਼ਾਰਹਿਤਾ ਵਿਸ਼ਨ੍ਤਿ ਤੇ ਧਾਮ ॥ ੮੮ ॥

ਤਵ ਹਾਰਮਣਿਪ੍ਰਭਯਾ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਸ੍ਥਿਤਸ਼ਂਭੁਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲਿਕਲਾ ।
ਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤਪੂਰ੍ਣਮਣ੍ਡਲਸ਼ੋਭਾ ਸਤਤਂ ਵਿਰਾਜਤੇ ਮਾਤਃ ॥ ੮੯ ॥

ਅਰ੍ਧਾਙ੍ਗਸ਼ਂਭੁਭੂਸ਼ਣਫਣਾਮਣਿਪ੍ਰਚੁਰਕਾਨ੍ਤਿਵੀਚੀਭਿਃ ।
ਤਵ ਹਸ੍ਤਹਰਿਣਪੋਤਃ ਸ਼ਸ਼੍ਵਦ੍ ਧਾਵਤਿ ਨਵੀਨਤਣਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾ ॥ ੯੦ ॥

ਨਾਥਕਲਾਨੁਗੁਣਂ ਤੇ ਰੂਪਂ ਜਗਦਮ੍ਬ ਸਰ੍ਵਬੁਧਵਨ੍ਦ੍ਯਮ੍ ।
ਪਰ੍ਵਤਰਾਜਸੁਤੇ ਨਃ ਸ਼੍ਰੇਯਃਸ਼੍ਰੇਣ੍ਯੈ ਤਦਸ੍ਤੁ ਕਲਿਤਦਯਮ੍ ॥ ੯੧ ॥

ਕੈਰਾਤੋ ਵੇਸ਼ੋ ਵਾ ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਟਨਰੂਪਮਨ੍ਯਦਪਿ ਸ਼ਂਭੋਃ ।
ਸਰ੍ਵਂ ਤਤ੍ ਤ੍ਵਤ੍ਕਲਯਾ ਲਸਿਤਂ ਭਾਤ੍ਯਤ੍ਰ ਭੂਧਰੇਨ੍ਦ੍ਰਸੁਤੇ ॥ ੯੨ ॥

ਤ੍ਰਿਪੁਰਵਿਜਯਸ਼੍ਚ ਮਾਤਸ੍ਤ੍ਵਤ੍ਕੋਪਾਦਰਿਸ਼ੁ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲੇਸ੍ਤੁ ।
ਆਸੀਤ੍ ਸੁਲਭਕਲਃ ਕਿਲ ਤੇ ਕੀਰ੍ਤਿਃ ਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਲਯੇ ॥ ੯੩ ॥

ਤਵ ਪਾਦਾਮ੍ਬੁਜਸੇਵਾਦਰੇਣ ਮਾਤਸ੍ਤਵ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਮ੍ ।
ਯੈਃ ਕਲਿਤਾ ਮਤਿਰੇਸ਼ਾਂ ਚਰਣੌ ਪੂਜ੍ਯੌ ਹਿ ਨਾਕਿਨਾਂ ਵਨ੍ਦੈਃ ॥ ੯੪ ॥

ਤਵ ਪਾਦਭਕ੍ਤਿਭੂਮ੍ਨਾ ਪਾਣ੍ਡਿਤ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਸਂਮਾਨ੍ਯਮ੍ ।
ਕੀਰ੍ਤਿਂ ਚ ਸੁਖਂ ਲਭਤੇ ਭਕ੍ਤਸ੍ਤੇ ਮਾਤਰਚਲਸੁਤੇ ॥ ੯੫ ॥

ਪਰਿਫੁਲ੍ਲਕਮਲਸੁਸ਼ਮਾਸਂਮਾਨ੍ਯੈਸ੍ਤੇ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ੈਰ੍ਯਃ ।
ਭਾਤ੍ਯਙ੍ਕਿਤੋ ਧਰਣ੍ਯਾਂ ਸ ਤੁ ਧਨਦੋ ਵਾ ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਵਾ ॥ ੯੬ ॥

ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ਮੁਖੈਰ੍ਦੇਵੈਃ ਫਕ੍ਕਤਗੀਰ੍ਭਿਸ੍ਤਵ ਸ੍ਤੁਤੌ ਮਾਤਃ ।
ਕਥਮਮ੍ਬ ਮਾਨੁਸ਼ੋऽਹਂ ਸ੍ਤੋਤੁਂ ਤ੍ਵਾਂ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਂ ਮਨ੍ਦਃ ॥ ੯੭ ॥

ਤਵ ਪਾਦਪਦ੍ਮਭਕ੍ਤਿਰ੍ਧਰਣਿਧਰੇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਯ ਕਨ੍ਯਕੇ ਕਾਲੇ ।
ਵਾਚਾਲੀਕੁਰੁਤੇ ਮਾਂ ਮਨ੍ਦਮਪਿ ਸ੍ਤੋਤੁਮਾਦਰਾਜ੍ਜਨਨਿ ॥ ੯੮ ॥

ਜਨਨਿ ਵਿਨਾ ਪੁਣ੍ਯਾਨਾਂ ਖਣ੍ਡਂ ਤ੍ਵਾਮੀਕ੍ਸ਼ਿਤੁਂ ਨਯਨੈਃ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਾ ਨੈਵ ਹਿ ਮਨੁਜਾਸ੍ਤੇ ਰੂਪਂ ਤਤ੍ ਪਰਂ ਜਯਤਿ ॥ ੯੯ ॥

ਨਾਕਿਨਗਰਾਮ੍ਬੁਜਾਕ੍ਸ਼ੀਨਿਟਿਲਸੁਮਾਮੋਦਵਾਸਿਤਂ ਮਾਤਃ ।
ਤਵ ਚਰਣਪਙ੍ਕਜਂ ਮੇ ਕਨ੍ਤਤਿ ਮੋਹਾਦਿਕਂ ਹਦਯੇ ॥ ੧੦੦ ॥

ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦਯਿਤਾਪਾਦਪਯੋਜਾਤਪਾਂਸਵੋ ਧਨ੍ਯਾਃ ।
ਕਤਪੁਣ੍ਯਾਨਾਂ ਮੂਰ੍ਤਿਸ਼ੁ ਭਾਸਨ੍ਤੇ ਸਰ੍ਵਸ਼ੁਦ੍ਧਯੇ ਹ੍ਯੇਤੇ ॥ ੧੦੧ ॥

ਤਵ ਪਾਦਜਲਜਰੇਣੁਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਨਸਂਜਾਤਵੈਭਵਾ ਮਨੁਜਾਃ ।
ਧਿਕ੍ਕਤਨਾਕੇਸ਼ਪਦਾਸ੍ਤਵ ਸਾਰੂਪ੍ਯਾਦਿਸਂਪਦੁਲ੍ਲਸਿਤਾਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਜਨਨਿ ਤਵਾਲਕਰਤ੍ਨਪ੍ਰਭਾਪ੍ਰਰੋਹੈਰ੍ਗਿਰੀਸ਼ਸ਼ਿਰਸਿ ਕਲਾ ।
ਚਾਨ੍ਦ੍ਰਮਸੀ ਸਾ ਭਜਤੇ ਜਪਾਪ੍ਰਭਾਲੇਪਨਂ ਰਮ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੦੩ ॥

ਕਾਞ੍ਚ੍ਯਾਂ ਵਾ ਕੈਲਾਸੇ ਮੇਰੌ ਵਾ ਭਕ੍ਤਮਾਨਸਾਮ੍ਭੋਜੇ ।
ਪਰਮਸ਼ਿਵਵਾਮਭਾਗੇ ਰਾਜਤਿ ਕਾਲੇऽਮ੍ਬਿਕਾ ਖ੍ਯਾਤਾ ॥ ੧੦੪ ॥

ਧ੍ਯਾਨਪਰੀਵਾਹਾਙ੍ਕੁਰਕਲਿਤਂ ਤੇ ਕੁਸੁਮਕੋਮਲਂ ਹਿ ਵਪੁਃ ।
ਯੋਗਿਹਦਯਾਮ੍ਬੁਜਾਨ੍ਤਰ੍ਜਨਨਿ ਵਿਭਾਤਿ ਸ੍ਫੁਟਾਕਾਰਮ੍ ॥ ੧੦੫ ॥

ਯੇਸ਼ਾਮਞ੍ਜਲਿਕਲਿਕਾਲਸਿਤਂ ਕਰਯੁਗਮਿਦਂ ਕਾਲੇ ।
ਨ ਪ੍ਰੇਰਯਤਿ ਕਤਾਨ੍ਤੋ ਨਿਜਦੂਤਾਨ੍ ਤੇਸ਼ੁ ਤੇ ਪਰਂ ਗੁਰਵਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਕਾਰੁਣ੍ਯਾਕੁਲਿਤਹਦਾ ਤਯਾਮ੍ਬਯਾ ਭਕ੍ਤਪਾਪਾਲਿਃ ।
ਨ ਹਿ ਗਣ੍ਯਤੇ ਗਿਰੀਸ਼ੋऽਪ੍ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਤਤਂ ਕਤਪ੍ਰਸਾਦਸ਼੍ਚ ॥ ੧੦੭ ॥

ਜਗਤਃ ਪਿਤਰਾਵੇਤੌ ਰਕ੍ਸ਼ਾਹੇਤੋਰ੍ਨਿਜਾਙ੍ਘ੍ਰਿਭਕ੍ਤਾਨਾਮ੍ ।
ਰਾਜਤ ਇਹ ਬਹੁਰੂਪੌ ਜਨਦਕ੍ਦਸ਼੍ਯੌ ਚ ਦੇਵਵਨ੍ਦ੍ਯੌ ਚ ॥ ੧੦੮ ॥

ਸਾ ਭਗਵਤੀ ਪੁਰਸ੍ਤਾਦਾਸ੍ਤਾਂ ਨਃ ਸ਼ਾਂਕਰੀ ਜਨਨੀ ।
ਯਦ੍ਵੀਕ੍ਸ਼ਾਲਵਹੀਨਾਃ ਪੀਡ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤਪ੍ਤਗਾਤ੍ਰਾਸ਼੍ਚ ॥ ੧੦੯ ॥

ਜਾਤਪਰਾਕ੍ਰਮਕਲਿਕਾ ਦਿਸ਼ਿ ਦਿਸ਼ਿ ਕਿਂਨਰਸੁਗੀਤਨਿਜਯਸ਼ਸਃ ।
ਧਨ੍ਯਾ ਭਾਨ੍ਤਿ ਹਿ ਮਨੁਜਾ ਯਦ੍ਵੀਕ੍ਸ਼ਾਲਵਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ਕਾਲੇ ॥ ੧੧੦ ॥

ਵਾਚਾਂ ਸਨਾਤਨੀਨਾਂ ਵਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਿਸ੍ਥਾਨਕਂ ਹਿ ਯਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ।
ਕਰੁਣਾਪਾਲਿਤਲੋਕਤ੍ਰਿਤਯਂ ਤਦ੍ ਭਾਤਿ ਸੁਕਤਿਹਦਯਤਟੇ ॥ ੧੧੧ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਮੌਲਿਭੂਸ਼ਣਂ ਤੇ ਪਦਾਰਵਿਨ੍ਦਂ ਜਨਃ ਕਾਲੇ ।
ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਬਹੁਜਨਨਗਰੇ ਸਿਂਹਾਸਨੇ ਲਸਤਿ ॥ ੧੧੨ ॥

ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲੋਜ੍ਜ੍ਵਲਮੌਲਿਰਿਯਂ ਸ਼ਾਂਕਰੀ ਕਾਲੇ ।
ਧ੍ਯਾਨਜਪਾਦੌ ਪੁਣ੍ਯਾਤ੍ਮਨਾਂ ਹਦਿ ਪ੍ਰਸ੍ਫੁਰਤ੍ਯਮਲੇ ॥ ੧੧੩ ॥

ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਰਕ੍ਸ਼ਾਹੇਤੋਰਙ੍ਗੀਕਤਗਿਰਿਸ਼ਦੇਹਯਸ਼੍ਟਿਰਿਯਮ੍ ।
ਰਾਜਤਿ ਰਾਜਤਪੀਠੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਸੁਨ੍ਦਰਰੁਚਾਤ੍ਤਬਹੁਕੋਣੇ ॥ ੧੧੪ ॥

ਨਿਸ਼੍ਚਲਦੀਪਕਲਾ ਸਾ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਮਰੁਦੌਸ਼੍ਣ੍ਯਹੀਨਨਿਜਰੂਪਾ ।
ਸ਼ੂਲਿਸ੍ਨੇਹੋਲ੍ਲਸਿਤਾ ਜਨਹਤ੍ਤਮਸਾਂ ਨਿਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ॥ ੧੧੫ ॥

