Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Ambika Trishati Lyrics in Telugu | 300 Names of Goddess Ambika | Ambika Stotrams

Ambika Trishati Lyrics in Telugu:

॥ అమ్బికాత్రిశతీ ॥

గఙ్గాధరమఖివిరచితా ।
పరమాభరణం శంభోః పర్వతనాథస్య పుణ్యపరిపాకః ।
నిజలోచనవీక్షణతో రక్షితలోకత్రయం చ తద్రత్నమ్ ॥ ౧ ॥

నిగమాన్తపరమవిద్యా దద్యాదద్య ప్రమోదమిహ నమతామ్ ।
నిఖిలచరాచరచిన్మయరూపం రక్షాకరం చ లోకానామ్ ॥ ౨ ॥

ఆదృతశివవామాన్తామార్యామార్యాభిమాన్యమహిమానమ్ ।
ఆగమమౌలివతంసాం వన్దే చిద్రూపకన్దలాం జననీమ్ ॥ ౩ ॥

పరమశివభాగధేయం సురమునిమనుజాదిభిః సదా ధ్యేయమ్ ।
యన్నామ కర్ణపేయం పాతు సదా వేదమౌలికామేయమ్ ॥ ౪ ॥

జయతి తవామ్బ కటాక్షే కో వా సేవేత కల్పభూమిరుహమ్ ।
కామాదిహానిదోఽసౌ నమతాం సంపత్ప్రదానకృతదీక్షః ॥ ౫ ॥

భువనజననీ పురారేః మహిషీ భూషాయితామృతమయూఖా ।
కలికలుషితజనమేనం పాతు సుధాకారమఞ్జులాపాఙ్గైః ॥ ౬ ॥

నిఖిలనిగమాన్తవేద్యా విద్యా పరమా పురారిసర్వస్వమ్ ।
యమపాశభీతమేనం రక్షతు జనమేనమద్రిపతికన్యా ॥ ౭ ॥

ధుతపదనతజనపాపా పరచిద్రూపాప్రేమయనిజరూపా ।
శశిమౌలిభాగధేయం జయతి నగేశానకన్యకా మాన్యా ॥ ౮ ॥

తవ భూధరేన్ద్రతనయే పాదాబ్జం నిగమదీర్ఘికాఫుల్లమ్ ।
ఉత్తంసయన్తి పురుషా ధన్యాః కేచిత్ త ఏవ సురమాన్యాః ॥ ౯ ॥

శతమఖనీలమణీనాం ప్రభయాచ్ఛురితా తవాక్షియుగలశ్రీః ।
తారకవిభేదివాహం నృత్తోన్ముఖమాతనోతి శరది పథి ॥ ౧౦ ॥

కువలయసంపత్ప్రదమిహ విలోచనం మాతరచలతనయే తే ।
మమ మానసం తు చన్ద్రం కలయతి తాపప్రశాన్తిదం సమయే ॥ ౧౧ ॥

నిజగతిజితకాదమ్బామమ్బామమ్భోజలోచనాం వన్దే ।
సంభావయతి మహేశో యాం కిల కాలేషు హృద్యనవ్యరసైః ॥ ౧౨ ॥

లలితగుణరత్నభూషాపేటీ శుకమాన్యనైజవాగ్ధాటీ ।
ఆశ్రితకదమ్బవాటీ జయతి పరానన్దజాతపరిపాటీ ॥ ౧౩ ॥

కుసుమశరవైరికాన్తా కాన్తాలకభారలలితాఫాలాన్తా ।
నిఖిలనిగమాన్తసారా సా రజతి శంభుభాగ్యధారా హి ॥ ౧౪ ॥

కరకమలకలితచాపే పరమానన్దైకకన్దలే శంభోః ।
కనకమణిలలితకణ్ఠే త్వామేవాహం భజామి పరవృత్త్యై ॥ ౧౫ ॥

చిన్తితఫలదే పుంసాం ప్రబలతరామోదకన్దలే శంభోః ।
పుణ్యానాం పరిపాకం త్వత్పదపద్మం ప్రఫుల్లమిహ చిత్తే ॥ ౧౬ ॥

నిజమౌలిలసనశశికరవిలాసిధమ్మిల్లకువలయామోదైః ।
తతమధుకరగీతీనాం దమ్భాదమ్బ త్వదీయవాగ్రక్షా ॥ ౧౭ ॥

లలితకుటిలాలకాన్తా కాన్తా శంభోరమేయవిభవాన్తా ।
సంపదమిహ నస్తనుతే కులభూధరనాథభాగ్యపరిణామః ॥ ౧౮ ॥

జనతాచిరతరవిరచితసుచరితపరిపాకరూపమమరేడ్యమ్ ।
కుసుమశరవైరిభాగ్యం లసతు కలిక్షోభహానయే మనసి ॥ ౧౯ ॥

వినతాలివిభవదా తే కటాక్షధారా విభాతి లోకామ్బ ।
కుసుమశరశాస్త్రసిద్ధిప్రదా గిరీశస్య యోగిహృద్దీపా ॥ ౨౦ ॥

నిత్యకుమారీ కాలే కాపి పయోజాసనాదినుతితుష్టా ।
శితికణ్ఠభాగ్యరక్షాసూత్రం తనుతే స్వవైభవైర్హృద్యైః ॥ ౨౧ ॥

నిఖిలనిగమాన్తసారం యావద్రూపం మదమ్బ పశ్యామి ।
సా తు నియమితదూతగణో దూరే యాత్యమితకోపకోపకోఽపి యమః ॥ ౨౨ ॥

శివవామభాగభూషా కాచిద్ యోషా నతాలికృతభాషా ।
తాటఙ్కరత్నభూషారుచిభరకాషాయితాత్మముఖవేషా ॥ ౨౩ ॥

వాణీశవినుతమహిమా పరమా చ కలా సతాం సమారాధ్యా ।
హిమభూధరవరకన్యా కృతభూసురసౌఖ్యసంపదారాన్మే ॥ ౨౪ ॥

శిథిలితభవభీతితతిం భూధరకన్యామహం సదోపాస్యామ్ ।
ఆనన్దాద్వైతకలాం భజే కలిక్షోభహానయే నిభృతమ్ ॥ ౨౫ ॥

నవరత్నఖచితభూషాతతిభానీరాజితాఖిలాఙ్గీం తామ్ ।
కామపి కలాముపాసే సతతానన్దైకకన్దలీం జననీం ॥ ౨౬ ॥

మమ హృదయకేలిభవనే విలసతి తద్రూపమిష్టదం పుంసామ్ ।
యదిహాదరేణ శంభుర్లోకత్రయరక్షణాయ చకమే చ ॥ ౨౭ ॥

గఙ్గాధరవరభూషా భఙ్గాయాస్మాకమఖిలదురితానామ్ ।
శృఙ్గారసారవేషా తుఙ్గానన్దప్రదాస్తు జగదమ్బా ॥ ౨౮ ॥

తేన వయం పరతన్త్రాః యచ్ఛశిశేఖరమనశ్వరైశ్వర్యమ్ ।
శంభోరిహ లోకానాం చిన్తామణిరాదిమః సులభ్యశ్చ ॥ ౨౯ ॥

నయనాఞ్జనకలికేయం శంభోరమ్భోజలోచనా చపలా ।
శ్రుతిసుదతీసూత్రకలా మమ హృది భవనే వికాసముపయాతి ॥ ౩౦ ॥

కుచకుమ్భాఙ్కితశంభుం కరపద్మాదృతపయోజమణిమాలామ్ ।
నతజనభరణాసక్తామమ్బామమ్భోజలోచనాం నౌమి ॥ ౩౧ ॥

బాలమరాలీలీలాం బాలాం బలివైరివాసవాదినుతామ్ ।
జగదమ్బామాలమ్బాం నిబిడనితమ్బాం హితార్థమవలమ్బే ॥ ౩౨ ॥

ధ్యానైర్వేద్యం తత్త్వం మీనధ్వజవైరిమహితభాగ్యం తత్ ।
భూధరకన్యారూపం విహరతి మమ మానసే హతతమస్కే ॥ ౩౩ ॥

మునిజనమాన్యచరిత్రా నానాదేశేషు లసితబహుపీఠా ।
సర్వస్వసంప్రదాయః శంభోరమ్బా మమాఞ్జలిప్రీతా ॥ ౩౪ ॥

వాచామగోచరం తత్ పురాతనీనామపీహ నతసులభమ్ ।
గిరిజారూపం తేజో భాతు గిరీశార్ధమాదరాదక్ష్ణోః ॥ ౩౫ ॥

మన్దస్మితేన మధురా మధురాపీఠస్థితా చ హరభాగ్యమ్ ।
శీతలనయనాసారైః సిఞ్చతి మామఞ్జసా జగన్మాతా ॥ ౩౬ ॥

భాతి పురన్ధ్రీ శంభోరిహ పురతోఽస్మాకమాత్తసుమబాణా ।
సుమబాణవైరిచిత్తాకర్షణకులికా చ చిన్మయీ పరమా ॥ ౩౭ ॥

లోచనపాతే శీతా పాతా పాదామ్బుజాత్తచిత్తానామ్ ।
శ్వేతా చ మన్దహసితే శ్వేతారణ్యస్థిరప్రదీపకలా ॥ ౩౮ ॥

