Home / Shatinamavali / Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Ramaotsava Kalpalata Sri Rama Ashtottarashata Namavali Lyrics in Tamil:

।। ஶ்ரீராமோத்ஸவகல்பலதோத்³த்⁴ருʼதா ஶ்ரீராமநாமாவளி: ।।

ௐ ஶ்ரீஸீதாராமசந்த்³ரபரப்³ரஹ்மணே நம: ।
ஶ்ரீராம நவராத்ரோத்ஸவ கல்ப:
நாமாவளீஸ்த ப³க: ।
ஶ்ரீராமோத்ஸவகல்பலதோத்³த்⁴ருʼதா ஶ்ரீராமநாமாவளீ

ௐ ஶ்ரீமத்³கௌ³ரீஶ வாகீ³ஶ ஶசீஶாதி³ ஸுரார்சிதாய நம: ।
ௐ பக்ஷீந்த்³ரக³மநோத்³வ்ருʼத்த பாஞ்சஜந்யரவாஞ்சிதாய நம: ।
ௐ பாகாரிமுக²தே³வௌக⁴ கேகிலோக க⁴நாக⁴நாய நம: ।
ௐ பரமேஷ்டி² முகா²ம்போ⁴ஜ பத்³மிநீவல்லபா⁴க்ருʼதயே நம: ।
ௐ ஶர்வஹ்ருʼத்கைரவோல்லாஸ சந்த்³ரிகாயித ஸுஸ்மிதாய நம: ।
ௐ சக்ராத்³யாயுத⁴ஸம்யுக்த சதுர்பு⁴ஜ ஸமந்விதாய நம: ।
ௐ க³ர்பீ⁴க்ருʼத ப⁴யாமர்த்ய நிர்பீ⁴கரண பண்டி³தாய நம: ।
ௐ தா³நவாரண்ய ஸம்ஶோஷதா³வீக்ருʼத நிஜாயுதா⁴ய நம: ।
ௐ த⁴ரணீபா⁴ரக்ருʼத்³தை³த்யதா³ரணோத்³யத நிஶ்சயாய நம: ।
ௐ ஸமாநீக்ருʼதவைகுண்ட²ஸாகேதபுர லோலுபாய நம: । 10 ।

ௐ ப்ராஜாபத்யேஷ்டிஸம்பூ⁴தபாயஸாந்ந ரஸாநுகா³ய நம: ।
ௐ கோஸலேந்த்³ராத்மஜாக³ர்ப⁴கரோத்³பூ⁴த ஹரிந்மணயே நம: ।
ௐ நிர்விஶேஷகு³ணோபேதநிஜாநுஜ ஸமந்விதாய நம: ।
ௐ பங்க்திஸ்யந்த³நஸந்தோஷபாராவார ஸுதா⁴கராய நம: ।
ௐ த⁴ர்மஶாஸ்த்ரத்ரயீதத்த்வத⁴நுர்வேத³ விசக்ஷணாய நம: ।
ௐ யஜ்ஞாந்தராயஸஞ்ஜாதாயாஸ கௌஶிகயாசிதாய நம: ।
ௐ கு³ருபோ³தி⁴தபித்ராஜ்ஞாகு³ர்வீகரண பௌருஷாய நம: ।
ஊ கா³தே⁴யபோ³தி⁴தோதா³ரகா³தா⁴த்³வயஜிதஶ்ரமாய நம: ।
ௐ தாடகோரஸ்த²லக்ரௌஞ்சத⁴ராப்⁴ருʼத்³தா³ரணாக்³நி பு⁴வே நம: ।
ௐ ஸ்ருʼஷ்டாநலாஸ்த்ர ஸந்த³க்³த⁴து³ஷ்டமாரீசஸோத³ராய நம: । 20 ।

ௐ ஸமீராஸ்த்ராப்³தி⁴ஸங்க்ஷிப்ததாடகாக்³ரதநூப⁴வாய நம: ।
ௐ ஸத்ரபா⁴க³ஸமாயாதஸுத்ராமாதி³ ஸுபி⁴க்ஷக்ருʼதே நம: ।
ௐ ரூட⁴க்ரதுஜமுந்மௌநிகா³டா⁴லிங்கி³தவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ அஹல்யாஶாபபாபாப்³தி³ஹாரணோத்³யதபத்³ரஜஸே நம: ।
ௐ ஶர்வபா³ணாஸநாத்³ரீந்த்³ர க³ர்வப⁴ஞ்ஜந ஜம்ப⁴ க்⁴நே நம: ।
ௐ ஸாக்ஷாத்³ரமாவநீஜாதாஸாக்ஷதோத³கரக்³ரஹிணே நம: ।
ௐ து³ர்வாரபா⁴ர்க³வாக²ர்வக³ர்வத³ர்வீகராஹிபு⁴ஜே நம: ।
ௐ ஸ்வஸ்வபத்நீஸமாயுக்த ஸாநுஜோதி³தபா⁴க்³யவதே நம: ।
ௐ நிஜதா³ரஸமாவேஶநித்யோத்ஸவிதபூர்ஜநாய நம: ।
ௐ மந்த²ராதி³ஷ்ட கைகேயீமத்யந்தரிதராஜ்யது⁴ரே நம: । 30 ।