ਨਿਗਮਾਨ੍ਤਮਧ੍ਯਵੀਥੀਮਹਾਮਣਿਃ ਸਰ੍ਵਮੂਲ੍ਯਾ ਚ ।
ਭਕ੍ਤਿਕ੍ਰਯਾ ਚ ਕਾਲੇ ਕੇਯੂਰਮਣਿਸ਼੍ਚ ਸ਼ੂਲਿਨੋ ਜਯਤਿ ॥ ੧੧੬ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਸਂਤਤੇਰ੍ਯਾ ਕਲਿਤਾ ਜਨ੍ਮਸ੍ਥਲੀਤਿ ਵਿਬੁਧੇਸ਼ੈਃ ।
ਨਃ ਕਲ੍ਯਾਣਾਯ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸਾ ਗੌਰੀ ਮੇਦੁਰਾ ਦਯਯਾ ॥ ੧੧੭ ॥

ਤਵ ਕੇਸ਼ਕਾਨ੍ਤਿਵਿਸਰੈ ਰਾਹੋਃ ਸ਼ਙ੍ਕਾ ਸ਼ਿਰਃਸ੍ਥੇਨ੍ਦੋਃ ।
ਗ੍ਰਸਨਾਦਿਦੈਨ੍ਯਹਾਰਿਪ੍ਰਭਾਵਮਾਲੋਚ੍ਯ ਤੇ ਸੌਮ੍ਯਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਰੁਚਿਭਰਿਤੇ ਪੁਰਃਸ੍ਥਲੇ ਤੇऽਰ੍ਚਨਾਹੇਤੋਃ ।
ਨ੍ਯਸ੍ਤਾਨਿ ਹਿ ਪੁਸ਼੍ਪਾਣਿ ਭ੍ਰਮਰਾਕ੍ਸ਼ੇਪਾਤ੍ ਸ੍ਫੁਟਂ ਭਾਨ੍ਤਿ ॥ ੧੧੯ ॥

ਕ੍ਸ਼ੀਰਸਹੋਦਰਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਰੁਚਿਨਿਰਸਿਤਨਤਾਲਿਹਤ੍ਤਿਮਿਰਾ ।
ਸਾ ਜਯਤਿ ਸ਼ਾਂਕਰੀ ਕਿਲ ਸ਼ਂਕਰਸਂਸ੍ਤੂਯਮਾਨਵਿਭਵਾ ਚ ॥ ੧੨੦ ॥

ਮਨ੍ਦਾਨਾਮਪਿ ਮਞ੍ਜੁਲਕਵਿਤ੍ਵਰਸਦਾਯਿਨੀ ਜਨਨੀ ।
ਕਾਪਿ ਕਰੁਣਾਮਯੀ ਸਾ ਲਸਤੁ ਪੁਰਸ੍ਤਾਤ੍ ਸਦਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ॥ ੧੨੧ ॥

ਤਾਪਹਰਸਵਿਵਰ੍ਸ਼ਣਕਤਕੁਤੁਕਾ ਕਾਪਿ ਨੀਲਨਲਿਨਰੁਚਿਃ ।
ਕਾਦਮ੍ਬਿਨੀ ਪੁਰਸ੍ਤਾਦਾਸ੍ਤਾਂ ਨਃ ਸਂਤਤਂ ਜਨਨੀ ॥ ੧੨੨ ॥

ਕਰੁਣਾਕਟਾਕ੍ਸ਼ਲਹਰੀ ਕਾਮਾਯਾਸ੍ਤੁ ਪ੍ਰਕਾਮਕਤਰਕ੍ਸ਼ਾ ।
ਗੌਰ੍ਯਾ ਗਿਰਿਪਤਿਮਾਨ੍ਯਾ ਸਤ੍ਸੁਖਦਾਨੇ ਭਸ਼ਂ ਖ੍ਯਾਤਾ ॥ ੧੨੩ ॥

ਐਕ੍ਯਮਨੀਯਤ ਨਿਤਰਾਂ ਯਦਾਦਰੇਣੇਨ੍ਦੁਮੌਲਿਨਾ ਪੂਰ੍ਵਮ੍ ।
ਤਤ੍ ਤੇਜੋ ਹਦਿ ਲਸਤੁ ਸ੍ਥਿਰੇ ਚ ਨਿਸ਼੍ਕਲ੍ਮਸ਼ੇऽਸ੍ਮਾਕਮ੍ ॥ ੧੨੪ ॥

ਯਤ੍ਪਦਰੇਖਾ ਮਾਨ੍ਯਾ ਲੇਖਾਦੀਨਾਂ ਸ਼ੁਭੋਦਯੇ ਨਿਭਤਮ੍ ।
ਸਾ ਲੋਚਨੇ ਪੁਰਸ੍ਤਾਦਾਸ੍ਤਾਂ ਨਃ ਸ਼ਸ਼ਿਕਲੋਲ੍ਲਸਨ੍ਮੌਲਿਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਯਸ੍ਯਾਵਿਰ੍ਭਾਵਵਸ਼ਾਨ੍ਮਾਨ੍ਯੋऽਭੂਦ੍ ਭੂਧਰੇਨ੍ਦ੍ਰੋऽਪਿ ।
ਤਤ੍ ਪਾਰ੍ਵਤੀਤਿ ਸਂਜ੍ਞਂ ਗੌਰੀ ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀ ਚ ਲੋਕਾਮ੍ਬਾ ॥ ੧੨੬ ॥

ਮਾਰਾਰਾਤਿਮਨੋਹਰਲਾਵਣ੍ਯਾ ਕੁਸੁਮਮਦੁਸ਼ਰੀਰੇਯਮ੍ ।
ਨਿਜਕਰੁਣਾਪਾਙ੍ਗਸੁਧਾਪੂਰਣਕਤਵੈਭਵਾ ਭਾਤਿ ॥ ੧੨੭ ॥

ਧਨਧਾਨ੍ਯਕੀਰ੍ਤਿਕਵਿਤਾਲਲਨਾਸੁਤਹਰ੍ਮ੍ਯਮੁਖ੍ਯਕਾਮਪਰੈਃ ।
ਤੈਰ੍ਨੂਨਮਰ੍ਚਿਤਾਚਲਸੁਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਜਲਜੈਸ੍ਤਥਾਭੂਤੈਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਗਿਰਿਸ਼੍ਸ਼ਰੀਰਵਿਹਾਰਿ ਤ੍ਰਾਤਜਗਤ੍ ਤਤ੍ ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਃ ।
ਸ਼ਾਰਦਸਰਸਿਜਨਯਨਂ ਮਮ ਗੌਰੀਰੂਪਮਾਵਿਰਸ੍ਤੁ ਹਦਿ ॥ ੧੨੯ ॥

ਅਚਲਸੁਤਯਾ ਸਨਾਥਾ ਵਯਮੇਤੇ ਧੂਤਪਾਪਕਲਾਃ ।
ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ਿਖਰਂ ਚਰ੍ਮਧਰਂ ਗਙ੍ਗਾਧਰਮੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਮੋਦਨ੍ਤੇ ॥ ੧੩੦ ॥

ਪ੍ਰੌਢਾਨ੍ਧਕਾਰਨਿਰਸਨਚਣਮੇਤਤ੍ ਪਾਰ੍ਵਤੀਰੂਪਮ੍ ।
ਪਰਮਂ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਸਤਿ ਸ੍ਫੁਟਂ ਚ ਸਦ੍ਗਣਸਮਾਵਤਂ ਹਦਯੇ ॥ ੧੩੧ ॥

ਦਹਰਾਕਾਸ਼ਵਿਹਾਰਿ ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਲਸਦੁਤ੍ਤਮਾਙ੍ਗਮਿਦਮਾਦ੍ਯਮ੍ ।
ਚਿਨ੍ਤਾਰਤ੍ਨਂ ਗਿਰਿਸ਼ਪ੍ਰਕਾਮਭਾਗ੍ਯਂ ਚ ਲੋਕਦੀਪਕਲਾ ॥ ੧੩੨ ॥

ਪੁਣ੍ਯਾਙ੍ਕੁਰਵਦ੍ਧਿਕਰਂ ਗੌਰੀਰੂਪਂ ਸਦਾ ਧ੍ਯਾਯੇ ।
ਯਚ੍ਛਿਵਨੇਤ੍ਰਮਹੋਤ੍ਸਵਨਿਭਤਂ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਜਗਤ੍ਤ੍ਰਿਤਯਮ੍ ॥ ੧੩੩ ॥

ਸੂਰ੍ਯਸੁਤਾਕਲ੍ਲੋਲੋਲ੍ਲਲਨਦਸ਼ਾਰਮ੍ਯਨੇਤ੍ਰਲਹਰੀਭਿਃ ।
ਸ਼੍ਰੇਯਃਸਂਤਤਿਮਚਿਰਾਤ੍ ਤਰਙ੍ਗਯਤਿ ਨਃ ਸਦਾ ਦੇਵੀ ॥ ੧੩੪ ॥

ਭੂਧਰਕਨ੍ਯਾ ਸੇਯਂ ਸਾਦਰਦਤ੍ਤਾਰ੍ਹਣਾਦਿਬਹੁਤੋਸ਼ਾ ।
ਵਾਦਰਸਵਿਜਯਦਾਃ ਨਃ ਪਾਦਰਸਾਸਕ੍ਤਕਲਿਤਬਹੁਭਾਸ਼ਾ ॥ ੧੩੫ ॥

ਪ੍ਰੌਢਤਮਾਲਵਨਾਲੀਰੁਚਿਭਰਕਮਨੀਯਨੇਤ੍ਰਵਿਸ੍ਫਾਰੈਃ ।
ਦਿਸ਼ਿ ਦਿਸ਼ਿ ਕਲਿਤਾ ਸਂਪਦ੍ ਯਯਾ ਤਯਾ ਨਃ ਕੁਲਂ ਜਯਤਿ ॥ ੧੩੬ ॥

ਨਿਜਤਾਰੁਣ੍ਯਵਿਹਾਰੈਰ੍ਮੋਹਕਰਂ ਸ਼ੂਲਿਨੋऽਪਿ ਯਤ੍ ਤੇਜਃ ।
ਤਤ੍ ਕੁਮੁਦਿਨੀਸ਼ਖਣ੍ਡਸ੍ਫੁਰਚ੍ਛਿਰਃਕਰਲਸਦ੍ਧਨੁਰ੍ਵਰ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੩੭ ॥

ਸ਼ਂਕਰਪੁਣ੍ਯਾਙ੍ਕੁਰਕਤਰੂਪਂ ਪਾਥੋਜਨਯਨਂ ਚ ।
ਪਥੁਜਘਨਕੁਚਯੁਗਂ ਚ ਤ੍ਰਾਤਜਗਤ੍ ਦਗ੍ਧਦੈਤ੍ਯਚਯਮ੍ ॥ ੧੩੮ ॥

ਨੀਲਨਲਿਨੀਸੁਮਾਲੀਲਲਿਤਕਚਂ ਸ਼ਂਕਰਾਰ੍ਹਲਲਿਤਕੁਚਮ੍ ।
ਕੈਲਾਸਪੀਠਮਧ੍ਯੇ ਭਾਤਿ ਸਦਾ ਧ੍ਯੇਯਮਾਰਾਧ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੩੯ ॥

ਸ੍ਮਰਣਦਸ਼ਯਾਪਿ ਕਾਪਿ ਪ੍ਰਦੀਪਿਕਾ ਨਾਸ਼ਿਨੀ ਤਮਸਾਮ੍ ।
ਨਿਗਮਤਤਿਸੌਧਵਲਭੀਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ਨਿਤ੍ਯਤੇਜਸ੍ਕਾ ॥ ੧੪੦ ॥

ਪੁਰਾਰਿਪੁਵਾਮਾਙ੍ਕਤਲੋਦ੍ਭਾਸਿਤਗਾਤ੍ਰਂ ਮਹਃ ਕਿਮਪਿ ।
ਹਦਿ ਲਸਤੁ ਸਂਤਤਂ ਮੇ ਨਿਰਸ੍ਤਸਂਸਤਿਤਮੋਰਾਸ਼ਿ ॥ ੧੪੧ ॥

ਨਿਗਮਾਨ੍ਤਮਧ੍ਯਪਞ੍ਜਰਸ਼ੁਕੀ ਸ਼ੁਕਾਦ੍ਯੈਃ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ।
ਕਰਧਤਪੁਣ੍ਡ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ੁਕਲਾ ਸ਼੍ਰੇਯਃਸਂਤਾਨਦਾਯਿਨੀ ਨਮਤਾਮ੍ ॥ ੧੪੨ ॥

ਤਵ ਪਾਦਪਦ੍ਮਸ਼ੋਭਾਚ੍ਛੁਰਿਤਂ ਪੁਰਤਃ ਸ੍ਥਲਂ ਗੌਰ੍ਯਾਃ ।
ਕਤਪਲ੍ਲਵਸਂਸ੍ਤਰਣਂ ਮਤ੍ਵਾ ਤੂਸ਼੍ਣੀਂ ਬਭੂਵ ਤੇ ਦਾਸਃ ॥ ੧੪੩ ॥

ਨਵਜਲਧਰਨੀਲਰੁਚਾ ਸਂਮਾਨ੍ਯੈਸ੍ਤੇ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਕਾਨ੍ਤਿਭਰੈਃ ।
ਸਂਕਲਿਤਨਿਤ੍ਯਤੋਰਣਸ਼ੋਭਂ ਤੇ ਮਣ੍ਟਪਾਸ੍ਥਾਨਮ੍ ॥ ੧੪੪ ॥

ਰਾਕਾਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾਸ੍ਯਾ ਸਾ ਕਾਸ਼੍ਯਾਦਿਸ਼ੁ ਕਤਾਤ੍ਮਬਹੁਪੀਠਾ ।
ਨਾਕਾਦਿਰਾਜਵਿਨੁਤਾ ਸ਼ੋਕਾਦਿਹਰਪ੍ਰਭਾਵਜਨ੍ਮਕਲਾ ॥ ੧੪੫ ॥

ਪਾਰਾਵਾਰਸੁਤਾਦ੍ਯੈਰਾਰਾਤ੍ਕਲਨੀਯਨੈਜਵਿਭਵਾ ਸਾ ।
ਵੀਰਾਢ੍ਯਨੈਜਰੂਪਾ ਦਾਰਾਃ ਕੈਲਾਸਵਾਸਿਨੋ ਜਯਤਿ ॥ ੧੪੬ ॥

ਧੀਰਾਤ੍ਮਹਦਯਕਮਲੇ ਧਾਰਾਧਰਨੀਲਚਿਕੁਰਭਾਰਵਤੀ ।
ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਦਿਹਦ੍ਯਵਾਣੀ ਧਾਰਾ ਸਾ ਭਾਤਿ ਪਾਰ੍ਵਤੀਰੂਪਾ ॥ ੧੪੭ ॥

ਪਰਮਸ਼ਿਵਭਾਗ੍ਯਧਾਟੀ ਕਾਞ੍ਚਨਸ਼ਾਟੀ ਮਮਾਸ੍ਤੁ ਹਦਿ ਸਤਤਮ੍ ।
ਪਰਿਮਲਿਤਵਕ੍ਤ੍ਰਵੀਟੀ ਕਤਨਤਿਘੋਟੀ ਗਜਾਦਿਪਰਿਪਾਟੀ ॥ ੧੪੮ ॥

ਸਨ੍ਮਾਨਸਕਾਸਾਰੇ ਕਤਪਰਮਾਨਨ੍ਦਸਂਤਤਿਰ੍ਜਨਨੀ ।
ਸ਼ਂਕਰਤਤ੍ਤ੍ਵੋਨ੍ਮੇਸ਼ਂ ਕਲ੍ਯਤਿ ਕਾਲੇ ਦਯਾਸਾਰਾਤ੍ ॥ ੧੪੯ ॥

ਏਣਾਙ੍ਕਲਸਿਤਮੌਲਿਃ ਕ੍ਸ਼ੀਣਾਨਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਪਰਮਾ ।
ਪਾਣਾਵਾਦਤਹਰਿਣਾ ਵੀਣਾਨੁਤਿਲਾਲਿਤਾ ਚ ਸਾ ਜਯਤਿ ॥ ੧੫੦ ॥

ਮੂਕਾਦੀਨਾਂ ਪੁਰਹਰਮੌਲ੍ਯਾਨ੍ਦੋਲਨਕਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ ਵਾਚਃ ।
ਯਤ੍ਕਾਰੁਣ੍ਯਾਤ੍ ਕਾਲੇ ਸਮੁਲ੍ਲਸਨ੍ਤੀਹ ਸਾ ਮਦੀਯਧਨਮ੍ ॥ ੧੫੧ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇਵਾਨਾਮਪਿ ਮਰ੍ਤ੍ਯਾਨਾਂ ਤਥਾ ਗਿਰੀਸ਼ਸ੍ਯ ।
ਏਕਾ ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗੌਰੀਰੂਪਾ ਹਿ ਸਰ੍ਵਦਾ ਜਯਤਿ ॥ ੧੫੨ ॥

ਪਸ਼ੁਪਤਿਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਰੇਣੀਪਰਿਪਾਕਂ ਪਾਰ੍ਵਤੀਰੂਪਮ੍ ।
ਨਿਜਦਗ੍ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਲੋਕਤ੍ਰਯਮਿਦਮਾਰਾਦ੍ ਵਿਰਾਜਤੇ ਤੇਜਃ ॥ ੧੫੩ ॥

ਸ਼ੀਤਲਭੂਧਰਜਨਿਤਾ ਦਯਯਾ ਚ ਪੁਨਸ੍ਤਥਾ ਸ਼ੀਤਾ ।
ਸ਼ੀਤਲਲਲਯਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾ ਸਾ ਜਨਨੀ ਨਃ ਸਦਾ ਜਯਤਿ ॥ ੧੫੪ ॥

ਸ੍ਮਤਿਮਾਤ੍ਰਤਾਪਹਾਨ੍ਯੈ ਕਲਿਤਪ੍ਤਾਨਾਂ ਜਨਾਨਾਂ ਸਾ ।
ਕਤਸਂਕਲ੍ਪਾਨਲ੍ਪਾਭਰਣਾ ਭਰਣਾਯ ਹਦਿ ਲਸਤਿ ॥ ੧੫੫ ॥

ਸੁਕਤਿਜਨਦਸ਼੍ਯਰੂਪਂ ਦੁਸ਼੍ਕਤਿਜਨਦੂਰਗਂ ਚ ਤਤ੍ ਤੇਜਃ ।
ਕਾਰੁਣ੍ਯਪੂਰ੍ਣਹਦਯਂ ਤਦ੍ਭਾਵਨਤਾਂ ਤਥਾ ਜਯਤਿ ॥ ੧੫੬ ॥

ਤਾਪਿਞ੍ਛਸ੍ਤਬਕਰੁਚਿਰ੍ਜਨਨੀ ਸਾ ਸ਼ਾਂਕਰੀ ਭਜਤਾਮ੍ ।
ਨਿਜਦਕ੍ਪਾਤਪ੍ਰਸ਼ਮਿਤਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਾਦਿਰ੍ਲਸਤਿ ਪੀਠੇ ॥ ੧੫੭ ॥

ਪਰਮਸ਼ਿਵਾਸ੍ਥਾਨਤਲੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਖੇਲਨਕਤਾਦਰਂ ਤੇਜਃ
ਤਦ੍ ਰਾਜਤੇ ਮੁਨੀਨਾਂ ਹਦਯੇ ਨਿਗਮਾਨ੍ਤਸੌਧੇ ਚ ॥ ੧੫੮ ॥

ਨਿਸ਼੍ਚਲਭਾਵਭਤਾਂ ਤਨ੍ਨਿਸ਼੍ਚਲਰੂਪਂ ਵਿਰਾਜਤੇ ਤੇਜਃ ।
ਹਂਸੀਵ ਮਾਨਸੇ ਮੇ ਮਞ੍ਜੁਲਗਤਿਦਾਯਿਨੀ ਸੁਦਸ਼ਾਮ੍ ॥ ੧੫੯ ॥

ਮਾਧੁਰ੍ਯਂ ਵਚਸਿ ਗਤੌ ਗਾਮ੍ਭੀਰ੍ਯਂ ਨੇਤ੍ਰਯੋਸ੍ਤੈਕ੍ਸ਼ਣ੍ਯਮ੍ ।
ਸ਼ੈਤਲ੍ਯਂ ਹਦਿ ਚ ਸਦਾ ਯਤ੍ਰ ਹਿ ਦਸ਼੍ਯਂ ਤਦੇਵ ਜਨਨੀ ਨਃ ॥ ੧੬੦॥

ਨਿਜਸ਼ੋਭਾਜਿਤਕਨ੍ਦੁਕਕੁਚਯੁਗਲਸ਼੍ਰੀਜਿਤੇਸ਼ਹਦਯਾ ਸਾ ।
ਮਨਸਿ ਮਮ ਸਂਨਿਧਤ੍ਤਾਂ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਾਦਿਭਿਰ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ॥ ੧੬੧ ॥

ਨਿਜਮੌਲਿਚਨ੍ਦ੍ਰਕਿਰਣਪ੍ਰਸਾਰਣੇऽਪ੍ਯੁਲ੍ਲਸਤ੍ਸਰੋਜਯੁਗਮ੍ ।
ਦਧਤੀ ਸ਼੍ਰਵਸੋਰੇਸ਼ਾ ਚਕਾਸ੍ਤਿ ਹਦਯੇ ਪਰਾ ਦੇਵੀ ॥ ੧੬੨ ॥

ਮੁਖਜਿਤਤਾਰਾਨਾਥਾ ਮਖਭੁਗ੍ਗਣਸੇਵ੍ਯਚਰਣਜਲਜਾਤਾ ।
ਨਖਕਾਨ੍ਤਿਪਟਲਦਮ੍ਭਾਦ੍ ਗਤਿਜਿਤਹਂਸਾਵਲੀ ਵਿਭਾਤੁ ਹਦਿ ॥ ੧੬੩ ॥

ਕਵਿਤਾਭਾਗ੍ਯਵਿਧਾਤ੍ਰੀ ਪਰਿਮਲਸਂਕ੍ਰਾਨ੍ਤਮਧੁਪਗਣਕੇਸ਼ਾ ।
ਮਮ ਨਯਨਯੋਃ ਕਦਾ ਵਾ ਕਰ੍ਣੇਜਪਲੋਚਨਂ ਦਿਵ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੬੪ ॥

ਸ਼ਸ਼ਿਖਣ੍ਡਵਤਂਸਸ਼੍ਰੀਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਭਾਗ੍ਯਂ ਚ ਤਤ੍ ਤੇਜਃ ।
ਮਮ ਨਯਨਯੋਃ ਕਦਾ ਵਾ ਕਰ੍ਣੇਜਪਲੋਚਨਂ ਦਿਵ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੬੫ ॥

ਤਤ੍ ਤੇਜਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਮਿਹ ਸਾਮਾਨ੍ਯਂ ਭੂਨਿਵਾਸਕਤਾਮ੍ ।
ਦ੍ਯੁਸਦਾਮਪਿ ਜਯਤਿ ਕਤਾਦਰਂ ਤਦਸ੍ਤੁ ਸ਼੍ਰਿਯੈ ਕਾਲੇ ॥ ੧੬੬ ॥

ਸ਼ਤਮਖਨੀਲਮਣੀਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਸਾਰਪ੍ਰਲੋਭਤਨੁਕਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਮੌਲਿਸੌਧਦੀਪਸ਼੍ਰਿਯਾ ਤਯਾ ਨਾਥਵਾਨਹਂ ਕਾਲੇ ॥ ੧੬੭ ॥

ਕਵਿਕੁਲਸੂਕ੍ਤਿਸ਼੍ਰੇਣੀਸ਼੍ਰਵਣਾਨਨ੍ਦੋਲ੍ਲਸਦ੍ਵਤਂਸਸੁਮਾ ।
ਸਾ ਦੇਵੀ ਮਮ ਹਦਯੇ ਕਤਸਾਂਨਿਧ੍ਯਾ ਕਤਤ੍ਰਾਣਾ ॥ ੧੬੮ ॥

ਪੁਸ਼੍ਪੇਸ਼੍ਵਾਗਮਸਾਰਾ ਪੁਰਭਿਨ੍ਮਾਨਸਵਿਭੇਦਿਨਿਜਕੇਲਿਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਮੋਹਨਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਾਂਕਰੀ ਜਯਤਿ ॥ ੧੬੯ ॥

ਕਾਸ਼ੀਕਾਞ੍ਚ੍ਯਾਦਿਤਟਸ੍ਥਿਰਾਸਨਾ ਮੇਖਲਾਭਿਰਾਮਕਟਿਃ ।
ਮੁਗ੍ਧਸ੍ਮੇਰਮੁਖੀ ਸਾ ਯਾ ਗੌਰੀ ਸਂਪਦਾਂ ਜਨਨੀ ॥ ੧੭੦ ॥

ਮੁਖਵਿਜਿਤਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਮਿਦਮਮ੍ਭੋਰੁਹਵਿਲੋਚਨਂ ਤੇਜਃ ।
ਧ੍ਯਾਨੇ ਜਪੇ ਚ ਜਪਤਾਂ ਚਕਾਸ੍ਤਿ ਹਦਯੇ ਕਵੀਸ਼੍ਵਰਾਣਾਂ ਚ ॥ ੧੭੧ ॥

ਮਞ੍ਜੁਲਕਵਿਤਾਸਂਤਤਿਬੀਜਾਙ੍ਕੁਰਦਾਯਿਨੀ ਰਸਾਲੋਕਾ ।
ਜਨਨਿ ਤਵਾਪਾਙ੍ਗਸ਼੍ਰੀਰ੍ਜਯਤਿ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਣਕਲਿਤਦੀਕ੍ਸ਼ੇਯਮ੍ ॥ ੧੭੨ ॥

ਅਮ੍ਬ ਤਵਾਪਾਙ੍ਗਸ਼੍ਰੀਰਪਾਙ੍ਗਕੇਲੀਸ਼ਤਾਨਿ ਜਨਯਨ੍ਤੀ ।
ਪੁਰਹਨ੍ਤੁਰ੍ਹਦਿ ਜਯਤਿ ਵ੍ਰੀਡਾਮਦਮੋਹਕਾਮਸਾਰਕਰੀ ॥ ੧੭੩ ॥

ਦਿਨਕਰਸੁਤਾਤਰਙ੍ਗਾਵਲਿਸ਼ੋਭਾਕਤਕਚਾਕਚਿਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਚ ।
ਸ਼ਸ਼ਿਖਣ੍ਡਵਤਂਸਸ਼ਿਰਾਃ ਸਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਣਮਰ੍ਥਿਨਾਂ ਪਰਮਮ੍ ॥ ੧੭੪ ॥

ਕਲਕਲਨਿਨਦਤ੍ਕਾਞ੍ਚੀ ਕਾਞ੍ਚ੍ਯਾਦਿਤਲਸ੍ਥਿਰਾਸਨਾ ਦੇਵੀ ।
ਪੁਰਹਰਭੂਸ਼ਣਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਣਮਸ੍ਮਾਕਮ੍ ॥ ੧੭੫ ॥

ਪੁਰਹਰਸਹਧਰ੍ਮਚਰੀਂ ਕਚਭਾਰਲਸਨ੍ਨਿਸ਼ੀਥਿਨੀਸ਼ਕਲਾਮ੍ ।
ਕਵਿਕੁਲਮਾਨ੍ਯਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਪਵਿਤ੍ਰਿਤਕ੍ਸ਼ੋਣਿਭਤ੍ਕੁਲਾਂ ਵਨ੍ਦੇ ॥ ੧੭੬ ॥

ਭਕ੍ਤਜਨਾਵਲਿਕਥਿਤਸ੍ਤੁਤਿਸ਼ਤਦਤ੍ਤਾਦਰਾਮਿਮਾਂ ਦੇਵੀਮ੍ ।
ਸਰਸਕਵਨਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੀਂ ਭੂਸ਼ਿਤਸ਼ਿਵਵਾਮਭਾਗਰੇਖਾਨ੍ਤਾਮ੍ ॥ ੧੭੭ ॥

ਮਙ੍ਗਲਮੂਰ੍ਤਿਂ ਕਿਂਨਰਕੀਰ੍ਤਿਤਨਿਜਕੀਰ੍ਤਿਵਲ੍ਲਰੀਂ ਜਨਨੀਮ੍ ।
ਮੂਰ੍ਤਿਮਤੀਂ ਕਾਮਕਲਾਂ ਸ਼ਂਭੋਰਮ੍ਭੋਜਲੋਚਨਾਂ ਨੌਮਿ ॥ ੧੭੮ ॥

ਜਿਤਮਨ੍ਮਥਮਾਰਕਲਾਦਾਤ੍ਰੀਂ ਸ਼ਿਵਗਾਤ੍ਰਦਿਵ੍ਯਭੂਸ਼ਾਂ ਤਾਮ੍ ।
ਤ੍ਰਿਜਗਤ੍ਸੁਖਜਨਯਿਤ੍ਰੀਮਮ੍ਬਾਮਮ੍ਬੁਦਮਨੋਜ੍ਞਤਨੁਮੂਰ੍ਤਿਮ੍ ॥ ੧੭੯ ॥

ਖਣ੍ਡਿਤਸੁਰਵੈਰਿਗਣਾਂ ਚਣ੍ਡਕਰਾਦ੍ਯੈਃ ਸੁਰੈਸ਼੍ਚ ਨੁਤਸਦਨਾਮ੍ ।
ਮਣ੍ਡਿਤਪੁਰਹਰਦੇਹਾਂ ਤਾਣ੍ਡਵਿਨਃ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾਂ ਦੇਵੀਮ੍ ॥ ੧੮੦ ॥

ਨਿਜਲੋਚਨਕਤਸਂਪਦਮਜਕਮਲੇਕ੍ਸ਼ਣਸ਼ਚੀਸ਼ਸੁਰਵਨ੍ਦ੍ਯਾਮ੍ ।
ਭਜਨਕਦਨ੍ਤਰ੍ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਮਜਤਨਯਾਦ੍ਯੈਸ਼੍ਚ ਨਿਤ੍ਯਸੇਵ੍ਯਕਲਾਮ੍ ॥ ੧੮੧ ॥

ਭਰਿਤਭੁਵਨਾਮਪਰ੍ਣਾਂ ਸਰਿਦੁਰੁਵੀਚੀਵਿਲੋਲਿਤਾਤ੍ਮਕਚਾਮ੍ ।
ਗਿਰਿਸ਼ਕਤਨਿਤ੍ਯਲੀਲਾਂ ਵਰਿਵਸ੍ਯਾਦਾਨਤੁਸ਼੍ਟਨਿਜਹਦਯਾਮ੍ ॥ ੧੮੨ ॥

ਜਨਨੁਤਨਿਤ੍ਯਵਿਭੂਤਿਂ ਕਨਦੁਰੁਭੂਸ਼ਾਵਲੀਲਸਿਤਦੇਹਾਮ੍ ।
ਮਨਸਾਪ੍ਯਗਣ੍ਯਤਤ੍ਤ੍ਵਾਂ ਵਨਵਾਸਿਧ੍ਯਾਨਗੋਚਰਾਤ੍ਮਕਲਾਮ੍ ॥ ੧੮੩ ॥

ਨੀਲਾਮ੍ਬੁਜਕਾਨ੍ਤਿਮੁਸ਼ਂ ਬਾਲਾਰ੍ਕਨਿਭਾਤ੍ਮਕਰ੍ਣਪੂਰਵਤੀਮ੍ ।
ਮਾਲਾਲਂਕਤਕਣ੍ਠਾਂ ਬਾਲਾਂ ਸ੍ਕਨ੍ਦਸ੍ਯ ਮਾਤਰਂ ਵਨ੍ਦੇ ॥ ੧੮੪ ॥

ਸ਼ਰਣਾਗਤਜਨਰਕ੍ਸ਼ਣਕਤਦੀਕ੍ਸ਼ਾਵੀਕ੍ਸ਼ਣੇਨ ਜਿਤਸ਼ਂਭੁਃ ।
ਕੁਲਭੂਧਰਵਰਤਪਸਾਂ ਪਰਿਪਾਕਃ ਕੋऽਪਿ ਵਿਜਯਤੇ ਲੋਕੇ ॥ ੧੮੫ ॥

ਕੁਸੁਮਸ਼ਰਮਥਨਮਨਸਾਪ੍ਯਾਦਰਣੀਯਾਤ੍ਮਕਾਮਕੇਲਿਰਿਯਮ੍ ।
ਜਨਨੀ ਕਲ੍ਯਾਣਤਤਿਂ ਭਜਤਾਂ ਨਃ ਸਾਦਰਾਤ੍ ਤਰਙ੍ਗਯਤਿ ॥ ੧੮੬ ॥

ਮਤ੍ਤਗਜਮਾਨ੍ਯਗਮਨਾ ਮਧੁਰਾਲਾਪਾ ਚ ਮਾਨ੍ਯਚਰਿਤਾ ਸਾ ।
ਮਨ੍ਦਸ੍ਮੇਰਮੁਖਾਬ੍ਜਾ ਗੌਰੀ ਮਮ ਹਦਯਸਾਰਸੇ ਲਸਤੁ ॥ ੧੮੭ ॥

ਪੁਰਹਰਨੇਤ੍ਰਮਹੋਤ੍ਸਵਤਾਰੁਣ੍ਯਸ਼੍ਰੀਰ੍ਨਿਰਸ੍ਤਨਤਸ਼ਤ੍ਰੁਃ ।
ਲਲਿਤਲਿਕੁਚਾਭਕੁਚਭਰਯੁਗਲਾ ਦਗ੍ਵਿਜਿਤਹਰਿਣਸਂਦੋਹਾ ॥ ੧੮੮ ॥

ਕਾਰੁਣ੍ਯਪੂਰ੍ਣਨਯਨਾ ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਹਾਰਿਣੀ ਚ ਸਾ ਗੌਰੀ ।
ਮੁਖਜਿਤਸ਼ਾਰਦਕਮਲਾ ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ਭੋਜੇ ਸਦਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਕਾਲੇ ॥ ੧੮੯ ॥

ਸ਼ੂਲਿਮਨੋਰਥਪਾਤ੍ਰਂ ਸਂਤਪ੍ਤਸ੍ਵਰ੍ਣਕਾਮ੍ਯਨਿਜਗਾਤ੍ਰਮ੍ ।
ਆਸ਼੍ਰਿਤਹਿਮਵਦ੍ਗੋਤ੍ਰਂ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਨਤਬਾਹੁਜਚ੍ਛਾਤ੍ਰਮ੍ ॥ ੧੯੦ ॥

ਕਵਿਕੁਲਜਿਹ੍ਵਾਲੋਲਂ ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰਕਲਿਤਰਮ੍ਯਬਹੁਲੀਲਮ੍ ।
ਨਿਰਸਿਤਨਤਦੁਸ਼੍ਕਾਲਂ ਵਨ੍ਦੇ ਤੇਜਃ ਸਦਾਲਿਨੁਤਸ਼ੀਲਮ੍ ॥ ੧੯੧ ॥

ਕਮਲਸੁਸ਼ਮਾਨਿਵਾਸਸ੍ਥਾਨਕਟਾਕ੍ਸ਼ਂ ਚਿਰਾਯ ਕਤਰਕ੍ਸ਼ਮ੍ ।
ਰਕ੍ਸ਼ੋਗਣਭੀਤਿਕਰਂ ਤੇਜੋ ਭਾਤਿ ਪ੍ਰਕਾਮਮਿਹ ਮਨਸਿ ॥ ੧੯੨ ॥

ਕੁਮੁਦਵਨੀਸ਼ਕ੍ਰੀਡਾਸ੍ਥਾਨਾਯਿਤਕੇਸ਼ਭਾਰਾਯੈ ।
ਨਮ ਉਕ੍ਤਿਰਸ੍ਤੁ ਮਾਤ੍ਰੇ ਵਾਗ੍ਜਿਤਪੀਯੂਸ਼ਧਾਰਾਯੈ ॥ ੧੯੩ ॥

ਬਾਲਕੁਰਙ੍ਗਵਿਲੋਚਨਧਾਟੀਰਕ੍ਸ਼ਿਤਸੁਰਾਦਿਮਨੁਜਾਨ੍ਤਮ੍ ।
ਨਯਨਯੁਗਾਸੇਵ੍ਯਂ ਤਦ੍ ਭਾਤੀਹ ਧਰਾਤਲੇ ਨਿਯਤਮ੍ ॥ ੧੯੪ ॥

ਕੁਸ਼ਲਵਿਧਯੇ ਤਦਸ੍ਤੁ ਪ੍ਰਸੂਨਵਿਸ਼ਿਖਾਰਿਕਤਲੀਲਮ੍ ।
ਕਬਲਿਤਪਦਨਤਦੈਨ੍ਯਂ ਤਰੁਣਾਮ੍ਬੁਦਮੇਚਕਂ ਧਾਮ ॥ ੧੯੫ ॥

ਜਨਨਿ ਕਦਾ ਵਾ ਨੇਸ਼੍ਯਾਮ੍ਯਹਮਾਰਾਦਰ੍ਚਿਤਤ੍ਵਦੀਯਪਦਃ ।
ਨਿਮਿਸ਼ਮਿਵ ਹਨ੍ਤ ਦਿਵਸਾਨ੍ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਤ੍ਵਾਮਾਦਰੇਣ ਕਲ੍ਯਾਣੀਮ੍ ॥ ੧੯੬ ॥

ਕਵਿਵਾਗ੍ਵਾਸਨ੍ਤੀਨਾਂ ਵਸਨ੍ਤਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਪੁਰਾਰਿਦਯਿਤਾ ਨਃ ।
ਪਰਮਾਂ ਮੁਦਂ ਵਿਧਤ੍ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਮਹਾਭੂਤ੍ਯੈ ॥ ੧੯੭ ॥

ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਸੁਨ੍ਦਰਰੂਪਂ ਤੇਜਸ੍ਤਦ੍ ਭਕ੍ਤਿਤਃ ਸਮਭ੍ਯਰ੍ਚ੍ਯ ।
ਗਰੁਡੇਨ ਯਾਤਿ ਕੁਤੁਕਾਦਥਵਾ ਹਂਸੇਨ ਸੁਰਸੇਵ੍ਯਃ ॥ ੧੯੮ ॥

ਤਵ ਪਦਪਦ੍ਮੇ ਭਕ੍ਤਿਰ੍ਨ ਮੇ ਤਥਾਪਿ ਤਵਦੀਯਕਪਯਾਹਮ੍ ।
ਧ੍ਯਾਯਾਮ੍ਯਨ੍ਵਹਮਮ੍ਬ ਤ੍ਵਾਮਾਰਾਦਾਦਰਾਤ੍ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯੈ ॥ ੧੯੯ ॥

ਯੋ ਦੇਵ੍ਯਾਃ ਪਦਸਰਸਿਜਨਤਿਭਾਕ੍ ਤਸ੍ਯੇਹ ਸਿਧ੍ਯਨ੍ਤਿ ।
ਸ੍ਥਿਰਵਿਭੁਤਾ ਸਤ੍ਸਙ੍ਗਃ ਸਾਯੁਜ੍ਯਂ ਚਾਪਿ ਕਾਲੇਨ ॥ ੨੦੦ ॥

ਹਿਮਗਿਰਿਤਪਃਫਲਂ ਤਨ੍ਮੁਨਿਜਨਹਦਯਾਬ੍ਜਨਿਤ੍ਯਕਤਨਤ੍ਤਮ੍ ।
ਕਰੁਣਾਲੋਲਾਪਾਙ੍ਗਂ ਤਤ੍ ਤੇਜੋ ਭਾਤੁ ਨਿਃਸਮਂ ਵਦਨੇ ॥ ੨੦੧ ॥

ਜਨਨਿ ਤਰਙ੍ਗਯ ਨਯਨੇ ਮਯਿ ਦੀਨੇ ਤੇ ਦਯਾਸ੍ਨਿਗ੍ਧੇ ।
ਤੇਨ ਵਯਂ ਤੁ ਕਤਾਰ੍ਥਾ ਨਾਤਃ ਪਰਮਸ੍ਤਿ ਨਃ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥ੍ਯਮ੍ ॥ ੨੦੨ ॥

ਮੁਨਿਹਦਯਪਦ੍ਮਹਂਸੀ ਸ਼ਿਵਕੇਲੀਸਦਨਰਤ੍ਨਦੀਪਕਲਾ ।
ਹਿਮਵਤ੍ਪੁਤ੍ਰੀ ਕਪਯਾ ਮਾਮਵਤਿ ਮਹੌਸ਼ਧੀ ਕਲਿਵ੍ਯਾਧੇਃ ॥ ੨੦੩ ॥

ਪ੍ਰਤਿਫਲਤੁ ਭਾਵਨਾਯਾਮਸ੍ਮਾਕਂ ਸਾ ਸ੍ਫੁਰਤ੍ਕਪਾਧਾਰਾ ।
ਪੁਰਹਰਦਕ੍ਸਾਫਲ੍ਯਂ ਕੈਲਾਸੇ ਕਿਮਪਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਂ ਤੇਜਃ ॥ ੨੦੪ ॥

ਸਜ੍ਜਨਮਾਨਸਧਾਮ੍ਨੇ ਨਮ ਉਕ੍ਤਿਰ੍ਮੇ ਸ਼੍ਰੁਤੀਡ੍ਯਨਿਜਭੂਮ੍ਨੇ ।
ਸ਼ਿਵਵਾਮਭਾਗਧਾਮ੍ਨੇ ਮਹਾਵਿਭੂਤ੍ਯੈ ਹਿ ਸ਼ਂਕਰੀਨਾਮ੍ਨੇ ॥ ੨੦੫ ॥

ਦੇਸ਼ਿਕਮਾਨਸਵਿਹਰਣਕਲਾਜੁਸ਼ੇ ਭਕ੍ਤਿਰਸ੍ਤੁ ਮੇ ਤਸ੍ਮੈ ।
ਯਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲਿਲੋਚਨਚਾਪਲ੍ਯਂ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਸ੍ਵਭਕ੍ਤੌਘਮ੍ ॥ ੨੦੬ ॥

ਨਿਜਲੋਚਨਕੇਲਿਕਲਾਵਸ਼ੀਕਤਪ੍ਰਸਬਾਣਰਿਪੁਹਦਯਮ੍ ।
ਦਯਯਾ ਲੋਲਿਤਹਦਯਂ ਤਦਸ੍ਤੁ ਤੇਜਃ ਪੁਰੋऽਸ੍ਮਾਕਮ੍ ॥ ੨੦੭ ॥

ਸਤਤਂ ਬਦ੍ਧਾਞ੍ਜਲਿਪੁਟਮੁਪਾਸ੍ਮਹੇ ਤਚ੍ਛੁਭਪ੍ਰਦਂ ਤੇਜਃ ।
ਯਨ੍ਮਰਕਤਕਾਨ੍ਤਿਲਸਤ੍ ਪ੍ਰਸੂਨਸ਼ਰਵੈਰਿਪੁਣ੍ਯਪਰਿਪਾਕਮ੍ ॥ ੨੦੮ ॥

ਤੀਰਂ ਸਂਸਤਿਜਲਧੇਃ ਪੂਰਂ ਸ਼ਂਕਰਵਿਲੋਚਨਪ੍ਰੀਤੇਃ ।
ਸਾਰਂ ਨਿਗਮਾਨ੍ਤਾਨਾਂ ਦੂਰਂ ਦੁਰ੍ਜਨਤਤੇਰ੍ਹਿ ਤਤ੍ ਤੇਜਃ ॥ ੨੦੯ ॥

ਨਗਰਾਜਕਨ੍ਯਕਾ ਸਾ ਲਸਤੁ ਪੁਰੋऽਸ੍ਮਾਕਮਾਦਰਕਤਸ਼੍ਰੀਃ ।
ਯਤ੍ਪ੍ਰਣਮਨਾਜ੍ਜਨਾਨਾਂ ਕਵਿਤੋਨ੍ਮੇਸ਼ਃ ਸਦੀਡਿਤੋ ਲਸਤਿ ॥ ੨੧੦ ॥

ਸਨ੍ਨਯਨਸਾਰਸਾਲੀਪੂਸ਼ਾ ਭੂਸ਼ਾ ਚ ਹਰਸ਼ਰੀਰਸ੍ਯ ।
ਹਿਮਗਿਰਿਤਨਯਾ ਯੋਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਚ ਸਾ ਭਾਤਿ ॥ ੨੧੧ ॥

ਸਫਲਯਤੁ ਨੇਤ੍ਰਯੁਗਲਂ ਹਤਨਤਦੁਰਿਤਾ ਹਿ ਸਾ ਪਰਾ ਦੇਵੀ ।
ਧਰਣਿਧਰਨਾਯਕਪ੍ਰਿਯਸੁਤਾ ਚ ਸੋਮਾਰ੍ਧਭੂਸ਼ਿਤਾਤ੍ਮਕਚਾ ॥ ੨੧੨ ॥

ਸੁਮਨੋਵਾਞ੍ਛਾਦਾਨੇ ਕਤਾਵਧਾਨਂ ਧਨਂ ਸ਼ਂਭੋਃ ।
ਧਿਸ਼ਣਾਜਾਡ੍ਯਾਦਿਹਰਂ ਯਦ੍ਵੀਕ੍ਸ਼ਣਮਾਮਨਨ੍ਤਿ ਜਗਤਿ ਬੁਧਾਃ ॥ ੨੧੩ ॥

ਕੋ ਵਾ ਨ ਸ਼੍ਰਯਤਿ ਬੁਧਃ ਸ਼੍ਰੇਯੋऽਰ੍ਥੀ ਤਾਮਿਮਾਮਮ੍ਬਾਮ੍ ।
ਯਾਮਰ੍ਧਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਸਧਰ੍ਮਿਣੀਮਰ੍ਚਯਨ੍ਤਿ ਸੁਰਨਾਥਾਃ ॥ ੨੧੪ ॥

ਸ਼ਮਿਤਨਤਦੁਰਿਤਸਂਘਾ ਹਰਾਯ ਨਿਜਨੇਤ੍ਰਕਲ੍ਪਿਤਾਨਙ੍ਗਾ ।
ਕਤਸੁਰਸ਼ਾਤ੍ਰਵਭਙ੍ਗਾ ਸਾ ਦੇਵੀ ਮਙ੍ਗਲੈਸ੍ਤੁਙ੍ਗਾ ॥ ੨੧੫ ॥

ਕਵਿਤਾਰਸਪਰਿਮਲਿਤਂ ਕਰੋਤਿ ਵਦਨਂ ਨਤਾਨਾਂ ਯਾ ।
ਸ੍ਤੋਤੁਂ ਤਾਮਹਮਾਰਾਤ੍ ਸਾ ਦੇਵੀ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਸ੍ਤੁ ॥ ੨੧੬ ॥

ਪੁਰਹਰਵਾਮੋਤ੍ਸਙ੍ਗੇ ਭਜਾਮਿ ਲਸਿਤਂ ਤੁ ਤਤ੍ ਤੇਜਃ ।
ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਿਲਯਕਾਰ੍ਯਂ ਯਜ੍ਜਨਯਤਿ ਕਾਲਭੇਦੇਨ ॥ ੨੧੭ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਦਾਨਕਲਨਾਤ੍ ਖ੍ਯਾਤਾ ਸਾ ਸ਼ਾਂਕਰੀ ਲੋਕੇ ।
ਤਦ੍ਵੈਭਵਕੀਰ੍ਤਨਤੋ ਵਯਮਤ੍ਰਾਸਾਃ ਪਰਾਨਨ੍ਦਾਃ ॥ ੨੧੮ ॥

ਮਨ੍ਦਹਸਿਤੈਰ੍ਵਸ਼ੀਕਤਸ਼ਾਂਕਰਹਦਯਾ ਹਿ ਭਕ੍ਤਾਨਾਮ੍ ।
ਰਕ੍ਸ਼ਣਕਾਰ੍ਯਾਯ ਪਰਂ ਸਾਮ੍ਬਾ ਕੁਮ੍ਭੋਦ੍ਭਵਾਦਿਭਿਰ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ॥ ੨੧੯ ॥

ਨਿਜਮੌਲਿਚਨ੍ਦ੍ਰਕਿਰਣਪ੍ਰਸਾਰਣਾਦ੍ਗਾਙ੍ਗਵੀਚਿਕਾਪਵਨੈਃ ।
ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਨਿਰਸਿਤਸੁਰਤਸ਼੍ਰਮਾ ਭਵਾਨੀਹ ਰਾਜਤੇ ਭੂਤ੍ਯੈ ॥ ੨੨੦ ॥

ਮਮ ਗਾਹਤੇ ਹਿ ਹਦਯਂ ਨਯਨਯੁਗਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਦਮਯਿਤੁਰ੍ਭਾਗ੍ਯਮ੍ ।
ਯਦਕਤ੍ਰਿਮਵਾਗ੍ਗੁਮ੍ਭੈਃ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਂ ਧ੍ਯੇਯ ਸਦਾਭ੍ਯਰ੍ਚ੍ਯਮ੍ ॥ ੨੨੧ ॥

ਕਰਧਤਸ਼ੂਲਾਦ੍ਯਾਯੁਧਜਾਲਨਿਰਸ੍ਤਾਖਿਲਾਰਿਬਨ੍ਦੇਯਮ੍ ।
ਕੁਨ੍ਦਾਭਦਨ੍ਤਵਦਨਾਨਨ੍ਦਾਯਾਸ੍ਤੁ ਪ੍ਰਕਾਮਮਿਹ ਨਮਤਾਮ੍ ॥ ੨੨੨ ॥

ਕੁਚਭਾਰਨਮ੍ਰਗਾਤ੍ਰਂ ਨਿਜਜਨਿਪਰਿਪੂਤਜਨਕਵਰਗੋਤ੍ਰਮ੍ ।
ਸੁਰਵੈਰਿਕਲਿਤਕੋਪਂ ਗੌਰੀਰੂਪਂ ਤਦਸ੍ਤੁ ਹਤਤਾਪਮ੍ ॥ ੨੨੩ ॥

ਨਿਟਿਲਾਤ੍ਤਵਹ੍ਨਿਨੇਤ੍ਰਂ ਲੋਲਾਲਕਮੇਤਦਾਦਤਂ ਤੇਜਃ ।
ਨਿਜਕੇਲ੍ਯਧੀਨਸ਼ਂਕਰਮਸ੍ਮਾਕਂ ਚਾਕ੍ਸ਼ਯਂ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ॥ ੨੨੪ ॥

ਤਵ ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਲਹਰੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਤਰੁਚਿਰ੍ਗਿਰੀਸ਼ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ਕਲਃ ।
ਤਵ ਰੂਪਂ ਗਿਰਿਸ਼ਸ੍ਯ ਸ੍ਵਰੂਪਮਪਿ ਭਾਤਿ ਯੋਗਿਨਾਂ ਹਦਯੇ ॥ ੨੨੫ ॥

ਨੀਲਾਰਵਿਨ੍ਦਲੋਚਨਯੁਗਲਾਮਮ੍ਬਾਮਹਂ ਨੌਮਿ ।
ਕਾਲਾਰਿਚਿਤ੍ਤਹਰਣੇ ਯਲ੍ਲੀਲਾਃ ਪਾਟਵਂ ਨੀਤਾਃ ॥ ੨੨੬ ॥

ਸ਼ਸ਼ਧਰਭੂਸ਼ਿਤਮਕੁਟੀ ਕਵਿਕੁਲਵਾਗਬ੍ਜਸ਼ਰਦਿਯਂ ਦੇਵੀ ।
ਆਰ੍ਤਤ੍ਰਾਣਪਰਾਯਣਵਿਲੋਚਨਾ ਹਿਮਵਤਃ ਪੁਤ੍ਰੀ ॥ ੨੨੭ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਪਞ੍ਜਰਕੇਲਿਸ਼ੁਕੀ ਸ਼ਂਕਰਪਰਿਰਮ੍ਭਣੋਤ੍ਸੁਕਾ ਮਾਤਾ ।
ਬਹਿਰਪ੍ਯਨ੍ਤਯਰ੍ਮਿਨਾਂ ਚਕਾਸ੍ਤਿ ਲੋਕਾਮ੍ਬਿਕਾ ਕਤਤ੍ਰਾਣਾ ॥ ੨੨੮ ॥

ਚਿਨ੍ਤਿਤਵਸ੍ਤੁਵਿਧਾਤ੍ਰੀ ਸਂਤਤਮਪਿ ਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਣੈਕਰਤਾ ।
ਸਂਦਾਨਿਤਨਾਕਿਲਸਤ੍ਸਂਤਾਨਸੁਮਪ੍ਰਗਲ੍ਭਧਮ੍ਮਿਲ੍ਲਾ ॥ ੨੨੯ ॥

ਕਲਿਤਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਪਦਵੀਮਪਵਰ੍ਗਦਕਲ੍ਯਸੇਵਨਾਮਮ੍ਬਾਮ੍ ।
ਗਾਙ੍ਗਜਲੈਰ੍ਨਲਿਨਦਲੈਰਾਰਗ੍ਵਧਪਤ੍ਰਜਾਲਕੈਰਰ੍ਚ੍ਯਾਮ੍ ॥ ੨੩੦ ॥

ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਪੂਰ੍ਵਾਚਾਰ੍ਯੈਃ ਪੁਰਸ੍ਕਤਂ ਤੇਜਃ ।
ਮਾਮਕਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਵਿਸ਼ਯਂ ਕਦਾ ਨੁ ਕੈਲਾਸਕਲਿਤਚਙ੍ਕ੍ਰਮਣਮ੍ ॥ ੨੩੧ ॥

ਮੋਹਿਤਭੁਵਨਾ ਦੇਵੀ ਸਾ ਹਿਤਕਰਨਿਤ੍ਯਚਿਨ੍ਤਨਾ ਭਜਤਾਮ੍ ।
ਤਾਡਿਤਰਿਪੁਜਨਮਾਨ੍ਯਾ ਪੀਡਿਤਨਿਜਭਕ੍ਤਭਵਭਯਾ ਜਯਤਿ ॥ ੨੩੨ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਲਸਿਤਭੂਸ਼ਾ ਸਤ੍ਯਂ ਮਾਤਾ ਹਿ ਸ਼ਰਣਮਸ੍ਮਾਕਮ੍ ।
ਕ੍ਕ੍ਤ੍ਯਂ ਯਮਭਯਮਸ੍ਯਾਃ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਂ ਜਗਤੀਹ ਵੈਭਵਂ ਮਨੁਜੈਃ ॥ ੨੩੩ ॥

ਅਮ੍ਬ ਤ੍ਵਮੇਵ ਕਮਲਾਸਨਾਦਿਵੈਭਵਵਿਧਾਤ੍ਰੀ ਚ ।
ਤਾਂ ਤ੍ਵਾਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਃ ਲੋਕੇऽਮੁਸ਼੍ਮਿਨ੍ ਕਿਮਾਸ਼ਾਸ੍ਯਮ੍ ॥ ੨੩੪ ॥

ਕੁਙ੍ਕੁਮਰੁਚਿਲਸਿਤਾਙ੍ਗਂ ਕਮਲਾਸਨਮਾਤ੍ਤਕਮਲਂ ਚ ।
ਹਸ੍ਤਾਮ੍ਬੁਜਧਤਪੁਸ੍ਤਕਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਦਿ ਚ ਤਥਾ ਰੂਪਮ੍ ॥ ੨੩੫ ॥

ਜਿਤਮਨ੍ਮਥਵਰਿਵਸ੍ਯਾਸਕ੍ਤਂ ਰੂਪਂ ਚ ਤੇ ਮਾਤਃ ।
ਕਾਲਾਨੁਕੂਲਕਲਿਤਂ ਪਰਤਤ੍ਵਵਿਦਾਂ ਚਕਾਸ੍ਤਿ ਹਦਯਤਟੇ ॥ ੨੩੬ ॥

ਹਿਮਵਨ੍ਨਗੇਨ੍ਦ੍ਰਕਨ੍ਯੇ ਭੂਸੁਰਕਤਬਹੁਲਪੂਜਯਾ ਧਨ੍ਯੇ ।
ਮਾਨ੍ਯੇ ਸੁਮਨਃਸਂਘੈਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਕਲਯੇ ਹਦਿ ਸਦਾ ਹਿ ਕਟਿਸ਼ੂਨ੍ਯੇ ॥ ੨੩੭ ॥

ਨਿਰਸਿਤਨਿਸ਼੍ਕਂਚਨਜਨਦੈਨ੍ਯਾ ਕਨ੍ਯਾ ਧਰਾਧਰੇਸ਼ਸ੍ਯ ।
ਦਕ੍ਕਾਨ੍ਤਿਵਿਜਿਤਹਰਿਣਾ ਹਰਿਣਾਰਾਧ੍ਯਾ ਚ ਸਾ ਜਯਤਿ ॥ ੨੩੮ ॥

ਵਿਨਤਜਨਿਤਾਪਵਰ੍ਗਾ ਸਰ੍ਗਾਦਿਕਰੀ ਚ ਸਾ ਦੇਵੀ ।
ਨਿਜਲੀਲਾਹਤਭਰ੍ਗਾ ਦੁਰ੍ਗਾਦਿਸ਼੍ਰੇਯਸਾਂ ਜਨਨੀ ॥ ੨੩੯ ॥

ਕਵਨਕਤਾਂ ਤੋਸ਼ਕਤੇ ਜਗਦਵਨਾਦਿਕ੍ਰਿਯਾਪੇਸ਼ੁ ਭਵਤੁ ।
ਸ਼ਾਂਕਰਿਰੂਪਾਯ ਪਰਂ ਨਮ ਉਕ੍ਤਿਰ੍ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇऽਸ੍ਮਾਕਮ੍ ॥ ੨੪੦ ॥

ਫਣਿਪਤਿਭੂਸ਼ਿਤਦੇਹਾ ਹਰਭਜਨਾਨਨ੍ਦਸਂਦੋਹਾ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵੈਰ੍ਹਤਸਂਦੇਹਾ ਚਕਾਸ੍ਤੁ ਹਦਯੇ ਵਿਧੂਤਜਨਮੋਹਾ ॥ ੨੪੧ ॥

ਜਯਤਿ ਜਨਨਿ ਤ੍ਵਦੀਯਂ ਰੂਪਂ ਰਵਿਕੋਟਿਤੁਲਿਤਮਿਦਮ੍ ।
ਏਤਨ੍ਨਾਨਾਕਾਰਂ ਕਾਲੇ ਕਤਰਕ੍ਸ਼ਣਂ ਚ ਭੁਵਨੇਡ੍ਯਮ੍ ॥ ੨੪੨ ॥

ਮਦਨਾਰਿਕਣ੍ਠਸੁਸ਼ਮਾਸਾਕ੍ਸ਼ੀਭੂਤਸ੍ਵਬਾਹੁਯੁਗਲਾ ਸਾ ।
ਕੁਙ੍ਕੁਮਪਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਤਨੁਰੇਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਚਕਾਸ੍ਤਿ ਬਹੁਰੂਪਾ ॥ ੨੪੩ ॥

ਕਾਞ੍ਚੀਮਣਿਲਸਿਤਕਟਿਃ ਕਾਞ੍ਚੀਪੁਰਭੂਸ਼ਣਂ ਚ ਤਦ੍ਧਾਮ ।
ਯਨ੍ਮਨ੍ਮਥਰਿਪੁਮਾਨ੍ਯਂ ਨਿਜਲੀਲਾਕਲਿਤਬਹੁਰੂਪਮ੍ ॥ ੨੪੪ ॥

ਕਰਪਙ੍ਕਜਧਤਮਾਲਾ ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤ੍ਯਾਦਿਬਹੁਲੀਲਾ ।
ਵੀਟੀਵਿਲਸਿਤਵਦਨਾ ਵਿਰਚਿਤਨਤਹਰ੍ਮ੍ਯਵਰਸਦਨਾ ॥ ੨੪੫ ॥

ਵਿਸਮਰਤਾਨੁਕਮ੍ਪਾ ਤਂ ਪਾਤਕਿਵਰ੍ਗਮਾਦਰਾਦਮ੍ਬਾ ।
ਰਕ੍ਸ਼ਤਿ ਤਨੁਜਿਤਸ਼ਮ੍ਪਾ ਸਾ ਨਃ ਸ਼ਰਣਂ ਪੁਰਃ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ॥ ੨੪੬ ॥

ਸ਼ੂਲਿਨਿ ਸੁਰਜਨਪਾਲਿਨਿ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨਿ ਦੇਵਿ ਮਾਂ ਪਾਹਿ ।
ਸੁਰਲੋਕਕੁਸੁਮਮਾਲਿਨਿ ਸ਼ਿਵਖੇਲਿਨਿ ਚਣ੍ਡਿਕੇ ਪਾਹਿ ॥ ੨੪੭ ॥

ਭਾਰਤਿ ਭੈਰਵਿ ਸ਼ਾਂਕਰਿ ਕਪਾਲਿਨਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ।
ਸ੍ਤੁਤ੍ਵੈਵਮਮ੍ਬ ਵਾਚਾ ਮਨਸਾਰਾਧ੍ਯਂ ਨਮਾਮਿ ਤੇ ਪਾਦਮ੍ ॥ ੨੪੮ ॥

ਕੁਟਿਲਕਚਂ ਲਿਕੁਚਕੁਚਂ ਮਦੁਬਾਹੁਲਤਂ ਚ ਕਙ੍ਕੁਮਚ੍ਛਾਯਮ੍ ।
ਵਿਲਸਤਿ ਸ਼ਸ਼ਧਰਮੌਲੇਃ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਸੁਕਤਪਰਿਪਾਕਃ ॥ ੨੪੯ ॥

ਉਨ੍ਮੂਲਯਤਿ ਸ਼ੁਭੇਤਰਵਾਰ੍ਤਾਮਪ੍ਯਮ੍ਬ ਤੇ ਨਾਮ ।
ਭਜਨਾਦਪਿ ਕੀਰ੍ਤਨਤਃ ਕਿਂ ਵਾ ਭਾਗ੍ਯਂ ਤ੍ਵਦੀਯਭਕ੍ਤਾਨਾਮ੍। ॥ ੨੫੦ ॥

ਪਰਮਸ਼ਿਵਪੁਣ੍ਯਕੋਟੀ ਨਿਜਗਤਿਜਿਤਸਨ੍ਮਰਾਲਗਤਿਧਾਟੀ ।
ਕਤਨਿਤ੍ਯਕਾਮਕੋਟੀ ਕੋਟੀਰੋਲ੍ਲਸਿਤਚਨ੍ਦ੍ਰਪਰਿਪਾਟੀ ॥ ੨੫੧ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਭਰਣਵਤਂਸਾ ਕਂਸਾਰਿਮੁਖੈਃ ਸੁਰੈਸ਼੍ਚ ਨੁਤਚਰਿਤਾ ।
ਗਜਮੁਖਸ਼ਣ੍ਮੁਖਜਨਨੀ ਸਾਸ੍ਮਾਕਂ ਮਾਨਸੇ ਕਤਾਸ੍ਥਾਨਾ ॥ ੨੫੨ ॥

ਪਰਮਸ਼ਿਵਦਿਵ੍ਯਜਾਯਾ ਮਾਯਾਮੋਹਿਤਸੁਰਾਸੁਰਾ ਜਨਨੀ ।
ਕੁਙ੍ਕੁਮਵਿਲਸਿਤਕਾਯਾਪਾਯਾਨ੍ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤੀਹ ਕਵਿਗੇਯਾ ॥ ੨੫੩ ॥

ਭੂਸ਼ਿਤਰਤ੍ਨਾਭਰਣਾ ਸ਼ਰਣਰ੍ਥਿਜਨਾਲਿਕਲ੍ਪਿਤਾਭਰਣਾ ।
ਮੁਦਿਤਨਿਜਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾ ਮਰਣਾਦਿਧ੍ਵਂਸਿਨੀ ਸਦਾਵਰਣਾ ॥ ੨੫੪ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਸੁਦਤੀਸ੍ਤਬਕਾਯਿਤਚਰਣਾਮ੍ਭੋਜਾ ਚ ਭੋਜਾਦ੍ਯੈਃ ।
ਕਤਪਰਿਚਰਣਾ ਵਿਸ੍ਤਤਕਰੁਣਾਮ੍ਬਾ ਸ਼ੈਲਰਾਜਵਰਤਨਯਾ ॥ ੨੫੫ ॥

ਅਧਰੇ ਲਸਿਤਾਰੁਣ੍ਯਂ ਤਨੌ ਤੁ ਹਰਮਾਨ੍ਯਪੂਰ੍ਣਤਾਰੁਣ੍ਯਮ੍ ।
ਲੋਚਨਧਤਕਾਰੁਣ੍ਯਂ ਕਰੇ ਕੁਸੁਮ੍ਭਾਦਿਸਂਭਤਾਰੁਣ੍ਯਮ੍ ॥ ੨੫੬ ॥

ਤਤ੍ਤੇਜੋ ਲਸਤਿ ਹਦਿ ਸ੍ਮਰਾਰਿਸਂਮਾਨ੍ਯਬਹੁਲੀਲਮ੍ ।
ਸਣਿਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਹਸ੍ਤਂ ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਮਸ੍ਤੋਦਯਾਦਿਹੀਨਂ ਚ ॥ ੨੫੭ ॥

ਕਲਿਤਚਰਾਚਰਰਕ੍ਸ਼ਣਮਕ੍ਸ਼ੀਣੋਦ੍ਦਾਮਵੈਭਵਂ ਕਿਮਪਿ ।
ਨਿਖਿਲਾਗਮਯਨ੍ਤ੍ਰਕਲਾਸਾਰਂ ਤਲ੍ਲਸਤਿ ਪੁਰਭਿਦਾ ਮਾਨ੍ਯਮ੍ ॥ ੨੫੮ ॥

ਭਵਚਿਤ੍ਤਰਾਜਹਂਸੀ ਭਵਭਯਮੋਹਾਦਿਭੇਦਿਨੀ ਸ਼ਰਣਮ੍ ।
ਸਵਰਕ੍ਸ਼ਣਕਤਦੀਕ੍ਸ਼ਾ ਸ਼ਿਵਵਾਮਾਙ੍ਗੋਲ੍ਲਸਿਤਮੂਰ੍ਤਿਃ ॥ ੨੫੯ ॥

ਤਵ ਚਰਣਨ੍ਯਾਸਵਸ਼ਾਤ੍ ਪਰਿਪੂਤਾ ਭੂਰਿਯਂ ਭੂਤ੍ਯੈ ।
ਦੇਵੇਸ਼ਮੌਲਿਸੇਵ੍ਯਾ ਤਾਂ ਤ੍ਵਾਮਾਰਾਧਯਾਮਿ ਗਿਰਿਤਨਯੇ ॥ ੨੬੦ ॥

ਕ੍ਸ਼ਣਮਿਹ ਮਾਤਰ੍ਦੂਰੇ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਯਦਿ ਦਸ਼੍ਟਿਃ ਸ਼ੁਭਂਕਰੀ ਮਾਨ੍ਯਾ ।
ਅਸ਼੍ਟੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯੋऽਪਿ ਤਦਾ ਵਿਨਸ਼੍ਟਸ਼ੋਭੋ ਵਿਕਲ੍ਯਸ਼੍ਚ ॥ ੨੬੧ ॥

ਅਤ ਏਵ ਹਿ ਕਾਰੁਣ੍ਯਾਲ੍ਲੋਕਾਮ੍ਬ ਤ੍ਵਂ ਸਦਾਦਤਭਵਾਙ੍ਗਾ ।
ਕ੍ਰੀਡਸਿ ਰਕ੍ਸ਼ਸਿ ਕਾਲੇ ਜਨਯਸਿ ਮੋਹਾਦਿਕਾਨਥਵਾ ॥ ੨੬੨ ॥

ਪਰਮਸ਼ਿਵਕੇਲਿਰਸਿਕੇ ਯਃ ਕੋऽਪਿ ਜਨਸ੍ਤਵ ਸ੍ਤਵਂ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ ।
ਨਿਰਸਿਤਨਾਕੇਸ਼ਪਦਸ੍ਤਵ ਸਾਰੂਪ੍ਯਂ ਕ੍ਰਮਾਦ੍ ਭਜਤਿ ॥ ੨੬੩ ॥

ਤਵ ਪਾਦਪਦ੍ਮਵਿਸਮਰਕਾਨ੍ਤਿਝਰੀਂ ਮਨਸਿ ਕਲਯਂਸ੍ਤੁ ।
ਨਿਰਸਿਤਨਰਕਾਦਿਭਯੋ ਵਿਰਾਜਤੇ ਨਾਕਿਸਦਸਿ ਸੁਰਵਨ੍ਦ੍ਯਃ ॥ ੨੬੪ ॥

ਬਾਲਮਰਾਲੀਗਤ੍ਯੈ ਸੁਰਗਿਰਿਧਾਨੁਸ਼੍ਕਮਹਿਤਕਲਗੀਤ੍ਯੈ ।
ਵਿਰਚਿਤਨਾਨਾਨੀਤ੍ਯੈ ਚੇਤੋ ਮੇ ਸ੍ਪਹਯਤੇ ਬਹੁਲਕੀਰ੍ਤ੍ਯੈ ॥ ੨੬੫ ॥

ਵਿਤਰਣਕਲਾਪ੍ਰਸਕ੍ਤੌ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਕਾਮਧੇਨੁਸੁਰਵਕ੍ਸ਼ਾਃ ।
ਤੇ ਦੂਰੇ ਤਾਂ ਤ੍ਵਾਮਹਮਾਰਾਧਯਿਤੁਂ ਕਤਪ੍ਰਯਤ੍ਨੋऽਸ੍ਮਿ ॥ ੨੬੬ ॥

ਵਿਨਮਦਮਰੇਸ਼ਸੁਦਤੀਕਚਸੁਮਮਕਰਨ੍ਦਧਾਰਯਾ ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਮ੍ ।
ਤਵ ਪਾਦਪਦ੍ਮਮੇਤਤ੍ ਕਦਾ ਨੁ ਮਮ ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿ ਭੂਸ਼ਣਂ ਜਨਨਿ ॥ ੨੬੭ ॥

ਤਵ ਹਰਪੁਰਂਧ੍ਰਿ ਮਾਤਸ਼੍ਚਰਣਪਯੋਜਂ ਕ੍ਰਮਾਰ੍ਚਿਤਂ ਯੇਨ ।
ਤੇਨੈਨ੍ਦ੍ਰਪਦਮਪਿ ਦ੍ਰਾਗ੍ ਵਿਰਾਜਤੇ ਤਤ੍ ਸਮਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਮ੍ ॥ ੨੬੮ ॥

ਤਵ ਪਦਸਰੋਜਪਾਂਸੁਨ੍ਯਾਸਾਦ੍ਧਨ੍ਯੋਤ੍ਤਮਾਙ੍ਗਲਸਿਤਾਸ਼੍ਚ ।
ਗਾਯਨ੍ਤਿ ਚ ਨਤ੍ਯਨ੍ਤਿ ਪ੍ਰਮੋਦਕਤਨੁਤਿਚਯਾਸ਼੍ਚ ਰਾਜਨ੍ਤੇ ॥ ੨੬੯ ॥

ਯਤ੍ਪ੍ਰਣਯਕਲਹਵਾਰ੍ਤਾਭੀਤੋ ਨਿਰਸਿਤਸਿਮੇਸ਼ੁਰਪਿ ਵਿਨਯੀ ।
ਮਦਨਂ ਤਮਪਿ ਵਸਨ੍ਤਂ ਮਾਨਯਿਤੁਂ ਸਂਪ੍ਰਵਤ੍ਤਹਦਯੋऽਭੂਤ੍ ॥ ੨੭੦ ॥

ਕੁਸੁਮੈਰ੍ਗਾਙ੍ਗੈਰ੍ਵਾਰਿਭਿਰਨੁਨਯਵਾਗ੍ਭਿਸ਼੍ਚ ਨਮ੍ਰਮੁਖਃ ।
ਸਾ ਪੁਰਹਰਭੂਸ਼ਾ ਨੋ ਮਨਸਿ ਵਿਹਰਤਾਂ ਕਿਰੀਟਲਸਦਿਨ੍ਦੁਃ ॥ ੨੭੧ ॥

ਪੁਰਹਰਪਰਤਨ੍ਤ੍ਰਂ ਤਦ੍ ਗਤਤਨ੍ਦ੍ਰਂ ਵਸ੍ਤੁ ਨਿਸ੍ਤੁਲਮੁਪਾਸੇ ।
ਤੇਨੈਵਾਹਂ ਧਨ੍ਯੋ ਮਦ੍ਵਂਸ਼੍ਯਾ ਨਿਰਸਿਤਾਤ੍ਮਤਾਪਭਰਾਃ ॥ ੨੭੨ ॥

ਮੁਖਸੁਸ਼ਮਾਜਿਤਪਦ੍ਮਂ ਪਦ੍ਮਜਹਰਿਵਾਸਵਾਦਿਬੁਧਸੇਵ੍ਯਮ੍ ।
ਕਾਵ੍ਯਾਰ੍ਥਸਾਰਮੇਤਦ੍ ਗੌਰੀਰੂਪ ਹਿ ਵਿਜਯਤੇ ਤੇਜਃ ॥ ੨੭੩ ॥

ਯਸ੍ਯਾਃ ਪਦਸਰਸਿਜਯੋਰ੍ਵਿਬੁਧਕਿਰੀਟਾਵਲਿਰ੍ਗੌਰ੍ਯਾਃ ।
ਨੀਰਾਜਨਵਿਧਿਕਲਿਤਾ ਸਾ ਮੇ ਕੁਲਦੈਵਤਂ ਲਸਤੁ ॥ ੨੭੪ ॥

ਕਵਿਹਤ੍ਕੈਰਵਿਕਸਨਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਯਾ ਸ਼ਮਿਤਤਾਪਭਰਾਃ ।
ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਸ਼੍ਰਿਯਾ ਕਿਲ ਯਸ੍ਯਾਃ ਸਾ ਭਾਤਿ ਹਿਮਵਤਃ ਪੁਤ੍ਰੀ ॥ ੨੭੫ ॥

ਨਿਰਸਿਤਤਮਃਪ੍ਰਚਾਰਾ ਪੂਰ੍ਵਾ ਸਂਧ੍ਯੇਵ ਨਗਪਤੇਸ੍ਤਨਯਾ ।
ਦ੍ਵਿਜਸਂਘੋਦਯਕਲਨਾ ਸਾ ਮੇ ਕੁਲਦੈਵਤਂ ਲਸਤੁ ॥ ੨੭੬ ॥

ਰਚਯਾਮਿ ਨਮਂਸਿ ਭਸ਼ਂ ਸ਼ਂਕਰਮਣ੍ਡਿਤਨਿਜਾਙ੍ਕਵਲ੍ਲਰ੍ਯੈ ।
ਪੁਣ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ ਪੁਰਾਰੇਃ ਪਰ੍ਵਤਕੁਲਰਾਜਤਨਯਾਯੈ ॥ ੨੭੭ ॥

ਪੁਰਮਥਨਭਾਗ੍ਯਧਾਟੀ ਕਵਿਲੋਕਸਮੀਡ੍ਯਸੂਕ੍ਤਿਰਸਧਾਟੀ ।
ਮੁਖਲਸਿਤਸਾਰਵੀਟੀ ਵਿਹਰਤੁ ਹਦਿ ਮੇ ਕਪੌਘਪਰਿਪਾਟੀ ॥ ੨੭੮ ॥

ਅਮ੍ਬ ਤਵ ਕਰੁਣਯਾਹਂ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਸਂਤਾਨਵੈਭਵੋ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ।
ਏਤਾਦਸ਼ੀ ਤੁਮਹਤੀ ਕੀਰ੍ਤਿਸ੍ਤੇ ਜਮ੍ਭਤੇ ਪ੍ਰਤਿਦਿਸ਼ਂ ਹਿ ॥ ੨੭੯ ॥

ਮਦਨਪਰਿਪਨ੍ਥਿਮਹਿਸ਼ੀ ਮਮ ਮਾਨਸਕਲ੍ਪਿਤਾਸਨਾ ਜਯਤਿ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਮੌਲਿਵਿਹਿਤਚਰਣਾ ਯੋਗਿਹਦਮ੍ਭੋਜਲਾਲਿਤਾਪਿ ਮੁਹੁਃ ॥ ੨੮੦ ॥

ਪਸ਼ੁਪਤਿਪੁਰਂਧ੍ਰਿ ਮਾਤਸ੍ਤਵ ਪਾਦਯੁਗਂ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਜਨ੍ਤੁਰਿਹ ।
ਵਿਧੁਤਯਮਦੂਤਭੀਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਦਿਸ਼ੈਰਪਿ ਮਾਨ੍ਯਤੇ ਕਲਿਤਸੇਵਃ ॥ ੨੮੧ ॥

ਸੁਰਸੁਦਤੀਲੋਲਾਲਕਮਕਰਨ੍ਦਰਸਵਾਸਿਤਂ ਤਵ ਪਦਾਬ੍ਜਮ੍ ।
ਮਮ ਮਾਨਸੇ ਤੁ ਫੁਲ੍ਲਂ ਭਵਤੁ ਹਿ ਕਾਲੇ ਵਯਂ ਤੁ ਧਨ੍ਯਾਃ ਸ੍ਮਃ ॥ ੨੮੨ ॥

ਤਵ ਨਾਮ ਯਸ੍ਯ ਵਕ੍ਤ੍ਰੇ ਫਾਲੇ ਚ ਪਦਾਬ੍ਜਕੁਙ੍ਕੁਮਚ੍ਛਾਯਾ ।
ਸ ਭਵਤਿ ਮਾਨ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਿਦਸ਼ੈਰਪਿ ਧੁਤਸਮਸ੍ਤਦੁਰਿਤਜਾਲਃ ਸਨ੍ ॥ ੨੮੩ ॥

ਆਸ੍ਤਾਂ ਹਿ ਮੇ ਪੁਰਸ੍ਤਾਤ੍ ਪੁਰਜਯਿਨਃ ਪੁਣ੍ਯਪਰਿਮਲੋਲ੍ਲਾਸਿ ।
ਜਨਨੀਰੂਪਂ ਸਂਤਤਮਾਸ਼੍ਰਿਤਰਕ੍ਸ਼ੈਕਕ੍ਲਪ੍ਤਦੀਕ੍ਸ਼ਂ ਤਤ੍ ॥ ੨੮੪ ॥

ਹਰਿਣਾਙ੍ਕਮੌਲਿਦਯਿਤੇ ਯਦਿ ਤੇ ਦਸ਼੍ਟਿਸ੍ਤਦਾਦਰਾਤ੍ ਕਵਿਤਾ ।
ਆਲਿਙ੍ਗ੍ਯ ਮੋਦਤਿ ਚਿਰਂ ਤੇਨ ਹਿ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਤਾ ਲੋਕੇ ॥ ੨੮੫ ॥

ਡਮ੍ਭਾਦਿਦੁਰ੍ਗੁਣੌਘੋ ਧਾਵਤਿ ਦੂਰੇ ਤ੍ਵਦੀਯਪਦਭਕ੍ਤਮ੍ ।
ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਯਦਿ ਤੇ ਦਸ਼੍ਟਿਸ੍ਤੇਨ ਹਿ ਸਰ੍ਵਾਃ ਸ਼੍ਰਿਯਃ ਕਾਲੇ ॥ ੨੮੬ ॥

ਤਵ ਮਾਤਰ੍ਮੁਨਿਮਾਨ੍ਯਂ ਪਦਮਾਰਾਧ੍ਯ ਪ੍ਰਸੂਨੌਘੈਃ ।
ਲਭਤੇ ਸਹਸ੍ਰਨਯਨਾਨ੍ਯਥਵਾਸ਼੍ਟੌ ਪੁਣ੍ਯਸਂਵਤਃ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ॥ ੨੮੭ ॥

ਨਿਰ੍ਧੂਤਤਮਃਕਨ੍ਦੇ ਮੁਕੁਨ੍ਦਪਦ੍ਮਾਸਨਾਦਿਸੇਵ੍ਯਪਦੇ ।
ਭਕ੍ਤਿਰ੍ਮਮ ਹਿ ਸਦਾ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਤੇਨਾਹਂ ਧਨ੍ਯਚਰਿਤੋऽਸ੍ਮਿ ॥ ੨੮੮ ॥

ਨੂਪੁਰਮਨਿਗਣਰਞ੍ਜਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜਂ ਮਾਤਰਮ੍ਬਿਕੇ ਹਦਯੇ ।
ਮਮ ਲਸਤੁ ਤਵ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਨਾਤਃ ਪਰਮਰ੍ਥਨੀਯਂ ਹਿ ॥ ੨੮੯ ॥

ਮੁਕ੍ਤਾਮਣਿਭੂਸ਼ਿਤਯਾ ਕੋਕਿਲਸ਼ੁਕਮਾਨ੍ਯਵਾਗ੍ਵਿਭੂਸ਼ਿਤਯਾ ।
ਹਿਮਗਿਰਿਸੁਤਯਾਹਂ ਕਿਲ ਸਨਾਯਕੋ ਧੂਤਪਾਪਾਦਿਃ ॥ ੨੯੦ ॥

ਨਿਰ੍ਧੂਤਤਮਸਿ ਰੂਪਂ ਤਵ ਮਾਤਰ੍ਮਾਮਕੇ ਹਦਯੇ ।
ਸ੍ਫੁਰਤਿ ਤਵੈਵ ਹਿ ਦਯਯਾ ਨ ਮਾਮਕੈਃ ਕਰ੍ਮਭਿਸ਼੍ਚ ਵ੍ਰਤਗੁਮ੍ਭੈਃ ॥ ੨੯੧ ॥

ਨਿਗਮਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯਵੈਭਵਮੇਤਤ੍ ਤੇ ਰੂਪਮਮ੍ਬਿਕੇ ਮਾਤਃ ।
ਸ੍ਫੁਰਤਿ ਮਮ ਨਯਨਯੋਰਿਹ ਤਤ੍ਰ ਤੁ ਹੇਤੁਸ੍ਤ੍ਵਦੀਯਕਰੁਣਾ ਹਿ ॥ ੨੯੨ ॥

ਤ੍ਰਿਣਯਨਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਮਿਦਂ ਤਵ ਰੂਪਂ ਨਿਖਿਲਦੇਵਤੋਪਾਸ੍ਯਮ੍ ।
ਨਨੁ ਮਾਤਃ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਸਦਾ ਨਾਤਃ ਪਰਮਰ੍ਥਨੀਯਂ ਹਿ ॥ ੨੯੩ ॥

ਹਰਿਣਾਙ੍ਕਮੌਲ੍ਯਧੀਨਾ ਕਾਪਿਪਰਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਮ੍ਬਿਕਾ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇ ।
ਮੌਲੌ ਚ ਨਿਤ੍ਯਵਚਸਾਂ ਮਮ ਚਿਤ੍ਤੇ ਭਜਤੁ ਨਿਤ੍ਯਲੀਲਾਦਿਮ੍ ॥ ੨੯੪ ॥

ਪਰਿਸਰਨਤਵਿਬੁਧਾਲੀਕਿਰੀਟਮਣਿਕਾਨ੍ਤਿਵਲ੍ਲਰੀਵਿਸਰੈਃ ।
ਕਤਨੀਰਾਜਨਵਿਧਿ ਤੇ ਮਮ ਤੁ ਸ਼ਿਰੋਭੂਸ਼ਣਂ ਪਦਸਰੋਜਮ੍ ॥ ੨੯੫ ॥

ਭਾਗੀਰਥੀਵ ਵਾਣੀ ਤਵ ਨੁਤਿਰੂਪਾ ਵਿਰਾਜਤੇ ਪਰਮਾ ।
ਇਹ ਮਾਤਰ੍ਯਦ੍ਭਜਨਂ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਸਰ੍ਵਸਂਪਦਾਂ ਹੇਤੁਃ ॥ ੨੯੬ ॥

ਨਗਪਤਿਤਨਯੇ ਮਾਤਃ ਸ਼ਾਂਕਰਿ ਮਾਹੇਸ੍ਵਰੀਤਿ ਨਾਮਾਨਿ ।
ਨਿਤ੍ਯਂ ਜਪਨ੍ਨਹਂ ਤੁ ਤ੍ਵਦੀਯਦਾਸੋऽਸ੍ਮਿ ਮੁਕ੍ਤਯੇ ਸਿਦ੍ਧਃ ॥ ੨੯੭ ॥

ਨਿਖਿਲਚਰਾਚਰਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਵਿਤਨ੍ਵਤੀ ਸ਼ਾਂਕਰੀ ਦਯਯਾ ।
ਮਮ ਕੁਲਦੈਵਤਮੇਸ਼ਾ ਜਯਤਿ ਸਦਾਰਾਧ੍ਯਮਾਨ੍ਯਪਦਕਮਲਾ ॥ ੨੯੮ ॥

ਸਰ੍ਵਜਨੈਃ ਸਂਸੇਵ੍ਯੇ ਸਂਤਤਮਪਿ ਵਾਞ੍ਛਿਤਪ੍ਰਦੇ ਦੇਵਿ ।
ਅਮ੍ਬ ਤ੍ਵਮੇਵ ਸ਼ਰਣਂ ਤੇਨਾਹਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਸਰ੍ਵਕਾਰ੍ਯਾਰ੍ਥਃ ॥ ੨੯੯ ॥

ਸ਼ਾਂਕਰਿ ਕਥਂ ਨੁ ਵਰ੍ਣ੍ਯਸ੍ਤਵ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦਮੌਲਿਗਣਵੇਦ੍ਯਃ ।
ਇਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤ੍ਯ ਪਦਾਬ੍ਜਂ ਤਵ ਵਨ੍ਦੇ ਮੋਕ੍ਸ਼ਕਾਮੋऽਹਮ੍ ॥ ੩੦੦ ॥

ਤ੍ਵਾਮਮ੍ਬ ਬਾਲਿਸ਼ੋऽਹਂ ਤ੍ਵਚਮਤ੍ਕਾਰੈਰ੍ਗਿਰਾਂ ਗੁਮ੍ਭੈਃ ।
ਅਯਥਾਯਥਕ੍ਰਮਂ ਹਿ ਸ੍ਤੁਵਨ੍ਨਪਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਜਨ੍ਮਸਾਫਲ੍ਯਃ ॥ ੩੦੧ ॥

ਇਤਿ ਅਮ੍ਬਿਕਾਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਸਮਾਪ੍ਤਾ

Also Read 300 Names of Ambika Trishati:

Ambika Trishati Lyrics in Hindi | 300 Names of Goddess Ambika in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ambika Trishati Lyrics in Punjabi | 300 Names of Goddess Ambika | Ambika Stotrams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top