Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Achyuta Ashtakam Lyrics in Gujarati | Hindu Ashtak

Achyutashtakam Lyrics in Gujarati:

 ॥ અચ્યુતશતકમ્ ॥ 

વેદાન્તદેશિકવિરચિતમ્ ।
(તિરુવહીન્દ્રપુરાખ્યે ઔષધગિરૌ)
(ઇદં શતકં મૂલં પ્રાકૃતભાષાયામાસ્તે ।)
(લેખકૈરેવ સંસ્કૃતે પરિવર્તિતં મૂલમેવ અત્ર દીયતે ।)
નમત ત્રિદશાનાં નાથં સત્યં દાસાનામચ્યુતં સ્થિરજ્યોતિઃ ।
ગરુડનદીતટતમાલં અહીન્દ્રનગરૌષધાચલૈકગજેન્દ્રમ્ ॥ ૧ ॥

કિઙ્કરસત્ય સ્તુતિસ્તવ સ્વયમ્ભૂ ગેહિની વિલાસવ્યાહૃતિમયી ।
ફણિતા બાલેન મયા પઞ્જરશુક જલ્પિતમિવ કરોતુ પ્રસાદમ્ ॥ ૨ ॥

મલિનમપિ ભાષિતં મમ કિઙ્કરસત્ય તવ કીર્તિજ્યોત્સ્નાપ્રસરે ।
લગ્નં લભતાં વિશુદ્ધિં સલિલમિવ ત્રિપથગાસ્રોતોગતમ્ ॥ ૩ ॥

ત્રસ્તરિ નયેન સ્થાપિતા શોભતાં ત્રિદશાનાં નાથ તવ સમાજે ।
વન્દિત્વ મહિતાનાં મધ્યે શ્રુતીનાં બાલિશા મમ સ્તુતિઃ ॥ ૪ ॥

અસ્મદ્ગુરૂણામચ્યુત જિહ્વાસિંહાસને લબ્ધપ્રતિષ્ઠઃ ।
પ્રતિપાદિતપરમાર્થો વારયસ્યપણ્ડિતત્વમસ્માકમ્ ॥ ૫ ॥

હૃદયેષુ દેશિકાનાં જાહ્નવીલહરીષુ પૂર્ણચન્દ્ર ઇવ સ્ફુટઃ ।
કલુષજલેષ્વિવ હંસઃ કષાયકર્બુરેષુ તિષ્ઠસ્યચ્યુત ન ક્ષણમ્ ॥ ૬ ॥

આગમમાત્રપ્રમાણઃ આગોપીજનં પ્રકાશ નિજમાહાત્મ્યઃ ।
શ્રદ્ધિતહૃદયસુલભો દૂરં મુઞ્ચસિ નતસત્ય દોલાયમાનાન્ ॥ ૭ ॥

સદા ક્ષપિતસકલહેયં શરણાગતસત્ય સત્યજ્ઞાનાનન્દમ્ ।
ઉલ્લઙ્ઘિતત્રિવિધાન્તમુપનિષદાં શતાનિ ગાયન્તિ ત્વામ્ ॥ ૮ ॥

કરોષિ ન ક્રિયસે કેનાપિ સ્થાપયસિ ન સંસ્થાપ્યસેઽનન્યસ્થિતઃ ।
હરસિ નિખિલં ન હ્રિયસે અહીન્દ્રનગરેન્દ્રાનઘજ્યોતિસ્સ્ફુરન્ ॥ ૯ ॥

અણુપ્રમિતસ્યાપ્યચ્યુત શક્તિસ્તવ સકલધારણાદિપ્રભૂતા ।
તેન પ્રતિવસ્તુપૂર્ણઃ શ્રૂયસેઽપ્રતિહતનિજસ્થિતિઃ સર્વગતઃ ॥ ૧૦ ॥

સકલાનાં ધરણનિયમનસ્વામિત્વનિયમસંસ્થિતઃ સર્વતનુઃ ।
શ્રૂયસેઽચ્યુત સર્વઃ સદા દર્શિતકાર્યકારણત્વકર્બુરઃ ॥ ૧૧ ॥