పురమథనమహిషి చిత్తే కురు పదవిన్యాసమాత్తకుతుకా త్వమ్ ।
తేనైవాహం ధన్యః కురవై పురవైరిపాదపూజాం చ ॥ ౩౯ ॥

శతమఖముఖసురవన్ద్యే కాన్తాశ్లేషేణ పులకితాఙ్గి త్వామ్ ।
మనసా స్మరామి దయసే తేనైవాహం కలౌ యుగే ధన్యః ॥ ౪౦ ॥

పురమథనస్యాపి వపుః పునతీమమ్బాం నిజాక్రమణశక్త్యా ।
చిరపుణ్యదర్శనీయాం స్మరామి మనసా పరాం సుతామద్రేః ॥ ౪౧ ॥

కుఙ్కుమకణలసితాఙ్గీం కువలయదృశమబ్జలోచనాం వన్దే ।
లోచనజితసారఙ్గీం భవమహిషీమర్ధచన్ద్రశేఖరిణీమ్ ॥ ౪౨ ॥

నానాలీలాఖేలాం హరరతిలోలాం హితైకపరిశీలామ్ ।
వన్దే బాలాం భూమిధరపతికన్యాం సురేశబహుమాన్యామ్ ॥ ౪౩ ॥

సరసిజమృదులపదాబ్జం పదాబ్జవిన్యాసధన్యభూభాగమ్ ।
మనసి నయనే చ వాచి స్ఫురతు మహేశానమాన్యసామ్రాజ్యమ్ ॥ ౪౪ ।
శంభోః కుటుమ్బినీ సా మధుకరమాలాలసత్స్వధమ్మిల్లా ।
సౌభాగ్యదా సదా మే లసతు కృపాపూరలాలితాపాఙ్గా ॥ ౪౫ ॥

ఊరీకృతపురమథనా దూరీకృతదుష్టరాక్షసాదిగణా ।
నారీ పరమా సైషా భేరీభాస్వత్కరోరుహా భాతి ॥ ౪౬ ॥

నిఖిలోపనిషద్విద్యాసారం సంసారబన్ధమోహహరమ్ ।
హరమాన్యం తత్ తేజో భాతి సురేశాదిరక్షణోపాయమ్ ॥ ౪౭ ॥

శంభోరుత్సవధారా నవనవహారా సమాశ్రితాధారా ।
సంవిద్రూపారూపా కోపార్దితదుర్జనా చ సా జయతి ॥ ౪౮ ॥

పుణ్యసముదాయసరణిం పురహూతముఖైరభిష్టుతామమ్బామ్ ।
భజ మానస భో నిత్యం నిత్యానన్దాద్వయాత్మికాం దేవీమ్ ॥ ౪౯ ॥

జీవితసర్వస్వమిదం శంభోరమ్భోజలోచనం రత్నమ్ ।
యచ్చిన్తనేన ధన్యా వైమానికవన్యకలితవిశ్రామాః ॥ ౫౦ ॥

అన్తస్తమోనిహన్త్రీ సంధ్యాపూర్వా విభాతి గిరితనయా ।
ఉదయే యస్యా విదుషాం విలసన్తి కరామ్బుజాని నక్తమపి ॥ ౫౧ ॥

కులగిరినాథనూజే లోకామ్బ త్వత్పదామ్బుజం జన్తుః ।
భక్త్యా స్మరతి హృది స్వే తత్పదయుగలం వహన్తి శిరసాన్యే ॥ ౫౨ ॥

మహిషాసురమర్దని తే భీమం రూపం తదస్తు రిపునేత్రే ।
సాదరకటాక్షాపాతం పురతో మమ భాతు సౌమ్యరూపం తే ॥ ౫౩ ॥

ఆదృతశుకాదివాణీ వాణీశసురేశహరిముఖైః స్తుత్యా ।
సుమలసితమృదులవేణీ విలసతి కైలాసపీఠికామధ్యే ॥ ౫౪ ॥

దయమానమానసం తత్ స్మయమానముఖం నిరీక్ష్య తత్తేజః ।
నియమాదివిధుతపాపా వయమానన్దాశ్రుఝరపరీతాఙ్గాః ॥ ౫౫ ॥

లలితగతిం సురవినుతిం లసితమతిం కించ యతిమనోజుష్టామ్ ।
తవ మూర్తిమమ్బ పార్వతి కదా ను పశ్యన్ నయామి కలికాలమ్ ॥ ౫౬ ॥

కురుతే మనసి మదీయే విహారలీలాం నగేన్ద్రవరకన్యా ।
తావద్ విలసతి చిన్మయతత్త్వం తత్త్వార్థిభిః సమారాధ్యమ్ ॥ ౫౭ ॥

శంకరమిశ్రితదేహం శ్రుతిసుదతీమౌలిభూషణం తేజః ।
ముఖజితచన్ద్రం తన్మే ప్రసీదతు క్షిప్రనమ్రపాపహరమ్ ॥ ౫౮ ॥

విధుమౌలివిభ్రమశ్రీర్విద్రుమరుచిసోదరాత్మతనుకాన్తిః ।
సిఞ్చత్యమృతమిహాక్ష్ణోశ్చిరపుణ్యవశాదిహాసేవ్యమ్ ॥ ౫౯ ॥

పరకైవల్యానన్దప్రాప్తిస్తేషాం ధ్రువం హి తనుభజామ్ ।
యేషాం చిత్తే విత్తాధిపముఖసేవ్యా విహారభాగ్ గౌరీ ॥ ౬౦ ॥

గౌరి తవ పాదపద్మం శశధరకలయాఙ్కితాత్మమౌలితలే ।
మమ చాన్తిమప్రయాణే విలసతు నేత్రే స్మృతౌ చ హృది వాచి ॥ ౬౧ ॥

శంకరసుకృతసమూహా కింకరదేవాదిరఙ్కవీణా చ ।
శఙ్కాదిమోహహన్త్రీ లసతు మమాక్ష్ణోః శశాఙ్కమౌలితలా ॥ ౬౨ ॥

కుచకుమ్భాశ్లేషవశాదాహృతహరచిత్తవృత్తిరమరాణామ్ ।
మనుజానామపి నిత్యం దైవతమేషా చకాస్తి గిరికన్యా ॥ ౬౩ ॥

పరితుష్టా హరభజనే నిజగలకలగీతివిజితపరపుష్టా ।
సూచితసురరిపుకష్టా పరమకలత్రం హరస్య తజ్జయతి ॥ ౬౪ ॥

సతతాలోలితదయయా దృశామ్బ మాం పశ్య సరసిజాతరుచా ।
పరమశివే నిర్వృత్తిమహమవాప్య తేనైవ తావకో భక్తః ॥ ౬౫ ॥

సరసకవితా చ సంపచ్చాక్షోభ్యం మణ్డలాధిపత్యం చ ।
నను జాయతే నృణాం కిల తవ వీక్షావైభవేన భవకాన్తే ॥ ౬౬ ॥

త్వన్మౌలిచన్ద్రవిసృమరకరధారాభిః కృతాభిషేకా త్వమ్ ।
ద్విగుణితదయార్ద్రహృదయా పరిపుష్యసి మఙ్గలాని భక్తానామ్ ॥ ౬౭ ॥

గౌరి నగాధిపతనయే శశిశేఖరదివ్యమహిషి మాం పాహి ।
ఇతి కిల కలితాఞ్జలయః సేవన్తే సురనరాదయో నిత్యమ్ ॥ ౬౮ ॥

పరమేశ్వరదయితే త్వత్పదపద్మయుగార్చనారతాః సన్తః ।
కలయన్తి గాఙ్గసలిలం పుష్పాణ్యపి భక్తిభారసంపన్నాః ॥ ౬౯ ॥

శృఙ్గారాగమసారా తవ లీలా జయతి చేతసి భవస్య ।
అత ఏవ స్వాఙ్గే త్వామారోపయదాశు విజితకామోఽపి ॥ ౭౦ ॥

నను మాతరమ్బ మన్దస్మితలీలాదికముదీక్ష్య శశిమౌలిః ।
విరహాసహిష్ణురనిశం వహతి త్వాం నైజవపుషి సానన్దమ్ ॥ ౭౧ ॥

తవ శంకరి భూషోరగలసదురుమణిదమ్భతః శివః కాలే ।
నీరాజనమాతనుతే భక్తహితార్థీ సుమఙ్గలావాప్త్యై ॥ ౭౨ ॥

తవ పాదభక్తిరమ్బ క్షితిధరతనయే తనోతి కవిసూక్తిమ్ ।
అమరశ్రియమథ సహసా ధరాధిపత్యాదికం నృణామ్ ॥ ౭౩ ॥

ఆలోకనేన మాతస్తవ మనుజానాం హృది స్థితం చ తమః ।
గలతి హఠాత్ పాపాలిః సహసామరలోకసంపదాభాతి ॥ ౭౪ ॥

యః సూక్తిమాలికాభిస్తవ పాదయుగం సమర్చయతి జన్తుః ।
తత్పదయుగ్మం తు సురాః కల్పమహీరుహసుమైశ్చ గాఙ్గజలైః ॥ ౭౫ ॥

