Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Achyuta Ashtakam Lyrics in Telugu | Hindu Ashtak

Achyutashtakam Lyrics in Telugu:

 ॥ అచ్యుతశతకమ్ ॥ 

వేదాన్తదేశికవిరచితమ్ ।
(తిరువహీన్ద్రపురాఖ్యే ఔషధగిరౌ)
(ఇదం శతకం మూలం ప్రాకృతభాషాయామాస్తే ।)
(లేఖకైరేవ సంస్కృతే పరివర్తితం మూలమేవ అత్ర దీయతే ।)
నమత త్రిదశానాం నాథం సత్యం దాసానామచ్యుతం స్థిరజ్యోతిః ।
గరుడనదీతటతమాలం అహీన్ద్రనగరౌషధాచలైకగజేన్ద్రమ్ ॥ ౧ ॥

కిఙ్కరసత్య స్తుతిస్తవ స్వయమ్భూ గేహినీ విలాసవ్యాహృతిమయీ ।
ఫణితా బాలేన మయా పఞ్జరశుక జల్పితమివ కరోతు ప్రసాదమ్ ॥ ౨ ॥

మలినమపి భాషితం మమ కిఙ్కరసత్య తవ కీర్తిజ్యోత్స్నాప్రసరే ।
లగ్నం లభతాం విశుద్ధిం సలిలమివ త్రిపథగాస్రోతోగతమ్ ॥ ౩ ॥

త్రస్తరి నయేన స్థాపితా శోభతాం త్రిదశానాం నాథ తవ సమాజే ।
వన్దిత్వ మహితానాం మధ్యే శ్రుతీనాం బాలిశా మమ స్తుతిః ॥ ౪ ॥

అస్మద్గురూణామచ్యుత జిహ్వాసింహాసనే లబ్ధప్రతిష్ఠః ।
ప్రతిపాదితపరమార్థో వారయస్యపణ్డితత్వమస్మాకమ్ ॥ ౫ ॥

హృదయేషు దేశికానాం జాహ్నవీలహరీషు పూర్ణచన్ద్ర ఇవ స్ఫుటః ।
కలుషజలేష్వివ హంసః కషాయకర్బురేషు తిష్ఠస్యచ్యుత న క్షణమ్ ॥ ౬ ॥

ఆగమమాత్రప్రమాణః ఆగోపీజనం ప్రకాశ నిజమాహాత్మ్యః ।
శ్రద్ధితహృదయసులభో దూరం ముఞ్చసి నతసత్య దోలాయమానాన్ ॥ ౭ ॥

సదా క్షపితసకలహేయం శరణాగతసత్య సత్యజ్ఞానానన్దమ్ ।
ఉల్లఙ్ఘితత్రివిధాన్తముపనిషదాం శతాని గాయన్తి త్వామ్ ॥ ౮ ॥

కరోషి న క్రియసే కేనాపి స్థాపయసి న సంస్థాప్యసేఽనన్యస్థితః ।
హరసి నిఖిలం న హ్రియసే అహీన్ద్రనగరేన్ద్రానఘజ్యోతిస్స్ఫురన్ ॥ ౯ ॥

అణుప్రమితస్యాప్యచ్యుత శక్తిస్తవ సకలధారణాదిప్రభూతా ।
తేన ప్రతివస్తుపూర్ణః శ్రూయసేఽప్రతిహతనిజస్థితిః సర్వగతః ॥ ౧౦ ॥

సకలానాం ధరణనియమనస్వామిత్వనియమసంస్థితః సర్వతనుః ।
శ్రూయసేఽచ్యుత సర్వః సదా దర్శితకార్యకారణత్వకర్బురః ॥ ౧౧ ॥

పురుషప్రధానశరీరో భువనానాం భవస్యచ్యుతోపాదానమ్ ।
నిజసఙ్కల్పసనాథో వహసి నిమిత్తత్త్వమప్యద్భుతశక్తిః ॥ ౧౨ ॥

విషమగుణాఙ్కురప్రకరే జలమివ సామాన్యకారణం తవ కేలిః ।
నిజకర్మశక్తినియతా అచ్యుత బ్రహ్మాది స్థావరాన్తవిశేషాః ॥ ౧౩ ॥

