Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Achyuta Ashtakam Lyrics in Kannada | Hindu Ashtak

Achyutashtakam Lyrics in Kannada:

॥ ಅಚ್ಯುತಶತಕಮ್ ॥ 

ವೇದಾನ್ತದೇಶಿಕವಿರಚಿತಮ್ ।
(ತಿರುವಹೀನ್ದ್ರಪುರಾಖ್ಯೇ ಔಷಧಗಿರೌ)
(ಇದಂ ಶತಕಂ ಮೂಲಂ ಪ್ರಾಕೃತಭಾಷಾಯಾಮಾಸ್ತೇ ।)
(ಲೇಖಕೈರೇವ ಸಂಸ್ಕೃತೇ ಪರಿವರ್ತಿತಂ ಮೂಲಮೇವ ಅತ್ರ ದೀಯತೇ ।)
ನಮತ ತ್ರಿದಶಾನಾಂ ನಾಥಂ ಸತ್ಯಂ ದಾಸಾನಾಮಚ್ಯುತಂ ಸ್ಥಿರಜ್ಯೋತಿಃ ।
ಗರುಡನದೀತಟತಮಾಲಂ ಅಹೀನ್ದ್ರನಗರೌಷಧಾಚಲೈಕಗಜೇನ್ದ್ರಮ್ ॥ 1 ॥

ಕಿಂಕರಸತ್ಯ ಸ್ತುತಿಸ್ತವ ಸ್ವಯಮ್ಭೂ ಗೇಹಿನೀ ವಿಲಾಸವ್ಯಾಹೃತಿಮಯೀ ।
ಫಣಿತಾ ಬಾಲೇನ ಮಯಾ ಪಂಜರಶುಕ ಜಲ್ಪಿತಮಿವ ಕರೋತು ಪ್ರಸಾದಮ್ ॥ 2 ॥

ಮಲಿನಮಪಿ ಭಾಷಿತಂ ಮಮ ಕಿಂಕರಸತ್ಯ ತವ ಕೀರ್ತಿಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪ್ರಸರೇ ।
ಲಗ್ನಂ ಲಭತಾಂ ವಿಶುದ್ಧಿಂ ಸಲಿಲಮಿವ ತ್ರಿಪಥಗಾಸ್ರೋತೋಗತಮ್ ॥ 3 ॥

ತ್ರಸ್ತರಿ ನಯೇನ ಸ್ಥಾಪಿತಾ ಶೋಭತಾಂ ತ್ರಿದಶಾನಾಂ ನಾಥ ತವ ಸಮಾಜೇ ।
ವನ್ದಿತ್ವ ಮಹಿತಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಶ್ರುತೀನಾಂ ಬಾಲಿಶಾ ಮಮ ಸ್ತುತಿಃ ॥ 4 ॥

ಅಸ್ಮದ್ಗುರೂಣಾಮಚ್ಯುತ ಜಿಹ್ವಾಸಿಂಹಾಸನೇ ಲಬ್ಧಪ್ರತಿಷ್ಠಃ ।
ಪ್ರತಿಪಾದಿತಪರಮಾರ್ಥೋ ವಾರಯಸ್ಯಪಂಡಿತತ್ವಮಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ 5 ॥

ಹೃದಯೇಷು ದೇಶಿಕಾನಾಂ ಜಾಹ್ನವೀಲಹರೀಷು ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರ ಇವ ಸ್ಫುಟಃ ।
ಕಲುಷಜಲೇಷ್ವಿವ ಹಂಸಃ ಕಷಾಯಕರ್ಬುರೇಷು ತಿಷ್ಠಸ್ಯಚ್ಯುತ ನ ಕ್ಷಣಮ್ ॥ 6 ॥

ಆಗಮಮಾತ್ರಪ್ರಮಾಣಃ ಆಗೋಪೀಜನಂ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಜಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಃ ।
ಶ್ರದ್ಧಿತಹೃದಯಸುಲಭೋ ದೂರಂ ಮುಂಚಸಿ ನತಸತ್ಯ ದೋಲಾಯಮಾನಾನ್ ॥ 7 ॥

ಸದಾ ಕ್ಷಪಿತಸಕಲಹೇಯಂ ಶರಣಾಗತಸತ್ಯ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನನ್ದಮ್ ।
ಉಲ್ಲಂಘಿತತ್ರಿವಿಧಾನ್ತಮುಪನಿಷದಾಂ ಶತಾನಿ ಗಾಯನ್ತಿ ತ್ವಾಮ್ ॥ 8 ॥

ಕರೋಷಿ ನ ಕ್ರಿಯಸೇ ಕೇನಾಪಿ ಸ್ಥಾಪಯಸಿ ನ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯಸೇಽನನ್ಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಹರಸಿ ನಿಖಿಲಂ ನ ಹ್ರಿಯಸೇ ಅಹೀನ್ದ್ರನಗರೇನ್ದ್ರಾನಘಜ್ಯೋತಿಸ್ಸ್ಫುರನ್ ॥ 9 ॥

ಅಣುಪ್ರಮಿತಸ್ಯಾಪ್ಯಚ್ಯುತ ಶಕ್ತಿಸ್ತವ ಸಕಲಧಾರಣಾದಿಪ್ರಭೂತಾ ।
ತೇನ ಪ್ರತಿವಸ್ತುಪೂರ್ಣಃ ಶ್ರೂಯಸೇಽಪ್ರತಿಹತನಿಜಸ್ಥಿತಿಃ ಸರ್ವಗತಃ ॥ 10 ॥

ಸಕಲಾನಾಂ ಧರಣನಿಯಮನಸ್ವಾಮಿತ್ವನಿಯಮಸಂಸ್ಥಿತಃ ಸರ್ವತನುಃ ।
ಶ್ರೂಯಸೇಽಚ್ಯುತ ಸರ್ವಃ ಸದಾ ದರ್ಶಿತಕಾರ್ಯಕಾರಣತ್ವಕರ್ಬುರಃ ॥ 11 ॥