ௐ நிஷாத³வரபுண்யௌக⁴நிலிம்பத்³ருப²லோத³யாய நம: ।
ௐ க³ங்கா³வதரணோத்ஸ்ருʼஷ்டஶ்ருʼங்கி³பே³ரபுராதி⁴பாய நம: ।
ௐ ப⁴க்த்யுத்கடபரிக்லுப்த ப⁴ரத்³வாஜபதா³நதயே நம: ।
ௐ சித்ரகூடாசலப்ராந்தசித்ரகாநநபூ⁴ஸ்தி²தாய நம: ।
ௐ பாது³காந்யஸ்த ஸாம்ராஜ்யப⁴ரவத்கைகயீஸுதாய நம: ।
ௐ ஜாதகார்யாக³தாநேக ஜநஸம்மர்த³நாஸஹாய நம: ।
ௐ நாகாதி⁴பதநூஜாதகாகதா³நவத³ர்பஹ்ருʼதே நம: ।
ௐ கோத³ண்ட³கு³ணநிர்கோ⁴ஷகூ⁴ர்ணிதாயிதத³ண்ட³காய நம: ।
ௐ வால்மீகிமுநிஸந்தி³ஷ்டவாஸஸ்த²லநிரூபணாய நம: ।
ௐ விராத⁴ஶால்மலீவ்ருʼக்ஷவித்⁴வம்ஸாநிலஸம்ஹதயே நம: । 40 ।

ௐ நிராக்ருʼதஸுராதீ⁴ஶநீரேஶ ஶர ப⁴ ங்க³காய நம: ।
ௐ அநஸூயாங்க³ராகா³ஞ்சத³வநீதநயாந்விதாய நம: ।
ௐ ஸுதீக்ஷ்ணமுநி ஸம் ஸேவாஸூசிதாத்மாதிதி²க்ரியாய நம: ।
ௐ கும்ப⁴ஜாத த³யாத³த்த ஜம்பா⁴ராதிஶராஸநாய நம: ।
ௐ த³ண்ட³காவநஸம்லீநசண்டா³ஸுரவதோ⁴த்³யதாய நம: ।
ௐ ப்ராஞ்சத்பஞ்சவடீதீர பர்ணாகா³ரபராயணாய நம: ।
ௐ கோ³தா³வரீநதீ³தோயகா³ஹநாஞ்சிதவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ ஹாஸாபாதி³தரக்ஷஸ்த்ரீ நாஸாஶ்ரவண கர்த நாய நம: ।
ௐ க²ர ஸைந்யாடவீபாதஸரயாபீ⁴லமாருதாய நம: ।
ௐ தூ³ஷண த்ரிஶிர:ஶைலதுண்ட³நோக்³ரஶராஸநாய நம: । 50 ।

ௐ விரூபிதாநுஜாகார விக்ஷோபி⁴தத³ஶாநநாய நம: ।
ௐ ஹாடகாகாரஸஞ்ச²ந்நதாடகேயம்ருʼக³த்³விபிநே நம: ।
ௐ ஸீதாபராத⁴து³ ர்மே தி⁴பூ⁴தாநுஜவிநிந்த³காய நம: ।
ௐ பம் க்த்யாஸ்யாஹதஷக்ஷீந்த்³ர பரலோகஸுக²ப்ரதா³ய நம: ।
ௐ ஸீதாபஹரணோத்⁴பூ³தசிந்தாக்ராந்தநிஜாந்தராய நம: ।
ௐ காந்தாந்வேஷணமார்க³ஸ்த²கப³ந்தா⁴ஸுரஹிம்ஸகாய நம: ।
ௐ ஶப³ரீத³த்த பக்வாம்ர ஙாதாஸ்வாத³குதூஹலாய நம: ।
ௐ பம்பாஸரோவரோபாந்த ப்ராப்த மாருதிஸம்ஸ்துதயேநம: ।
ௐ ஶ ஸ்த ப்ரஸ்தாவஸாமீரிஶப்³த³ஸௌஷ்ட²வதோஷிதாய நம: ।
ௐ ஸிந்து⁴ரோந்நதகாபேயஸ்கந்தா⁴ரோஹணப³ந்து⁴ராய நம: । 60 ।