పురుషాస్తవ విభూతిః అచ్యుత లక్ష్మ్యాః స్త్రీసంజ్ఞాః ।
నాస్తి పరం యువయోః సాపి శ్రీర్భవతి తవ కిం పునరితరత్ ॥ ౧౪ ॥

న ఖలు తవ సదృశాభ్యధికాః నాథ త్వమేవ సర్వలోకశరణ్యః ।
ఏతావజ్జ్ఞానసారమితి జ్ఞాతుం త్రిదశనాథేతరవిచిన్తా ॥ ౧౫ ॥

భాతి ఫణీన్ద్రపురాధిప ప్రతిపాలయత్సు ప్రకటప్రభూతఫలా ।
అపి ద్రుహిణప్రముఖైః ఆజ్ఞప్తిస్తవాలఙ్ఘనీయప్రభావా ॥ ౧౬ ॥

నియమవిధీనాం ప్రవృత్తిః సర్వేషామపి దాససత్యోద్దిశ్య త్వామ్ ।
శ్రాద్ధనిమన్త్రితబ్రాహ్మణసమాధిసిద్ధాం లభన్తే త్రిదశా భుక్తమ్ ॥ ౧౭ ॥

ఆరాధ్య త్రిదశవిలయేఽచ్యుత నిత్యం న తిష్ఠసి యది నామ త్వమ్ ।
కర్మణాం కల్పితానాం కరిష్యతి కల్పాన్తరేషు కో నిర్వేశమ్ ॥ ౧౮ ॥

కల్పయసి కాఙ్క్షితాని కల్పద్రుమ ఇవ శ్రీకాఞ్చనలతాసహితః ।
నతసత్య సదాఫలాని నిజచ్ఛాయానిర్భిన్ననిత్యతాపత్రిభువనః ॥ ౧౯ ॥

సకలాగమానాం నిష్ఠా సకలసురాణామప్యన్తర ఆత్మా ।
సకలఫలానాం ప్రసూతిః సకలజనానాం సమః ఖలు నతసత్య త్వమ్ ॥ ౨౦ ॥

ఇతి సర్వేషాం సమానః సత్యస్థితో దాససత్య సదా పరిపూర్ణః ।
కథం వహసి పక్షపాతం పాణ్డవప్రముఖేషు ప్రేషణమపి సహమానః ॥ ౨౧ ॥

విషమే కర్మమార్గే విపరిస్ఖలతాం విహ్వలితకరణానామ్ ।
నాథ నిఖిలానామన్యో నాస్తి త్వన్నతసత్య హస్తాలమ్బః ॥ ౨౨ ॥

జ్ఞానస్య కోఽవిషయోఽచ్యుత కరుణాయాస్తవ కో దూరస్థితః ।
శక్తేః కోఽతిభరస్తస్మాత్ఖలూపాయస్త్వమేవ స్వయం సిద్ధః ॥ ౨౩ ॥

సఙ్కల్పకర్ణధారః కిఙ్కరసత్య భవసాగరేఽతిగభీరే ।
అనఘస్త్వం ఖలు పోత ఆత్మనః కృపాసమీరణేన ప్రయుక్తః ॥ ౨౪ ॥

అచ్యుత న దదతి మోక్షమీశ్వరభావేన భావితా ఇతరసురాః ।
రాత్రిం పరివర్తయితుం లక్షమాలేఖ్య దినకరాణామపి న క్షమమ్ ॥ ౨౫ ॥

అమృతరససాగరస్యేవ అహీన్ద్రపురనాథ నిర్మలమహార్ఘాణి ।
తీర్యన్తే న విగణయితుం అనన్యసులభాని తవ గుణరత్నాని ॥ ౨౬ ॥

భూషితశ్రుతిసీమన్తో భుజగేన్ద్రపురేశ సర్వగుణసీమాన్తః ।
క్షపితతృషా మలమోహో మునీనాం హృదయేషు స్ఫురసి శ్యామలమయూఖః ॥ ౨౭ ॥

శుభలక్షణశ్రీవత్సః శోభసే నిర్ముక్తవిరహక్షణశ్రీవత్సః ।
రణదేవన సవిహగః ఉద్భటగరుడనదీతీరవనసవిధగతః ॥ ౨౮ ॥