ಪುರುಷಪ್ರಧಾನಶರೀರೋ ಭುವನಾನಾಂ ಭವಸ್ಯಚ್ಯುತೋಪಾದಾನಮ್ ।
ನಿಜಸಂಕಲ್ಪಸನಾಥೋ ವಹಸಿ ನಿಮಿತ್ತತ್ತ್ವಮಪ್ಯದ್ಭುತಶಕ್ತಿಃ ॥ 12 ॥

ವಿಷಮಗುಣಾಂಕುರಪ್ರಕರೇ ಜಲಮಿವ ಸಾಮಾನ್ಯಕಾರಣಂ ತವ ಕೇಲಿಃ ।
ನಿಜಕರ್ಮಶಕ್ತಿನಿಯತಾ ಅಚ್ಯುತ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸ್ಥಾವರಾನ್ತವಿಶೇಷಾಃ ॥ 13 ॥

ಪುರುಷಾಸ್ತವ ವಿಭೂತಿಃ ಅಚ್ಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಸ್ತ್ರೀಸಂಜ್ಞಾಃ ।
ನಾಸ್ತಿ ಪರಂ ಯುವಯೋಃ ಸಾಪಿ ಶ್ರೀರ್ಭವತಿ ತವ ಕಿಂ ಪುನರಿತರತ್ ॥ 14 ॥

ನ ಖಲು ತವ ಸದೃಶಾಭ್ಯಧಿಕಾಃ ನಾಥ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಲೋಕಶರಣ್ಯಃ ।
ಏತಾವಜ್ಜ್ಞಾನಸಾರಮಿತಿ ಜ್ಞಾತುಂ ತ್ರಿದಶನಾಥೇತರವಿಚಿನ್ತಾ ॥ 15 ॥

ಭಾತಿ ಫಣೀನ್ದ್ರಪುರಾಧಿಪ ಪ್ರತಿಪಾಲಯತ್ಸು ಪ್ರಕಟಪ್ರಭೂತಫಲಾ ।
ಅಪಿ ದ್ರುಹಿಣಪ್ರಮುಖೈಃ ಆಜ್ಞಪ್ತಿಸ್ತವಾಲಂಘನೀಯಪ್ರಭಾವಾ ॥ 16 ॥

ನಿಯಮವಿಧೀನಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ದಾಸಸತ್ಯೋದ್ದಿಶ್ಯ ತ್ವಾಮ್ ।
ಶ್ರಾದ್ಧನಿಮನ್ತ್ರಿತಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಮಾಧಿಸಿದ್ಧಾಂ ಲಭನ್ತೇ ತ್ರಿದಶಾ ಭುಕ್ತಮ್ ॥ 17 ॥

ಆರಾಧ್ಯ ತ್ರಿದಶವಿಲಯೇಽಚ್ಯುತ ನಿತ್ಯಂ ನ ತಿಷ್ಠಸಿ ಯದಿ ನಾಮ ತ್ವಮ್ ।
ಕರ್ಮಣಾಂ ಕಲ್ಪಿತಾನಾಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ಕಲ್ಪಾನ್ತರೇಷು ಕೋ ನಿರ್ವೇಶಮ್ ॥ 18 ॥

ಕಲ್ಪಯಸಿ ಕಾಂಕ್ಷಿತಾನಿ ಕಲ್ಪದ್ರುಮ ಇವ ಶ್ರೀಕಾಂಚನಲತಾಸಹಿತಃ ।
ನತಸತ್ಯ ಸದಾಫಲಾನಿ ನಿಜಚ್ಛಾಯಾನಿರ್ಭಿನ್ನನಿತ್ಯತಾಪತ್ರಿಭುವನಃ ॥ 19 ॥

ಸಕಲಾಗಮಾನಾಂ ನಿಷ್ಠಾ ಸಕಲಸುರಾಣಾಮಪ್ಯನ್ತರ ಆತ್ಮಾ ।
ಸಕಲಫಲಾನಾಂ ಪ್ರಸೂತಿಃ ಸಕಲಜನಾನಾಂ ಸಮಃ ಖಲು ನತಸತ್ಯ ತ್ವಮ್ ॥ 20 ॥

ಇತಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಮಾನಃ ಸತ್ಯಸ್ಥಿತೋ ದಾಸಸತ್ಯ ಸದಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಃ ।
ಕಥಂ ವಹಸಿ ಪಕ್ಷಪಾತಂ ಪಾಂಡವಪ್ರಮುಖೇಷು ಪ್ರೇಷಣಮಪಿ ಸಹಮಾನಃ ॥ 21 ॥

ವಿಷಮೇ ಕರ್ಮಮಾರ್ಗೇ ವಿಪರಿಸ್ಖಲತಾಂ ವಿಹ್ವಲಿತಕರಣಾನಾಮ್ ।
ನಾಥ ನಿಖಿಲಾನಾಮನ್ಯೋ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವನ್ನತಸತ್ಯ ಹಸ್ತಾಲಮ್ಬಃ ॥ 22 ॥

ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕೋಽವಿಷಯೋಽಚ್ಯುತ ಕರುಣಾಯಾಸ್ತವ ಕೋ ದೂರಸ್ಥಿತಃ ।
ಶಕ್ತೇಃ ಕೋಽತಿಭರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಖಲೂಪಾಯಸ್ತ್ವಮೇವ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಃ ॥ 23 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಕರ್ಣಧಾರಃ ಕಿಂಕರಸತ್ಯ ಭವಸಾಗರೇಽತಿಗಭೀರೇ ।
ಅನಘಸ್ತ್ವಂ ಖಲು ಪೋತ ಆತ್ಮನಃ ಕೃಪಾಸಮೀರಣೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ॥ 24 ॥