ௐ ஸாக்ஷீக்ருʼதாநலாதி³த்ய கௌக்ஷேயகபிஸக்²யபா⁴ஜே நம: ।
ௐ பூஷஜாநீத வைதே³ஹிபூ⁴ஷாலோகநவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ ஸப்ததாலநிபாதாத்த ஸசிவாமோத³கோவிதா³ய நம: ।
ௐ து³ஷ்டதௌ³ந்து³ப⁴ கங்காலதோலநாக்³ரபத³ங்கு³லயே நம: ।
ௐ வாலிப்ராணாநிலாஹாரவாதாஶநநிபா⁴ம்ப³காய நம: ।
ௐ காந்தராஜ்யரமாரூட⁴கபிராஜநி ஷேவிதாய நம: ।
ௐ ருமாஸுக்³ரீவவல்லீ த்³ருஸுமாகரதி³நாயிதாய நம: ।
ௐ ப்ரவர்ஷணகு³ஹாவாஸ பரியாபிதவார்ஷிகாய நம: ।
ௐ ப்ரேஷிதாநுஜருத்³பீ⁴த பௌஷாநந்த³க்ருʼதீ³க்ஷணாய நம: ।
ௐ ஸீதாமார்க³ணஸந்தி³ஷ்டவாதாபத்யார்பிதோர்மி காய நம: । 70 ।

ௐ ஸத்யப்ராயோபவேஶஸ்த² ஸர்வவாநரஸம்ஸ்ம்ருʼதாய நம: ।
ௐ ராக்ஷஸீதர்ஜநாதூ⁴தரமணீஹ்ருʼத³யஸ்தி²தாய நம: ।
ௐ த³ஹநாப்லுதஸாமீரிதா³ஹஸ்தம்ப⁴நமாந்த்ரிகாய நம: ।
ௐ ஸீதாத³ர்ஶநத்³ருʼஷ்டாந்தஶிரோரத்ந நிரீக்ஷகாய நம: ।
ௐ வநிதாஜீவவத்³வார்தாஜநிதாநந்த³கந்த³லாய நம: ।
ௐ ஸர்வவாநர ஸங்கீர்ணஸைந்யாலோகநதத்பராய நம: ।
ௐ ஸாமுத்³ரதீரராமேஶஸ்தா²பநாத்தயஶோத³யாய நம: ।
ௐ ரோஷபீ⁴ஷ நதீ³நாத²போஷணோசிதபா⁴ஷணாய நம: ।
ௐ பத்³யாநோசிதபாதோ²தி⁴பந்தா²ஜங்கா⁴லஸைந்யவதே நம: ।
ௐ ஸுவேலாத்³ரிதலோத்³வேலவலீமுக²ப³லாந்விதாய நம: । 80 ।

ௐ பூர்வதே³வஜநாதீ⁴ஶபுரத்³வாரநிரோத⁴க்ருʼதே நம: ।
ௐ ஸரமாவரது³ர்தை³ந்யசரமக்ஷணவீக்ஷணாய நம: ।
ௐ மகராஸ்த்ரமஹாஸ்த்ராக்³நிமார்ஜநாஸாரஸாயகாய நம: ।
ௐ கும்ப⁴கர்ணமதே³போ⁴ர: கும்ப⁴நிர்பே⁴த³ கேஸரிணே நம: ।
ௐ தே³வாந்தகநராதா³க்³ரதீ³ப்யத்ஸம்யமநீபதா²ய நம: ।
ௐ நராந்தகஸுராமித்ரஶிரோதி⁴நலஹ்ருʼத்கரிணே நம: ।
ௐ அதிகாய மஹாகாயவதோ⁴பாயவிதா⁴யகாய நம: ।
ௐ தை³த்யாயோத⁴நகோ³ஷ்டீ²கப்⁴ருʼத்யாந்த³கராஹ்வயாய நம: ।
ௐ மேக⁴நாத³தமோத்³பே⁴த³மிஹிரீக்ருʼதலக்ஷ்மணாய நம: ।
ௐ ஸஞ்ஜீவநீரஸாஸ்வாத³நஜீவாநுஜ ஸேவிதாய நம: । 90 ।

ௐ லங்காதீ⁴ஶஶிரோக்³ராவடங்காயிதஶராவலயே நம: ।
ௐ ராக்ஷஸீஹாரலதிகா லவித்ரீக்ருʼதகார்முகாய நம: ।
ௐ ஸுநாஶீராரிநாஸீரக⁴நோந்மூலகராஶுகா³ய நம: ।
ௐ த³த்ததா³நவராஜ்ய ஶ்ரீ தா⁴ரணாஞ்சத்³விபீ⁴ஷணாய நம: ।
ௐ அநலோத்தி²த வைதே³ஹீக⁴நஶீலாநுமோதி³தாய நம: ।
ௐ ஸுதா⁴ஸாரவிநிஷ்யந்த⁴யதா²பூர்வவநேசராய நம: ।
ௐ ஜாயாநுஜாதி³ஸர்வாப்தஜநாதி⁴ஷ்டி²த புஷ்பகாய நம: ।
ௐ பா⁴ரத்³வாஜக்ருʼதாதித்²யபரிதுஷ்டாந்தராத்ம காய நம: ।
ௐ ப⁴ரதப்ரத்யயா ஷேக்ஷாபரிப்ரேஷீதமாருதயே நம: ।
ௐ சதுர்த⁴ஶஸமாந்தாத்தஶத்ருக்⁴நப⁴ரதாநுகா³ய நம: । 100 ।