అకుమారయౌవనస్థితమహీన్ద్రపురనాథాభిమతమనురూపమ్ ।
నిత్యం స్వభావసిద్ధం శ్రూయతే సూరిమహితం సుఖం తవ రూపమ్ ॥ ౨౯ ॥

త్రిగుణం తస్య వికారాః అచ్యుత పురుష ఇత్యాగమగణ్యమానాః ।
అర్థాస్తవ ఖలు సమస్తాః పరస్మిన్ రూపే భూషణాస్త్రస్వరూపాః ॥ ౩౦ ॥

నిర్యన్తి త్వత్తోఽచ్యుత నిక్షపితవిపక్షనిష్ఠురపరాక్రమణాః ।
సంస్థాపితపరమధర్మాః సాధు పరిత్రాణసత్ఫలా అవతారాః ॥ ౩౧ ॥

హరిమణిసదృక్ష నిజరుచిహరితాయమాన భుజగేన్ద్రపురపర్యన్తః ।
కాలే దాసజనానాం కృష్ణ ఘనో భవసి దత్తకారుణ్యరసః ॥ ౩౨ ॥

గరుడనదీకచ్ఛారణ్యే లక్ష్యసే లక్ష్మీ మహీ కరేణు మనోహరః ।
దృశ్యమానబహులదానో దిశా గజేన్ద్ర ఇవ ఖణ్డితదనుజేన్ద్రద్రుమః ॥ ౩౩ ॥

ముఖచన్ద్రమౌలి దినకరమధ్యస్థితస్తవ చికురభారాన్ధకారః ।
అఘటితఘటనాశక్తిం సత్యం స్థాపయతి దాససత్య సమగ్రామ్ ॥ ౩౪ ॥

పరిహసితపూర్ణచన్ద్రం పద్మసదృక్షప్రసన్నలోచనయుగలమ్ ।
సఙ్కల్పితదురితాన్యపి సంస్మృతం హరతి దాససత్య తవ ముఖమ్ ॥ ౩౫ ॥

మాహాత్మ్యం తవ మహితం మాఙ్గలికం తులసీకౌస్తుభప్రముఖానామ్ ।
అచ్యుత స్థిరవనమాలం వత్సం దర్శయతి లక్ష్మీ లక్షణసుభగమ్ ॥ ౩౬ ॥

నిర్విశతి నిత్యతాపో దేవజనో దేవనాయక విధిప్రముఖః ।
శీతలశాన్తప్రభూతాం ఛాయాం తవ విపులబాహుకల్పద్రుమాణామ్ ॥ ౩౭ ॥

సఙ్కల్పచన్ద్రక్షోభితత్రిగుణోదధి విపులబుద్బుదప్రకరైః ।
బ్రహ్మాణ్డైరపి భరితం కిఙ్కరసత్య తవ కస్మాన్ను కృశముదరమ్ ॥ ౩౮ ॥

నాభిరుహం తవ నలినం భుజగేశ్వరనగరనాథ శోభతే సుభగమ్ ।
మధ్యస్థితబ్రహ్మభ్రమరం వత్సాసనలక్ష్మీపాదపీఠసదృక్షమ్ ॥ ౩౯ ॥

దృఢపీడితమధుకైటభశోణితపటలపరిపాటలామ్బరఘటితా ।
రాజత్యచ్యుత ముఖరా రతినాథ గజేన్ద్రశృఙ్ఖలా తవ రశనా ॥ ౪౦ ॥

దాసానాం సత్య దృశ్యతే దానవవీరాణాం దీర్ఘనిద్రాశయనమ్ ।
తవోదరస్థితత్రిభువనప్రాసాదస్తమ్భసచ్ఛాయమూరుయుగమ్ ॥ ౪౧ ॥

జానుమణిదర్పణేన చ జఙ్ఘామరకతకలాచికయా చ ధన్యా ।
అచ్యుత న ముఞ్చతి కాన్తః లక్ష్మీరివ సరోజలాఞ్ఛనౌ తవ చరణౌ ॥ ౪౨ ॥

శ్రుతిసీమన్తప్రసూనం శోభతే నతసత్య తవ సర్వశరణ్యమ్ ।
క్రమణక్షణజనితసురనదీప్రశమితత్రైలోక్యపాతకం పదపద్మమ్ ॥ ౪౩ ॥