ಅಚ್ಯುತ ನ ದದತಿ ಮೋಕ್ಷಮೀಶ್ವರಭಾವೇನ ಭಾವಿತಾ ಇತರಸುರಾಃ ।
ರಾತ್ರಿಂ ಪರಿವರ್ತಯಿತುಂ ಲಕ್ಷಮಾಲೇಖ್ಯ ದಿನಕರಾಣಾಮಪಿ ನ ಕ್ಷಮಮ್ ॥ 25 ॥

ಅಮೃತರಸಸಾಗರಸ್ಯೇವ ಅಹೀನ್ದ್ರಪುರನಾಥ ನಿರ್ಮಲಮಹಾರ್ಘಾಣಿ ।
ತೀರ್ಯನ್ತೇ ನ ವಿಗಣಯಿತುಂ ಅನನ್ಯಸುಲಭಾನಿ ತವ ಗುಣರತ್ನಾನಿ ॥ 26 ॥

ಭೂಷಿತಶ್ರುತಿಸೀಮನ್ತೋ ಭುಜಗೇನ್ದ್ರಪುರೇಶ ಸರ್ವಗುಣಸೀಮಾನ್ತಃ ।
ಕ್ಷಪಿತತೃಷಾ ಮಲಮೋಹೋ ಮುನೀನಾಂ ಹೃದಯೇಷು ಸ್ಫುರಸಿ ಶ್ಯಾಮಲಮಯೂಖಃ ॥ 27 ॥

ಶುಭಲಕ್ಷಣಶ್ರೀವತ್ಸಃ ಶೋಭಸೇ ನಿರ್ಮುಕ್ತವಿರಹಕ್ಷಣಶ್ರೀವತ್ಸಃ ।
ರಣದೇವನ ಸವಿಹಗಃ ಉದ್ಭಟಗರುಡನದೀತೀರವನಸವಿಧಗತಃ ॥ 28 ॥

ಅಕುಮಾರಯೌವನಸ್ಥಿತಮಹೀನ್ದ್ರಪುರನಾಥಾಭಿಮತಮನುರೂಪಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧಂ ಶ್ರೂಯತೇ ಸೂರಿಮಹಿತಂ ಸುಖಂ ತವ ರೂಪಮ್ ॥ 29 ॥

ತ್ರಿಗುಣಂ ತಸ್ಯ ವಿಕಾರಾಃ ಅಚ್ಯುತ ಪುರುಷ ಇತ್ಯಾಗಮಗಣ್ಯಮಾನಾಃ ।
ಅರ್ಥಾಸ್ತವ ಖಲು ಸಮಸ್ತಾಃ ಪರಸ್ಮಿನ್ ರೂಪೇ ಭೂಷಣಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಃ ॥ 30 ॥

ನಿರ್ಯನ್ತಿ ತ್ವತ್ತೋಽಚ್ಯುತ ನಿಕ್ಷಪಿತವಿಪಕ್ಷನಿಷ್ಠುರಪರಾಕ್ರಮಣಾಃ ।
ಸಂಸ್ಥಾಪಿತಪರಮಧರ್ಮಾಃ ಸಾಧು ಪರಿತ್ರಾಣಸತ್ಫಲಾ ಅವತಾರಾಃ ॥ 31 ॥

ಹರಿಮಣಿಸದೃಕ್ಷ ನಿಜರುಚಿಹರಿತಾಯಮಾನ ಭುಜಗೇನ್ದ್ರಪುರಪರ್ಯನ್ತಃ ।
ಕಾಲೇ ದಾಸಜನಾನಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಘನೋ ಭವಸಿ ದತ್ತಕಾರುಣ್ಯರಸಃ ॥ 32 ॥

ಗರುಡನದೀಕಚ್ಛಾರಣ್ಯೇ ಲಕ್ಷ್ಯಸೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹೀ ಕರೇಣು ಮನೋಹರಃ ।
ದೃಶ್ಯಮಾನಬಹುಲದಾನೋ ದಿಶಾ ಗಜೇನ್ದ್ರ ಇವ ಖಂಡಿತದನುಜೇನ್ದ್ರದ್ರುಮಃ ॥ 33 ॥

ಮುಖಚನ್ದ್ರಮೌಲಿ ದಿನಕರಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಸ್ತವ ಚಿಕುರಭಾರಾನ್ಧಕಾರಃ ।
ಅಘಟಿತಘಟನಾಶಕ್ತಿಂ ಸತ್ಯಂ ಸ್ಥಾಪಯತಿ ದಾಸಸತ್ಯ ಸಮಗ್ರಾಮ್ ॥ 34 ॥

ಪರಿಹಸಿತಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಂ ಪದ್ಮಸದೃಕ್ಷಪ್ರಸನ್ನಲೋಚನಯುಗಲಮ್ ।
ಸಂಕಲ್ಪಿತದುರಿತಾನ್ಯಪಿ ಸಂಸ್ಮೃತಂ ಹರತಿ ದಾಸಸತ್ಯ ತವ ಮುಖಮ್ ॥ 35 ॥

ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತವ ಮಹಿತಂ ಮಾಂಗಲಿಕಂ ತುಲಸೀಕೌಸ್ತುಭಪ್ರಮುಖಾನಾಮ್ ।
ಅಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿರವನಮಾಲಂ ವತ್ಸಂ ದರ್ಶಯತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷಣಸುಭಗಮ್ ॥ 36 ॥

ನಿರ್ವಿಶತಿ ನಿತ್ಯತಾಪೋ ದೇವಜನೋ ದೇವನಾಯಕ ವಿಧಿಪ್ರಮುಖಃ ।
ಶೀತಲಶಾನ್ತಪ್ರಭೂತಾಂ ಛಾಯಾಂ ತವ ವಿಪುಲಬಾಹುಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಣಾಮ್ ॥ 37 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಚನ್ದ್ರಕ್ಷೋಭಿತತ್ರಿಗುಣೋದಧಿ ವಿಪುಲಬುದ್ಬುದಪ್ರಕರೈಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೈರಪಿ ಭರಿತಂ ಕಿಂಕರಸತ್ಯ ತವ ಕಸ್ಮಾನ್ನು ಕೃಶಮುದರಮ್ ॥ 38 ॥