પુરુષપ્રધાનશરીરો ભુવનાનાં ભવસ્યચ્યુતોપાદાનમ્ ।
નિજસઙ્કલ્પસનાથો વહસિ નિમિત્તત્ત્વમપ્યદ્ભુતશક્તિઃ ॥ ૧૨ ॥

વિષમગુણાઙ્કુરપ્રકરે જલમિવ સામાન્યકારણં તવ કેલિઃ ।
નિજકર્મશક્તિનિયતા અચ્યુત બ્રહ્માદિ સ્થાવરાન્તવિશેષાઃ ॥ ૧૩ ॥

પુરુષાસ્તવ વિભૂતિઃ અચ્યુત લક્ષ્મ્યાઃ સ્ત્રીસંજ્ઞાઃ ।
નાસ્તિ પરં યુવયોઃ સાપિ શ્રીર્ભવતિ તવ કિં પુનરિતરત્ ॥ ૧૪ ॥

ન ખલુ તવ સદૃશાભ્યધિકાઃ નાથ ત્વમેવ સર્વલોકશરણ્યઃ ।
એતાવજ્જ્ઞાનસારમિતિ જ્ઞાતું ત્રિદશનાથેતરવિચિન્તા ॥ ૧૫ ॥

ભાતિ ફણીન્દ્રપુરાધિપ પ્રતિપાલયત્સુ પ્રકટપ્રભૂતફલા ।
અપિ દ્રુહિણપ્રમુખૈઃ આજ્ઞપ્તિસ્તવાલઙ્ઘનીયપ્રભાવા ॥ ૧૬ ॥

નિયમવિધીનાં પ્રવૃત્તિઃ સર્વેષામપિ દાસસત્યોદ્દિશ્ય ત્વામ્ ।
શ્રાદ્ધનિમન્ત્રિતબ્રાહ્મણસમાધિસિદ્ધાં લભન્તે ત્રિદશા ભુક્તમ્ ॥ ૧૭ ॥

આરાધ્ય ત્રિદશવિલયેઽચ્યુત નિત્યં ન તિષ્ઠસિ યદિ નામ ત્વમ્ ।
કર્મણાં કલ્પિતાનાં કરિષ્યતિ કલ્પાન્તરેષુ કો નિર્વેશમ્ ॥ ૧૮ ॥

કલ્પયસિ કાઙ્ક્ષિતાનિ કલ્પદ્રુમ ઇવ શ્રીકાઞ્ચનલતાસહિતઃ ।
નતસત્ય સદાફલાનિ નિજચ્છાયાનિર્ભિન્નનિત્યતાપત્રિભુવનઃ ॥ ૧૯ ॥

સકલાગમાનાં નિષ્ઠા સકલસુરાણામપ્યન્તર આત્મા ।
સકલફલાનાં પ્રસૂતિઃ સકલજનાનાં સમઃ ખલુ નતસત્ય ત્વમ્ ॥ ૨૦ ॥

ઇતિ સર્વેષાં સમાનઃ સત્યસ્થિતો દાસસત્ય સદા પરિપૂર્ણઃ ।
કથં વહસિ પક્ષપાતં પાણ્ડવપ્રમુખેષુ પ્રેષણમપિ સહમાનઃ ॥ ૨૧ ॥

વિષમે કર્મમાર્ગે વિપરિસ્ખલતાં વિહ્વલિતકરણાનામ્ ।
નાથ નિખિલાનામન્યો નાસ્તિ ત્વન્નતસત્ય હસ્તાલમ્બઃ ॥ ૨૨ ॥

જ્ઞાનસ્ય કોઽવિષયોઽચ્યુત કરુણાયાસ્તવ કો દૂરસ્થિતઃ ।
શક્તેઃ કોઽતિભરસ્તસ્માત્ખલૂપાયસ્ત્વમેવ સ્વયં સિદ્ધઃ ॥ ૨૩ ॥

સઙ્કલ્પકર્ણધારઃ કિઙ્કરસત્ય ભવસાગરેઽતિગભીરે ।
અનઘસ્ત્વં ખલુ પોત આત્મનઃ કૃપાસમીરણેન પ્રયુક્તઃ ॥ ૨૪ ॥