ఇతి త్రిభువనైకమూలమాస్వాదయన్త్యనఘా అమృతస్వాదురసమ్ ।
ఓషధిమహీధరపార్శ్వ ఉదితం త్వామోషధిమివ దాసరుజామ్ ॥ ౪౪ ॥

సిద్ధాఞ్జనమివ శ్యామాం తవ తనుం నిజవిలోచనేషు క్షిపన్తః ।
అచ్యుత లక్ష్మీనివాసం నిత్యనిగూఢం నిధిమివ పశ్యన్తి త్వామ్ ॥ ౪౫ ॥

విఘటిత నిబిడాన్ధకారో ఘటమానజ్యోతిస్త్రిలోకైకగ్రహపతిః ।
దృష్టగతో యేషాం త్వం నమత్సత్య న ఖలు తేషాం మోహత్రియామా ॥ ౪౬ ॥

విషయరసే విరక్తాః వికారజననైరపి చ న ఖలు విక్రియమాణాః ।
జీవన్ముక్తసదృశా అచ్యుత దృశ్యన్తే పావనాస్తవ భక్తాః ॥ ౪౭ ॥

గన్ధర్వనగరస్వప్నసదృక్షాణాం శ్రియాం వనసరితామ్ ।
న స్మరతి త్వద్గృహీతః శరణాగతసదామదో జీవగజః ॥ ౪౮ ॥

న మహయన్తి జ్ఞానవన్తః తరఙ్గడిణ్డీరబుద్బుదసదృక్షాణి ।
విధిప్రముఖాణాం పదాని ఘనకన్దలీకన్ద కదలీస్తమ్భసమాని ॥ ౪౯ ॥

దృష్టస్వపరస్వభావాః పురుషా గృహీత్వా స్వామినస్తవ శీలమ్ ।
నాథ నతసత్య సఘృణాః న ముఞ్చతి కథమపి సర్వజనసౌహార్దమ్ ॥ ౫౦ ॥

మానమదేర్ష్యామత్సరదమ్భాసూయాభయామర్షలోభముఖాః ।
దృశ్యన్తే న మోహసుతాః దోషా దాసానాం సత్య తవ భక్తానామ్ ॥ ౫౧ ॥

యేషాం మతిరితరముఖీ కాలః సకలోఽపి తేషాం కలివిస్తారః ।
యే తవ పదే ప్రవణాః నాస్తి కలిర్నాగపతినగరపతే తేషామ్ ॥ ౫౨ ॥

అత్యాసన్నవినాశాః అచ్యుత పశ్యన్తి తావకే భక్తజనే ।
మోక్షరుచీనాం మూఢా దివసకరమణ్డల ఇవ చ్ఛిద్రమ్ ॥ ౫౩ ॥

నిత్రుటితదుర్మానఘనాః నిర్మలగుణఘటితతారకాప్రాగ్భారాః ।
భాసమానభక్తిజ్యోత్స్నాః నతసత్య స్ఫురన్తి నభోనిభాస్తవ భక్తాః ॥

న ఖలు యమవిషయే గతిర్నతసత్య పదామ్బుజం తవ ప్రపన్నానామ్ ।
స్ఖలితానామపి యథాయోగ్యం శిక్షా శుద్ధాన్తకిఙ్కరాణామివ లఘ్వీ ॥ ౫౫ ॥

కర్మగతిదోషదుఃఖితాః కృతాన్తభ్రుకుటీభుజఙ్గీదర్శనత్రస్తాః ।
అర్చన్తి తవ చరణౌ అచ్యుత ప్రభ్రష్టమన్మథరసాస్వాదాః ॥ ౫౬ ॥

ఆలగతి తవ చరణౌ అచ్యుత విధినాఽప్యర్చనాఽఽచరితా ।
యైకాన్తప్రయుక్తా శేషామివ స్వయం శిరసా ప్రతిగృహ్ణాసి తామ్ ॥ ౫౭ ॥

తవ ముఖజ్యోత్స్నా ద్రావితమానసశశికాన్తప్రవాహసన్నిభబాష్పాన్ ।
అచ్యుత న ముఞ్చసి భక్తాన్ కదమ్బగోలనిభకణ్టకాయమాననిజాఙ్గాన్ ॥

సర్వేఽపి నిర్వైరాః శరణాగతసత్య గృహీతశాశ్వతధర్మాః ।
గతసఙ్గాస్తవ భక్తాః యాన్తి త్వామేవ దుర్లభమితరైః ॥ ౫౯ ॥

అహిపతినగరేన్ద్ర త్వాం ఆసన్నమపి గగనమివ సదా దుర్గ్రహమ్ ।
విషయేషు విలగన్తః త్వరమాణా అపి న లభన్తే డోలాయమానమనసః ॥ ౬౦ ॥

భక్తాస్తావకసేవారసభరితాః సకలరక్షణోత్సుకరుచినా ।
కరణాని ధరన్తి చిరం కాఙ్క్షితమోక్షా అప్యచ్యుత త్వయా స్థాపితాః ॥

స్థిరగుణగిరిజనితైః సన్తారయసి నతసత్య నిజభక్తైః ।
జన్మపరిపాటీజలధిం జఙ్గమస్థిరసేతుదర్శనీయైర్జనాన్ ॥ ౬౨ ॥

ప్రశమితభవాన్తరభయాః ప్రాప్తం ప్రాప్తం హితమితి పరిపశ్యన్తః ।
భావయన్తి తవ భక్తాః ప్రియాతిథిమివ నతసత్య పశ్చిమదివసమ్ ॥ ౬౩ ॥

ప్రకటతిమిరే భువనే పాత్రప్రతిష్ఠాపితపరమజ్ఞానప్రదీపాః ।
నీయన్తేఽచ్యుత త్వయా నిజం పదం సదా స్వయమ్ప్రభం కృతకార్యాః ॥ ౬౪ ॥

దృఢతీవ్రభక్తినయనాః పరిపశ్యన్తోఽహీన్ద్రపురనాథ త్వామ్ ।
ప్రాప్తాస్తవ సాయుజ్యం పఙ్క్తిం పూరయన్తి పన్నగేన్ద్రముఖానామ్ ॥ ౬౫ ॥

సన్నతసులభమచ్యుత సమాధిసోపానక్రమవిలమ్బవిముఖితాః ।
శరణం గత్వా త్వాం ముక్తా ముచుకున్ద క్షత్రబన్ధుప్రముఖాః ॥ ౬౬ ॥

దేవానాం పశుసమానో జన్తుర్గత్వా దేవనాథ తవ పదమ్ ।
తైరేవ సర్వైః సంసరమాణైర్భవతి సదా దత్తబలిః ॥ ౬౭ ॥

మోహాన్ధకారమహార్ణవమూర్చ్ఛితమాయామహారజనిప్రత్యూషః ।
అచ్యుత తవ కటాక్షో విముక్తిప్రస్థానప్రథమపరికరబన్ధః ॥ ౬౮ ॥

మోక్షసుఖవృక్షమూలం మోహజరాతురమహారసాయనప్రవరమ్ ।
సకలకుశలైకక్షేత్రం కిఙ్కరసత్య తవ కీర్తనమమృతనిభమ్ ॥ ౬౯ ॥

నాస్త్యభిక్రమనాశో విచ్ఛేదేఽపి ప్రత్యవాయప్రసఙ్గః ।
స్వల్పాఽపి తవ సపర్యా రక్షత్యచ్యుత మహత్తరాద్భయాత్ ॥ ౭౦ ॥

అప్రసాదే అప్రసన్నాస్తవ ప్రసాదే దాససత్య ప్రసన్నాః ।
ఆరాధ్యా భవన్తి పరే కిం తైః ప్రసఙ్గలమ్భితప్రభావైః ॥ ౭౧ ॥

ఇతరత్రిదశాః ప్రసన్నాః కిఙ్కరసత్య మమ కిం ను కరిష్యన్తి హితమ్ ।
నీహారఘనశతైర్న ఖలు పూర్యతే కథమపి చాతకతృష్ణా ॥ ౭౨ ॥