ನಾಭಿರುಹಂ ತವ ನಲಿನಂ ಭುಜಗೇಶ್ವರನಗರನಾಥ ಶೋಭತೇ ಸುಭಗಮ್ ।
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಬ್ರಹ್ಮಭ್ರಮರಂ ವತ್ಸಾಸನಲಕ್ಷ್ಮೀಪಾದಪೀಠಸದೃಕ್ಷಮ್ ॥ 39 ॥

ದೃಢಪೀಡಿತಮಧುಕೈಟಭಶೋಣಿತಪಟಲಪರಿಪಾಟಲಾಮ್ಬರಘಟಿತಾ ।
ರಾಜತ್ಯಚ್ಯುತ ಮುಖರಾ ರತಿನಾಥ ಗಜೇನ್ದ್ರಶೃಂಖಲಾ ತವ ರಶನಾ ॥ 40 ॥

ದಾಸಾನಾಂ ಸತ್ಯ ದೃಶ್ಯತೇ ದಾನವವೀರಾಣಾಂ ದೀರ್ಘನಿದ್ರಾಶಯನಮ್ ।
ತವೋದರಸ್ಥಿತತ್ರಿಭುವನಪ್ರಾಸಾದಸ್ತಮ್ಭಸಚ್ಛಾಯಮೂರುಯುಗಮ್ ॥ 41 ॥

ಜಾನುಮಣಿದರ್ಪಣೇನ ಚ ಜಂಘಾಮರಕತಕಲಾಚಿಕಯಾ ಚ ಧನ್ಯಾ ।
ಅಚ್ಯುತ ನ ಮುಂಚತಿ ಕಾನ್ತಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಿವ ಸರೋಜಲಾಂಛನೌ ತವ ಚರಣೌ ॥ 42 ॥

ಶ್ರುತಿಸೀಮನ್ತಪ್ರಸೂನಂ ಶೋಭತೇ ನತಸತ್ಯ ತವ ಸರ್ವಶರಣ್ಯಮ್ ।
ಕ್ರಮಣಕ್ಷಣಜನಿತಸುರನದೀಪ್ರಶಮಿತತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾತಕಂ ಪದಪದ್ಮಮ್ ॥ 43 ॥

ಇತಿ ತ್ರಿಭುವನೈಕಮೂಲಮಾಸ್ವಾದಯನ್ತ್ಯನಘಾ ಅಮೃತಸ್ವಾದುರಸಮ್ ।
ಓಷಧಿಮಹೀಧರಪಾರ್ಶ್ವ ಉದಿತಂ ತ್ವಾಮೋಷಧಿಮಿವ ದಾಸರುಜಾಮ್ ॥ 44 ॥

ಸಿದ್ಧಾಂಜನಮಿವ ಶ್ಯಾಮಾಂ ತವ ತನುಂ ನಿಜವಿಲೋಚನೇಷು ಕ್ಷಿಪನ್ತಃ ।
ಅಚ್ಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸಂ ನಿತ್ಯನಿಗೂಢಂ ನಿಧಿಮಿವ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ತ್ವಾಮ್ ॥ 45 ॥

ವಿಘಟಿತ ನಿಬಿಡಾನ್ಧಕಾರೋ ಘಟಮಾನಜ್ಯೋತಿಸ್ತ್ರಿಲೋಕೈಕಗ್ರಹಪತಿಃ ।
ದೃಷ್ಟಗತೋ ಯೇಷಾಂ ತ್ವಂ ನಮತ್ಸತ್ಯ ನ ಖಲು ತೇಷಾಂ ಮೋಹತ್ರಿಯಾಮಾ ॥ 46 ॥

ವಿಷಯರಸೇ ವಿರಕ್ತಾಃ ವಿಕಾರಜನನೈರಪಿ ಚ ನ ಖಲು ವಿಕ್ರಿಯಮಾಣಾಃ ।
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಸದೃಶಾ ಅಚ್ಯುತ ದೃಶ್ಯನ್ತೇ ಪಾವನಾಸ್ತವ ಭಕ್ತಾಃ ॥ 47 ॥

ಗನ್ಧರ್ವನಗರಸ್ವಪ್ನಸದೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಶ್ರಿಯಾಂ ವನಸರಿತಾಮ್ ।
ನ ಸ್ಮರತಿ ತ್ವದ್ಗೃಹೀತಃ ಶರಣಾಗತಸದಾಮದೋ ಜೀವಗಜಃ ॥ 48 ॥

ನ ಮಹಯನ್ತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ತಃ ತರಂಗಡಿಂಡೀರಬುದ್ಬುದಸದೃಕ್ಷಾಣಿ ।
ವಿಧಿಪ್ರಮುಖಾಣಾಂ ಪದಾನಿ ಘನಕನ್ದಲೀಕನ್ದ ಕದಲೀಸ್ತಮ್ಭಸಮಾನಿ ॥ 49 ॥

ದೃಷ್ಟಸ್ವಪರಸ್ವಭಾವಾಃ ಪುರುಷಾ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿನಸ್ತವ ಶೀಲಮ್ ।
ನಾಥ ನತಸತ್ಯ ಸಘೃಣಾಃ ನ ಮುಂಚತಿ ಕಥಮಪಿ ಸರ್ವಜನಸೌಹಾರ್ದಮ್ ॥ 50 ॥

ಮಾನಮದೇರ್ಷ್ಯಾಮತ್ಸರದಮ್ಭಾಸೂಯಾಭಯಾಮರ್ಷಲೋಭಮುಖಾಃ ।
ದೃಶ್ಯನ್ತೇ ನ ಮೋಹಸುತಾಃ ದೋಷಾ ದಾಸಾನಾಂ ಸತ್ಯ ತವ ಭಕ್ತಾನಾಮ್ ॥ 51 ॥

ಯೇಷಾಂ ಮತಿರಿತರಮುಖೀ ಕಾಲಃ ಸಕಲೋಽಪಿ ತೇಷಾಂ ಕಲಿವಿಸ್ತಾರಃ ।
ಯೇ ತವ ಪದೇ ಪ್ರವಣಾಃ ನಾಸ್ತಿ ಕಲಿರ್ನಾಗಪತಿನಗರಪತೇ ತೇಷಾಮ್ ॥ 52 ॥

ಅತ್ಯಾಸನ್ನವಿನಾಶಾಃ ಅಚ್ಯುತ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ತಾವಕೇ ಭಕ್ತಜನೇ ।
ಮೋಕ್ಷರುಚೀನಾಂ ಮೂಢಾ ದಿವಸಕರಮಂಡಲ ಇವ ಚ್ಛಿದ್ರಮ್ ॥ 53 ॥

ನಿತ್ರುಟಿತದುರ್ಮಾನಘನಾಃ ನಿರ್ಮಲಗುಣಘಟಿತತಾರಕಾಪ್ರಾಗ್ಭಾರಾಃ ।
ಭಾಸಮಾನಭಕ್ತಿಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಃ ನತಸತ್ಯ ಸ್ಫುರನ್ತಿ ನಭೋನಿಭಾಸ್ತವ ಭಕ್ತಾಃ ॥

ನ ಖಲು ಯಮವಿಷಯೇ ಗತಿರ್ನತಸತ್ಯ ಪದಾಮ್ಬುಜಂ ತವ ಪ್ರಪನ್ನಾನಾಮ್ ।
ಸ್ಖಲಿತಾನಾಮಪಿ ಯಥಾಯೋಗ್ಯಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಶುದ್ಧಾನ್ತಕಿಂಕರಾಣಾಮಿವ ಲಘ್ವೀ ॥ 55 ॥

ಕರ್ಮಗತಿದೋಷದುಃಖಿತಾಃ ಕೃತಾನ್ತಭ್ರುಕುಟೀಭುಜಂಗೀದರ್ಶನತ್ರಸ್ತಾಃ ।
ಅರ್ಚನ್ತಿ ತವ ಚರಣೌ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರಭ್ರಷ್ಟಮನ್ಮಥರಸಾಸ್ವಾದಾಃ ॥ 56 ॥

ಆಲಗತಿ ತವ ಚರಣೌ ಅಚ್ಯುತ ವಿಧಿನಾಽಪ್ಯರ್ಚನಾಽಽಚರಿತಾ ।
ಯೈಕಾನ್ತಪ್ರಯುಕ್ತಾ ಶೇಷಾಮಿವ ಸ್ವಯಂ ಶಿರಸಾ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾಸಿ ತಾಮ್ ॥ 57 ॥

ತವ ಮುಖಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ದ್ರಾವಿತಮಾನಸಶಶಿಕಾನ್ತಪ್ರವಾಹಸನ್ನಿಭಬಾಷ್ಪಾನ್ ।
ಅಚ್ಯುತ ನ ಮುಂಚಸಿ ಭಕ್ತಾನ್ ಕದಮ್ಬಗೋಲನಿಭಕಂಟಕಾಯಮಾನನಿಜಾಂಗಾನ್ ॥

ಸರ್ವೇಽಪಿ ನಿರ್ವೈರಾಃ ಶರಣಾಗತಸತ್ಯ ಗೃಹೀತಶಾಶ್ವತಧರ್ಮಾಃ ।
ಗತಸಂಗಾಸ್ತವ ಭಕ್ತಾಃ ಯಾನ್ತಿ ತ್ವಾಮೇವ ದುರ್ಲಭಮಿತರೈಃ ॥ 59 ॥

ಅಹಿಪತಿನಗರೇನ್ದ್ರ ತ್ವಾಂ ಆಸನ್ನಮಪಿ ಗಗನಮಿವ ಸದಾ ದುರ್ಗ್ರಹಮ್ ।
ವಿಷಯೇಷು ವಿಲಗನ್ತಃ ತ್ವರಮಾಣಾ ಅಪಿ ನ ಲಭನ್ತೇ ಡೋಲಾಯಮಾನಮನಸಃ ॥ 60 ॥

ಭಕ್ತಾಸ್ತಾವಕಸೇವಾರಸಭರಿತಾಃ ಸಕಲರಕ್ಷಣೋತ್ಸುಕರುಚಿನಾ ।
ಕರಣಾನಿ ಧರನ್ತಿ ಚಿರಂ ಕಾಂಕ್ಷಿತಮೋಕ್ಷಾ ಅಪ್ಯಚ್ಯುತ ತ್ವಯಾ ಸ್ಥಾಪಿತಾಃ ॥

ಸ್ಥಿರಗುಣಗಿರಿಜನಿತೈಃ ಸನ್ತಾರಯಸಿ ನತಸತ್ಯ ನಿಜಭಕ್ತೈಃ ।
ಜನ್ಮಪರಿಪಾಟೀಜಲಧಿಂ ಜಂಗಮಸ್ಥಿರಸೇತುದರ್ಶನೀಯೈರ್ಜನಾನ್ ॥ 62 ॥

ಪ್ರಶಮಿತಭವಾನ್ತರಭಯಾಃ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಹಿತಮಿತಿ ಪರಿಪಶ್ಯನ್ತಃ ।
ಭಾವಯನ್ತಿ ತವ ಭಕ್ತಾಃ ಪ್ರಿಯಾತಿಥಿಮಿವ ನತಸತ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದಿವಸಮ್ ॥ 63 ॥

ಪ್ರಕಟತಿಮಿರೇ ಭುವನೇ ಪಾತ್ರಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತಪರಮಜ್ಞಾನಪ್ರದೀಪಾಃ ।
ನೀಯನ್ತೇಽಚ್ಯುತ ತ್ವಯಾ ನಿಜಂ ಪದಂ ಸದಾ ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಭಂ ಕೃತಕಾರ್ಯಾಃ ॥ 64 ॥

ದೃಢತೀವ್ರಭಕ್ತಿನಯನಾಃ ಪರಿಪಶ್ಯನ್ತೋಽಹೀನ್ದ್ರಪುರನಾಥ ತ್ವಾಮ್ ।
ಪ್ರಾಪ್ತಾಸ್ತವ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಪಂಕ್ತಿಂ ಪೂರಯನ್ತಿ ಪನ್ನಗೇನ್ದ್ರಮುಖಾನಾಮ್ ॥ 65 ॥

ಸನ್ನತಸುಲಭಮಚ್ಯುತ ಸಮಾಧಿಸೋಪಾನಕ್ರಮವಿಲಮ್ಬವಿಮುಖಿತಾಃ ।
ಶರಣಂ ಗತ್ವಾ ತ್ವಾಂ ಮುಕ್ತಾ ಮುಚುಕುನ್ದ ಕ್ಷತ್ರಬನ್ಧುಪ್ರಮುಖಾಃ ॥ 66 ॥

ದೇವಾನಾಂ ಪಶುಸಮಾನೋ ಜನ್ತುರ್ಗತ್ವಾ ದೇವನಾಥ ತವ ಪದಮ್ ।
ತೈರೇವ ಸರ್ವೈಃ ಸಂಸರಮಾಣೈರ್ಭವತಿ ಸದಾ ದತ್ತಬಲಿಃ ॥ 67 ॥

ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರಮಹಾರ್ಣವಮೂರ್ಚ್ಛಿತಮಾಯಾಮಹಾರಜನಿಪ್ರತ್ಯೂಷಃ ।
ಅಚ್ಯುತ ತವ ಕಟಾಕ್ಷೋ ವಿಮುಕ್ತಿಪ್ರಸ್ಥಾನಪ್ರಥಮಪರಿಕರಬನ್ಧಃ ॥ 68 ॥

ಮೋಕ್ಷಸುಖವೃಕ್ಷಮೂಲಂ ಮೋಹಜರಾತುರಮಹಾರಸಾಯನಪ್ರವರಮ್ ।
ಸಕಲಕುಶಲೈಕಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕಿಂಕರಸತ್ಯ ತವ ಕೀರ್ತನಮಮೃತನಿಭಮ್ ॥ 69 ॥

ನಾಸ್ತ್ಯಭಿಕ್ರಮನಾಶೋ ವಿಚ್ಛೇದೇಽಪಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯಪ್ರಸಂಗಃ ।
ಸ್ವಲ್ಪಾಽಪಿ ತವ ಸಪರ್ಯಾ ರಕ್ಷತ್ಯಚ್ಯುತ ಮಹತ್ತರಾದ್ಭಯಾತ್ ॥ 70 ॥

ಅಪ್ರಸಾದೇ ಅಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ತವ ಪ್ರಸಾದೇ ದಾಸಸತ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನಾಃ ।
ಆರಾಧ್ಯಾ ಭವನ್ತಿ ಪರೇ ಕಿಂ ತೈಃ ಪ್ರಸಂಗಲಮ್ಭಿತಪ್ರಭಾವೈಃ ॥ 71 ॥

ಇತರತ್ರಿದಶಾಃ ಪ್ರಸನ್ನಾಃ ಕಿಂಕರಸತ್ಯ ಮಮ ಕಿಂ ನು ಕರಿಷ್ಯನ್ತಿ ಹಿತಮ್ ।
ನೀಹಾರಘನಶತೈರ್ನ ಖಲು ಪೂರ್ಯತೇ ಕಥಮಪಿ ಚಾತಕತೃಷ್ಣಾ ॥ 72 ॥

ಅನುಗತಸುಖಮೃಗತೃಷ್ಣಾ ಅಚ್ಯುತ ವಿಶ್ರಾಮ್ಯತಿ ತವ ಮಾಮಕತೃಷ್ಣಾ ।
ಪ್ರವಾಹೇಷು ಪ್ರಸೃತಾಯಾಃ ಆಶ್ರಿತಪ್ರವಹದ್ಧನಕೃಪಾಸರಿತಃ ॥ 73 ॥

ವಿಕಲಸಕಲಾಂಗವಿಷಮಾನ್ ಧರ್ಮಾನ್ ನತಸತ್ಯ ಧ್ವಜನಿಭಾನ್ ಧಾರಯನ್ ।
ಕಾನ್ತಾರಪಾನ್ಥಕ ಇವ ಸ್ಖಲಚ್ಚರಣೋಽಸ್ಮಿ ಕಾತರವಿಶೀರ್ಯಮಾಣಃ ॥ 74 ॥

ಸ್ಥಿರಧರ್ಮವರ್ಮಸ್ಥಗಿತಂ ಅಧರ್ಮಪ್ರವಣಾನಾಮಗ್ರಸ್ಕನ್ಧಪ್ರವೃತ್ತಮ್ ।
ಅಘಟಮಾನವಿಪ್ರತೀಸಾರಮಚ್ಯುತ ಮಾಂ ಹಸಸಿ ನೂನಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮಕ್ಷಮ್ ॥ 75 ॥

ತರಿತುಮಚ್ಯುತ ದುರಿತಮಸ್ಮಿನ್ ದೇಹ ಏಕ ದಿವಸೇಽಪಿ ಕೃತಮ್ ।
ಕಾಲೋಽಲಂ ನ ಸಕಲಃ ಕರುಣಾಯಾಸ್ತವ ಪೂರ್ಣಪಾತ್ರಮಸ್ಮ್ಯಯಮ್ ॥ 76 ॥

ಅಚ್ಯುತ ತವ ಗುಣಾನಾಂ ಮಮ ದೋಷಾಣಾಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಕುತ್ರಾಪಿ ಗಣನಾ ।
ತಥಾಪಿ ಜಯಃ ಪ್ರಥಮಾನಾಮಧಿಕಂ ಲೀನಾನಾಂ ಭವತಿ ನ ಖಲು ದೌರ್ಬಲ್ಯಮ್ ॥ 77 ॥

ರಾತ್ರಿಂ ದಿವಸಮಚ್ಯುತ ತ್ರುಟಿತಃ ಪತನ್ತ್ಯಾಯುರ್ದ್ರುಮಖಂಡಾನಿ ।
ದೃಷ್ಟ್ವಾಪಿ ದೃಪ್ತಮನಸಂ ಬಾಲಮಿದಾನೀಮಪಿ ಭರಸ್ವ ಮಾಮಪ್ರಮತ್ತಃ ॥ 78 ॥

ನಿಶ್ವಾಸಶಂಕನೀಯೇ ದೇಹೇ ಪಟಲಾನ್ತಸಲಿಲಬಿನ್ದುಸದೃಕ್ಷೇ ।
ಜಾನಾಸಿ ನತಸತ್ಯ ತ್ವಂ ಜರತ್ಕರಣೇಽಪಿ ದೀರ್ಘಯೌವನತೃಷ್ಣಮ್ ॥ 79 ॥

ಅಜ್ಞಾತನಿಜಕರ್ತವ್ಯಂ ಯದೃಚ್ಛಯಾ ಜ್ಞಾತೇಷು ಮಾಮಪಿ ಪ್ರತಿಕೂಲಗತಿಮ್ ।
ಇತಿ ನಿಜಸ್ವಭಾವವ್ರೀಲಿತಂ ಹಾತುಂ ದಾಸಾನಾಂ ಸತ್ಯ ನ ಖಲು ತವ ಯುಕ್ತಮ್ ॥ 80 ॥

ಕೋಽಹಂ ಕಿಂ ಕರಣೀಯಂ ಪರಿಹರಣೀಯಮಪಿ ಕಿಮಿತಿ ಜಾನಾಸಿ ಸರ್ವಮ್ ।
ಶಕ್ನೋಷಿ ಚ ತದ್ಧಿತಂ ಮಮ ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರ ಕುರುಷ್ವ ನಿಜಹೃದಯನಿಕ್ಷಿಪ್ತಮ್ ॥ 81 ॥

ಇದಾನೀಮುಪರ್ಯಪ್ಯಯಂ ಗುಣಗೃಹೀತೋ ದಾರುಪುತ್ರಕ ಇವ ಪರವಶಃ ।
ತಸ್ಯಾಪಿ ಮಮ ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರ ತ್ರಿಷ್ವಪಿ ಕರಣೇಷು ಭವ ಸುಖಸಂಕಲ್ಪಃ ॥ 82 ॥

ನಿಜಕರ್ಮನಿಗಲಯುಗಲಮಚ್ಯುತ ಕೃತ್ವಾ ಮಮ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯವರ್ಗೇ ।
ಕದಾ ಘೋರಕಲೇಬರಕಾರಾಗೃಹಕುಹರನಿರ್ಗತಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ಮಾಮ್ ॥ 83 ॥

ಹಾರ್ದೇ ತ್ವಯಿ ಕದಾ ವಿಶ್ರಾನ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಧಮನಿಮಾರ್ಗಂ ಗಮಿಷ್ಯನ್ತಮ್ ।
ದಿನಕರದತ್ತಾಗ್ರಕರಮಚ್ಯುತ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ದಯಿತ ಡಿಮ್ಭಮಿವ ಮಾಮ್ ॥ 84 ॥

ಕದಾ ಅಮಾನವಾನ್ತಾಃ ಅಗ್ನಿಮುಖಾ ಆತಿವಾಹಿಕಾಸ್ತವ ಪುರುಷಾಃ ।
ಅತಿಲಂಘಯಿಷ್ಯನ್ತಿ ಮಾಮಚ್ಯುತ ತಮೋಗಹನತ್ರಿಗುಣಮರುಕಾನ್ತಾರಮ್ ॥ 85 ॥

ಲಂಘಿತವಿರಜಾಸರಿತಂ ಲಮ್ಭಿತ ಸದಾ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಮಯ ಸೌಮ್ಯತನುಮ್ ।
ಕೃತಬ್ರಹ್ಮಾಲಂಕಾರಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ನತಸತ್ಯ ಕಿಂಕರಂ ಕದಾ ಮಾಮ್ ॥ 86 ॥

ಸಂಸಾರಸಾಗರಾದುತ್ಕ್ಷಿಪ್ತಂ ತ್ರಿದಶನಾಥ ಸ್ಫುರಿತಾಲೋಕಮ್ ।
ಕದಾ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ಹೃದಯೇ ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿದರ್ಪಣಮಿವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುಲಕಿತಮ್ ॥ 87 ॥

ಕದಾ ತವ ಪಾದಪದ್ಮೇ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ನತಸತ್ಯ ಕೇಲಿಕ್ರಾನ್ತ ತ್ರಿಭುವನೇ
ಮದನರಿಪುಮಕುಟಮಂಡನಸುರಸರಿತ್ಸ್ರೋತಃ ಸೂಚಿತಮಧುಪ್ರವಾಹೇ ॥ 88 ॥

ಉಪನಿಷಚ್ಛಿರಃ ಕುಸುಮಮುತ್ತಂಸಯಿತ್ವಾ ತವ ಪದಾಮ್ಬುಜಯುಗಳಮ್ ।
ದಯಿತೋ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಕದಾ ದಾಸೋ ದಾಸಾನಾಂ ಸತ್ಯ ಸೂರಿಸದೃಕ್ಷಃ ॥ 89 ॥

ಅಪುನರ್ನಿವೃತ್ತಿಯೋಗ್ಯಮವತಾರವಿಹಾರಸಹಚರತ್ವಧನ್ಯಮ್ ।
ಆತ್ಮಸಮಭೋಗಮಾತ್ರಮನುಭವಿಷ್ಯಸಿ ದೇವನಾಥ ಕದಾ ನು ಮಾಮ್ ॥ 90 ॥

ಇತಿ ಸ್ಫುಟಮನೋರಥಂ ಮಾಮೇತಾದೃಶವಚನಮಾತ್ರಸಾರಂ ವಶಗಮ್ ।
ಕುರುಷ್ವ ನಿಜಗುಣಗಣೈಃ ಸತ್ಯಂ ದಾಸಾನಾಂ ಸತ್ಯ ಸದಾ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಃ ॥ 91 ॥

ಬಾಲಪ್ಲವಗ ಇವ ತರಳೋ ಮಾರುತಿಜಾತಿರಿತಿ ಸಾಗರಂ ತರಿತುಮನಾಃ ।
ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ತ್ವಾಮಚ್ಯುತ ಕಾಂಕ್ಷಿತಪದಪದ್ಮ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಮಮ ಕಾಪೇಯಮ್ ॥ 92 ॥

ಅಚ್ಯುತವಿಷಯಾಕ್ರಾನ್ತಂ ಭವಾರ್ಣವಾವರ್ತಭ್ರಮಿ ನಿಸ್ತ್ರುಟ್ಯಮಾನಮ್ ।
ಜನನೀ ಸ್ತನನ್ಧಯಮಿವ ಮಾಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಸೇವಸ್ವ ಸ್ವಯಂ ಪಥ್ಯಮ್ ॥ 93 ॥

ಕರ್ಮಮಯಘರ್ಮತಪ್ತಂ ಸುಖಮೃಗತೃಷ್ಣಾಭಿಃ ಕದಾಽಪ್ಯತೃಷ್ಣಾಕಮ್ ।
ಕಾರಯ ನಿರ್ವೃತಂ ಮಾಂ ಕರಕಾಶಿಶಿರೈರಚ್ಯುತ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ ॥ 94 ॥

ತವ ಚಿನ್ತನವಿಮುಖಾನಾಂ ದೃಷ್ಟವಿಷಾಣಾಮಿವ ದರ್ಶನಾನ್ಮೋಚಯನ್ ।
ಅಮೃತಮುಖಾನಾಮಿವ ಮಾಮಚ್ಯುತ ಭಕ್ತಾನಾಂ ನಯಸ್ವ ನಯನಾಸಾರಮ್ ॥ 95 ॥

ವಿಷಮಿಲಿತಮಧುನಿಭೇಷು ಚ ತೃಣಪ್ರತಿಮೇಷು ಚ ಪ್ರತಿಗ್ರಹೇಷು ಪ್ರಲುಠಿತಮ್ ।
ಅಮೃತನಿಧಾವಿವಾಚ್ಯುತ ಸ್ಥಾಪಯ ತ್ವಯಿ ನಿರ್ಮಮಂ ಮಮ ಹೃದಯಮ್ ॥ 96 ॥

ನಿತ್ಯಮಸ್ಮಿನ್ ಕೃಪಣೇ ನಿಕ್ಷಿಪ ನಮತ್ಸತ್ಯ ನಿಧಿಸದೃಕ್ಷೌ ।
ಪ್ರವಹನ್ನಖಪ್ರಭಾಝರಪ್ರಶಮಿತಪ್ರಣಮತ್ಸಂಜ್ವರೌ ತವ ಚರಣೌ ॥ 97 ॥

ಶರಣಾಗತ ಇತಿ ಜನಿತೇ ಜನವಾದೇಽಪಿ ಯದ್ಯಚ್ಯುತ ನ ರಕ್ಷಸಿ ಮಾಮ್ ।
ಭವೇತ್ಖಲು ಸಾಗರಘೋಷಃ ಸಾಗರಪುಲಿನೇ ತಾದೃಶಂ ತವ ವಚನಮ್ ॥ 98 ॥

ನಿಕ್ಷಿಪ್ತೋಽಸ್ಮಿ ಚಾಗತಿಃ ನಿಪುಣೈಸ್ತ್ವಯಿ ನಾಥ ಕಾರುಣಿಕೈಃ ।
ತಾಂಸ್ತವ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಿಯಾನ್ ಭೃತಂ ನತಸತ್ಯ ಭರಸ್ವಾತ್ಮನೋ ಭರಮ್ ॥ 99 ॥

ನತಸತ್ಯ ಪಕ್ಕಣಾನೀತಗಲಿತಕಿರಾತಭ್ರಮನಿಜಕುಮಾರಮಿವ ನೃಪಃ ।
ಭವಿಷ್ಯದ್ಯೌವನವಧೂಂ ವರ ಇವ ಮಾಂ ಲಭಸ್ವ ಮನ್ತ್ರಜನವಿಜ್ಞಾಪಿತಮ್ ॥ 100 ॥

ಇತಿ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಕೇಸರಿ ವೇದಾನ್ತಾಚಾರ್ಯ ವೇಂಕಟೇಶವಿರಚಿತಮ್ ।
ಸುಭಗಮಚ್ಯುತಶತಕಂ ಸಹೃದಯಹೃದಯೇಷು ಶೋಭತಾಂ ಸಮಗ್ರಗುಣಮ್ ॥ 101 ॥

ಇತಿ ವೇದಾನ್ತದೇಶಿಕವಿರಚಿತಂ ಅಚ್ಯುತಶತಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read Achyutashtakam:

Achyuta Ashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Achyuta Ashtakam Lyrics in Kannada | Hindu Ashtak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top