અચ્યુત ન દદતિ મોક્ષમીશ્વરભાવેન ભાવિતા ઇતરસુરાઃ ।
રાત્રિં પરિવર્તયિતું લક્ષમાલેખ્ય દિનકરાણામપિ ન ક્ષમમ્ ॥ ૨૫ ॥

અમૃતરસસાગરસ્યેવ અહીન્દ્રપુરનાથ નિર્મલમહાર્ઘાણિ ।
તીર્યન્તે ન વિગણયિતું અનન્યસુલભાનિ તવ ગુણરત્નાનિ ॥ ૨૬ ॥

ભૂષિતશ્રુતિસીમન્તો ભુજગેન્દ્રપુરેશ સર્વગુણસીમાન્તઃ ।
ક્ષપિતતૃષા મલમોહો મુનીનાં હૃદયેષુ સ્ફુરસિ શ્યામલમયૂખઃ ॥ ૨૭ ॥

શુભલક્ષણશ્રીવત્સઃ શોભસે નિર્મુક્તવિરહક્ષણશ્રીવત્સઃ ।
રણદેવન સવિહગઃ ઉદ્ભટગરુડનદીતીરવનસવિધગતઃ ॥ ૨૮ ॥

અકુમારયૌવનસ્થિતમહીન્દ્રપુરનાથાભિમતમનુરૂપમ્ ।
નિત્યં સ્વભાવસિદ્ધં શ્રૂયતે સૂરિમહિતં સુખં તવ રૂપમ્ ॥ ૨૯ ॥

ત્રિગુણં તસ્ય વિકારાઃ અચ્યુત પુરુષ ઇત્યાગમગણ્યમાનાઃ ।
અર્થાસ્તવ ખલુ સમસ્તાઃ પરસ્મિન્ રૂપે ભૂષણાસ્ત્રસ્વરૂપાઃ ॥ ૩૦ ॥

નિર્યન્તિ ત્વત્તોઽચ્યુત નિક્ષપિતવિપક્ષનિષ્ઠુરપરાક્રમણાઃ ।
સંસ્થાપિતપરમધર્માઃ સાધુ પરિત્રાણસત્ફલા અવતારાઃ ॥ ૩૧ ॥

હરિમણિસદૃક્ષ નિજરુચિહરિતાયમાન ભુજગેન્દ્રપુરપર્યન્તઃ ।
કાલે દાસજનાનાં કૃષ્ણ ઘનો ભવસિ દત્તકારુણ્યરસઃ ॥ ૩૨ ॥

ગરુડનદીકચ્છારણ્યે લક્ષ્યસે લક્ષ્મી મહી કરેણુ મનોહરઃ ।
દૃશ્યમાનબહુલદાનો દિશા ગજેન્દ્ર ઇવ ખણ્ડિતદનુજેન્દ્રદ્રુમઃ ॥ ૩૩ ॥

મુખચન્દ્રમૌલિ દિનકરમધ્યસ્થિતસ્તવ ચિકુરભારાન્ધકારઃ ।
અઘટિતઘટનાશક્તિં સત્યં સ્થાપયતિ દાસસત્ય સમગ્રામ્ ॥ ૩૪ ॥

પરિહસિતપૂર્ણચન્દ્રં પદ્મસદૃક્ષપ્રસન્નલોચનયુગલમ્ ।
સઙ્કલ્પિતદુરિતાન્યપિ સંસ્મૃતં હરતિ દાસસત્ય તવ મુખમ્ ॥ ૩૫ ॥

માહાત્મ્યં તવ મહિતં માઙ્ગલિકં તુલસીકૌસ્તુભપ્રમુખાનામ્ ।
અચ્યુત સ્થિરવનમાલં વત્સં દર્શયતિ લક્ષ્મી લક્ષણસુભગમ્ ॥ ૩૬ ॥

નિર્વિશતિ નિત્યતાપો દેવજનો દેવનાયક વિધિપ્રમુખઃ ।
શીતલશાન્તપ્રભૂતાં છાયાં તવ વિપુલબાહુકલ્પદ્રુમાણામ્ ॥ ૩૭ ॥

સઙ્કલ્પચન્દ્રક્ષોભિતત્રિગુણોદધિ વિપુલબુદ્બુદપ્રકરૈઃ ।
બ્રહ્માણ્ડૈરપિ ભરિતં કિઙ્કરસત્ય તવ કસ્માન્નુ કૃશમુદરમ્ ॥ ૩૮ ॥

નાભિરુહં તવ નલિનં ભુજગેશ્વરનગરનાથ શોભતે સુભગમ્ ।
મધ્યસ્થિતબ્રહ્મભ્રમરં વત્સાસનલક્ષ્મીપાદપીઠસદૃક્ષમ્ ॥ ૩૯ ॥

દૃઢપીડિતમધુકૈટભશોણિતપટલપરિપાટલામ્બરઘટિતા ।
રાજત્યચ્યુત મુખરા રતિનાથ ગજેન્દ્રશૃઙ્ખલા તવ રશના ॥ ૪૦ ॥

દાસાનાં સત્ય દૃશ્યતે દાનવવીરાણાં દીર્ઘનિદ્રાશયનમ્ ।
તવોદરસ્થિતત્રિભુવનપ્રાસાદસ્તમ્ભસચ્છાયમૂરુયુગમ્ ॥ ૪૧ ॥

જાનુમણિદર્પણેન ચ જઙ્ઘામરકતકલાચિકયા ચ ધન્યા ।
અચ્યુત ન મુઞ્ચતિ કાન્તઃ લક્ષ્મીરિવ સરોજલાઞ્છનૌ તવ ચરણૌ ॥ ૪૨ ॥

શ્રુતિસીમન્તપ્રસૂનં શોભતે નતસત્ય તવ સર્વશરણ્યમ્ ।
ક્રમણક્ષણજનિતસુરનદીપ્રશમિતત્રૈલોક્યપાતકં પદપદ્મમ્ ॥ ૪૩ ॥

ઇતિ ત્રિભુવનૈકમૂલમાસ્વાદયન્ત્યનઘા અમૃતસ્વાદુરસમ્ ।
ઓષધિમહીધરપાર્શ્વ ઉદિતં ત્વામોષધિમિવ દાસરુજામ્ ॥ ૪૪ ॥

સિદ્ધાઞ્જનમિવ શ્યામાં તવ તનું નિજવિલોચનેષુ ક્ષિપન્તઃ ।
અચ્યુત લક્ષ્મીનિવાસં નિત્યનિગૂઢં નિધિમિવ પશ્યન્તિ ત્વામ્ ॥ ૪૫ ॥

વિઘટિત નિબિડાન્ધકારો ઘટમાનજ્યોતિસ્ત્રિલોકૈકગ્રહપતિઃ ।
દૃષ્ટગતો યેષાં ત્વં નમત્સત્ય ન ખલુ તેષાં મોહત્રિયામા ॥ ૪૬ ॥

વિષયરસે વિરક્તાઃ વિકારજનનૈરપિ ચ ન ખલુ વિક્રિયમાણાઃ ।
જીવન્મુક્તસદૃશા અચ્યુત દૃશ્યન્તે પાવનાસ્તવ ભક્તાઃ ॥ ૪૭ ॥

ગન્ધર્વનગરસ્વપ્નસદૃક્ષાણાં શ્રિયાં વનસરિતામ્ ।
ન સ્મરતિ ત્વદ્ગૃહીતઃ શરણાગતસદામદો જીવગજઃ ॥ ૪૮ ॥

ન મહયન્તિ જ્ઞાનવન્તઃ તરઙ્ગડિણ્ડીરબુદ્બુદસદૃક્ષાણિ ।
વિધિપ્રમુખાણાં પદાનિ ઘનકન્દલીકન્દ કદલીસ્તમ્ભસમાનિ ॥ ૪૯ ॥

દૃષ્ટસ્વપરસ્વભાવાઃ પુરુષા ગૃહીત્વા સ્વામિનસ્તવ શીલમ્ ।
નાથ નતસત્ય સઘૃણાઃ ન મુઞ્ચતિ કથમપિ સર્વજનસૌહાર્દમ્ ॥ ૫૦ ॥

માનમદેર્ષ્યામત્સરદમ્ભાસૂયાભયામર્ષલોભમુખાઃ ।
દૃશ્યન્તે ન મોહસુતાઃ દોષા દાસાનાં સત્ય તવ ભક્તાનામ્ ॥ ૫૧ ॥

યેષાં મતિરિતરમુખી કાલઃ સકલોઽપિ તેષાં કલિવિસ્તારઃ ।
યે તવ પદે પ્રવણાઃ નાસ્તિ કલિર્નાગપતિનગરપતે તેષામ્ ॥ ૫૨ ॥

અત્યાસન્નવિનાશાઃ અચ્યુત પશ્યન્તિ તાવકે ભક્તજને ।
મોક્ષરુચીનાં મૂઢા દિવસકરમણ્ડલ ઇવ ચ્છિદ્રમ્ ॥ ૫૩ ॥

નિત્રુટિતદુર્માનઘનાઃ નિર્મલગુણઘટિતતારકાપ્રાગ્ભારાઃ ।
ભાસમાનભક્તિજ્યોત્સ્નાઃ નતસત્ય સ્ફુરન્તિ નભોનિભાસ્તવ ભક્તાઃ ॥

ન ખલુ યમવિષયે ગતિર્નતસત્ય પદામ્બુજં તવ પ્રપન્નાનામ્ ।
સ્ખલિતાનામપિ યથાયોગ્યં શિક્ષા શુદ્ધાન્તકિઙ્કરાણામિવ લઘ્વી ॥ ૫૫ ॥

કર્મગતિદોષદુઃખિતાઃ કૃતાન્તભ્રુકુટીભુજઙ્ગીદર્શનત્રસ્તાઃ ।
અર્ચન્તિ તવ ચરણૌ અચ્યુત પ્રભ્રષ્ટમન્મથરસાસ્વાદાઃ ॥ ૫૬ ॥

આલગતિ તવ ચરણૌ અચ્યુત વિધિનાઽપ્યર્ચનાઽઽચરિતા ।
યૈકાન્તપ્રયુક્તા શેષામિવ સ્વયં શિરસા પ્રતિગૃહ્ણાસિ તામ્ ॥ ૫૭ ॥

તવ મુખજ્યોત્સ્ના દ્રાવિતમાનસશશિકાન્તપ્રવાહસન્નિભબાષ્પાન્ ।
અચ્યુત ન મુઞ્ચસિ ભક્તાન્ કદમ્બગોલનિભકણ્ટકાયમાનનિજાઙ્ગાન્ ॥

સર્વેઽપિ નિર્વૈરાઃ શરણાગતસત્ય ગૃહીતશાશ્વતધર્માઃ ।
ગતસઙ્ગાસ્તવ ભક્તાઃ યાન્તિ ત્વામેવ દુર્લભમિતરૈઃ ॥ ૫૯ ॥

અહિપતિનગરેન્દ્ર ત્વાં આસન્નમપિ ગગનમિવ સદા દુર્ગ્રહમ્ ।
વિષયેષુ વિલગન્તઃ ત્વરમાણા અપિ ન લભન્તે ડોલાયમાનમનસઃ ॥ ૬૦ ॥

ભક્તાસ્તાવકસેવારસભરિતાઃ સકલરક્ષણોત્સુકરુચિના ।
કરણાનિ ધરન્તિ ચિરં કાઙ્ક્ષિતમોક્ષા અપ્યચ્યુત ત્વયા સ્થાપિતાઃ ॥

સ્થિરગુણગિરિજનિતૈઃ સન્તારયસિ નતસત્ય નિજભક્તૈઃ ।
જન્મપરિપાટીજલધિં જઙ્ગમસ્થિરસેતુદર્શનીયૈર્જનાન્ ॥ ૬૨ ॥

પ્રશમિતભવાન્તરભયાઃ પ્રાપ્તં પ્રાપ્તં હિતમિતિ પરિપશ્યન્તઃ ।
ભાવયન્તિ તવ ભક્તાઃ પ્રિયાતિથિમિવ નતસત્ય પશ્ચિમદિવસમ્ ॥ ૬૩ ॥

પ્રકટતિમિરે ભુવને પાત્રપ્રતિષ્ઠાપિતપરમજ્ઞાનપ્રદીપાઃ ।
નીયન્તેઽચ્યુત ત્વયા નિજં પદં સદા સ્વયમ્પ્રભં કૃતકાર્યાઃ ॥ ૬૪ ॥

દૃઢતીવ્રભક્તિનયનાઃ પરિપશ્યન્તોઽહીન્દ્રપુરનાથ ત્વામ્ ।
પ્રાપ્તાસ્તવ સાયુજ્યં પઙ્ક્તિં પૂરયન્તિ પન્નગેન્દ્રમુખાનામ્ ॥ ૬૫ ॥

સન્નતસુલભમચ્યુત સમાધિસોપાનક્રમવિલમ્બવિમુખિતાઃ ।
શરણં ગત્વા ત્વાં મુક્તા મુચુકુન્દ ક્ષત્રબન્ધુપ્રમુખાઃ ॥ ૬૬ ॥

દેવાનાં પશુસમાનો જન્તુર્ગત્વા દેવનાથ તવ પદમ્ ।
તૈરેવ સર્વૈઃ સંસરમાણૈર્ભવતિ સદા દત્તબલિઃ ॥ ૬૭ ॥

મોહાન્ધકારમહાર્ણવમૂર્ચ્છિતમાયામહારજનિપ્રત્યૂષઃ ।
અચ્યુત તવ કટાક્ષો વિમુક્તિપ્રસ્થાનપ્રથમપરિકરબન્ધઃ ॥ ૬૮ ॥

મોક્ષસુખવૃક્ષમૂલં મોહજરાતુરમહારસાયનપ્રવરમ્ ।
સકલકુશલૈકક્ષેત્રં કિઙ્કરસત્ય તવ કીર્તનમમૃતનિભમ્ ॥ ૬૯ ॥

નાસ્ત્યભિક્રમનાશો વિચ્છેદેઽપિ પ્રત્યવાયપ્રસઙ્ગઃ ।
સ્વલ્પાઽપિ તવ સપર્યા રક્ષત્યચ્યુત મહત્તરાદ્ભયાત્ ॥ ૭૦ ॥

અપ્રસાદે અપ્રસન્નાસ્તવ પ્રસાદે દાસસત્ય પ્રસન્નાઃ ।
આરાધ્યા ભવન્તિ પરે કિં તૈઃ પ્રસઙ્ગલમ્ભિતપ્રભાવૈઃ ॥ ૭૧ ॥

ઇતરત્રિદશાઃ પ્રસન્નાઃ કિઙ્કરસત્ય મમ કિં નુ કરિષ્યન્તિ હિતમ્ ।
નીહારઘનશતૈર્ન ખલુ પૂર્યતે કથમપિ ચાતકતૃષ્ણા ॥ ૭૨ ॥

અનુગતસુખમૃગતૃષ્ણા અચ્યુત વિશ્રામ્યતિ તવ મામકતૃષ્ણા ।
પ્રવાહેષુ પ્રસૃતાયાઃ આશ્રિતપ્રવહદ્ધનકૃપાસરિતઃ ॥ ૭૩ ॥

વિકલસકલાઙ્ગવિષમાન્ ધર્માન્ નતસત્ય ધ્વજનિભાન્ ધારયન્ ।
કાન્તારપાન્થક ઇવ સ્ખલચ્ચરણોઽસ્મિ કાતરવિશીર્યમાણઃ ॥ ૭૪ ॥

સ્થિરધર્મવર્મસ્થગિતં અધર્મપ્રવણાનામગ્રસ્કન્ધપ્રવૃત્તમ્ ।
અઘટમાનવિપ્રતીસારમચ્યુત માં હસસિ નૂનં લક્ષ્મીસમક્ષમ્ ॥ ૭૫ ॥

તરિતુમચ્યુત દુરિતમસ્મિન્ દેહ એક દિવસેઽપિ કૃતમ્ ।
કાલોઽલં ન સકલઃ કરુણાયાસ્તવ પૂર્ણપાત્રમસ્મ્યયમ્ ॥ ૭૬ ॥

અચ્યુત તવ ગુણાનાં મમ દોષાણામપિ નાસ્તિ કુત્રાપિ ગણના ।
તથાપિ જયઃ પ્રથમાનામધિકં લીનાનાં ભવતિ ન ખલુ દૌર્બલ્યમ્ ॥ ૭૭ ॥

રાત્રિં દિવસમચ્યુત ત્રુટિતઃ પતન્ત્યાયુર્દ્રુમખણ્ડાનિ ।
દૃષ્ટ્વાપિ દૃપ્તમનસં બાલમિદાનીમપિ ભરસ્વ મામપ્રમત્તઃ ॥ ૭૮ ॥

નિશ્વાસશઙ્કનીયે દેહે પટલાન્તસલિલબિન્દુસદૃક્ષે ।
જાનાસિ નતસત્ય ત્વં જરત્કરણેઽપિ દીર્ઘયૌવનતૃષ્ણમ્ ॥ ૭૯ ॥

અજ્ઞાતનિજકર્તવ્યં યદૃચ્છયા જ્ઞાતેષુ મામપિ પ્રતિકૂલગતિમ્ ।
ઇતિ નિજસ્વભાવવ્રીલિતં હાતું દાસાનાં સત્ય ન ખલુ તવ યુક્તમ્ ॥ ૮૦ ॥

કોઽહં કિં કરણીયં પરિહરણીયમપિ કિમિતિ જાનાસિ સર્વમ્ ।
શક્નોષિ ચ તદ્ધિતં મમ ત્રિદશેશ્વર કુરુષ્વ નિજહૃદયનિક્ષિપ્તમ્ ॥ ૮૧ ॥

ઇદાનીમુપર્યપ્યયં ગુણગૃહીતો દારુપુત્રક ઇવ પરવશઃ ।
તસ્યાપિ મમ ત્રિદશેશ્વર ત્રિષ્વપિ કરણેષુ ભવ સુખસઙ્કલ્પઃ ॥ ૮૨ ॥

નિજકર્મનિગલયુગલમચ્યુત કૃત્વા મમ પ્રિયાપ્રિયવર્ગે ।
કદા ઘોરકલેબરકારાગૃહકુહરનિર્ગતં કરિષ્યસિ મામ્ ॥ ૮૩ ॥

હાર્દે ત્વયિ કદા વિશ્રાન્તં બ્રહ્મધમનિમાર્ગં ગમિષ્યન્તમ્ ।
દિનકરદત્તાગ્રકરમચ્યુત દ્રક્ષ્યસિ દયિત ડિમ્ભમિવ મામ્ ॥ ૮૪ ॥

કદા અમાનવાન્તાઃ અગ્નિમુખા આતિવાહિકાસ્તવ પુરુષાઃ ।
અતિલઙ્ઘયિષ્યન્તિ મામચ્યુત તમોગહનત્રિગુણમરુકાન્તારમ્ ॥ ૮૫ ॥

લઙ્ઘિતવિરજાસરિતં લમ્ભિત સદા શુદ્ધસત્ત્વમય સૌમ્યતનુમ્ ।
કૃતબ્રહ્માલઙ્કારં કરિષ્યસિ નતસત્ય કિઙ્કરં કદા મામ્ ॥ ૮૬ ॥

સંસારસાગરાદુત્ક્ષિપ્તં ત્રિદશનાથ સ્ફુરિતાલોકમ્ ।
કદા કરિષ્યસિ હૃદયે કૌસ્તુભમણિદર્પણમિવ લક્ષ્મીપુલકિતમ્ ॥ ૮૭ ॥

કદા તવ પાદપદ્મે ભવિષ્યામિ નતસત્ય કેલિક્રાન્ત ત્રિભુવને
મદનરિપુમકુટમણ્ડનસુરસરિત્સ્રોતઃ સૂચિતમધુપ્રવાહે ॥ ૮૮ ॥

ઉપનિષચ્છિરઃ કુસુમમુત્તંસયિત્વા તવ પદામ્બુજયુગળમ્ ।
દયિતો ભવિષ્યામિ કદા દાસો દાસાનાં સત્ય સૂરિસદૃક્ષઃ ॥ ૮૯ ॥

અપુનર્નિવૃત્તિયોગ્યમવતારવિહારસહચરત્વધન્યમ્ ।
આત્મસમભોગમાત્રમનુભવિષ્યસિ દેવનાથ કદા નુ મામ્ ॥ ૯૦ ॥

ઇતિ સ્ફુટમનોરથં મામેતાદૃશવચનમાત્રસારં વશગમ્ ।
કુરુષ્વ નિજગુણગણૈઃ સત્યં દાસાનાં સત્ય સદા સ્વચ્છન્દઃ ॥ ૯૧ ॥

બાલપ્લવગ ઇવ તરળો મારુતિજાતિરિતિ સાગરં તરિતુમનાઃ ।
પ્રાર્થયે ત્વામચ્યુત કાઙ્ક્ષિતપદપદ્મ ક્ષમસ્વ મમ કાપેયમ્ ॥ ૯૨ ॥

અચ્યુતવિષયાક્રાન્તં ભવાર્ણવાવર્તભ્રમિ નિસ્ત્રુટ્યમાનમ્ ।
જનની સ્તનન્ધયમિવ મામુદ્ધૃત્ય સેવસ્વ સ્વયં પથ્યમ્ ॥ ૯૩ ॥

કર્મમયઘર્મતપ્તં સુખમૃગતૃષ્ણાભિઃ કદાઽપ્યતૃષ્ણાકમ્ ।
કારય નિર્વૃતં માં કરકાશિશિરૈરચ્યુત કટાક્ષૈઃ ॥ ૯૪ ॥

તવ ચિન્તનવિમુખાનાં દૃષ્ટવિષાણામિવ દર્શનાન્મોચયન્ ।
અમૃતમુખાનામિવ મામચ્યુત ભક્તાનાં નયસ્વ નયનાસારમ્ ॥ ૯૫ ॥

વિષમિલિતમધુનિભેષુ ચ તૃણપ્રતિમેષુ ચ પ્રતિગ્રહેષુ પ્રલુઠિતમ્ ।
અમૃતનિધાવિવાચ્યુત સ્થાપય ત્વયિ નિર્મમં મમ હૃદયમ્ ॥ ૯૬ ॥

નિત્યમસ્મિન્ કૃપણે નિક્ષિપ નમત્સત્ય નિધિસદૃક્ષૌ ।
પ્રવહન્નખપ્રભાઝરપ્રશમિતપ્રણમત્સઞ્જ્વરૌ તવ ચરણૌ ॥ ૯૭ ॥

શરણાગત ઇતિ જનિતે જનવાદેઽપિ યદ્યચ્યુત ન રક્ષસિ મામ્ ।
ભવેત્ખલુ સાગરઘોષઃ સાગરપુલિને તાદૃશં તવ વચનમ્ ॥ ૯૮ ॥

નિક્ષિપ્તોઽસ્મિ ચાગતિઃ નિપુણૈસ્ત્વયિ નાથ કારુણિકૈઃ ।
તાંસ્તવ દૃષ્ટ્વા પ્રિયાન્ ભૃતં નતસત્ય ભરસ્વાત્મનો ભરમ્ ॥ ૯૯ ॥

નતસત્ય પક્કણાનીતગલિતકિરાતભ્રમનિજકુમારમિવ નૃપઃ ।
ભવિષ્યદ્યૌવનવધૂં વર ઇવ માં લભસ્વ મન્ત્રજનવિજ્ઞાપિતમ્ ॥ ૧૦૦ ॥

ઇતિ કવિતાર્કિકકેસરિ વેદાન્તાચાર્ય વેઙ્કટેશવિરચિતમ્ ।
સુભગમચ્યુતશતકં સહૃદયહૃદયેષુ શોભતાં સમગ્રગુણમ્ ॥ ૧૦૧ ॥

ઇતિ વેદાન્તદેશિકવિરચિતં અચ્યુતશતકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read Achyutashtakam:

Achyuta Ashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Achyuta Ashtakam Lyrics in Gujarati | Hindu Ashtak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top