అనుగతసుఖమృగతృష్ణా అచ్యుత విశ్రామ్యతి తవ మామకతృష్ణా ।
ప్రవాహేషు ప్రసృతాయాః ఆశ్రితప్రవహద్ధనకృపాసరితః ॥ ౭౩ ॥

వికలసకలాఙ్గవిషమాన్ ధర్మాన్ నతసత్య ధ్వజనిభాన్ ధారయన్ ।
కాన్తారపాన్థక ఇవ స్ఖలచ్చరణోఽస్మి కాతరవిశీర్యమాణః ॥ ౭౪ ॥

స్థిరధర్మవర్మస్థగితం అధర్మప్రవణానామగ్రస్కన్ధప్రవృత్తమ్ ।
అఘటమానవిప్రతీసారమచ్యుత మాం హససి నూనం లక్ష్మీసమక్షమ్ ॥ ౭౫ ॥

తరితుమచ్యుత దురితమస్మిన్ దేహ ఏక దివసేఽపి కృతమ్ ।
కాలోఽలం న సకలః కరుణాయాస్తవ పూర్ణపాత్రమస్మ్యయమ్ ॥ ౭౬ ॥

అచ్యుత తవ గుణానాం మమ దోషాణామపి నాస్తి కుత్రాపి గణనా ।
తథాపి జయః ప్రథమానామధికం లీనానాం భవతి న ఖలు దౌర్బల్యమ్ ॥ ౭౭ ॥

రాత్రిం దివసమచ్యుత త్రుటితః పతన్త్యాయుర్ద్రుమఖణ్డాని ।
దృష్ట్వాపి దృప్తమనసం బాలమిదానీమపి భరస్వ మామప్రమత్తః ॥ ౭౮ ॥

నిశ్వాసశఙ్కనీయే దేహే పటలాన్తసలిలబిన్దుసదృక్షే ।
జానాసి నతసత్య త్వం జరత్కరణేఽపి దీర్ఘయౌవనతృష్ణమ్ ॥ ౭౯ ॥

అజ్ఞాతనిజకర్తవ్యం యదృచ్ఛయా జ్ఞాతేషు మామపి ప్రతికూలగతిమ్ ।
ఇతి నిజస్వభావవ్రీలితం హాతుం దాసానాం సత్య న ఖలు తవ యుక్తమ్ ॥ ౮౦ ॥

కోఽహం కిం కరణీయం పరిహరణీయమపి కిమితి జానాసి సర్వమ్ ।
శక్నోషి చ తద్ధితం మమ త్రిదశేశ్వర కురుష్వ నిజహృదయనిక్షిప్తమ్ ॥ ౮౧ ॥

ఇదానీముపర్యప్యయం గుణగృహీతో దారుపుత్రక ఇవ పరవశః ।
తస్యాపి మమ త్రిదశేశ్వర త్రిష్వపి కరణేషు భవ సుఖసఙ్కల్పః ॥ ౮౨ ॥

నిజకర్మనిగలయుగలమచ్యుత కృత్వా మమ ప్రియాప్రియవర్గే ।
కదా ఘోరకలేబరకారాగృహకుహరనిర్గతం కరిష్యసి మామ్ ॥ ౮౩ ॥

హార్దే త్వయి కదా విశ్రాన్తం బ్రహ్మధమనిమార్గం గమిష్యన్తమ్ ।
దినకరదత్తాగ్రకరమచ్యుత ద్రక్ష్యసి దయిత డిమ్భమివ మామ్ ॥ ౮౪ ॥

కదా అమానవాన్తాః అగ్నిముఖా ఆతివాహికాస్తవ పురుషాః ।
అతిలఙ్ఘయిష్యన్తి మామచ్యుత తమోగహనత్రిగుణమరుకాన్తారమ్ ॥ ౮౫ ॥

లఙ్ఘితవిరజాసరితం లమ్భిత సదా శుద్ధసత్త్వమయ సౌమ్యతనుమ్ ।
కృతబ్రహ్మాలఙ్కారం కరిష్యసి నతసత్య కిఙ్కరం కదా మామ్ ॥ ౮౬ ॥

సంసారసాగరాదుత్క్షిప్తం త్రిదశనాథ స్ఫురితాలోకమ్ ।
కదా కరిష్యసి హృదయే కౌస్తుభమణిదర్పణమివ లక్ష్మీపులకితమ్ ॥ ౮౭ ॥

కదా తవ పాదపద్మే భవిష్యామి నతసత్య కేలిక్రాన్త త్రిభువనే
మదనరిపుమకుటమణ్డనసురసరిత్స్రోతః సూచితమధుప్రవాహే ॥ ౮౮ ॥

ఉపనిషచ్ఛిరః కుసుమముత్తంసయిత్వా తవ పదామ్బుజయుగళమ్ ।
దయితో భవిష్యామి కదా దాసో దాసానాం సత్య సూరిసదృక్షః ॥ ౮౯ ॥

అపునర్నివృత్తియోగ్యమవతారవిహారసహచరత్వధన్యమ్ ।
ఆత్మసమభోగమాత్రమనుభవిష్యసి దేవనాథ కదా ను మామ్ ॥ ౯౦ ॥

ఇతి స్ఫుటమనోరథం మామేతాదృశవచనమాత్రసారం వశగమ్ ।
కురుష్వ నిజగుణగణైః సత్యం దాసానాం సత్య సదా స్వచ్ఛన్దః ॥ ౯౧ ॥

బాలప్లవగ ఇవ తరళో మారుతిజాతిరితి సాగరం తరితుమనాః ।
ప్రార్థయే త్వామచ్యుత కాఙ్క్షితపదపద్మ క్షమస్వ మమ కాపేయమ్ ॥ ౯౨ ॥

అచ్యుతవిషయాక్రాన్తం భవార్ణవావర్తభ్రమి నిస్త్రుట్యమానమ్ ।
జననీ స్తనన్ధయమివ మాముద్ధృత్య సేవస్వ స్వయం పథ్యమ్ ॥ ౯౩ ॥

కర్మమయఘర్మతప్తం సుఖమృగతృష్ణాభిః కదాఽప్యతృష్ణాకమ్ ।
కారయ నిర్వృతం మాం కరకాశిశిరైరచ్యుత కటాక్షైః ॥ ౯౪ ॥

తవ చిన్తనవిముఖానాం దృష్టవిషాణామివ దర్శనాన్మోచయన్ ।
అమృతముఖానామివ మామచ్యుత భక్తానాం నయస్వ నయనాసారమ్ ॥ ౯౫ ॥

విషమిలితమధునిభేషు చ తృణప్రతిమేషు చ ప్రతిగ్రహేషు ప్రలుఠితమ్ ।
అమృతనిధావివాచ్యుత స్థాపయ త్వయి నిర్మమం మమ హృదయమ్ ॥ ౯౬ ॥

నిత్యమస్మిన్ కృపణే నిక్షిప నమత్సత్య నిధిసదృక్షౌ ।
ప్రవహన్నఖప్రభాఝరప్రశమితప్రణమత్సఞ్జ్వరౌ తవ చరణౌ ॥ ౯౭ ॥

శరణాగత ఇతి జనితే జనవాదేఽపి యద్యచ్యుత న రక్షసి మామ్ ।
భవేత్ఖలు సాగరఘోషః సాగరపులినే తాదృశం తవ వచనమ్ ॥ ౯౮ ॥

నిక్షిప్తోఽస్మి చాగతిః నిపుణైస్త్వయి నాథ కారుణికైః ।
తాంస్తవ దృష్ట్వా ప్రియాన్ భృతం నతసత్య భరస్వాత్మనో భరమ్ ॥ ౯౯ ॥

నతసత్య పక్కణానీతగలితకిరాతభ్రమనిజకుమారమివ నృపః ।
భవిష్యద్యౌవనవధూం వర ఇవ మాం లభస్వ మన్త్రజనవిజ్ఞాపితమ్ ॥ ౧౦౦ ॥

ఇతి కవితార్కికకేసరి వేదాన్తాచార్య వేఙ్కటేశవిరచితమ్ ।
సుభగమచ్యుతశతకం సహృదయహృదయేషు శోభతాం సమగ్రగుణమ్ ॥ ౧౦౧ ॥

ఇతి వేదాన్తదేశికవిరచితం అచ్యుతశతకం సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read Achyutashtakam:

Achyuta Ashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Achyuta Ashtakam Lyrics in Telugu | Hindu Ashtak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top