పార్వతి తవ ముఖకమలాలోకనతో గలితసంశయాః సన్తః ।
కైవల్యరూపకన్దలమాసాద్య విధానతో జనా భాన్తి ॥ ౭౬ ॥

నన్వద్రిసుతే మన్దస్మితకాన్తిమిషాత్ త్వదీయకీర్తిఝరీ ।
దిక్సౌధాఞ్చలభాగే విలసతి నతరక్షణోత్థితా జగతి ॥ ౭౭ ॥

కరణవిహీనాన్ మూఢాన్ నరాన్ సురాన్ పాసి యోగినోఽపి తథా ।
లోకామ్బ భావనాద్యైః కాలే కాలే నగేన్ద్రతనయే త్వమ్ ॥ ౭౮ ॥

నగరాజవంశసంపద్ దివ్యా కాచిద్ విభాతి హరమాన్యా ।
గణపతిమయూరవాహౌ యత్తనయౌ లోకసంపదే జయతః ॥ ౭౯ ॥

ప్రతిదినకలితామేనామఞ్జలికలికామగాధిపతనూజే ।
అఙ్గీకురుష్వ దయయా తేనైవ వయం కృతార్థాః స్మః ॥ ౮౦ ॥

కల్యాణకేలిభాజనమిహ శర్వస్యాప్రేమయతుష్టికలా ।
చన్ద్రకలావిలసితనిజమౌలితలా భాతు మానసే కాపి ॥ ౮౧ ॥

వినతజనబన్ధహారిణి కల్యాణి పురారిసుకృతపరిపాకే ।
బధ్నీమో వయమఞ్జలిమనుదినమమితాత్మచిత్సుఖావాప్త్యై ॥ ౮౨ ॥

కందర్పాగమసారా లసదురుహారా చ మఙ్గలాకారా ।
తారాధిపవాసలసన్మౌలితలా భాతు మానసే దేవీ ॥ ౮౩ ॥

నతహంసావలిరేషా గతిజితహంసావలీ చ గిరితనయా ।
శిశిరీకరోతి లోచనమాలామాలాపవిజితశుకవాణీ ॥ ౮౪ ॥

శుకవాణీసదృశీయం మమ వాణీ హరకుటుమ్బినీనికటమ్ ।
న ఖలు కరోతి ప్రాప్తా ముదమస్యా మధురమన్దహాసజుషః ॥ ౮౫ ॥

శశిశకలకలితమౌలిస్త్రిలోచనా కుఙ్కుమచ్ఛాయా ।
పాతి జననీ జనానాం కింనరయక్షాదిగేయమాహాత్మ్యా ॥ ౮౬ ॥

నిజతనుతేజఃప్రసరౌరిన్దుకలోత్తంసలసితమౌలితలా ।
పూరయతి లోకమాతా త్రిభువనమిదమాత్తకౌతుకా పీఠే ॥ ౮౭ ॥

తవ మాతరఙ్ఘ్రిసరసిజభక్తివిశేషాత్తవైభవా హి నరాః ।
వైమానికపదవీష్వప్యాశారహితా విశన్తి తే ధామ ॥ ౮౮ ॥

తవ హారమణిప్రభయా పార్శ్వస్థితశంభుచన్ద్రమౌలికలా ।
సంప్రాప్తపూర్ణమణ్డలశోభా సతతం విరాజతే మాతః ॥ ౮౯ ॥

అర్ధాఙ్గశంభుభూషణఫణామణిప్రచురకాన్తివీచీభిః ।
తవ హస్తహరిణపోతః శశ్వద్ ధావతి నవీనతృణబుద్ధ్యా ॥ ౯౦ ॥

నాథకలానుగుణం తే రూపం జగదమ్బ సర్వబుధవన్ద్యమ్ ।
పర్వతరాజసుతే నః శ్రేయఃశ్రేణ్యై తదస్తు కలితదయమ్ ॥ ౯౧ ॥

కైరాతో వేషో వా భిక్షాటనరూపమన్యదపి శంభోః ।
సర్వం తత్ త్వత్కలయా లసితం భాత్యత్ర భూధరేన్ద్రసుతే ॥ ౯౨ ॥

త్రిపురవిజయశ్చ మాతస్త్వత్కోపాదరిషు చన్ద్రమౌలేస్తు ।
ఆసీత్ సులభకలః కిల తే కీర్తిః కీర్తితా దిశాం వలయే ॥ ౯౩ ॥

తవ పాదామ్బుజసేవాదరేణ మాతస్తవ స్తుత్యామ్ ।
యైః కలితా మతిరేషాం చరణౌ పూజ్యౌ హి నాకినాం వృన్దైః ॥ ౯౪ ॥

తవ పాదభక్తిభూమ్నా పాణ్డిత్యం సర్వసంమాన్యమ్ ।
కీర్తిం చ సుఖం లభతే భక్తస్తే మాతరచలసుతే ॥ ౯౫ ॥

పరిఫుల్లకమలసుషమాసంమాన్యైస్తే కటాక్షైర్యః ।
భాత్యఙ్కితో ధరణ్యాం స తు ధనదో వా మహేన్ద్రో వా ॥ ౯౬ ॥

కమలాక్షముఖైర్దేవైః ఫక్కృతగీర్భిస్తవ స్తుతౌ మాతః ।
కథమమ్బ మానుషోఽహం స్తోతుం త్వాం శక్నుయాం మన్దః ॥ ౯౭ ॥

తవ పాదపద్మభక్తిర్ధరణిధరేన్ద్రస్య కన్యకే కాలే ।
వాచాలీకురుతే మాం మన్దమపి స్తోతుమాదరాజ్జనని ॥ ౯౮ ॥

జనని వినా పుణ్యానాం ఖణ్డం త్వామీక్షితుం నయనైః ।
శక్తా నైవ హి మనుజాస్తే రూపం తత్ పరం జయతి ॥ ౯౯ ॥

నాకినగరామ్బుజాక్షీనిటిలసుమామోదవాసితం మాతః ।
తవ చరణపఙ్కజం మే కృన్తతి మోహాదికం హృదయే ॥ ౧౦౦ ॥

పరమేశ్వరస్య దయితాపాదపయోజాతపాంసవో ధన్యాః ।
కృతపుణ్యానాం మూర్తిషు భాసన్తే సర్వశుద్ధయే హ్యేతే ॥ ౧౦౧ ॥

తవ పాదజలజరేణుస్పర్శనసంజాతవైభవా మనుజాః ।
ధిక్కృతనాకేశపదాస్తవ సారూప్యాదిసంపదుల్లసితాః ॥ ౧౦౨ ॥

జనని తవాలకరత్నప్రభాప్రరోహైర్గిరీశశిరసి కలా ।
చాన్ద్రమసీ సా భజతే జపాప్రభాలేపనం రమ్యమ్ ॥ ౧౦౩ ॥

కాఞ్చ్యాం వా కైలాసే మేరౌ వా భక్తమానసామ్భోజే ।
పరమశివవామభాగే రాజతి కాలేఽమ్బికా ఖ్యాతా ॥ ౧౦౪ ॥

ధ్యానపరీవాహాఙ్కురకలితం తే కుసుమకోమలం హి వపుః ।
యోగిహృదయామ్బుజాన్తర్జనని విభాతి స్ఫుటాకారమ్ ॥ ౧౦౫ ॥

యేషామఞ్జలికలికాలసితం కరయుగమిదం కాలే ।
న ప్రేరయతి కృతాన్తో నిజదూతాన్ తేషు తే పరం గురవః ॥ ౧౦౬ ॥

కారుణ్యాకులితహృదా తయామ్బయా భక్తపాపాలిః ।
న హి గణ్యతే గిరీశోఽప్యస్మిన్ సతతం కృతప్రసాదశ్చ ॥ ౧౦౭ ॥

జగతః పితరావేతౌ రక్షాహేతోర్నిజాఙ్ఘ్రిభక్తానామ్ ।
రాజత ఇహ బహురూపౌ జనదృక్దృశ్యౌ చ దేవవన్ద్యౌ చ ॥ ౧౦౮ ॥

సా భగవతీ పురస్తాదాస్తాం నః శాంకరీ జననీ ।
యద్వీక్షాలవహీనాః పీడ్యన్తే తప్తగాత్రాశ్చ ॥ ౧౦౯ ॥

జాతపరాక్రమకలికా దిశి దిశి కింనరసుగీతనిజయశసః ।
ధన్యా భాన్తి హి మనుజా యద్వీక్షాలవవిశేషతః కాలే ॥ ౧౧౦ ॥

వాచాం సనాతనీనాం విశ్రాన్తిస్థానకం హి యత్ స్థానమ్ ।
కరుణాపాలితలోకత్రితయం తద్ భాతి సుకృతిహృదయతటే ॥ ౧౧౧ ॥

శ్రుతిమౌలిభూషణం తే పదారవిన్దం జనః కాలే ।
భక్త్యా ప్రణమ్య బహుజననగరే సింహాసనే లసతి ॥ ౧౧౨ ॥

శ్యామా చన్ద్రకలోజ్జ్వలమౌలిరియం శాంకరీ కాలే ।
ధ్యానజపాదౌ పుణ్యాత్మనాం హృది ప్రస్ఫురత్యమలే ॥ ౧౧౩ ॥

త్రిభువనరక్షాహేతోరఙ్గీకృతగిరిశదేహయష్టిరియమ్ ।
రాజతి రాజతపీఠే త్రిభువనసున్దరరుచాత్తబహుకోణే ॥ ౧౧౪ ॥

నిశ్చలదీపకలా సా రక్షితమరుదౌష్ణ్యహీననిజరూపా ।
శూలిస్నేహోల్లసితా జనహృత్తమసాం నిహన్త్రీ చ ॥ ౧౧౫ ॥

నిగమాన్తమధ్యవీథీమహామణిః సర్వమూల్యా చ ।
భక్తిక్రయా చ కాలే కేయూరమణిశ్చ శూలినో జయతి ॥ ౧౧౬ ॥

కల్యాణసంతతేర్యా కలితా జన్మస్థలీతి విబుధేశైః ।
నః కల్యాణాయ స్యాత్ సా గౌరీ మేదురా దయయా ॥ ౧౧౭ ॥

తవ కేశకాన్తివిసరై రాహోః శఙ్కా శిరఃస్థేన్దోః ।
గ్రసనాదిదైన్యహారిప్రభావమాలోచ్య తే సౌమ్యః ॥ ౧౧౮ ॥

మన్దస్మితరుచిభరితే పురఃస్థలే తేఽర్చనాహేతోః ।
న్యస్తాని హి పుష్పాణి భ్రమరాక్షేపాత్ స్ఫుటం భాన్తి ॥ ౧౧౯ ॥

క్షీరసహోదరమన్దస్మితరుచినిరసితనతాలిహృత్తిమిరా ।
సా జయతి శాంకరీ కిల శంకరసంస్తూయమానవిభవా చ ॥ ౧౨౦ ॥

మన్దానామపి మఞ్జులకవిత్వరసదాయినీ జననీ ।
కాపి కరుణామయీ సా లసతు పురస్తాత్ సదాస్మాకమ్ ॥ ౧౨౧ ॥

తాపహరసవివర్షణకృతకుతుకా కాపి నీలనలినరుచిః ।
కాదమ్బినీ పురస్తాదాస్తాం నః సంతతం జననీ ॥ ౧౨౨ ॥

కరుణాకటాక్షలహరీ కామాయాస్తు ప్రకామకృతరక్షా ।
గౌర్యా గిరిపతిమాన్యా సత్సుఖదానే భృశం ఖ్యాతా ॥ ౧౨౩ ॥

ఐక్యమనీయత నితరాం యదాదరేణేన్దుమౌలినా పూర్వమ్ ।
తత్ తేజో హృది లసతు స్థిరే చ నిష్కల్మషేఽస్మాకమ్ ॥ ౧౨౪ ॥

యత్పదరేఖా మాన్యా లేఖాదీనాం శుభోదయే నిభృతమ్ ।
సా లోచనే పురస్తాదాస్తాం నః శశికలోల్లసన్మౌలిః ॥ ౧౨౫ ॥

యస్యావిర్భావవశాన్మాన్యోఽభూద్ భూధరేన్ద్రోఽపి ।
తత్ పార్వతీతి సంజ్ఞం గౌరీ దాక్షాయణీ చ లోకామ్బా ॥ ౧౨౬ ॥

మారారాతిమనోహరలావణ్యా కుసుమమృదుశరీరేయమ్ ।
నిజకరుణాపాఙ్గసుధాపూరణకృతవైభవా భాతి ॥ ౧౨౭ ॥

ధనధాన్యకీర్తికవితాలలనాసుతహర్మ్యముఖ్యకామపరైః ।
తైర్నూనమర్చితాచలసుతాఙ్ఘ్రిజలజైస్తథాభూతైః ॥ ౧౨౮ ॥

గిరిశ్శరీరవిహారి త్రాతజగత్ తత్ పరం జ్యోతిః ।
శారదసరసిజనయనం మమ గౌరీరూపమావిరస్తు హృది ॥ ౧౨౯ ॥

అచలసుతయా సనాథా వయమేతే ధూతపాపకలాః ।
శశిశిఖరం చర్మధరం గఙ్గాధరమీక్ష్య మోదన్తే ॥ ౧౩౦ ॥

ప్రౌఢాన్ధకారనిరసనచణమేతత్ పార్వతీరూపమ్ ।
పరమం జ్యోతిర్లసతి స్ఫుటం చ సద్గణసమావృతం హృదయే ॥ ౧౩౧ ॥

దహరాకాశవిహారి జ్యోత్స్నాలసదుత్తమాఙ్గమిదమాద్యమ్ ।
చిన్తారత్నం గిరిశప్రకామభాగ్యం చ లోకదీపకలా ॥ ౧౩౨ ॥

పుణ్యాఙ్కురవృద్ధికరం గౌరీరూపం సదా ధ్యాయే ।
యచ్ఛివనేత్రమహోత్సవనిభృతం రక్షితజగత్త్రితయమ్ ॥ ౧౩౩ ॥

సూర్యసుతాకల్లోలోల్లలనదశారమ్యనేత్రలహరీభిః ।
శ్రేయఃసంతతిమచిరాత్ తరఙ్గయతి నః సదా దేవీ ॥ ౧౩౪ ॥

భూధరకన్యా సేయం సాదరదత్తార్హణాదిబహుతోషా ।
వాదరసవిజయదాః నః పాదరసాసక్తకలితబహుభాషా ॥ ౧౩౫ ॥

ప్రౌఢతమాలవనాలీరుచిభరకమనీయనేత్రవిస్ఫారైః ।
దిశి దిశి కలితా సంపద్ యయా తయా నః కులం జయతి ॥ ౧౩౬ ॥

నిజతారుణ్యవిహారైర్మోహకరం శూలినోఽపి యత్ తేజః ।
తత్ కుముదినీశఖణ్డస్ఫురచ్ఛిరఃకరలసద్ధనుర్వర్యమ్ ॥ ౧౩౭ ॥

శంకరపుణ్యాఙ్కురకృతరూపం పాథోజనయనం చ ।
పృథుజఘనకుచయుగం చ త్రాతజగత్ దగ్ధదైత్యచయమ్ ॥ ౧౩౮ ॥

నీలనలినీసుమాలీలలితకచం శంకరార్హలలితకుచమ్ ।
కైలాసపీఠమధ్యే భాతి సదా ధ్యేయమారాధ్యమ్ ॥ ౧౩౯ ॥

స్మరణదశయాపి కాపి ప్రదీపికా నాశినీ తమసామ్ ।
నిగమతతిసౌధవలభీప్రకాశినీ నిత్యతేజస్కా ॥ ౧౪౦ ॥

పురారిపువామాఙ్కతలోద్భాసితగాత్రం మహః కిమపి ।
హృది లసతు సంతతం మే నిరస్తసంసృతితమోరాశి ॥ ౧౪౧ ॥

నిగమాన్తమధ్యపఞ్జరశుకీ శుకాద్యైః సమారాధ్యా ।
కరధృతపుణ్డ్రేక్షుకలా శ్రేయఃసంతానదాయినీ నమతామ్ ॥ ౧౪౨ ॥

తవ పాదపద్మశోభాచ్ఛురితం పురతః స్థలం గౌర్యాః ।
కృతపల్లవసంస్తరణం మత్వా తూష్ణీం బభూవ తే దాసః ॥ ౧౪౩ ॥

నవజలధరనీలరుచా సంమాన్యైస్తే కటాక్షకాన్తిభరైః ।
సంకలితనిత్యతోరణశోభం తే మణ్టపాస్థానమ్ ॥ ౧౪౪ ॥

రాకాచన్ద్రనిభాస్యా సా కాశ్యాదిషు కృతాత్మబహుపీఠా ।
నాకాదిరాజవినుతా శోకాదిహరప్రభావజన్మకలా ॥ ౧౪౫ ॥

పారావారసుతాద్యైరారాత్కలనీయనైజవిభవా సా ।
వీరాఢ్యనైజరూపా దారాః కైలాసవాసినో జయతి ॥ ౧౪౬ ॥

ధీరాత్మహృదయకమలే ధారాధరనీలచికురభారవతీ ।
క్షీరాదిహృద్యవాణీ ధారా సా భాతి పార్వతీరూపా ॥ ౧౪౭ ॥

పరమశివభాగ్యధాటీ కాఞ్చనశాటీ మమాస్తు హృది సతతమ్ ।
పరిమలితవక్త్రవీటీ కృతనతిఘోటీ గజాదిపరిపాటీ ॥ ౧౪౮ ॥

సన్మానసకాసారే కృతపరమానన్దసంతతిర్జననీ ।
శంకరతత్త్వోన్మేషం కల్యతి కాలే దయాసారాత్ ॥ ౧౪౯ ॥

ఏణాఙ్కలసితమౌలిః క్షీణానాం రక్షిణీ పరమా ।
పాణావాదృతహరిణా వీణానుతిలాలితా చ సా జయతి ॥ ౧౫౦ ॥

మూకాదీనాం పురహరమౌల్యాన్దోలనకరోజ్జ్వలా వాచః ।
యత్కారుణ్యాత్ కాలే సముల్లసన్తీహ సా మదీయధనమ్ ॥ ౧౫౧ ॥