ௐ வந்த³நாநந்தி³தாநேகநந்தி³க்³ராமஸ்த²மாத்ருʼகாய நம: ।
ௐ வர்ஜிதாத்மீயதே³ஹஸ்த²வாநப்ரஸ்த²ஜநாக்ருʼதயே நம: ।
ௐ நிஜாக³மநஜாநந்த³ஸ்வஜாநபத³வீக்ஷிதாய நம: ।
ௐ ஸாகேதாலோகஜாமோத³ஸாந்த்³ரீக்ருʼதஹ்ருʼத³ஸ்தாராய நம: ।
ௐ ப⁴ரதார்பிதபூ⁴பா⁴ரப⁴ரணாங்கீ³க்ருʼதாத்மகாய நம: ।
ௐ மூர்த⁴ஜாம்ருʼஷ்டவாஸிஸ்ட²முநிபாத³ரஜ:கணாய நம: ।
ௐ சதுரர்ணவக³ங்கா³தி³ஜலஸிக்தாத்ம விக்³ரஹாய நம: ।
ௐ வஸுவாஸவவாய்வக்³நிவாகீ³ஶாத்³யமரார்சிதாய நம: ।
ௐ மாணிக்யஹார கேயூரமகுடாதி³விபூ⁴ஷிதாய நம: ।
ௐ யாநாஶ்வக³ஜரத்நௌக⁴நாநோபபாயநபா⁴ஜநாய நம: । 110 ।

ௐ மித்ராநுஜோதி³தஶ்வேதச்ச²த்ராபாதி³தராஜ்யது⁴ரே நம: ।
ௐ ஶத்ருக்⁴ந ப⁴ரதாதூ⁴தசாமரத்³வயஶோபி⁴தாய நம: ।
ௐ வாயவ்யாதி³சதுஷ்கோணவாநரேஶாதி³ ஸேவிதாய நம: ।
ௐ வாமாங்காங்கிதவைதே³ஹீஶ்யாமாரத்நமநோஹராய நம: ।
ௐ புரோக³தமருத்புத்ரபூர்வபுண்யப²லாயிதாய நம: ।
ௐ ஸத்யத⁴ர்மத³யாஶௌசநித்யஸந்தர்பிதப்ரஜாய நம: ।
ௐ யதா²க்ருʼதயுகா³சாரகதா²நுக³தமண்த³லாய நம: ।
ௐ சரிதஸ்வகுலாசாரசாதுர்வர்ண்யதி³நாஶ்ரிதாய நம: ।
ௐ அஶ்வமேதா⁴தி³ஸத்ராந்நஶஶ்வத்ஸந்தர்பிதாமராய நம: ।
ௐ கோ³பூ⁴ஹிரண்யவஸ்த்ராதி³லாபா⁴மோதி³தபூ⁴ஸுராய நம: । 120 ।

ௐ மாம்பாதுபாத்விதி ஜபந்மநோராஜீவஷட்பதா³ய நம: ।
ௐ ஜந்மாபநயநோத்³யுக்த ஹ்ருʼந்மாநஸஸிதச்ச²தா³ய நம: ।
ௐ மஹாகு³ஹாஜசிந்வாநமணிதீ³பாயிதஸ்ம்ருʼதயே நம: ।
ௐ முமுக்ஷு ஜநது³ர்தை³ந்யமோசநோசிதகல்பகாய நம: ।
ௐ ஸர்வப⁴க்த ஜநாகௌ⁴க⁴ஸாமுத்³ரஜல பா³ட³பா³ய நம: ।
ௐ நிஜதா³ஸஜநாகாங்க்ஷநித்யார்த² ப்ரத³காமது³கே⁴ நம: ।
ௐ ஸாகேதபுரஸம்வாஸிஸர்வஸஜ்ஜநமோக்ஷதா³ய நம: ।
ௐ ஶ்ரீபூ⁴நீலாஸமாஶ்லிஷ்ட ஶ்ரீ மதா³நந்த³விக்³ரஹாய நம: । 128 ।

இதி ஶ்ரீராமோத்ஸவகல்பலதோத்³த்⁴ருʼதா ஶ்ரீராமநாமாவளி: ஸமாப்தா ।

Also Read 128 Names of Ramotsava Kalpalatha Sri Rama:

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment