Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ambika Trishati Lyrics in Tamil | 300 Names of Goddess Ambika | Ambika Stotrams

Ambika Trishati Lyrics in Tamil:

॥ அம்பி³காத்ரிஶதீ ॥

க³ங்கா³த⁴ரமகி²விரசிதா ।
பரமாப⁴ரணம் ஶம்போ:⁴ பர்வதநாத²ஸ்ய புண்யபரிபாக: ।
நிஜலோசநவீக்ஷணதோ ரக்ஷிதலோகத்ரயம் ச தத்³ரத்நம் ॥ 1 ॥

நிக³மாந்தபரமவித்³யா த³த்³யாத³த்³ய ப்ரமோத³மிஹ நமதாம் ।
நிகி²லசராசரசிந்மயரூபம் ரக்ஷாகரம் ச லோகாநாம் ॥ 2 ॥

ஆத்³ருʼதஶிவவாமாந்தாமார்யாமார்யாபி⁴மாந்யமஹிமாநம் ।
ஆக³மமௌலிவதம்ஸாம் வந்தே³ சித்³ரூபகந்த³லாம் ஜநநீம் ॥ 3 ॥

பரமஶிவபா⁴க³தே⁴யம் ஸுரமுநிமநுஜாதி³பி:⁴ ஸதா³ த்⁴யேயம் ।
யந்நாம கர்ணபேயம் பாது ஸதா³ வேத³மௌலிகாமேயம் ॥ 4 ॥

ஜயதி தவாம்ப³ கடாக்ஷே கோ வா ஸேவேத கல்பபூ⁴மிருஹம் ।
காமாதி³ஹாநிதோ³ঽஸௌ நமதாம் ஸம்பத்ப்ரதா³நக்ருʼததீ³க்ஷ: ॥ 5 ॥

பு⁴வநஜநநீ புராரே: மஹிஷீ பூ⁴ஷாயிதாம்ருʼதமயூகா² ।
கலிகலுஷிதஜநமேநம் பாது ஸுதா⁴காரமஞ்ஜுளாபாங்கை:³ ॥ 6 ॥

நிகி²லநிக³மாந்தவேத்³யா வித்³யா பரமா புராரிஸர்வஸ்வம் ।
யமபாஶபீ⁴தமேநம் ரக்ஷது ஜநமேநமத்³ரிபதிகந்யா ॥ 7 ॥

து⁴தபத³நதஜநபாபா பரசித்³ரூபாப்ரேமயநிஜரூபா ।
ஶஶிமௌலிபா⁴க³தே⁴யம் ஜயதி நகே³ஶாநகந்யகா மாந்யா ॥ 8 ॥

தவ பூ⁴த⁴ரேந்த்³ரதநயே பாதா³ப்³ஜம் நிக³மதீ³ர்கி⁴காபு²ல்லம் ।
உத்தம்ஸயந்தி புருஷா த⁴ந்யா: கேசித் த ஏவ ஸுரமாந்யா: ॥ 9 ॥

ஶதமக²நீலமணீநாம் ப்ரப⁴யாச்சு²ரிதா தவாக்ஷியுக³ளஶ்ரீ: ।
தாரகவிபே⁴தி³வாஹம் ந்ருʼத்தோந்முக²மாதநோதி ஶரதி³ பதி² ॥ 10 ॥

குவலயஸம்பத்ப்ரத³மிஹ விலோசநம் மாதரசலதநயே தே ।
மம மாநஸம் து சந்த்³ரம் கலயதி தாபப்ரஶாந்தித³ம் ஸமயே ॥ 11 ॥

நிஜக³திஜிதகாத³ம்பா³மம்பா³மம்போ⁴ஜலோசநாம் வந்தே³ ।
ஸம்பா⁴வயதி மஹேஶோ யாம் கில காலேஷு ஹ்ருʼத்³யநவ்யரஸை: ॥ 12 ॥

லலிதகு³ணரத்நபூ⁴ஷாபேடீ ஶுகமாந்யநைஜவாக்³தா⁴டீ ।
ஆஶ்ரிதகத³ம்ப³வாடீ ஜயதி பராநந்த³ஜாதபரிபாடீ ॥ 13 ॥

குஸுமஶரவைரிகாந்தா காந்தாலகபா⁴ரலலிதாபா²லாந்தா ।
நிகி²லநிக³மாந்தஸாரா ஸா ரஜதி ஶம்பு⁴பா⁴க்³யதா⁴ரா ஹி ॥ 14 ॥

கரகமலகலிதசாபே பரமாநந்தை³ககந்த³லே ஶம்போ:⁴ ।
கநகமணிலலிதகண்டே² த்வாமேவாஹம் ப⁴ஜாமி பரவ்ருʼத்த்யை ॥ 15 ॥

சிந்திதப²லதே³ பும்ஸாம் ப்ரப³லதராமோத³கந்த³லே ஶம்போ:⁴ ।
புண்யாநாம் பரிபாகம் த்வத்பத³பத்³மம் ப்ரபு²ல்லமிஹ சித்தே ॥ 16 ॥

நிஜமௌலிலஸநஶஶிகரவிலாஸித⁴ம்மில்லகுவலயாமோதை:³ ।
ததமது⁴கரகீ³தீநாம் த³ம்பா⁴த³ம்ப³ த்வதீ³யவாக்³ரக்ஷா ॥ 17 ॥

லலிதகுடிலாலகாந்தா காந்தா ஶம்போ⁴ரமேயவிப⁴வாந்தா ।
ஸம்பத³மிஹ நஸ்தநுதே குலபூ⁴த⁴ரநாத²பா⁴க்³யபரிணாம: ॥ 18 ॥

ஜநதாசிரதரவிரசிதஸுசரிதபரிபாகரூபமமரேட்³யம் ।
குஸுமஶரவைரிபா⁴க்³யம் லஸது கலிக்ஷோப⁴ஹாநயே மநஸி ॥ 19 ॥

விநதாலிவிப⁴வதா³ தே கடாக்ஷதா⁴ரா விபா⁴தி லோகாம்ப³ ।
குஸுமஶரஶாஸ்த்ரஸித்³தி⁴ப்ரதா³ கி³ரீஶஸ்ய யோகி³ஹ்ருʼத்³தீ³பா ॥ 20 ॥

நித்யகுமாரீ காலே காபி பயோஜாஸநாதி³நுதிதுஷ்டா ।
ஶிதிகண்ட²பா⁴க்³யரக்ஷாஸூத்ரம் தநுதே ஸ்வவைப⁴வைர்ஹ்ருʼத்³யை: ॥ 21 ॥

நிகி²லநிக³மாந்தஸாரம் யாவத்³ரூபம் மத³ம்ப³ பஶ்யாமி ।
ஸா து நியமிததூ³தக³ணோ தூ³ரே யாத்யமிதகோபகோபகோঽபி யம: ॥ 22 ॥

ஶிவவாமபா⁴க³பூ⁴ஷா காசித்³ யோஷா நதாலிக்ருʼதபா⁴ஷா ।
தாடங்கரத்நபூ⁴ஷாருசிப⁴ரகாஷாயிதாத்மமுக²வேஷா ॥ 23 ॥

வாணீஶவிநுதமஹிமா பரமா ச கலா ஸதாம் ஸமாராத்⁴யா ।
ஹிமபூ⁴த⁴ரவரகந்யா க்ருʼதபூ⁴ஸுரஸௌக்²யஸம்பதா³ராந்மே ॥ 24 ॥

ஶிதி²லிதப⁴வபீ⁴திததிம் பூ⁴த⁴ரகந்யாமஹம் ஸதோ³பாஸ்யாம் ।
ஆநந்தா³த்³வைதகலாம் ப⁴ஜே கலிக்ஷோப⁴ஹாநயே நிப்⁴ருʼதம் ॥ 25 ॥

நவரத்நக²சிதபூ⁴ஷாததிபா⁴நீராஜிதாகி²லாங்கீ³ம் தாம் ।
காமபி கலாமுபாஸே ஸததாநந்தை³ககந்த³லீம் ஜநநீம் ॥ 26 ॥

மம ஹ்ருʼத³யகேலிப⁴வநே விலஸதி தத்³ரூபமிஷ்டத³ம் பும்ஸாம் ।
யதி³ஹாத³ரேண ஶம்பு⁴ர்லோகத்ரயரக்ஷணாய சகமே ச ॥ 27 ॥

க³ங்கா³த⁴ரவரபூ⁴ஷா ப⁴ங்கா³யாஸ்மாகமகி²லது³ரிதாநாம் ।
ஶ்ருʼங்கா³ரஸாரவேஷா துங்கா³நந்த³ப்ரதா³ஸ்து ஜக³த³ம்பா³ ॥ 28 ॥

தேந வயம் பரதந்த்ரா: யச்ச²ஶிஶேக²ரமநஶ்வரைஶ்வர்யம் ।
ஶம்போ⁴ரிஹ லோகாநாம் சிந்தாமணிராதி³ம: ஸுலப்⁴யஶ்ச ॥ 29 ॥

நயநாஞ்ஜநகலிகேயம் ஶம்போ⁴ரம்போ⁴ஜலோசநா சபலா ।
ஶ்ருதிஸுத³தீஸூத்ரகலா மம ஹ்ருʼதி³ ப⁴வநே விகாஸமுபயாதி ॥ 30 ॥

குசகும்பா⁴ங்கிதஶம்பு⁴ம் கரபத்³மாத்³ருʼதபயோஜமணிமாலாம் ।
நதஜநப⁴ரணாஸக்தாமம்பா³மம்போ⁴ஜலோசநாம் நௌமி ॥ 31 ॥

பா³லமராலீலீலாம் பா³லாம் ப³லிவைரிவாஸவாதி³நுதாம் ।
ஜக³த³ம்பா³மாலம்பா³ம் நிபி³ட³நிதம்பா³ம் ஹிதார்த²மவலம்பே³ ॥ 32 ॥

த்⁴யாநைர்வேத்³யம் தத்த்வம் மீநத்⁴வஜவைரிமஹிதபா⁴க்³யம் தத் ।
பூ⁴த⁴ரகந்யாரூபம் விஹரதி மம மாநஸே ஹததமஸ்கே ॥ 33 ॥

முநிஜநமாந்யசரித்ரா நாநாதே³ஶேஷு லஸிதப³ஹுபீடா² ।
ஸர்வஸ்வஸம்ப்ரதா³ய: ஶம்போ⁴ரம்பா³ மமாஞ்ஜலிப்ரீதா ॥ 34 ॥

வாசாமகோ³சரம் தத் புராதநீநாமபீஹ நதஸுலப⁴ம் ।
கி³ரிஜாரூபம் தேஜோ பா⁴து கி³ரீஶார்த⁴மாத³ராத³க்ஷ்ணோ: ॥ 35 ॥

மந்த³ஸ்மிதேந மது⁴ரா மது⁴ராபீட²ஸ்தி²தா ச ஹரபா⁴க்³யம் ।
ஶீதலநயநாஸாரை: ஸிஞ்சதி மாமஞ்ஜஸா ஜக³ந்மாதா ॥ 36 ॥

பா⁴தி புரந்த்⁴ரீ ஶம்போ⁴ரிஹ புரதோঽஸ்மாகமாத்தஸுமபா³ணா ।
ஸுமபா³ணவைரிசித்தாகர்ஷணகுலிகா ச சிந்மயீ பரமா ॥ 37 ॥

லோசநபாதே ஶீதா பாதா பாதா³ம்பு³ஜாத்தசித்தாநாம் ।
ஶ்வேதா ச மந்த³ஹஸிதே ஶ்வேதாரண்யஸ்தி²ரப்ரதீ³பகலா ॥ 38 ॥

புரமத²நமஹிஷி சித்தே குரு பத³விந்யாஸமாத்தகுதுகா த்வம் ।
தேநைவாஹம் த⁴ந்ய: குரவை புரவைரிபாத³பூஜாம் ச ॥ 39 ॥

ஶதமக²முக²ஸுரவந்த்³யே காந்தாஶ்லேஷேண புலகிதாங்கி³ த்வாம் ।
மநஸா ஸ்மராமி த³யஸே தேநைவாஹம் கலௌ யுகே³ த⁴ந்ய: ॥ 40 ॥

புரமத²நஸ்யாபி வபு: புநதீமம்பா³ம் நிஜாக்ரமணஶக்த்யா ।
சிரபுண்யத³ர்ஶநீயாம் ஸ்மராமி மநஸா பராம் ஸுதாமத்³ரே: ॥ 41 ॥

குங்குமகணலஸிதாங்கீ³ம் குவலயத்³ருʼஶமப்³ஜலோசநாம் வந்தே³ ।
லோசநஜிதஸாரங்கீ³ம் ப⁴வமஹிஷீமர்த⁴சந்த்³ரஶேக²ரிணீம் ॥ 42 ॥

நாநாலீலாகே²லாம் ஹரரதிலோலாம் ஹிதைகபரிஶீலாம் ।
வந்தே³ பா³லாம் பூ⁴மித⁴ரபதிகந்யாம் ஸுரேஶப³ஹுமாந்யாம் ॥ 43 ॥

ஸரஸிஜம்ருʼது³லபதா³ப்³ஜம் பதா³ப்³ஜவிந்யாஸத⁴ந்யபூ⁴பா⁴க³ம் ।
மநஸி நயநே ச வாசி ஸ்பு²ரது மஹேஶாநமாந்யஸாம்ராஜ்யம் ॥ 44 ।
ஶம்போ:⁴ குடும்பி³நீ ஸா மது⁴கரமாலாலஸத்ஸ்வத⁴ம்மில்லா ।
ஸௌபா⁴க்³யதா³ ஸதா³ மே லஸது க்ருʼபாபூரலாலிதாபாங்கா³ ॥ 45 ॥

ஊரீக்ருʼதபுரமத²நா தூ³ரீக்ருʼதது³ஷ்டராக்ஷஸாதி³க³ணா ।
நாரீ பரமா ஸைஷா பே⁴ரீபா⁴ஸ்வத்கரோருஹா பா⁴தி ॥ 46 ॥

நிகி²லோபநிஷத்³வித்³யாஸாரம் ஸம்ஸாரப³ந்த⁴மோஹஹரம் ।
ஹரமாந்யம் தத் தேஜோ பா⁴தி ஸுரேஶாதி³ரக்ஷணோபாயம் ॥ 47 ॥

ஶம்போ⁴ருத்ஸவதா⁴ரா நவநவஹாரா ஸமாஶ்ரிதாதா⁴ரா ।
ஸம்வித்³ரூபாரூபா கோபார்தி³தது³ர்ஜநா ச ஸா ஜயதி ॥ 48 ॥

புண்யஸமுதா³யஸரணிம் புரஹூதமுகை²ரபி⁴ஷ்டுதாமம்பா³ம் ।
ப⁴ஜ மாநஸ போ⁴ நித்யம் நித்யாநந்தா³த்³வயாத்மிகாம் தே³வீம் ॥ 49 ॥

ஜீவிதஸர்வஸ்வமித³ம் ஶம்போ⁴ரம்போ⁴ஜலோசநம் ரத்நம் ।
யச்சிந்தநேந த⁴ந்யா வைமாநிகவந்யகலிதவிஶ்ராமா: ॥ 50 ॥

அந்தஸ்தமோநிஹந்த்ரீ ஸந்த்⁴யாபூர்வா விபா⁴தி கி³ரிதநயா ।
உத³யே யஸ்யா விது³ஷாம் விலஸந்தி கராம்பு³ஜாநி நக்தமபி ॥ 51 ॥

குலகி³ரிநாத²நூஜே லோகாம்ப³ த்வத்பதா³ம்பு³ஜம் ஜந்து: ।
ப⁴க்த்யா ஸ்மரதி ஹ்ருʼதி³ ஸ்வே தத்பத³யுக³ளம் வஹந்தி ஶிரஸாந்யே ॥ 52 ॥

மஹிஷாஸுரமர்த³நி தே பீ⁴மம் ரூபம் தத³ஸ்து ரிபுநேத்ரே ।
ஸாத³ரகடாக்ஷாபாதம் புரதோ மம பா⁴து ஸௌம்யரூபம் தே ॥ 53 ॥

ஆத்³ருʼதஶுகாதி³வாணீ வாணீஶஸுரேஶஹரிமுகை:² ஸ்துத்யா ।
ஸுமலஸிதம்ருʼது³லவேணீ விலஸதி கைலாஸபீடி²காமத்⁴யே ॥ 54 ॥

த³யமாநமாநஸம் தத் ஸ்மயமாநமுக²ம் நிரீக்ஷ்ய தத்தேஜ: ।
நியமாதி³விது⁴தபாபா வயமாநந்தா³ஶ்ருஜ²ரபரீதாங்கா:³ ॥ 55 ॥

லலிதக³திம் ஸுரவிநுதிம் லஸிதமதிம் கிஞ்ச யதிமநோஜுஷ்டாம் ।
தவ மூர்திமம்ப³ பார்வதி கதா³ நு பஶ்யந் நயாமி கலிகாலம் ॥ 56 ॥

குருதே மநஸி மதீ³யே விஹாரலீலாம் நகே³ந்த்³ரவரகந்யா ।
தாவத்³ விலஸதி சிந்மயதத்த்வம் தத்த்வார்தி²பி:⁴ ஸமாராத்⁴யம் ॥ 57 ॥

ஶங்கரமிஶ்ரிததே³ஹம் ஶ்ருதிஸுத³தீமௌலிபூ⁴ஷணம் தேஜ: ।
முக²ஜிதசந்த்³ரம் தந்மே ப்ரஸீத³து க்ஷிப்ரநம்ரபாபஹரம் ॥ 58 ॥

விது⁴மௌலிவிப்⁴ரமஶ்ரீர்வித்³ருமருசிஸோத³ராத்மதநுகாந்தி: ।
ஸிஞ்சத்யம்ருʼதமிஹாக்ஷ்ணோஶ்சிரபுண்யவஶாதி³ஹாஸேவ்யம் ॥ 59 ॥

பரகைவல்யாநந்த³ப்ராப்திஸ்தேஷாம் த்⁴ருவம் ஹி தநுப⁴ஜாம் ।
யேஷாம் சித்தே வித்தாதி⁴பமுக²ஸேவ்யா விஹாரபா⁴க்³ கௌ³ரீ ॥ 60 ॥

கௌ³ரி தவ பாத³பத்³மம் ஶஶத⁴ரகலயாங்கிதாத்மமௌலிதலே ।
மம சாந்திமப்ரயாணே விலஸது நேத்ரே ஸ்ம்ருʼதௌ ச ஹ்ருʼதி³ வாசி ॥ 61 ॥

ஶங்கரஸுக்ருʼதஸமூஹா கிங்கரதே³வாதி³ரங்கவீணா ச ।
ஶங்காதி³மோஹஹந்த்ரீ லஸது மமாக்ஷ்ணோ: ஶஶாங்கமௌலிதலா ॥ 62 ॥

குசகும்பா⁴ஶ்லேஷவஶாதா³ஹ்ருʼதஹரசித்தவ்ருʼத்திரமராணாம் ।
மநுஜாநாமபி நித்யம் தை³வதமேஷா சகாஸ்தி கி³ரிகந்யா ॥ 63 ॥

பரிதுஷ்டா ஹரப⁴ஜநே நிஜக³லகலகீ³திவிஜிதபரபுஷ்டா ।
ஸூசிதஸுரரிபுகஷ்டா பரமகலத்ரம் ஹரஸ்ய தஜ்ஜயதி ॥ 64 ॥

ஸததாலோலிதத³யயா த்³ருʼஶாம்ப³ மாம் பஶ்ய ஸரஸிஜாதருசா ।
பரமஶிவே நிர்வ்ருʼத்திமஹமவாப்ய தேநைவ தாவகோ ப⁴க்த: ॥ 65 ॥

ஸரஸகவிதா ச ஸம்பச்சாக்ஷோப்⁴யம் மண்ட³லாதி⁴பத்யம் ச ।
நநு ஜாயதே ந்ருʼணாம் கில தவ வீக்ஷாவைப⁴வேந ப⁴வகாந்தே ॥ 66 ॥

த்வந்மௌலிசந்த்³ரவிஸ்ருʼமரகரதா⁴ராபி:⁴ க்ருʼதாபி⁴ஷேகா த்வம் ।
த்³விகு³ணிதத³யார்த்³ரஹ்ருʼத³யா பரிபுஷ்யஸி மங்க³ளாநி ப⁴க்தாநாம் ॥ 67 ॥

கௌ³ரி நகா³தி⁴பதநயே ஶஶிஶேக²ரதி³வ்யமஹிஷி மாம் பாஹி ।
இதி கில கலிதாஞ்ஜலய: ஸேவந்தே ஸுரநராத³யோ நித்யம் ॥ 68 ॥

பரமேஶ்வரத³யிதே த்வத்பத³பத்³மயுகா³ர்சநாரதா: ஸந்த: ।
கலயந்தி கா³ங்க³ஸலிலம் புஷ்பாண்யபி ப⁴க்திபா⁴ரஸம்பந்நா: ॥ 69 ॥

ஶ்ருʼங்கா³ராக³மஸாரா தவ லீலா ஜயதி சேதஸி ப⁴வஸ்ய ।
அத ஏவ ஸ்வாங்கே³ த்வாமாரோபயதா³ஶு விஜிதகாமோঽபி ॥ 70 ॥

நநு மாதரம்ப³ மந்த³ஸ்மிதலீலாதி³கமுதீ³க்ஷ்ய ஶஶிமௌலி: ।
விரஹாஸஹிஷ்ணுரநிஶம் வஹதி த்வாம் நைஜவபுஷி ஸாநந்த³ம் ॥ 71 ॥

தவ ஶங்கரி பூ⁴ஷோரக³லஸது³ருமணித³ம்ப⁴த: ஶிவ: காலே ।
நீராஜநமாதநுதே ப⁴க்தஹிதார்தீ² ஸுமங்க³ளாவாப்த்யை ॥ 72 ॥

தவ பாத³ப⁴க்திரம்ப³ க்ஷிதித⁴ரதநயே தநோதி கவிஸூக்திம் ।
அமரஶ்ரியமத² ஸஹஸா த⁴ராதி⁴பத்யாதி³கம் ந்ருʼணாம் ॥ 73 ॥

ஆலோகநேந மாதஸ்தவ மநுஜாநாம் ஹ்ருʼதி³ ஸ்தி²தம் ச தம: ।
க³லதி ஹடா²த் பாபாலி: ஸஹஸாமரலோகஸம்பதா³பா⁴தி ॥ 74 ॥

ய: ஸூக்திமாலிகாபி⁴ஸ்தவ பாத³யுக³ம் ஸமர்சயதி ஜந்து: ।
தத்பத³யுக்³மம் து ஸுரா: கல்பமஹீருஹஸுமைஶ்ச கா³ங்க³ஜலை: ॥ 75 ॥

பார்வதி தவ முக²கமலாலோகநதோ க³லிதஸம்ஶயா: ஸந்த: ।
கைவல்யரூபகந்த³லமாஸாத்³ய விதா⁴நதோ ஜநா பா⁴ந்தி ॥ 76 ॥

நந்வத்³ரிஸுதே மந்த³ஸ்மிதகாந்திமிஷாத் த்வதீ³யகீர்திஜ²ரீ ।
தி³க்ஸௌதா⁴ஞ்சலபா⁴கே³ விலஸதி நதரக்ஷணோத்தி²தா ஜக³தி ॥ 77 ॥

கரணவிஹீநாந் மூடா⁴ந் நராந் ஸுராந் பாஸி யோகி³நோঽபி ததா² ।
லோகாம்ப³ பா⁴வநாத்³யை: காலே காலே நகே³ந்த்³ரதநயே த்வம் ॥ 78 ॥

நக³ராஜவம்ஶஸம்பத்³ தி³வ்யா காசித்³ விபா⁴தி ஹரமாந்யா ।
க³ணபதிமயூரவாஹௌ யத்தநயௌ லோகஸம்பதே³ ஜயத: ॥ 79 ॥

ப்ரதிதி³நகலிதாமேநாமஞ்ஜலிகலிகாமகா³தி⁴பதநூஜே ।
அங்கீ³குருஷ்வ த³யயா தேநைவ வயம் க்ருʼதார்தா:² ஸ்ம: ॥ 80 ॥

கல்யாணகேலிபா⁴ஜநமிஹ ஶர்வஸ்யாப்ரேமயதுஷ்டிகலா ।
சந்த்³ரகலாவிலஸிதநிஜமௌலிதலா பா⁴து மாநஸே காபி ॥ 81 ॥

விநதஜநப³ந்த⁴ஹாரிணி கல்யாணி புராரிஸுக்ருʼதபரிபாகே ।
ப³த்⁴நீமோ வயமஞ்ஜலிமநுதி³நமமிதாத்மசித்ஸுகா²வாப்த்யை ॥ 82 ॥

கந்த³ர்பாக³மஸாரா லஸது³ருஹாரா ச மங்க³ளாகாரா ।
தாராதி⁴பவாஸலஸந்மௌலிதலா பா⁴து மாநஸே தே³வீ ॥ 83 ॥

நதஹம்ஸாவலிரேஷா க³திஜிதஹம்ஸாவலீ ச கி³ரிதநயா ।
ஶிஶிரீகரோதி லோசநமாலாமாலாபவிஜிதஶுகவாணீ ॥ 84 ॥

ஶுகவாணீஸத்³ருʼஶீயம் மம வாணீ ஹரகுடும்பி³நீநிகடம் ।
ந க²லு கரோதி ப்ராப்தா முத³மஸ்யா மது⁴ரமந்த³ஹாஸஜுஷ: ॥ 85 ॥

ஶஶிஶகலகலிதமௌலிஸ்த்ரிலோசநா குங்குமச்சா²யா ।
பாதி ஜநநீ ஜநாநாம் கிம்நரயக்ஷாதி³கே³யமாஹாத்ம்யா ॥ 86 ॥

நிஜதநுதேஜ:ப்ரஸரௌரிந்து³கலோத்தம்ஸலஸிதமௌலிதலா ।
பூரயதி லோகமாதா த்ரிபு⁴வநமித³மாத்தகௌதுகா பீடே² ॥ 87 ॥

தவ மாதரங்க்⁴ரிஸரஸிஜப⁴க்திவிஶேஷாத்தவைப⁴வா ஹி நரா: ।
வைமாநிகபத³வீஷ்வப்யாஶாரஹிதா விஶந்தி தே தா⁴ம ॥ 88 ॥

தவ ஹாரமணிப்ரப⁴யா பார்ஶ்வஸ்தி²தஶம்பு⁴சந்த்³ரமௌலிகலா ।
ஸம்ப்ராப்தபூர்ணமண்ட³லஶோபா⁴ ஸததம் விராஜதே மாத: ॥ 89 ॥

அர்தா⁴ங்க³ஶம்பு⁴பூ⁴ஷணப²ணாமணிப்ரசுரகாந்திவீசீபி:⁴ ।
தவ ஹஸ்தஹரிணபோத: ஶஶ்வத்³ தா⁴வதி நவீநத்ருʼணபு³த்³த்⁴யா ॥ 90 ॥

நாத²கலாநுகு³ணம் தே ரூபம் ஜக³த³ம்ப³ ஸர்வபு³த⁴வந்த்³யம் ।
பர்வதராஜஸுதே ந: ஶ்ரேய:ஶ்ரேண்யை தத³ஸ்து கலிதத³யம் ॥ 91 ॥

கைராதோ வேஷோ வா பி⁴க்ஷாடநரூபமந்யத³பி ஶம்போ:⁴ ।
ஸர்வம் தத் த்வத்கலயா லஸிதம் பா⁴த்யத்ர பூ⁴த⁴ரேந்த்³ரஸுதே ॥ 92 ॥

த்ரிபுரவிஜயஶ்ச மாதஸ்த்வத்கோபாத³ரிஷு சந்த்³ரமௌலேஸ்து ।
ஆஸீத் ஸுலப⁴கல: கில தே கீர்தி: கீர்திதா தி³ஶாம் வலயே ॥ 93 ॥

தவ பாதா³ம்பு³ஜஸேவாத³ரேண மாதஸ்தவ ஸ்துத்யாம் ।
யை: கலிதா மதிரேஷாம் சரணௌ பூஜ்யௌ ஹி நாகிநாம் வ்ருʼந்தை:³ ॥ 94 ॥

தவ பாத³ப⁴க்திபூ⁴ம்நா பாண்டி³த்யம் ஸர்வஸம்மாந்யம் ।
கீர்திம் ச ஸுக²ம் லப⁴தே ப⁴க்தஸ்தே மாதரசலஸுதே ॥ 95 ॥

பரிபு²ல்லகமலஸுஷமாஸம்மாந்யைஸ்தே கடாக்ஷைர்ய: ।
பா⁴த்யங்கிதோ த⁴ரண்யாம் ஸ து த⁴நதோ³ வா மஹேந்த்³ரோ வா ॥ 96 ॥

கமலாக்ஷமுகை²ர்தே³வை: ப²க்க்ருʼதகீ³ர்பி⁴ஸ்தவ ஸ்துதௌ மாத: ।
கத²மம்ப³ மாநுஷோঽஹம் ஸ்தோதும் த்வாம் ஶக்நுயாம் மந்த:³ ॥ 97 ॥

தவ பாத³பத்³மப⁴க்திர்த⁴ரணித⁴ரேந்த்³ரஸ்ய கந்யகே காலே ।
வாசாலீகுருதே மாம் மந்த³மபி ஸ்தோதுமாத³ராஜ்ஜநநி ॥ 98 ॥

ஜநநி விநா புண்யாநாம் க²ண்ட³ம் த்வாமீக்ஷிதும் நயநை: ।
ஶக்தா நைவ ஹி மநுஜாஸ்தே ரூபம் தத் பரம் ஜயதி ॥ 99 ॥

நாகிநக³ராம்பு³ஜாக்ஷீநிடிலஸுமாமோத³வாஸிதம் மாத: ।
தவ சரணபங்கஜம் மே க்ருʼந்ததி மோஹாதி³கம் ஹ்ருʼத³யே ॥ 100 ॥

பரமேஶ்வரஸ்ய த³யிதாபாத³பயோஜாதபாம்ஸவோ த⁴ந்யா: ।
க்ருʼதபுண்யாநாம் மூர்திஷு பா⁴ஸந்தே ஸர்வஶுத்³த⁴யே ஹ்யேதே ॥ 101 ॥

தவ பாத³ஜலஜரேணுஸ்பர்ஶநஸஞ்ஜாதவைப⁴வா மநுஜா: ।
தி⁴க்க்ருʼதநாகேஶபதா³ஸ்தவ ஸாரூப்யாதி³ஸம்பது³ல்லஸிதா: ॥ 102 ॥

ஜநநி தவாலகரத்நப்ரபா⁴ப்ரரோஹைர்கி³ரீஶஶிரஸி கலா ।
சாந்த்³ரமஸீ ஸா ப⁴ஜதே ஜபாப்ரபா⁴லேபநம் ரம்யம் ॥ 103 ॥

காஞ்ச்யாம் வா கைலாஸே மேரௌ வா ப⁴க்தமாநஸாம்போ⁴ஜே ।
பரமஶிவவாமபா⁴கே³ ராஜதி காலேঽம்பி³கா க்²யாதா ॥ 104 ॥

த்⁴யாநபரீவாஹாங்குரகலிதம் தே குஸுமகோமலம் ஹி வபு: ।
யோகி³ஹ்ருʼத³யாம்பு³ஜாந்தர்ஜநநி விபா⁴தி ஸ்பு²டாகாரம் ॥ 105 ॥

யேஷாமஞ்ஜலிகலிகாலஸிதம் கரயுக³மித³ம் காலே ।
ந ப்ரேரயதி க்ருʼதாந்தோ நிஜதூ³தாந் தேஷு தே பரம் கு³ரவ: ॥ 106 ॥

காருண்யாகுலிதஹ்ருʼதா³ தயாம்ப³யா ப⁴க்தபாபாலி: ।
ந ஹி க³ண்யதே கி³ரீஶோঽப்யஸ்மிந் ஸததம் க்ருʼதப்ரஸாத³ஶ்ச ॥ 107 ॥

ஜக³த: பிதராவேதௌ ரக்ஷாஹேதோர்நிஜாங்க்⁴ரிப⁴க்தாநாம் ।
ராஜத இஹ ப³ஹுரூபௌ ஜநத்³ருʼக்த்³ருʼஶ்யௌ ச தே³வவந்த்³யௌ ச ॥ 108 ॥

ஸா ப⁴க³வதீ புரஸ்தாதா³ஸ்தாம் ந: ஶாங்கரீ ஜநநீ ।
யத்³வீக்ஷாலவஹீநா: பீட்³யந்தே தப்தகா³த்ராஶ்ச ॥ 109 ॥

ஜாதபராக்ரமகலிகா தி³ஶி தி³ஶி கிம்நரஸுகீ³தநிஜயஶஸ: ।
த⁴ந்யா பா⁴ந்தி ஹி மநுஜா யத்³வீக்ஷாலவவிஶேஷத: காலே ॥ 110 ॥

வாசாம் ஸநாதநீநாம் விஶ்ராந்திஸ்தா²நகம் ஹி யத் ஸ்தா²நம் ।
கருணாபாலிதலோகத்ரிதயம் தத்³ பா⁴தி ஸுக்ருʼதிஹ்ருʼத³யதடே ॥ 111 ॥

ஶ்ருதிமௌலிபூ⁴ஷணம் தே பதா³ரவிந்த³ம் ஜந: காலே ।
ப⁴க்த்யா ப்ரணம்ய ப³ஹுஜநநக³ரே ஸிம்ஹாஸநே லஸதி ॥ 112 ॥

ஶ்யாமா சந்த்³ரகலோஜ்ஜ்வலமௌலிரியம் ஶாங்கரீ காலே ।
த்⁴யாநஜபாதௌ³ புண்யாத்மநாம் ஹ்ருʼதி³ ப்ரஸ்பு²ரத்யமலே ॥ 113 ॥

த்ரிபு⁴வநரக்ஷாஹேதோரங்கீ³க்ருʼதகி³ரிஶதே³ஹயஷ்டிரியம் ।
ராஜதி ராஜதபீடே² த்ரிபு⁴வநஸுந்த³ரருசாத்தப³ஹுகோணே ॥ 114 ॥

நிஶ்சலதீ³பகலா ஸா ரக்ஷிதமருதௌ³ஷ்ண்யஹீநநிஜரூபா ।
ஶூலிஸ்நேஹோல்லஸிதா ஜநஹ்ருʼத்தமஸாம் நிஹந்த்ரீ ச ॥ 115 ॥

நிக³மாந்தமத்⁴யவீதீ²மஹாமணி: ஸர்வமூல்யா ச ।
ப⁴க்திக்ரயா ச காலே கேயூரமணிஶ்ச ஶூலிநோ ஜயதி ॥ 116 ॥

கல்யாணஸந்ததேர்யா கலிதா ஜந்மஸ்த²லீதி விபு³தே⁴ஶை: ।
ந: கல்யாணாய ஸ்யாத் ஸா கௌ³ரீ மேது³ரா த³யயா ॥ 117 ॥

தவ கேஶகாந்திவிஸரை ராஹோ: ஶங்கா ஶிர:ஸ்தே²ந்தோ:³ ।
க்³ரஸநாதி³தை³ந்யஹாரிப்ரபா⁴வமாலோச்ய தே ஸௌம்ய: ॥ 118 ॥

மந்த³ஸ்மிதருசிப⁴ரிதே புர:ஸ்த²லே தேঽர்சநாஹேதோ: ।
ந்யஸ்தாநி ஹி புஷ்பாணி ப்⁴ரமராக்ஷேபாத் ஸ்பு²டம் பா⁴ந்தி ॥ 119 ॥

க்ஷீரஸஹோத³ரமந்த³ஸ்மிதருசிநிரஸிதநதாலிஹ்ருʼத்திமிரா ।
ஸா ஜயதி ஶாங்கரீ கில ஶங்கரஸம்ஸ்தூயமாநவிப⁴வா ச ॥ 120 ॥

மந்தா³நாமபி மஞ்ஜுளகவித்வரஸதா³யிநீ ஜநநீ ।
காபி கருணாமயீ ஸா லஸது புரஸ்தாத் ஸதா³ஸ்மாகம் ॥ 121 ॥

தாபஹரஸவிவர்ஷணக்ருʼதகுதுகா காபி நீலநலிநருசி: ।
காத³ம்பி³நீ புரஸ்தாதா³ஸ்தாம் ந: ஸந்ததம் ஜநநீ ॥ 122 ॥

கருணாகடாக்ஷலஹரீ காமாயாஸ்து ப்ரகாமக்ருʼதரக்ஷா ।
கௌ³ர்யா கி³ரிபதிமாந்யா ஸத்ஸுக²தா³நே ப்⁴ருʼஶம் க்²யாதா ॥ 123 ॥

ஐக்யமநீயத நிதராம் யதா³த³ரேணேந்து³மௌலிநா பூர்வம் ।
தத் தேஜோ ஹ்ருʼதி³ லஸது ஸ்தி²ரே ச நிஷ்கல்மஷேঽஸ்மாகம் ॥ 124 ॥

யத்பத³ரேகா² மாந்யா லேகா²தீ³நாம் ஶுபோ⁴த³யே நிப்⁴ருʼதம் ।
ஸா லோசநே புரஸ்தாதா³ஸ்தாம் ந: ஶஶிகலோல்லஸந்மௌலி: ॥ 125 ॥

யஸ்யாவிர்பா⁴வவஶாந்மாந்யோঽபூ⁴த்³ பூ⁴த⁴ரேந்த்³ரோঽபி ।
தத் பார்வதீதி ஸம்ஜ்ஞம் கௌ³ரீ தா³க்ஷாயணீ ச லோகாம்பா³ ॥ 126 ॥

மாராராதிமநோஹரலாவண்யா குஸுமம்ருʼது³ஶரீரேயம் ।
நிஜகருணாபாங்க³ஸுதா⁴பூரணக்ருʼதவைப⁴வா பா⁴தி ॥ 127 ॥

த⁴நதா⁴ந்யகீர்திகவிதாலலநாஸுதஹர்ம்யமுக்²யகாமபரை: ।
தைர்நூநமர்சிதாசலஸுதாங்க்⁴ரிஜலஜைஸ்ததா²பூ⁴தை: ॥ 128 ॥

கி³ரிஶ்ஶரீரவிஹாரி த்ராதஜக³த் தத் பரம் ஜ்யோதி: ।
ஶாரத³ஸரஸிஜநயநம் மம கௌ³ரீரூபமாவிரஸ்து ஹ்ருʼதி³ ॥ 129 ॥

அசலஸுதயா ஸநாதா² வயமேதே தூ⁴தபாபகலா: ।
ஶஶிஶிக²ரம் சர்மத⁴ரம் க³ங்கா³த⁴ரமீக்ஷ்ய மோத³ந்தே ॥ 130 ॥

ப்ரௌடா⁴ந்த⁴காரநிரஸநசணமேதத் பார்வதீரூபம் ।
பரமம் ஜ்யோதிர்லஸதி ஸ்பு²டம் ச ஸத்³க³ணஸமாவ்ருʼதம் ஹ்ருʼத³யே ॥ 131 ॥

த³ஹராகாஶவிஹாரி ஜ்யோத்ஸ்நாலஸது³த்தமாங்க³மித³மாத்³யம் ।
சிந்தாரத்நம் கி³ரிஶப்ரகாமபா⁴க்³யம் ச லோகதீ³பகலா ॥ 132 ॥

புண்யாங்குரவ்ருʼத்³தி⁴கரம் கௌ³ரீரூபம் ஸதா³ த்⁴யாயே ।
யச்சி²வநேத்ரமஹோத்ஸவநிப்⁴ருʼதம் ரக்ஷிதஜக³த்த்ரிதயம் ॥ 133 ॥

ஸூர்யஸுதாகல்லோலோல்லலநத³ஶாரம்யநேத்ரலஹரீபி:⁴ ।
ஶ்ரேய:ஸந்ததிமசிராத் தரங்க³யதி ந: ஸதா³ தே³வீ ॥ 134 ॥

பூ⁴த⁴ரகந்யா ஸேயம் ஸாத³ரத³த்தார்ஹணாதி³ப³ஹுதோஷா ।
வாத³ரஸவிஜயதா:³ ந: பாத³ரஸாஸக்தகலிதப³ஹுபா⁴ஷா ॥ 135 ॥

ப்ரௌட⁴தமாலவநாலீருசிப⁴ரகமநீயநேத்ரவிஸ்பா²ரை: ।
தி³ஶி தி³ஶி கலிதா ஸம்பத்³ யயா தயா ந: குலம் ஜயதி ॥ 136 ॥

நிஜதாருண்யவிஹாரைர்மோஹகரம் ஶூலிநோঽபி யத் தேஜ: ।
தத் குமுதி³நீஶக²ண்ட³ஸ்பு²ரச்சி²ர:கரலஸத்³த⁴நுர்வர்யம் ॥ 137 ॥

ஶங்கரபுண்யாங்குரக்ருʼதரூபம் பாதோ²ஜநயநம் ச ।
ப்ருʼது²ஜக⁴நகுசயுக³ம் ச த்ராதஜக³த் த³க்³த⁴தை³த்யசயம் ॥ 138 ॥

நீலநலிநீஸுமாலீலலிதகசம் ஶங்கரார்ஹலலிதகுசம் ।
கைலாஸபீட²மத்⁴யே பா⁴தி ஸதா³ த்⁴யேயமாராத்⁴யம் ॥ 139 ॥

ஸ்மரணத³ஶயாபி காபி ப்ரதீ³பிகா நாஶிநீ தமஸாம் ।
நிக³மததிஸௌத⁴வளபீ⁴ப்ரகாஶிநீ நித்யதேஜஸ்கா ॥ 140 ॥

புராரிபுவாமாங்கதலோத்³பா⁴ஸிதகா³த்ரம் மஹ: கிமபி ।
ஹ்ருʼதி³ லஸது ஸந்ததம் மே நிரஸ்தஸம்ஸ்ருʼதிதமோராஶி ॥ 141 ॥

நிக³மாந்தமத்⁴யபஞ்ஜரஶுகீ ஶுகாத்³யை: ஸமாராத்⁴யா ।
கரத்⁴ருʼதபுண்ட்³ரேக்ஷுகலா ஶ்ரேய:ஸந்தாநதா³யிநீ நமதாம் ॥ 142 ॥

தவ பாத³பத்³மஶோபா⁴ச்சு²ரிதம் புரத: ஸ்த²லம் கௌ³ர்யா: ।
க்ருʼதபல்லவஸம்ஸ்தரணம் மத்வா தூஷ்ணீம் ப³பூ⁴வ தே தா³ஸ: ॥ 143 ॥

நவஜலத⁴ரநீலருசா ஸம்மாந்யைஸ்தே கடாக்ஷகாந்திப⁴ரை: ।
ஸங்கலிதநித்யதோரணஶோப⁴ம் தே மண்டபாஸ்தா²நம் ॥ 144 ॥

ராகாசந்த்³ரநிபா⁴ஸ்யா ஸா காஶ்யாதி³ஷு க்ருʼதாத்மப³ஹுபீடா² ।
நாகாதி³ராஜவிநுதா ஶோகாதி³ஹரப்ரபா⁴வஜந்மகலா ॥ 145 ॥

பாராவாரஸுதாத்³யைராராத்கலநீயநைஜவிப⁴வா ஸா ।
வீராட்⁴யநைஜரூபா தா³ரா: கைலாஸவாஸிநோ ஜயதி ॥ 146 ॥

தீ⁴ராத்மஹ்ருʼத³யகமலே தா⁴ராத⁴ரநீலசிகுரபா⁴ரவதீ ।
க்ஷீராதி³ஹ்ருʼத்³யவாணீ தா⁴ரா ஸா பா⁴தி பார்வதீரூபா ॥ 147 ॥

பரமஶிவபா⁴க்³யதா⁴டீ காஞ்சநஶாடீ மமாஸ்து ஹ்ருʼதி³ ஸததம் ।
பரிமலிதவக்த்ரவீடீ க்ருʼதநதிகோ⁴டீ க³ஜாதி³பரிபாடீ ॥ 148 ॥

ஸந்மாநஸகாஸாரே க்ருʼதபரமாநந்த³ஸந்ததிர்ஜநநீ ।
ஶங்கரதத்த்வோந்மேஷம் கல்யதி காலே த³யாஸாராத் ॥ 149 ॥

ஏணாங்கலஸிதமௌலி: க்ஷீணாநாம் ரக்ஷிணீ பரமா ।
பாணாவாத்³ருʼதஹரிணா வீணாநுதிலாலிதா ச ஸா ஜயதி ॥ 150 ॥

மூகாதீ³நாம் புரஹரமௌல்யாந்தோ³லநகரோஜ்ஜ்வலா வாச: ।
யத்காருண்யாத் காலே ஸமுல்லஸந்தீஹ ஸா மதீ³யத⁴நம் ॥ 151 ॥

ஸர்வேஷாம் தே³வாநாமபி மர்த்யாநாம் ததா² கி³ரீஶஸ்ய ।
ஏகா புண்யஶ்ரேணீ கௌ³ரீரூபா ஹி ஸர்வதா³ ஜயதி ॥ 152 ॥

பஶுபதிபுண்யஶ்ரேணீபரிபாகம் பார்வதீரூபம் ।
நிஜத்³ருʼக்³ரக்ஷிதலோகத்ரயமித³மாராத்³ விராஜதே தேஜ: ॥ 153 ॥

ஶீதலபூ⁴த⁴ரஜநிதா த³யயா ச புநஸ்ததா² ஶீதா ।
ஶீதலலலயகடாக்ஷா ஸா ஜநநீ ந: ஸதா³ ஜயதி ॥ 154 ॥

ஸ்ம்ருʼதிமாத்ரதாபஹாந்யை கலிதப்தாநாம் ஜநாநாம் ஸா ।
க்ருʼதஸங்கல்பாநல்பாப⁴ரணா ப⁴ரணாய ஹ்ருʼதி³ லஸதி ॥ 155 ॥

ஸுக்ருʼதிஜநத்³ருʼஶ்யரூபம் து³ஷ்க்ருʼதிஜநதூ³ரக³ம் ச தத் தேஜ: ।
காருண்யபூர்ணஹ்ருʼத³யம் தத்³பா⁴வநதாம் ததா² ஜயதி ॥ 156 ॥

தாபிஞ்ச²ஸ்தப³கருசிர்ஜநநீ ஸா ஶாங்கரீ ப⁴ஜதாம் ।
நிஜத்³ருʼக்பாதப்ரஶமிததா³ரித்³ர்யாதி³ர்லஸதி பீடே² ॥ 157 ॥

பரமஶிவாஸ்தா²நதலே நித்யம் கே²லநக்ருʼதாத³ரம் தேஜ:
தத்³ ராஜதே முநீநாம் ஹ்ருʼத³யே நிக³மாந்தஸௌதே⁴ ச ॥ 158 ॥

நிஶ்சலபா⁴வப்⁴ருʼதாம் தந்நிஶ்சலரூபம் விராஜதே தேஜ: ।
ஹம்ஸீவ மாநஸே மே மஞ்ஜுளக³திதா³யிநீ ஸுத்³ருʼஶாம் ॥ 159 ॥

மாது⁴ர்யம் வசஸி க³தௌ கா³ம்பீ⁴ர்யம் நேத்ரயோஸ்தைக்ஷண்யம் ।
ஶைதல்யம் ஹ்ருʼதி³ ச ஸதா³ யத்ர ஹி த்³ருʼஶ்யம் ததே³வ ஜநநீ ந: ॥ 160॥

நிஜஶோபா⁴ஜிதகந்து³ககுசயுக³ளஶ்ரீஜிதேஶஹ்ருʼத³யா ஸா ।
மநஸி மம ஸம்நித⁴த்தாம் த³த்தாத்ரேயாதி³பி⁴ர்வந்த்³யா ॥ 161 ॥

நிஜமௌலிசந்த்³ரகிரணப்ரஸாரணேঽப்யுல்லஸத்ஸரோஜயுக³ம் ।
த³த⁴தீ ஶ்ரவஸோரேஷா சகாஸ்தி ஹ்ருʼத³யே பரா தே³வீ ॥ 162 ॥

முக²ஜிததாராநாதா² மக²பு⁴க்³க³ணஸேவ்யசரணஜலஜாதா ।
நக²காந்திபடலத³ம்பா⁴த்³ க³திஜிதஹம்ஸாவலீ விபா⁴து ஹ்ருʼதி³ ॥ 163 ॥

கவிதாபா⁴க்³யவிதா⁴த்ரீ பரிமலஸங்க்ராந்தமது⁴பக³ணகேஶா ।
மம நயநயோ: கதா³ வா கர்ணேஜபலோசநம் தி³வ்யம் ॥ 164 ॥

ஶஶிக²ண்ட³வதம்ஸஶ்ரீ: பஶுபதிபா⁴க்³யம் ச தத் தேஜ: ।
மம நயநயோ: கதா³ வா கர்ணேஜபலோசநம் தி³வ்யம் ॥ 165 ॥

தத் தேஜ: ஶாஶ்வதமிஹ ஸாமாந்யம் பூ⁴நிவாஸக்ருʼதாம் ।
த்³யுஸதா³மபி ஜயதி க்ருʼதாத³ரம் தத³ஸ்து ஶ்ரியை காலே ॥ 166 ॥

ஶதமக²நீலமணீநாம் ப்ரபா⁴விஸாரப்ரலோப⁴தநுகாந்த்யா ।
ஶ்ருதிமௌலிஸௌத⁴தீ³பஶ்ரியா தயா நாத²வாநஹம் காலே ॥ 167 ॥

கவிகுலஸூக்திஶ்ரேணீஶ்ரவணாநந்தோ³ல்லஸத்³வதம்ஸஸுமா ।
ஸா தே³வீ மம ஹ்ருʼத³யே க்ருʼதஸாம்நித்⁴யா க்ருʼதத்ராணா ॥ 168 ॥

புஷ்பேஷ்வாக³மஸாரா புரபி⁴ந்மாநஸவிபே⁴தி³நிஜகேலி: ।
விஶ்வவிமோஹநமூர்தி: ஸா தே³வீ ஶாங்கரீ ஜயதி ॥ 169 ॥

காஶீகாஞ்ச்யாதி³தடஸ்தி²ராஸநா மேக²லாபி⁴ராமகடி: ।
முக்³த⁴ஸ்மேரமுகீ² ஸா யா கௌ³ரீ ஸம்பதா³ம் ஜநநீ ॥ 170 ॥

முக²விஜிதசந்த்³ரமண்ட³லமித³மம்போ⁴ருஹவிலோசநம் தேஜ: ।
த்⁴யாநே ஜபே ச ஜபதாம் சகாஸ்தி ஹ்ருʼத³யே கவீஶ்வராணாம் ச ॥ 171 ॥

மஞ்ஜுளகவிதாஸந்ததிபீ³ஜாங்குரதா³யிநீ ரஸாலோகா ।
ஜநநி தவாபாங்க³ஶ்ரீர்ஜயதி ஜக³த்த்ராணகலிததீ³க்ஷேயம் ॥ 172 ॥

அம்ப³ தவாபாங்க³ஶ்ரீரபாங்க³கேலீஶதாநி ஜநயந்தீ ।
புரஹந்துர்ஹ்ருʼதி³ ஜயதி வ்ரீடா³மத³மோஹகாமஸாரகரீ ॥ 173 ॥

தி³நகரஸுதாதரங்கா³வலிஶோபா⁴க்ருʼதகசாகசிஶ்ரீஶ்ச ।
ஶஶிக²ண்ட³வதம்ஸஶிரா: ஸா தே³வீ ஶரணமர்தி²நாம் பரமம் ॥ 174 ॥

கலகலநிநத³த்காஞ்சீ காஞ்ச்யாதி³தலஸ்தி²ராஸநா தே³வீ ।
புரஹரபூ⁴ஷணமூர்தி: ஸா தே³வீ ஶரணமஸ்மாகம் ॥ 175 ॥

புரஹரஸஹத⁴ர்மசரீம் கசபா⁴ரலஸந்நிஶீதி²நீஶகலாம் ।
கவிகுலமாந்யசரித்ராம் பவித்ரிதக்ஷோணிப்⁴ருʼத்குலாம் வந்தே³ ॥ 176 ॥

ப⁴க்தஜநாவலிகதி²தஸ்துதிஶதத³த்தாத³ராமிமாம் தே³வீம் ।
ஸரஸகவநப்ரதா³த்ரீம் பூ⁴ஷிதஶிவவாமபா⁴க³ரேகா²ந்தாம் ॥ 177 ॥

மங்க³ளமூர்திம் கிம்நரகீர்திதநிஜகீர்திவல்லரீம் ஜநநீம் ।
மூர்திமதீம் காமகலாம் ஶம்போ⁴ரம்போ⁴ஜலோசநாம் நௌமி ॥ 178 ॥

ஜிதமந்மத²மாரகலாதா³த்ரீம் ஶிவகா³த்ரதி³வ்யபூ⁴ஷாம் தாம் ।
த்ரிஜக³த்ஸுக²ஜநயித்ரீமம்பா³மம்பு³த³மநோஜ்ஞதநுமூர்திம் ॥ 179 ॥

க²ண்டி³தஸுரவைரிக³ணாம் சண்ட³கராத்³யை: ஸுரைஶ்ச நுதஸத³நாம் ।
மண்டி³தபுரஹரதே³ஹாம் தாண்ட³விந: ஸர்வமங்க³ளாம் தே³வீம் ॥ 180 ॥

நிஜலோசநக்ருʼதஸம்பத³மஜகமலேக்ஷணஶசீஶஸுரவந்த்³யாம் ।
ப⁴ஜநக்ருʼத³ந்தர்ஜ்யோதிஷமஜதநயாத்³யைஶ்ச நித்யஸேவ்யகலாம் ॥ 181 ॥

ப⁴ரிதபு⁴வநாமபர்ணாம் ஸரிது³ருவீசீவிலோலிதாத்மகசாம் ।
கி³ரிஶக்ருʼதநித்யலீலாம் வரிவஸ்யாதா³நதுஷ்டநிஜஹ்ருʼத³யாம் ॥ 182 ॥

ஜநநுதநித்யவிபூ⁴திம் கநது³ருபூ⁴ஷாவலீலஸிததே³ஹாம் ।
மநஸாப்யக³ண்யதத்த்வாம் வநவாஸித்⁴யாநகோ³சராத்மகலாம் ॥ 183 ॥

நீலாம்பு³ஜகாந்திமுஷம் பா³லார்கநிபா⁴த்மகர்ணபூரவதீம் ।
மாலாலங்க்ருʼதகண்டா²ம் பா³லாம் ஸ்கந்த³ஸ்ய மாதரம் வந்தே³ ॥ 184 ॥

ஶரணாக³தஜநரக்ஷணக்ருʼததீ³க்ஷாவீக்ஷணேந ஜிதஶம்பு:⁴ ।
குலபூ⁴த⁴ரவரதபஸாம் பரிபாக: கோঽபி விஜயதே லோகே ॥ 185 ॥

குஸுமஶரமத²நமநஸாப்யாத³ரணீயாத்மகாமகேலிரியம் ।
ஜநநீ கல்யாணததிம் ப⁴ஜதாம் ந: ஸாத³ராத் தரங்க³யதி ॥ 186 ॥

மத்தக³ஜமாந்யக³மநா மது⁴ராலாபா ச மாந்யசரிதா ஸா ।
மந்த³ஸ்மேரமுகா²ப்³ஜா கௌ³ரீ மம ஹ்ருʼத³யஸாரஸே லஸது ॥ 187 ॥

புரஹரநேத்ரமஹோத்ஸவதாருண்யஶ்ரீர்நிரஸ்தநதஶத்ரு: ।
லலிதலிகுசாப⁴குசப⁴ரயுக³ளா த்³ருʼக்³விஜிதஹரிணஸந்தோ³ஹா ॥ 188 ॥

காருண்யபூர்ணநயநா கலிகல்மஷஹாரிணீ ச ஸா கௌ³ரீ ।
முக²ஜிதஶாரத³கமலா வக்த்ராம்போ⁴ஜே ஸதா³ ஸ்பு²ரது காலே ॥ 189 ॥

ஶூலிமநோரத²பாத்ரம் ஸந்தப்தஸ்வர்ணகாம்யநிஜகா³த்ரம் ।
ஆஶ்ரிதஹிமவத்³கோ³த்ரம் ரக்ஷிதநதபா³ஹுஜச்சா²த்ரம் ॥ 190 ॥

கவிகுலஜிஹ்வாலோலம் ஶஶிஶேக²ரகலிதரம்யப³ஹுலீலம் ।
நிரஸிதநதது³ஷ்காலம் வந்தே³ தேஜ: ஸதா³லிநுதஶீலம் ॥ 191 ॥

கமலஸுஷமாநிவாஸஸ்தா²நகடாக்ஷம் சிராய க்ருʼதரக்ஷம் ।
ரக்ஷோக³ணபீ⁴திகரம் தேஜோ பா⁴தி ப்ரகாமமிஹ மநஸி ॥ 192 ॥

குமுத³வநீஶக்ரீடா³ஸ்தா²நாயிதகேஶபா⁴ராயை ।
நம உக்திரஸ்து மாத்ரே வாக்³ஜிதபீயூஷதா⁴ராயை ॥ 193 ॥

பா³லகுரங்க³விலோசநதா⁴டீரக்ஷிதஸுராதி³மநுஜாந்தம் ।
நயநயுகா³ஸேவ்யம் தத்³ பா⁴தீஹ த⁴ராதலே நியதம் ॥ 194 ॥

குஶலவித⁴யே தத³ஸ்து ப்ரஸூநவிஶிகா²ரிக்ருʼதலீலம் ।
கப³லிதபத³நததை³ந்யம் தருணாம்பு³த³மேசகம் தா⁴ம ॥ 195 ॥

ஜநநி கதா³ வா நேஷ்யாம்யஹமாராத³ர்சிதத்வதீ³யபத:³ ।
நிமிஷமிவ ஹந்த தி³வஸாந் த்³ருʼஷ்ட்வா த்வாமாத³ரேண கல்யாணீம் ॥ 196 ॥

கவிவாக்³வாஸந்தீநாம் வஸந்தலக்ஷ்மீ: புராரித³யிதா ந: ।
பரமாம் முத³ம் வித⁴த்தே காலே காலே மஹாபூ⁴த்யை ॥ 197 ॥

த்ரிபு⁴வநஸுந்த³ரரூபம் தேஜஸ்தத்³ ப⁴க்தித: ஸமப்⁴யர்ச்ய ।
க³ருடே³ந யாதி குதுகாத³த²வா ஹம்ஸேந ஸுரஸேவ்ய: ॥ 198 ॥

தவ பத³பத்³மே ப⁴க்திர்ந மே ததா²பி தவதீ³யக்ருʼபயாஹம் ।
த்⁴யாயாம்யந்வஹமம்ப³ த்வாமாராதா³த³ராத் ஸித்³த்⁴யை ॥ 199 ॥

யோ தே³வ்யா: பத³ஸரஸிஜநதிபா⁴க் தஸ்யேஹ ஸித்⁴யந்தி ।
ஸ்தி²ரவிபு⁴தா ஸத்ஸங்க:³ ஸாயுஜ்யம் சாபி காலேந ॥ 200 ॥

ஹிமகி³ரிதப:ப²லம் தந்முநிஜநஹ்ருʼத³யாப்³ஜநித்யக்ருʼதந்ருʼத்தம் ।
கருணாலோலாபாங்க³ம் தத் தேஜோ பா⁴து நி:ஸமம் வத³நே ॥ 201 ॥

ஜநநி தரங்க³ய நயநே மயி தீ³நே தே த³யாஸ்நிக்³தே⁴ ।
தேந வயம் து க்ருʼதார்தா² நாத: பரமஸ்தி ந: ப்ரார்த்²யம் ॥ 202 ॥

முநிஹ்ருʼத³யபத்³மஹம்ஸீ ஶிவகேலீஸத³நரத்நதீ³பகலா ।
ஹிமவத்புத்ரீ க்ருʼபயா மாமவதி மஹௌஷதீ⁴ கலிவ்யாதே:⁴ ॥ 203 ॥

ப்ரதிப²லது பா⁴வநாயாமஸ்மாகம் ஸா ஸ்பு²ரத்க்ருʼபாதா⁴ரா ।
புரஹரத்³ருʼக்ஸாப²ல்யம் கைலாஸே கிமபி நிஶ்சிதம் தேஜ: ॥ 204 ॥

ஸஜ்ஜநமாநஸதா⁴ம்நே நம உக்திர்மே ஶ்ருதீட்³யநிஜபூ⁴ம்நே ।
ஶிவவாமபா⁴க³தா⁴ம்நே மஹாவிபூ⁴த்யை ஹி ஶங்கரீநாம்நே ॥ 205 ॥

தே³ஶிகமாநஸவிஹரணகலாஜுஷே ப⁴க்திரஸ்து மே தஸ்மை ।
யச்சந்த்³ரமௌலிலோசநசாபல்யம் ரக்ஷிதஸ்வப⁴க்தௌக⁴ம் ॥ 206 ॥

நிஜலோசநகேலிகலாவஶீக்ருʼதப்ரஸபா³ணரிபுஹ்ருʼத³யம் ।
த³யயா லோலிதஹ்ருʼத³யம் தத³ஸ்து தேஜ: புரோঽஸ்மாகம் ॥ 207 ॥

ஸததம் ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிபுடமுபாஸ்மஹே தச்சு²ப⁴ப்ரத³ம் தேஜ: ।
யந்மரகதகாந்திலஸத் ப்ரஸூநஶரவைரிபுண்யபரிபாகம் ॥ 208 ॥

தீரம் ஸம்ஸ்ருʼதிஜலதே:⁴ பூரம் ஶங்கரவிலோசநப்ரீதே: ।
ஸாரம் நிக³மாந்தாநாம் தூ³ரம் து³ர்ஜநததேர்ஹி தத் தேஜ: ॥ 209 ॥

நக³ராஜகந்யகா ஸா லஸது புரோঽஸ்மாகமாத³ரக்ருʼதஶ்ரீ: ।
யத்ப்ரணமநாஜ்ஜநாநாம் கவிதோந்மேஷ: ஸதீ³டி³தோ லஸதி ॥ 210 ॥

ஸந்நயநஸாரஸாலீபூஷா பூ⁴ஷா ச ஹரஶரீரஸ்ய ।
ஹிமகி³ரிதநயா யோஷா பா⁴ஷாஸ்தோத்ரப்ரியா ச ஸா பா⁴தி ॥ 211 ॥

ஸப²லயது நேத்ரயுக³ளம் ஹதநதது³ரிதா ஹி ஸா பரா தே³வீ ।
த⁴ரணித⁴ரநாயகப்ரியஸுதா ச ஸோமார்த⁴பூ⁴ஷிதாத்மகசா ॥ 212 ॥

ஸுமநோவாஞ்சா²தா³நே க்ருʼதாவதா⁴நம் த⁴நம் ஶம்போ:⁴ ।
தி⁴ஷணாஜாட்³யாதி³ஹரம் யத்³வீக்ஷணமாமநந்தி ஜக³தி பு³தா:⁴ ॥ 213 ॥

கோ வா ந ஶ்ரயதி பு³த:⁴ ஶ்ரேயோঽர்தீ² தாமிமாமம்பா³ம் ।
யாமர்த⁴சந்த்³ரஶேக²ரஸத⁴ர்மிணீமர்சயந்தி ஸுரநாதா:² ॥ 214 ॥

ஶமிதநதது³ரிதஸங்கா⁴ ஹராய நிஜநேத்ரகல்பிதாநங்கா³ ।
க்ருʼதஸுரஶாத்ரவப⁴ங்கா³ ஸா தே³வீ மங்க³ளைஸ்துங்கா³ ॥ 215 ॥

கவிதாரஸபரிமலிதம் கரோதி வத³நம் நதாநாம் யா ।
ஸ்தோதும் தாமஹமாராத் ஸா தே³வீ ஸுப்ரஸந்நாஸ்து ॥ 216 ॥

புரஹரவாமோத்ஸங்கே³ ப⁴ஜாமி லஸிதம் து தத் தேஜ: ।
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திலயகார்யம் யஜ்ஜநயதி காலபே⁴தே³ந ॥ 217 ॥

கல்யாணதா³நகலநாத் க்²யாதா ஸா ஶாங்கரீ லோகே ।
தத்³வைப⁴வகீர்தநதோ வயமத்ராஸா: பராநந்தா:³ ॥ 218 ॥

மந்த³ஹஸிதைர்வஶீக்ருʼதஶாங்கரஹ்ருʼத³யா ஹி ப⁴க்தாநாம் ।
ரக்ஷணகார்யாய பரம் ஸாம்பா³ கும்போ⁴த்³ப⁴வாதி³பி⁴ர்வந்த்³யா ॥ 219 ॥

நிஜமௌலிசந்த்³ரகிரணப்ரஸாரணாத்³கா³ங்க³வீசிகாபவநை: ।
தத்க்ஷணநிரஸிதஸுரதஶ்ரமா ப⁴வாநீஹ ராஜதே பூ⁴த்யை ॥ 220 ॥

மம கா³ஹதே ஹி ஹ்ருʼத³யம் நயநயுக³ம் த்ரிபுரத³மயிதுர்பா⁴க்³யம் ।
யத³க்ருʼத்ரிமவாக்³கு³ம்பை:⁴ ஸ்துத்யம் த்⁴யேய ஸதா³ப்⁴யர்ச்யம் ॥ 221 ॥

கரத்⁴ருʼதஶூலாத்³யாயுத⁴ஜாலநிரஸ்தாகி²லாரிப்³ருʼந்தே³யம் ।
குந்தா³ப⁴த³ந்தவத³நாநந்தா³யாஸ்து ப்ரகாமமிஹ நமதாம் ॥ 222 ॥

குசபா⁴ரநம்ரகா³த்ரம் நிஜஜநிபரிபூதஜநகவரகோ³த்ரம் ।
ஸுரவைரிகலிதகோபம் கௌ³ரீரூபம் தத³ஸ்து ஹததாபம் ॥ 223 ॥

நிடிலாத்தவஹ்நிநேத்ரம் லோலாலகமேததா³த்³ருʼதம் தேஜ: ।
நிஜகேல்யதீ⁴நஶங்கரமஸ்மாகம் சாக்ஷயம் ஸ்தா²நம் ॥ 224 ॥

தவ மந்த³ஸ்மிதலஹரீவிஶேஷிதருசிர்கி³ரீஶஶஶிஶகல: ।
தவ ரூபம் கி³ரிஶஸ்ய ஸ்வரூபமபி பா⁴தி யோகி³நாம் ஹ்ருʼத³யே ॥ 225 ॥

நீலாரவிந்த³லோசநயுக³ளாமம்பா³மஹம் நௌமி ।
காலாரிசித்தஹரணே யல்லீலா: பாடவம் நீதா: ॥ 226 ॥

ஶஶத⁴ரபூ⁴ஷிதமகுடீ கவிகுலவாக³ப்³ஜஶரதி³யம் தே³வீ ।
ஆர்தத்ராணபராயணவிலோசநா ஹிமவத: புத்ரீ ॥ 227 ॥

ஶ்ருதிபஞ்ஜரகேலிஶுகீ ஶங்கரபரிரம்ப⁴ணோத்ஸுகா மாதா ।
ப³ஹிரப்யந்தயர்மிநாம் சகாஸ்தி லோகாம்பி³கா க்ருʼதத்ராணா ॥ 228 ॥

சிந்திதவஸ்துவிதா⁴த்ரீ ஸந்ததமபி லோகரக்ஷணைகரதா ।
ஸந்தா³நிதநாகிலஸத்ஸந்தாநஸுமப்ரக³ல்ப⁴த⁴ம்மில்லா ॥ 229 ॥

கலிதத்ரிவர்க³பத³வீமபவர்க³த³கல்யஸேவநாமம்பா³ம் ।
கா³ங்க³ஜலைர்நலிநத³லைராரக்³வத⁴பத்ரஜாலகைரர்ச்யாம் ॥ 230 ॥

ஶஶிஶேக²ரஸர்வஸ்வம் பூர்வாசார்யை: புரஸ்க்ருʼதம் தேஜ: ।
மாமகசக்ஷுர்விஷயம் கதா³ நு கைலாஸகலிதசங்க்ரமணம் ॥ 231 ॥

மோஹிதபு⁴வநா தே³வீ ஸா ஹிதகரநித்யசிந்தநா ப⁴ஜதாம் ।
தாடி³தரிபுஜநமாந்யா பீடி³தநிஜப⁴க்தப⁴வப⁴யா ஜயதி ॥ 232 ॥

ப்ரத்யங்க³லஸிதபூ⁴ஷா ஸத்யம் மாதா ஹி ஶரணமஸ்மாகம் ।
க்க்த்யம் யமப⁴யமஸ்யா: ஸ்துத்யம் ஜக³தீஹ வைப⁴வம் மநுஜை: ॥ 233 ॥

அம்ப³ த்வமேவ கமலாஸநாதி³வைப⁴வவிதா⁴த்ரீ ச ।
தாம் த்வாம் ஶரணம் ப்ராப்தா: லோகேঽமுஷ்மிந் கிமாஶாஸ்யம் ॥ 234 ॥

குங்குமருசிலஸிதாங்க³ம் கமலாஸநமாத்தகமலம் ச ।
ஹஸ்தாம்பு³ஜத்⁴ருʼதபுஸ்தகருத்³ராக்ஷாதி³ ச ததா² ரூபம் ॥ 235 ॥

ஜிதமந்மத²வரிவஸ்யாஸக்தம் ரூபம் ச தே மாத: ।
காலாநுகூலகலிதம் பரதத்வவிதா³ம் சகாஸ்தி ஹ்ருʼத³யதடே ॥ 236 ॥

ஹிமவந்நகே³ந்த்³ரகந்யே பூ⁴ஸுரக்ருʼதப³ஹுலபூஜயா த⁴ந்யே ।
மாந்யே ஸுமந:ஸங்கை⁴ஸ்த்வாம் கலயே ஹ்ருʼதி³ ஸதா³ ஹி கடிஶூந்யே ॥ 237 ॥

நிரஸிதநிஷ்கஞ்சநஜநதை³ந்யா கந்யா த⁴ராத⁴ரேஶஸ்ய ।
த்³ருʼக்காந்திவிஜிதஹரிணா ஹரிணாராத்⁴யா ச ஸா ஜயதி ॥ 238 ॥

விநதஜநிதாபவர்கா³ ஸர்கா³தி³கரீ ச ஸா தே³வீ ।
நிஜலீலாஹ்ருʼதப⁴ர்கா³ து³ர்கா³தி³ஶ்ரேயஸாம் ஜநநீ ॥ 239 ॥

கவநக்ருʼதாம் தோஷக்ருʼதே ஜக³த³வநாதி³க்ரியாபேஷு ப⁴வது ।
ஶாங்கரிரூபாய பரம் நம உக்திர்ஜ்யோதிஷேঽஸ்மாகம் ॥ 240 ॥

ப²ணிபதிபூ⁴ஷிததே³ஹா ஹரப⁴ஜநாநந்த³ஸந்தோ³ஹா ।
தத்த்வைர்ஹதஸந்தே³ஹா சகாஸ்து ஹ்ருʼத³யே விதூ⁴தஜநமோஹா ॥ 241 ॥

ஜயதி ஜநநி த்வதீ³யம் ரூபம் ரவிகோடிதுலிதமித³ம் ।
ஏதந்நாநாகாரம் காலே க்ருʼதரக்ஷணம் ச பு⁴வநேட்³யம் ॥ 242 ॥

மத³நாரிகண்ட²ஸுஷமாஸாக்ஷீபூ⁴தஸ்வபா³ஹுயுக³ளா ஸா ।
குங்குமபங்காங்கிததநுரேஷா தே³வீ சகாஸ்தி ப³ஹுரூபா ॥ 243 ॥

காஞ்சீமணிலஸிதகடி: காஞ்சீபுரபூ⁴ஷணம் ச தத்³தா⁴ம ।
யந்மந்மத²ரிபுமாந்யம் நிஜலீலாகலிதப³ஹுரூபம் ॥ 244 ॥

கரபங்கஜத்⁴ருʼதமாலா ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²த்யாதி³ப³ஹுலீலா ।
வீடீவிலஸிதவத³நா விரசிதநதஹர்ம்யவரஸத³நா ॥ 245 ॥

விஸ்ருʼமரதாநுகம்பா தம் பாதகிவர்க³மாத³ராத³ம்பா³ ।
ரக்ஷதி தநுஜிதஶம்பா ஸா ந: ஶரணம் புர: ஸ்பு²ரது ॥ 246 ॥

ஶூலிநி ஸுரஜநபாலிநி காத்யாயநி தே³வி மாம் பாஹி ।
ஸுரலோககுஸுமமாலிநி ஶிவகே²லிநி சண்டி³கே பாஹி ॥ 247 ॥

பா⁴ரதி பை⁴ரவி ஶாங்கரி கபாலிநி நமோঽஸ்து தே நித்யம் ।
ஸ்துத்வைவமம்ப³ வாசா மநஸாராத்⁴யம் நமாமி தே பாத³ம் ॥ 248 ॥

குடிலகசம் லிகுசகுசம் ம்ருʼது³பா³ஹுலதம் ச கங்குமச்சா²யம் ।
விலஸதி ஶஶத⁴ரமௌலே: ஸர்வஸ்வம் ஸுக்ருʼதபரிபாக: ॥ 249 ॥

உந்மூலயதி ஶுபே⁴தரவார்தாமப்யம்ப³ தே நாம ।
ப⁴ஜநாத³பி கீர்தநத: கிம் வா பா⁴க்³யம் த்வதீ³யப⁴க்தாநாம்। ॥ 250 ॥

பரமஶிவபுண்யகோடீ நிஜக³திஜிதஸந்மராலக³திதா⁴டீ ।
க்ருʼதநித்யகாமகோடீ கோடீரோல்லஸிதசந்த்³ரபரிபாடீ ॥ 251 ॥

சந்த்³ராப⁴ரணவதம்ஸா கம்ஸாரிமுகை:² ஸுரைஶ்ச நுதசரிதா ।
க³ஜமுக²ஷண்முக²ஜநநீ ஸாஸ்மாகம் மாநஸே க்ருʼதாஸ்தா²நா ॥ 252 ॥

பரமஶிவதி³வ்யஜாயா மாயாமோஹிதஸுராஸுரா ஜநநீ ।
குங்குமவிலஸிதகாயாபாயாந்மாம் ரக்ஷதீஹ கவிகே³யா ॥ 253 ॥

பூ⁴ஷிதரத்நாப⁴ரணா ஶரணர்தி²ஜநாலிகல்பிதாப⁴ரணா ।
முதி³தநிஜாந்த:கரணா மரணாதி³த்⁴வம்ஸிநீ ஸதா³வரணா ॥ 254 ॥

ஶ்ருதிஸுத³தீஸ்தப³காயிதசரணாம்போ⁴ஜா ச போ⁴ஜாத்³யை: ।
க்ருʼதபரிசரணா விஸ்த்ருʼதகருணாம்பா³ ஶைலராஜவரதநயா ॥ 255 ॥

அத⁴ரே லஸிதாருண்யம் தநௌ து ஹரமாந்யபூர்ணதாருண்யம் ।
லோசநத்⁴ருʼதகாருண்யம் கரே குஸும்பா⁴தி³ஸம்ப்⁴ருʼதாருண்யம் ॥ 256 ॥

தத்தேஜோ லஸதி ஹ்ருʼதி³ ஸ்மராரிஸம்மாந்யப³ஹுலீலம் ।
ஸ்ருʼணிபாஶாங்குஶஹஸ்தம் ப்ரஶஸ்தமஸ்தோத³யாதி³ஹீநம் ச ॥ 257 ॥

கலிதசராசரரக்ஷணமக்ஷீணோத்³தா³மவைப⁴வம் கிமபி ।
நிகி²லாக³மயந்த்ரகலாஸாரம் தல்லஸதி புரபி⁴தா³ மாந்யம் ॥ 258 ॥

ப⁴வசித்தராஜஹம்ஸீ ப⁴வப⁴யமோஹாதி³பே⁴தி³நீ ஶரணம் ।
ஸவரக்ஷணக்ருʼததீ³க்ஷா ஶிவவாமாங்கோ³ல்லஸிதமூர்தி: ॥ 259 ॥

தவ சரணந்யாஸவஶாத் பரிபூதா பூ⁴ரியம் பூ⁴த்யை ।
தே³வேஶமௌலிஸேவ்யா தாம் த்வாமாராத⁴யாமி கி³ரிதநயே ॥ 260 ॥

க்ஷணமிஹ மாதர்தூ³ரே ஸ்யாத்³ யதி³ த்³ருʼஷ்டி: ஶுப⁴ங்கரீ மாந்யா ।
அஷ்டைஶ்வர்யோঽபி ததா³ விநஷ்டஶோபோ⁴ விகல்யஶ்ச ॥ 261 ॥

அத ஏவ ஹி காருண்யால்லோகாம்ப³ த்வம் ஸதா³த்³ருʼதப⁴வாங்கா³ ।
க்ரீட³ஸி ரக்ஷஸி காலே ஜநயஸி மோஹாதி³காநத²வா ॥ 262 ॥

பரமஶிவகேலிரஸிகே ய: கோঽபி ஜநஸ்தவ ஸ்தவம் குர்வந் ।
நிரஸிதநாகேஶபத³ஸ்தவ ஸாரூப்யம் க்ரமாத்³ ப⁴ஜதி ॥ 263 ॥

தவ பாத³பத்³மவிஸ்ருʼமரகாந்திஜ²ரீம் மநஸி கலயம்ஸ்து ।
நிரஸிதநரகாதி³ப⁴யோ விராஜதே நாகிஸத³ஸி ஸுரவந்த்³ய: ॥ 264 ॥

பா³லமராலீக³த்யை ஸுரகி³ரிதா⁴நுஷ்கமஹிதகலகீ³த்யை ।
விரசிதநாநாநீத்யை சேதோ மே ஸ்ப்ருʼஹயதே ப³ஹுலகீர்த்யை ॥ 265 ॥

விதரணகலாப்ரஸக்தௌ சிந்தாமணிகாமதே⁴நுஸுரவ்ருʼக்ஷா: ।
தே தூ³ரே தாம் த்வாமஹமாராத⁴யிதும் க்ருʼதப்ரயத்நோঽஸ்மி ॥ 266 ॥

விநமத³மரேஶஸுத³தீகசஸுமமகரந்த³தா⁴ரயா ஸ்நிக்³த⁴ம் ।
தவ பாத³பத்³மமேதத் கதா³ நு மம மூர்த்⁴நி பூ⁴ஷணம் ஜநநி ॥ 267 ॥

தவ ஹரபுரந்த்⁴ரி மாதஶ்சரணபயோஜம் க்ரமார்சிதம் யேந ।
தேநைந்த்³ரபத³மபி த்³ராக்³ விராஜதே தத் ஸமாக்ராந்தம் ॥ 268 ॥

தவ பத³ஸரோஜபாம்ஸுந்யாஸாத்³த⁴ந்யோத்தமாங்க³லஸிதாஶ்ச ।
கா³யந்தி ச ந்ருʼத்யந்தி ப்ரமோத³க்ருʼதநுதிசயாஶ்ச ராஜந்தே ॥ 269 ॥

யத்ப்ரணயகலஹவார்தாபீ⁴தோ நிரஸிதஸிமேஷுரபி விநயீ ।
மத³நம் தமபி வஸந்தம் மாநயிதும் ஸம்ப்ரவ்ருʼத்தஹ்ருʼத³யோঽபூ⁴த் ॥ 270 ॥

குஸுமைர்கா³ங்கை³ர்வாரிபி⁴ரநுநயவாக்³பி⁴ஶ்ச நம்ரமுக:² ।
ஸா புரஹரபூ⁴ஷா நோ மநஸி விஹரதாம் கிரீடலஸதி³ந்து:³ ॥ 271 ॥

புரஹரபரதந்த்ரம் தத்³ க³ததந்த்³ரம் வஸ்து நிஸ்துலமுபாஸே ।
தேநைவாஹம் த⁴ந்யோ மத்³வம்ஶ்யா நிரஸிதாத்மதாபப⁴ரா: ॥ 272 ॥

முக²ஸுஷமாஜிதபத்³மம் பத்³மஜஹரிவாஸவாதி³பு³த⁴ஸேவ்யம் ।
காவ்யார்த²ஸாரமேதத்³ கௌ³ரீரூப ஹி விஜயதே தேஜ: ॥ 273 ॥

யஸ்யா: பத³ஸரஸிஜயோர்விபு³த⁴கிரீடாவலிர்கௌ³ர்யா: ।
நீராஜநவிதி⁴கலிதா ஸா மே குலதை³வதம் லஸது ॥ 274 ॥

கவிஹ்ருʼத்கைரவிகஸநசந்த்³ரிகயா ஶமிததாபப⁴ரா: ।
மந்த³ஸ்மிதஶ்ரியா கில யஸ்யா: ஸா பா⁴தி ஹிமவத: புத்ரீ ॥ 275 ॥

நிரஸிததம:ப்ரசாரா பூர்வா ஸந்த்⁴யேவ நக³பதேஸ்தநயா ।
த்³விஜஸங்கோ⁴த³யகலநா ஸா மே குலதை³வதம் லஸது ॥ 276 ॥

ரசயாமி நமம்ஸி ப்⁴ருʼஶம் ஶங்கரமண்டி³தநிஜாங்கவல்லர்யை ।
புண்யாத்மநே புராரே: பர்வதகுலராஜதநயாயை ॥ 277 ॥

புரமத²நபா⁴க்³யதா⁴டீ கவிலோகஸமீட்³யஸூக்திரஸதா⁴டீ ।
முக²லஸிதஸாரவீடீ விஹரது ஹ்ருʼதி³ மே க்ருʼபௌக⁴பரிபாடீ ॥ 278 ॥

அம்ப³ தவ கருணயாஹம் ரக்ஷிதஸந்தாநவைப⁴வோ நித்யம் ।
ஏதாத்³ருʼஶீ துமஹதீ கீர்திஸ்தே ஜ்ருʼம்ப⁴தே ப்ரதிதி³ஶம் ஹி ॥ 279 ॥

மத³நபரிபந்தி²மஹிஷீ மம மாநஸகல்பிதாஸநா ஜயதி ।
ஶ்ருதிமௌலிவிஹிதசரணா யோகி³ஹ்ருʼத³ம்போ⁴ஜலாலிதாபி முஹு: ॥ 280 ॥

பஶுபதிபுரந்த்⁴ரி மாதஸ்தவ பாத³யுக³ம் ப்ரணம்ய ஜந்துரிஹ ।
விது⁴தயமதூ³தபீ⁴திஸ்த்ரிதி³ஶைரபி மாந்யதே கலிதஸேவ: ॥ 281 ॥

ஸுரஸுத³தீலோலாலகமகரந்த³ரஸவாஸிதம் தவ பதா³ப்³ஜம் ।
மம மாநஸே து பு²ல்லம் ப⁴வது ஹி காலே வயம் து த⁴ந்யா: ஸ்ம: ॥ 282 ॥

தவ நாம யஸ்ய வக்த்ரே பா²லே ச பதா³ப்³ஜகுங்குமச்சா²யா ।
ஸ ப⁴வதி மாந்யஸ்த்ரித³ஶைரபி து⁴தஸமஸ்தது³ரிதஜால: ஸந் ॥ 283 ॥

ஆஸ்தாம் ஹி மே புரஸ்தாத் புரஜயிந: புண்யபரிமலோல்லாஸி ।
ஜநநீரூபம் ஸந்ததமாஶ்ரிதரக்ஷைகக்ல்ருʼப்ததீ³க்ஷம் தத் ॥ 284 ॥

ஹரிணாங்கமௌலித³யிதே யதி³ தே த்³ருʼஷ்டிஸ்ததா³த³ராத் கவிதா ।
ஆலிங்க்³ய மோத³தி சிரம் தேந ஹி ஸர்வஜ்ஞதா லோகே ॥ 285 ॥

ட³ம்பா⁴தி³து³ர்கு³ணௌகோ⁴ தா⁴வதி தூ³ரே த்வதீ³யபத³ப⁴க்தம் ।
த்யக்த்வா யதி³ தே த்³ருʼஷ்டிஸ்தேந ஹி ஸர்வா: ஶ்ரிய: காலே ॥ 286 ॥

தவ மாதர்முநிமாந்யம் பத³மாராத்⁴ய ப்ரஸூநௌகை:⁴ ।
லப⁴தே ஸஹஸ்ரநயநாந்யத²வாஷ்டௌ புண்யஸம்வ்ருʼத: புருஷ: ॥ 287 ॥

நிர்தூ⁴ததம:கந்தே³ முகுந்த³பத்³மாஸநாதி³ஸேவ்யபதே³ ।
ப⁴க்திர்மம ஹி ஸதா³ ஸ்யாத் தேநாஹம் த⁴ந்யசரிதோঽஸ்மி ॥ 288 ॥

நூபுரமநிக³ணரஞ்ஜிதபாதா³ப்³ஜம் மாதரம்பி³கே ஹ்ருʼத³யே ।
மம லஸது தவ கடாக்ஷாந்நாத: பரமர்த²நீயம் ஹி ॥ 289 ॥

முக்தாமணிபூ⁴ஷிதயா கோகிலஶுகமாந்யவாக்³விபூ⁴ஷிதயா ।
ஹிமகி³ரிஸுதயாஹம் கில ஸநாயகோ தூ⁴தபாபாதி:³ ॥ 290 ॥

நிர்தூ⁴ததமஸி ரூபம் தவ மாதர்மாமகே ஹ்ருʼத³யே ।
ஸ்பு²ரதி தவைவ ஹி த³யயா ந மாமகை: கர்மபி⁴ஶ்ச வ்ரதகு³ம்பை:⁴ ॥ 291 ॥

நிக³மாந்தவேத்³யவைப⁴வமேதத் தே ரூபமம்பி³கே மாத: ।
ஸ்பு²ரதி மம நயநயோரிஹ தத்ர து ஹேதுஸ்த்வதீ³யகருணா ஹி ॥ 292 ॥

த்ரிணயநஸாம்ராஜ்யமித³ம் தவ ரூபம் நிகி²லதே³வதோபாஸ்யம் ।
நநு மாத: ஸ்பு²ரது ஸதா³ நாத: பரமர்த²நீயம் ஹி ॥ 293 ॥

ஹரிணாங்கமௌல்யதீ⁴நா காபிபரா ஶக்திரம்பி³கா க்ஷேத்ரே ।
மௌலௌ ச நித்யவசஸாம் மம சித்தே ப⁴ஜது நித்யலீலாதி³ம் ॥ 294 ॥

பரிஸரநதவிபு³தா⁴லீகிரீடமணிகாந்திவல்லரீவிஸரை: ।
க்ருʼதநீராஜநவிதி⁴ தே மம து ஶிரோபூ⁴ஷணம் பத³ஸரோஜம் ॥ 295 ॥

பா⁴கீ³ரதீ²வ வாணீ தவ நுதிரூபா விராஜதே பரமா ।
இஹ மாதர்யத்³ப⁴ஜநம் ஸர்வேஷாம் ஸர்வஸம்பதா³ம் ஹேது: ॥ 296 ॥

நக³பதிதநயே மாத: ஶாங்கரி மாஹேஸ்வரீதி நாமாநி ।
நித்யம் ஜபந்நஹம் து த்வதீ³யதா³ஸோঽஸ்மி முக்தயே ஸித்³த:⁴ ॥ 297 ॥

நிகி²லசராசரரக்ஷாம் விதந்வதீ ஶாங்கரீ த³யயா ।
மம குலதை³வதமேஷா ஜயதி ஸதா³ராத்⁴யமாந்யபத³கமலா ॥ 298 ॥

ஸர்வஜநை: ஸம்ஸேவ்யே ஸந்ததமபி வாஞ்சி²தப்ரதே³ தே³வி ।
அம்ப³ த்வமேவ ஶரணம் தேநாஹம் ப்ராப்தஸர்வகார்யார்த:² ॥ 299 ॥

ஶாங்கரி கத²ம் நு வர்ண்யஸ்தவ மஹிமா வேத³மௌலிக³ணவேத்³ய: ।
இதி நிஶ்சித்ய பதா³ப்³ஜம் தவ வந்தே³ மோக்ஷகாமோঽஹம் ॥ 300 ॥

த்வாமம்ப³ பா³லிஶோঽஹம் த்வசமத்காரைர்கி³ராம் கு³ம்பை:⁴ ।
அயதா²யத²க்ரமம் ஹி ஸ்துவந்நபி ப்ராப்தஜந்மஸாப²ல்ய: ॥ 301 ॥

இதி அம்பி³காத்ரிஶதீ ஸமாப்தா

Also Read 300 Names of Ambika Trishati:

Ambika Trishati Lyrics in Hindi | 300 Names of Goddess Ambika in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ambika Trishati Lyrics in Tamil | 300 Names of Goddess Ambika | Ambika Stotrams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top