సర్వేషాం దేవానామపి మర్త్యానాం తథా గిరీశస్య ।
ఏకా పుణ్యశ్రేణీ గౌరీరూపా హి సర్వదా జయతి ॥ ౧౫౨ ॥

పశుపతిపుణ్యశ్రేణీపరిపాకం పార్వతీరూపమ్ ।
నిజదృగ్రక్షితలోకత్రయమిదమారాద్ విరాజతే తేజః ॥ ౧౫౩ ॥

శీతలభూధరజనితా దయయా చ పునస్తథా శీతా ।
శీతలలలయకటాక్షా సా జననీ నః సదా జయతి ॥ ౧౫౪ ॥

స్మృతిమాత్రతాపహాన్యై కలితప్తానాం జనానాం సా ।
కృతసంకల్పానల్పాభరణా భరణాయ హృది లసతి ॥ ౧౫౫ ॥

సుకృతిజనదృశ్యరూపం దుష్కృతిజనదూరగం చ తత్ తేజః ।
కారుణ్యపూర్ణహృదయం తద్భావనతాం తథా జయతి ॥ ౧౫౬ ॥

తాపిఞ్ఛస్తబకరుచిర్జననీ సా శాంకరీ భజతామ్ ।
నిజదృక్పాతప్రశమితదారిద్ర్యాదిర్లసతి పీఠే ॥ ౧౫౭ ॥

పరమశివాస్థానతలే నిత్యం ఖేలనకృతాదరం తేజః
తద్ రాజతే మునీనాం హృదయే నిగమాన్తసౌధే చ ॥ ౧౫౮ ॥

నిశ్చలభావభృతాం తన్నిశ్చలరూపం విరాజతే తేజః ।
హంసీవ మానసే మే మఞ్జులగతిదాయినీ సుదృశామ్ ॥ ౧౫౯ ॥

మాధుర్యం వచసి గతౌ గామ్భీర్యం నేత్రయోస్తైక్షణ్యమ్ ।
శైతల్యం హృది చ సదా యత్ర హి దృశ్యం తదేవ జననీ నః ॥ ౧౬౦॥

నిజశోభాజితకన్దుకకుచయుగలశ్రీజితేశహృదయా సా ।
మనసి మమ సంనిధత్తాం దత్తాత్రేయాదిభిర్వన్ద్యా ॥ ౧౬౧ ॥

నిజమౌలిచన్ద్రకిరణప్రసారణేఽప్యుల్లసత్సరోజయుగమ్ ।
దధతీ శ్రవసోరేషా చకాస్తి హృదయే పరా దేవీ ॥ ౧౬౨ ॥

ముఖజితతారానాథా మఖభుగ్గణసేవ్యచరణజలజాతా ।
నఖకాన్తిపటలదమ్భాద్ గతిజితహంసావలీ విభాతు హృది ॥ ౧౬౩ ॥

కవితాభాగ్యవిధాత్రీ పరిమలసంక్రాన్తమధుపగణకేశా ।
మమ నయనయోః కదా వా కర్ణేజపలోచనం దివ్యమ్ ॥ ౧౬౪ ॥

శశిఖణ్డవతంసశ్రీః పశుపతిభాగ్యం చ తత్ తేజః ।
మమ నయనయోః కదా వా కర్ణేజపలోచనం దివ్యమ్ ॥ ౧౬౫ ॥

తత్ తేజః శాశ్వతమిహ సామాన్యం భూనివాసకృతామ్ ।
ద్యుసదామపి జయతి కృతాదరం తదస్తు శ్రియై కాలే ॥ ౧౬౬ ॥

శతమఖనీలమణీనాం ప్రభావిసారప్రలోభతనుకాన్త్యా ।
శ్రుతిమౌలిసౌధదీపశ్రియా తయా నాథవానహం కాలే ॥ ౧౬౭ ॥

కవికులసూక్తిశ్రేణీశ్రవణానన్దోల్లసద్వతంససుమా ।
సా దేవీ మమ హృదయే కృతసాంనిధ్యా కృతత్రాణా ॥ ౧౬౮ ॥

పుష్పేష్వాగమసారా పురభిన్మానసవిభేదినిజకేలిః ।
విశ్వవిమోహనమూర్తిః సా దేవీ శాంకరీ జయతి ॥ ౧౬౯ ॥

కాశీకాఞ్చ్యాదితటస్థిరాసనా మేఖలాభిరామకటిః ।
ముగ్ధస్మేరముఖీ సా యా గౌరీ సంపదాం జననీ ॥ ౧౭౦ ॥

ముఖవిజితచన్ద్రమణ్డలమిదమమ్భోరుహవిలోచనం తేజః ।
ధ్యానే జపే చ జపతాం చకాస్తి హృదయే కవీశ్వరాణాం చ ॥ ౧౭౧ ॥

మఞ్జులకవితాసంతతిబీజాఙ్కురదాయినీ రసాలోకా ।
జనని తవాపాఙ్గశ్రీర్జయతి జగత్త్రాణకలితదీక్షేయమ్ ॥ ౧౭౨ ॥

అమ్బ తవాపాఙ్గశ్రీరపాఙ్గకేలీశతాని జనయన్తీ ।
పురహన్తుర్హృది జయతి వ్రీడామదమోహకామసారకరీ ॥ ౧౭౩ ॥

దినకరసుతాతరఙ్గావలిశోభాకృతకచాకచిశ్రీశ్చ ।
శశిఖణ్డవతంసశిరాః సా దేవీ శరణమర్థినాం పరమమ్ ॥ ౧౭౪ ॥

కలకలనినదత్కాఞ్చీ కాఞ్చ్యాదితలస్థిరాసనా దేవీ ।
పురహరభూషణమూర్తిః సా దేవీ శరణమస్మాకమ్ ॥ ౧౭౫ ॥

పురహరసహధర్మచరీం కచభారలసన్నిశీథినీశకలామ్ ।
కవికులమాన్యచరిత్రాం పవిత్రితక్షోణిభృత్కులాం వన్దే ॥ ౧౭౬ ॥

భక్తజనావలికథితస్తుతిశతదత్తాదరామిమాం దేవీమ్ ।
సరసకవనప్రదాత్రీం భూషితశివవామభాగరేఖాన్తామ్ ॥ ౧౭౭ ॥

మఙ్గలమూర్తిం కింనరకీర్తితనిజకీర్తివల్లరీం జననీమ్ ।
మూర్తిమతీం కామకలాం శంభోరమ్భోజలోచనాం నౌమి ॥ ౧౭౮ ॥

జితమన్మథమారకలాదాత్రీం శివగాత్రదివ్యభూషాం తామ్ ।
త్రిజగత్సుఖజనయిత్రీమమ్బామమ్బుదమనోజ్ఞతనుమూర్తిమ్ ॥ ౧౭౯ ॥

ఖణ్డితసురవైరిగణాం చణ్డకరాద్యైః సురైశ్చ నుతసదనామ్ ।
మణ్డితపురహరదేహాం తాణ్డవినః సర్వమఙ్గలాం దేవీమ్ ॥ ౧౮౦ ॥

నిజలోచనకృతసంపదమజకమలేక్షణశచీశసురవన్ద్యామ్ ।
భజనకృదన్తర్జ్యోతిషమజతనయాద్యైశ్చ నిత్యసేవ్యకలామ్ ॥ ౧౮౧ ॥

భరితభువనామపర్ణాం సరిదురువీచీవిలోలితాత్మకచామ్ ।
గిరిశకృతనిత్యలీలాం వరివస్యాదానతుష్టనిజహృదయామ్ ॥ ౧౮౨ ॥

జననుతనిత్యవిభూతిం కనదురుభూషావలీలసితదేహామ్ ।
మనసాప్యగణ్యతత్త్వాం వనవాసిధ్యానగోచరాత్మకలామ్ ॥ ౧౮౩ ॥

నీలామ్బుజకాన్తిముషం బాలార్కనిభాత్మకర్ణపూరవతీమ్ ।
మాలాలంకృతకణ్ఠాం బాలాం స్కన్దస్య మాతరం వన్దే ॥ ౧౮౪ ॥

శరణాగతజనరక్షణకృతదీక్షావీక్షణేన జితశంభుః ।
కులభూధరవరతపసాం పరిపాకః కోఽపి విజయతే లోకే ॥ ౧౮౫ ॥

కుసుమశరమథనమనసాప్యాదరణీయాత్మకామకేలిరియమ్ ।
జననీ కల్యాణతతిం భజతాం నః సాదరాత్ తరఙ్గయతి ॥ ౧౮౬ ॥

మత్తగజమాన్యగమనా మధురాలాపా చ మాన్యచరితా సా ।
మన్దస్మేరముఖాబ్జా గౌరీ మమ హృదయసారసే లసతు ॥ ౧౮౭ ॥

పురహరనేత్రమహోత్సవతారుణ్యశ్రీర్నిరస్తనతశత్రుః ।
లలితలికుచాభకుచభరయుగలా దృగ్విజితహరిణసందోహా ॥ ౧౮౮ ॥

కారుణ్యపూర్ణనయనా కలికల్మషహారిణీ చ సా గౌరీ ।
ముఖజితశారదకమలా వక్త్రామ్భోజే సదా స్ఫురతు కాలే ॥ ౧౮౯ ॥

శూలిమనోరథపాత్రం సంతప్తస్వర్ణకామ్యనిజగాత్రమ్ ।
ఆశ్రితహిమవద్గోత్రం రక్షితనతబాహుజచ్ఛాత్రమ్ ॥ ౧౯౦ ॥

కవికులజిహ్వాలోలం శశిశేఖరకలితరమ్యబహులీలమ్ ।
నిరసితనతదుష్కాలం వన్దే తేజః సదాలినుతశీలమ్ ॥ ౧౯౧ ॥

కమలసుషమానివాసస్థానకటాక్షం చిరాయ కృతరక్షమ్ ।
రక్షోగణభీతికరం తేజో భాతి ప్రకామమిహ మనసి ॥ ౧౯౨ ॥

కుముదవనీశక్రీడాస్థానాయితకేశభారాయై ।
నమ ఉక్తిరస్తు మాత్రే వాగ్జితపీయూషధారాయై ॥ ౧౯౩ ॥

బాలకురఙ్గవిలోచనధాటీరక్షితసురాదిమనుజాన్తమ్ ।
నయనయుగాసేవ్యం తద్ భాతీహ ధరాతలే నియతమ్ ॥ ౧౯౪ ॥

కుశలవిధయే తదస్తు ప్రసూనవిశిఖారికృతలీలమ్ ।
కబలితపదనతదైన్యం తరుణామ్బుదమేచకం ధామ ॥ ౧౯౫ ॥

జనని కదా వా నేష్యామ్యహమారాదర్చితత్వదీయపదః ।
నిమిషమివ హన్త దివసాన్ దృష్ట్వా త్వామాదరేణ కల్యాణీమ్ ॥ ౧౯౬ ॥

కవివాగ్వాసన్తీనాం వసన్తలక్ష్మీః పురారిదయితా నః ।
పరమాం ముదం విధత్తే కాలే కాలే మహాభూత్యై ॥ ౧౯౭ ॥

త్రిభువనసున్దరరూపం తేజస్తద్ భక్తితః సమభ్యర్చ్య ।
గరుడేన యాతి కుతుకాదథవా హంసేన సురసేవ్యః ॥ ౧౯౮ ॥

తవ పదపద్మే భక్తిర్న మే తథాపి తవదీయకృపయాహమ్ ।
ధ్యాయామ్యన్వహమమ్బ త్వామారాదాదరాత్ సిద్ధ్యై ॥ ౧౯౯ ॥

యో దేవ్యాః పదసరసిజనతిభాక్ తస్యేహ సిధ్యన్తి ।
స్థిరవిభుతా సత్సఙ్గః సాయుజ్యం చాపి కాలేన ॥ ౨౦౦ ॥

హిమగిరితపఃఫలం తన్మునిజనహృదయాబ్జనిత్యకృతనృత్తమ్ ।
కరుణాలోలాపాఙ్గం తత్ తేజో భాతు నిఃసమం వదనే ॥ ౨౦౧ ॥

జనని తరఙ్గయ నయనే మయి దీనే తే దయాస్నిగ్ధే ।
తేన వయం తు కృతార్థా నాతః పరమస్తి నః ప్రార్థ్యమ్ ॥ ౨౦౨ ॥

మునిహృదయపద్మహంసీ శివకేలీసదనరత్నదీపకలా ।
హిమవత్పుత్రీ కృపయా మామవతి మహౌషధీ కలివ్యాధేః ॥ ౨౦౩ ॥

ప్రతిఫలతు భావనాయామస్మాకం సా స్ఫురత్కృపాధారా ।
పురహరదృక్సాఫల్యం కైలాసే కిమపి నిశ్చితం తేజః ॥ ౨౦౪ ॥

సజ్జనమానసధామ్నే నమ ఉక్తిర్మే శ్రుతీడ్యనిజభూమ్నే ।
శివవామభాగధామ్నే మహావిభూత్యై హి శంకరీనామ్నే ॥ ౨౦౫ ॥

దేశికమానసవిహరణకలాజుషే భక్తిరస్తు మే తస్మై ।
యచ్చన్ద్రమౌలిలోచనచాపల్యం రక్షితస్వభక్తౌఘమ్ ॥ ౨౦౬ ॥

నిజలోచనకేలికలావశీకృతప్రసబాణరిపుహృదయమ్ ।
దయయా లోలితహృదయం తదస్తు తేజః పురోఽస్మాకమ్ ॥ ౨౦౭ ॥

సతతం బద్ధాఞ్జలిపుటముపాస్మహే తచ్ఛుభప్రదం తేజః ।
యన్మరకతకాన్తిలసత్ ప్రసూనశరవైరిపుణ్యపరిపాకమ్ ॥ ౨౦౮ ॥

తీరం సంసృతిజలధేః పూరం శంకరవిలోచనప్రీతేః ।
సారం నిగమాన్తానాం దూరం దుర్జనతతేర్హి తత్ తేజః ॥ ౨౦౯ ॥

నగరాజకన్యకా సా లసతు పురోఽస్మాకమాదరకృతశ్రీః ।
యత్ప్రణమనాజ్జనానాం కవితోన్మేషః సదీడితో లసతి ॥ ౨౧౦ ॥

సన్నయనసారసాలీపూషా భూషా చ హరశరీరస్య ।
హిమగిరితనయా యోషా భాషాస్తోత్రప్రియా చ సా భాతి ॥ ౨౧౧ ॥

సఫలయతు నేత్రయుగలం హతనతదురితా హి సా పరా దేవీ ।
ధరణిధరనాయకప్రియసుతా చ సోమార్ధభూషితాత్మకచా ॥ ౨౧౨ ॥

సుమనోవాఞ్ఛాదానే కృతావధానం ధనం శంభోః ।
ధిషణాజాడ్యాదిహరం యద్వీక్షణమామనన్తి జగతి బుధాః ॥ ౨౧౩ ॥

కో వా న శ్రయతి బుధః శ్రేయోఽర్థీ తామిమామమ్బామ్ ।
యామర్ధచన్ద్రశేఖరసధర్మిణీమర్చయన్తి సురనాథాః ॥ ౨౧౪ ॥

శమితనతదురితసంఘా హరాయ నిజనేత్రకల్పితానఙ్గా ।
కృతసురశాత్రవభఙ్గా సా దేవీ మఙ్గలైస్తుఙ్గా ॥ ౨౧౫ ॥

కవితారసపరిమలితం కరోతి వదనం నతానాం యా ।
స్తోతుం తామహమారాత్ సా దేవీ సుప్రసన్నాస్తు ॥ ౨౧౬ ॥

పురహరవామోత్సఙ్గే భజామి లసితం తు తత్ తేజః ।
సృష్టిస్థితిలయకార్యం యజ్జనయతి కాలభేదేన ॥ ౨౧౭ ॥

కల్యాణదానకలనాత్ ఖ్యాతా సా శాంకరీ లోకే ।
తద్వైభవకీర్తనతో వయమత్రాసాః పరానన్దాః ॥ ౨౧౮ ॥

మన్దహసితైర్వశీకృతశాంకరహృదయా హి భక్తానామ్ ।
రక్షణకార్యాయ పరం సామ్బా కుమ్భోద్భవాదిభిర్వన్ద్యా ॥ ౨౧౯ ॥

నిజమౌలిచన్ద్రకిరణప్రసారణాద్గాఙ్గవీచికాపవనైః ।
తత్క్షణనిరసితసురతశ్రమా భవానీహ రాజతే భూత్యై ॥ ౨౨౦ ॥

మమ గాహతే హి హృదయం నయనయుగం త్రిపురదమయితుర్భాగ్యమ్ ।
యదకృత్రిమవాగ్గుమ్భైః స్తుత్యం ధ్యేయ సదాభ్యర్చ్యమ్ ॥ ౨౨౧ ॥

కరధృతశూలాద్యాయుధజాలనిరస్తాఖిలారిబృన్దేయమ్ ।
కున్దాభదన్తవదనానన్దాయాస్తు ప్రకామమిహ నమతామ్ ॥ ౨౨౨ ॥

కుచభారనమ్రగాత్రం నిజజనిపరిపూతజనకవరగోత్రమ్ ।
సురవైరికలితకోపం గౌరీరూపం తదస్తు హతతాపమ్ ॥ ౨౨౩ ॥

నిటిలాత్తవహ్నినేత్రం లోలాలకమేతదాదృతం తేజః ।
నిజకేల్యధీనశంకరమస్మాకం చాక్షయం స్థానమ్ ॥ ౨౨౪ ॥

తవ మన్దస్మితలహరీవిశేషితరుచిర్గిరీశశశిశకలః ।
తవ రూపం గిరిశస్య స్వరూపమపి భాతి యోగినాం హృదయే ॥ ౨౨౫ ॥

నీలారవిన్దలోచనయుగలామమ్బామహం నౌమి ।
కాలారిచిత్తహరణే యల్లీలాః పాటవం నీతాః ॥ ౨౨౬ ॥

శశధరభూషితమకుటీ కవికులవాగబ్జశరదియం దేవీ ।
ఆర్తత్రాణపరాయణవిలోచనా హిమవతః పుత్రీ ॥ ౨౨౭ ॥

శ్రుతిపఞ్జరకేలిశుకీ శంకరపరిరమ్భణోత్సుకా మాతా ।
బహిరప్యన్తయర్మినాం చకాస్తి లోకామ్బికా కృతత్రాణా ॥ ౨౨౮ ॥

చిన్తితవస్తువిధాత్రీ సంతతమపి లోకరక్షణైకరతా ।
సందానితనాకిలసత్సంతానసుమప్రగల్భధమ్మిల్లా ॥ ౨౨౯ ॥

కలితత్రివర్గపదవీమపవర్గదకల్యసేవనామమ్బామ్ ।
గాఙ్గజలైర్నలినదలైరారగ్వధపత్రజాలకైరర్చ్యామ్ ॥ ౨౩౦ ॥

శశిశేఖరసర్వస్వం పూర్వాచార్యైః పురస్కృతం తేజః ।
మామకచక్షుర్విషయం కదా ను కైలాసకలితచఙ్క్రమణమ్ ॥ ౨౩౧ ॥

మోహితభువనా దేవీ సా హితకరనిత్యచిన్తనా భజతామ్ ।
తాడితరిపుజనమాన్యా పీడితనిజభక్తభవభయా జయతి ॥ ౨౩౨ ॥

ప్రత్యఙ్గలసితభూషా సత్యం మాతా హి శరణమస్మాకమ్ ।
క్క్త్యం యమభయమస్యాః స్తుత్యం జగతీహ వైభవం మనుజైః ॥ ౨౩౩ ॥

అమ్బ త్వమేవ కమలాసనాదివైభవవిధాత్రీ చ ।
తాం త్వాం శరణం ప్రాప్తాః లోకేఽముష్మిన్ కిమాశాస్యమ్ ॥ ౨౩౪ ॥

కుఙ్కుమరుచిలసితాఙ్గం కమలాసనమాత్తకమలం చ ।
హస్తామ్బుజధృతపుస్తకరుద్రాక్షాది చ తథా రూపమ్ ॥ ౨౩౫ ॥

జితమన్మథవరివస్యాసక్తం రూపం చ తే మాతః ।
కాలానుకూలకలితం పరతత్వవిదాం చకాస్తి హృదయతటే ॥ ౨౩౬ ॥

హిమవన్నగేన్ద్రకన్యే భూసురకృతబహులపూజయా ధన్యే ।
మాన్యే సుమనఃసంఘైస్త్వాం కలయే హృది సదా హి కటిశూన్యే ॥ ౨౩౭ ॥

నిరసితనిష్కంచనజనదైన్యా కన్యా ధరాధరేశస్య ।
దృక్కాన్తివిజితహరిణా హరిణారాధ్యా చ సా జయతి ॥ ౨౩౮ ॥

వినతజనితాపవర్గా సర్గాదికరీ చ సా దేవీ ।
నిజలీలాహృతభర్గా దుర్గాదిశ్రేయసాం జననీ ॥ ౨౩౯ ॥

కవనకృతాం తోషకృతే జగదవనాదిక్రియాపేషు భవతు ।
శాంకరిరూపాయ పరం నమ ఉక్తిర్జ్యోతిషేఽస్మాకమ్ ॥ ౨౪౦ ॥

ఫణిపతిభూషితదేహా హరభజనానన్దసందోహా ।
తత్త్వైర్హతసందేహా చకాస్తు హృదయే విధూతజనమోహా ॥ ౨౪౧ ॥

జయతి జనని త్వదీయం రూపం రవికోటితులితమిదమ్ ।
ఏతన్నానాకారం కాలే కృతరక్షణం చ భువనేడ్యమ్ ॥ ౨౪౨ ॥

మదనారికణ్ఠసుషమాసాక్షీభూతస్వబాహుయుగలా సా ।
కుఙ్కుమపఙ్కాఙ్కితతనురేషా దేవీ చకాస్తి బహురూపా ॥ ౨౪౩ ॥

కాఞ్చీమణిలసితకటిః కాఞ్చీపురభూషణం చ తద్ధామ ।
యన్మన్మథరిపుమాన్యం నిజలీలాకలితబహురూపమ్ ॥ ౨౪౪ ॥

కరపఙ్కజధృతమాలా సృష్టిస్థిత్యాదిబహులీలా ।
వీటీవిలసితవదనా విరచితనతహర్మ్యవరసదనా ॥ ౨౪౫ ॥

విసృమరతానుకమ్పా తం పాతకివర్గమాదరాదమ్బా ।
రక్షతి తనుజితశమ్పా సా నః శరణం పురః స్ఫురతు ॥ ౨౪౬ ॥

శూలిని సురజనపాలిని కాత్యాయని దేవి మాం పాహి ।
సురలోకకుసుమమాలిని శివఖేలిని చణ్డికే పాహి ॥ ౨౪౭ ॥

భారతి భైరవి శాంకరి కపాలిని నమోఽస్తు తే నిత్యమ్ ।
స్తుత్వైవమమ్బ వాచా మనసారాధ్యం నమామి తే పాదమ్ ॥ ౨౪౮ ॥

కుటిలకచం లికుచకుచం మృదుబాహులతం చ కఙ్కుమచ్ఛాయమ్ ।
విలసతి శశధరమౌలేః సర్వస్వం సుకృతపరిపాకః ॥ ౨౪౯ ॥

ఉన్మూలయతి శుభేతరవార్తామప్యమ్బ తే నామ ।
భజనాదపి కీర్తనతః కిం వా భాగ్యం త్వదీయభక్తానామ్। ॥ ౨౫౦ ॥

పరమశివపుణ్యకోటీ నిజగతిజితసన్మరాలగతిధాటీ ।
కృతనిత్యకామకోటీ కోటీరోల్లసితచన్ద్రపరిపాటీ ॥ ౨౫౧ ॥

చన్ద్రాభరణవతంసా కంసారిముఖైః సురైశ్చ నుతచరితా ।
గజముఖషణ్ముఖజననీ సాస్మాకం మానసే కృతాస్థానా ॥ ౨౫౨ ॥

పరమశివదివ్యజాయా మాయామోహితసురాసురా జననీ ।
కుఙ్కుమవిలసితకాయాపాయాన్మాం రక్షతీహ కవిగేయా ॥ ౨౫౩ ॥

భూషితరత్నాభరణా శరణర్థిజనాలికల్పితాభరణా ।
ముదితనిజాన్తఃకరణా మరణాదిధ్వంసినీ సదావరణా ॥ ౨౫౪ ॥

శ్రుతిసుదతీస్తబకాయితచరణామ్భోజా చ భోజాద్యైః ।
కృతపరిచరణా విస్తృతకరుణామ్బా శైలరాజవరతనయా ॥ ౨౫౫ ॥

అధరే లసితారుణ్యం తనౌ తు హరమాన్యపూర్ణతారుణ్యమ్ ।
లోచనధృతకారుణ్యం కరే కుసుమ్భాదిసంభృతారుణ్యమ్ ॥ ౨౫౬ ॥

తత్తేజో లసతి హృది స్మరారిసంమాన్యబహులీలమ్ ।
సృణిపాశాఙ్కుశహస్తం ప్రశస్తమస్తోదయాదిహీనం చ ॥ ౨౫౭ ॥

కలితచరాచరరక్షణమక్షీణోద్దామవైభవం కిమపి ।
నిఖిలాగమయన్త్రకలాసారం తల్లసతి పురభిదా మాన్యమ్ ॥ ౨౫౮ ॥

భవచిత్తరాజహంసీ భవభయమోహాదిభేదినీ శరణమ్ ।
సవరక్షణకృతదీక్షా శివవామాఙ్గోల్లసితమూర్తిః ॥ ౨౫౯ ॥

తవ చరణన్యాసవశాత్ పరిపూతా భూరియం భూత్యై ।
దేవేశమౌలిసేవ్యా తాం త్వామారాధయామి గిరితనయే ॥ ౨౬౦ ॥

క్షణమిహ మాతర్దూరే స్యాద్ యది దృష్టిః శుభంకరీ మాన్యా ।
అష్టైశ్వర్యోఽపి తదా వినష్టశోభో వికల్యశ్చ ॥ ౨౬౧ ॥

అత ఏవ హి కారుణ్యాల్లోకామ్బ త్వం సదాదృతభవాఙ్గా ।
క్రీడసి రక్షసి కాలే జనయసి మోహాదికానథవా ॥ ౨౬౨ ॥

పరమశివకేలిరసికే యః కోఽపి జనస్తవ స్తవం కుర్వన్ ।
నిరసితనాకేశపదస్తవ సారూప్యం క్రమాద్ భజతి ॥ ౨౬౩ ॥

తవ పాదపద్మవిసృమరకాన్తిఝరీం మనసి కలయంస్తు ।
నిరసితనరకాదిభయో విరాజతే నాకిసదసి సురవన్ద్యః ॥ ౨౬౪ ॥

బాలమరాలీగత్యై సురగిరిధానుష్కమహితకలగీత్యై ।
విరచితనానానీత్యై చేతో మే స్పృహయతే బహులకీర్త్యై ॥ ౨౬౫ ॥

వితరణకలాప్రసక్తౌ చిన్తామణికామధేనుసురవృక్షాః ।
తే దూరే తాం త్వామహమారాధయితుం కృతప్రయత్నోఽస్మి ॥ ౨౬౬ ॥

వినమదమరేశసుదతీకచసుమమకరన్దధారయా స్నిగ్ధమ్ ।
తవ పాదపద్మమేతత్ కదా ను మమ మూర్ధ్ని భూషణం జనని ॥ ౨౬౭ ॥

తవ హరపురంధ్రి మాతశ్చరణపయోజం క్రమార్చితం యేన ।
తేనైన్ద్రపదమపి ద్రాగ్ విరాజతే తత్ సమాక్రాన్తమ్ ॥ ౨౬౮ ॥

తవ పదసరోజపాంసున్యాసాద్ధన్యోత్తమాఙ్గలసితాశ్చ ।
గాయన్తి చ నృత్యన్తి ప్రమోదకృతనుతిచయాశ్చ రాజన్తే ॥ ౨౬౯ ॥

యత్ప్రణయకలహవార్తాభీతో నిరసితసిమేషురపి వినయీ ।
మదనం తమపి వసన్తం మానయితుం సంప్రవృత్తహృదయోఽభూత్ ॥ ౨౭౦ ॥

కుసుమైర్గాఙ్గైర్వారిభిరనునయవాగ్భిశ్చ నమ్రముఖః ।
సా పురహరభూషా నో మనసి విహరతాం కిరీటలసదిన్దుః ॥ ౨౭౧ ॥

పురహరపరతన్త్రం తద్ గతతన్ద్రం వస్తు నిస్తులముపాసే ।
తేనైవాహం ధన్యో మద్వంశ్యా నిరసితాత్మతాపభరాః ॥ ౨౭౨ ॥

ముఖసుషమాజితపద్మం పద్మజహరివాసవాదిబుధసేవ్యమ్ ।
కావ్యార్థసారమేతద్ గౌరీరూప హి విజయతే తేజః ॥ ౨౭౩ ॥

యస్యాః పదసరసిజయోర్విబుధకిరీటావలిర్గౌర్యాః ।
నీరాజనవిధికలితా సా మే కులదైవతం లసతు ॥ ౨౭౪ ॥

కవిహృత్కైరవికసనచన్ద్రికయా శమితతాపభరాః ।
మన్దస్మితశ్రియా కిల యస్యాః సా భాతి హిమవతః పుత్రీ ॥ ౨౭౫ ॥

నిరసితతమఃప్రచారా పూర్వా సంధ్యేవ నగపతేస్తనయా ।
ద్విజసంఘోదయకలనా సా మే కులదైవతం లసతు ॥ ౨౭౬ ॥

రచయామి నమంసి భృశం శంకరమణ్డితనిజాఙ్కవల్లర్యై ।
పుణ్యాత్మనే పురారేః పర్వతకులరాజతనయాయై ॥ ౨౭౭ ॥

పురమథనభాగ్యధాటీ కవిలోకసమీడ్యసూక్తిరసధాటీ ।
ముఖలసితసారవీటీ విహరతు హృది మే కృపౌఘపరిపాటీ ॥ ౨౭౮ ॥

అమ్బ తవ కరుణయాహం రక్షితసంతానవైభవో నిత్యమ్ ।
ఏతాదృశీ తుమహతీ కీర్తిస్తే జృమ్భతే ప్రతిదిశం హి ॥ ౨౭౯ ॥

మదనపరిపన్థిమహిషీ మమ మానసకల్పితాసనా జయతి ।
శ్రుతిమౌలివిహితచరణా యోగిహృదమ్భోజలాలితాపి ముహుః ॥ ౨౮౦ ॥

పశుపతిపురంధ్రి మాతస్తవ పాదయుగం ప్రణమ్య జన్తురిహ ।
విధుతయమదూతభీతిస్త్రిదిశైరపి మాన్యతే కలితసేవః ॥ ౨౮౧ ॥

సురసుదతీలోలాలకమకరన్దరసవాసితం తవ పదాబ్జమ్ ।
మమ మానసే తు ఫుల్లం భవతు హి కాలే వయం తు ధన్యాః స్మః ॥ ౨౮౨ ॥

తవ నామ యస్య వక్త్రే ఫాలే చ పదాబ్జకుఙ్కుమచ్ఛాయా ।
స భవతి మాన్యస్త్రిదశైరపి ధుతసమస్తదురితజాలః సన్ ॥ ౨౮౩ ॥

ఆస్తాం హి మే పురస్తాత్ పురజయినః పుణ్యపరిమలోల్లాసి ।
జననీరూపం సంతతమాశ్రితరక్షైకక్లృప్తదీక్షం తత్ ॥ ౨౮౪ ॥

హరిణాఙ్కమౌలిదయితే యది తే దృష్టిస్తదాదరాత్ కవితా ।
ఆలిఙ్గ్య మోదతి చిరం తేన హి సర్వజ్ఞతా లోకే ॥ ౨౮౫ ॥

డమ్భాదిదుర్గుణౌఘో ధావతి దూరే త్వదీయపదభక్తమ్ ।
త్యక్త్వా యది తే దృష్టిస్తేన హి సర్వాః శ్రియః కాలే ॥ ౨౮౬ ॥

తవ మాతర్మునిమాన్యం పదమారాధ్య ప్రసూనౌఘైః ।
లభతే సహస్రనయనాన్యథవాష్టౌ పుణ్యసంవృతః పురుషః ॥ ౨౮౭ ॥

నిర్ధూతతమఃకన్దే ముకున్దపద్మాసనాదిసేవ్యపదే ।
భక్తిర్మమ హి సదా స్యాత్ తేనాహం ధన్యచరితోఽస్మి ॥ ౨౮౮ ॥

నూపురమనిగణరఞ్జితపాదాబ్జం మాతరమ్బికే హృదయే ।
మమ లసతు తవ కటాక్షాన్నాతః పరమర్థనీయం హి ॥ ౨౮౯ ॥

ముక్తామణిభూషితయా కోకిలశుకమాన్యవాగ్విభూషితయా ।
హిమగిరిసుతయాహం కిల సనాయకో ధూతపాపాదిః ॥ ౨౯౦ ॥

నిర్ధూతతమసి రూపం తవ మాతర్మామకే హృదయే ।
స్ఫురతి తవైవ హి దయయా న మామకైః కర్మభిశ్చ వ్రతగుమ్భైః ॥ ౨౯౧ ॥

నిగమాన్తవేద్యవైభవమేతత్ తే రూపమమ్బికే మాతః ।
స్ఫురతి మమ నయనయోరిహ తత్ర తు హేతుస్త్వదీయకరుణా హి ॥ ౨౯౨ ॥

త్రిణయనసామ్రాజ్యమిదం తవ రూపం నిఖిలదేవతోపాస్యమ్ ।
నను మాతః స్ఫురతు సదా నాతః పరమర్థనీయం హి ॥ ౨౯౩ ॥

హరిణాఙ్కమౌల్యధీనా కాపిపరా శక్తిరమ్బికా క్షేత్రే ।
మౌలౌ చ నిత్యవచసాం మమ చిత్తే భజతు నిత్యలీలాదిమ్ ॥ ౨౯౪ ॥

పరిసరనతవిబుధాలీకిరీటమణికాన్తివల్లరీవిసరైః ।
కృతనీరాజనవిధి తే మమ తు శిరోభూషణం పదసరోజమ్ ॥ ౨౯౫ ॥

భాగీరథీవ వాణీ తవ నుతిరూపా విరాజతే పరమా ।
ఇహ మాతర్యద్భజనం సర్వేషాం సర్వసంపదాం హేతుః ॥ ౨౯౬ ॥

నగపతితనయే మాతః శాంకరి మాహేస్వరీతి నామాని ।
నిత్యం జపన్నహం తు త్వదీయదాసోఽస్మి ముక్తయే సిద్ధః ॥ ౨౯౭ ॥

నిఖిలచరాచరరక్షాం వితన్వతీ శాంకరీ దయయా ।
మమ కులదైవతమేషా జయతి సదారాధ్యమాన్యపదకమలా ॥ ౨౯౮ ॥

సర్వజనైః సంసేవ్యే సంతతమపి వాఞ్ఛితప్రదే దేవి ।
అమ్బ త్వమేవ శరణం తేనాహం ప్రాప్తసర్వకార్యార్థః ॥ ౨౯౯ ॥

శాంకరి కథం ను వర్ణ్యస్తవ మహిమా వేదమౌలిగణవేద్యః ।
ఇతి నిశ్చిత్య పదాబ్జం తవ వన్దే మోక్షకామోఽహమ్ ॥ ౩౦౦ ॥

త్వామమ్బ బాలిశోఽహం త్వచమత్కారైర్గిరాం గుమ్భైః ।
అయథాయథక్రమం హి స్తువన్నపి ప్రాప్తజన్మసాఫల్యః ॥ ౩౦౧ ॥

ఇతి అమ్బికాత్రిశతీ సమాప్తా

Also Read 300 Names of Ambika Trishati:

Ambika Trishati Lyrics in Hindi | 300 Names of Goddess Ambika in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ambika Trishati Lyrics in Telugu | 300 Names of Goddess Ambika | Ambika Stotrams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top