Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Achyuta Ashtakam Lyrics in Punjabi | Hindu Ashtak

Achyutashtakam Lyrics in Punjabi:

 ॥ ਅਚ੍ਯੁਤਸ਼ਤਕਮ੍ ॥ 

ਵੇਦਾਨ੍ਤਦੇਸ਼ਿਕਵਿਰਚਿਤਮ੍ ।
(ਤਿਰੁਵਹੀਨ੍ਦ੍ਰਪੁਰਾਖ੍ਯੇ ਔਸ਼ਧਗਿਰੌ)
(ਇਦਂ ਸ਼ਤਕਂ ਮੂਲਂ ਪ੍ਰਾਕਤਭਾਸ਼ਾਯਾਮਾਸ੍ਤੇ ।)
(ਲੇਖਕੈਰੇਵ ਸਂਸ੍ਕਤੇ ਪਰਿਵਰ੍ਤਿਤਂ ਮੂਲਮੇਵ ਅਤ੍ਰ ਦੀਯਤੇ ।)
ਨਮਤ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਥਂ ਸਤ੍ਯਂ ਦਾਸਾਨਾਮਚ੍ਯੁਤਂ ਸ੍ਥਿਰਜ੍ਯੋਤਿਃ ।
ਗਰੁਡਨਦੀਤਟਤਮਾਲਂ ਅਹੀਨ੍ਦ੍ਰਨਗਰੌਸ਼ਧਾਚਲੈਕਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਕਿਙ੍ਕਰਸਤ੍ਯ ਸ੍ਤੁਤਿਸ੍ਤਵ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂ ਗੇਹਿਨੀ ਵਿਲਾਸਵ੍ਯਾਹਤਿਮਯੀ ।
ਫਣਿਤਾ ਬਾਲੇਨ ਮਯਾ ਪਞ੍ਜਰਸ਼ੁਕ ਜਲ੍ਪਿਤਮਿਵ ਕਰੋਤੁ ਪ੍ਰਸਾਦਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਮਲਿਨਮਪਿ ਭਾਸ਼ਿਤਂ ਮਮ ਕਿਙ੍ਕਰਸਤ੍ਯ ਤਵ ਕੀਰ੍ਤਿਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਪ੍ਰਸਰੇ ।
ਲਗ੍ਨਂ ਲਭਤਾਂ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਿਂ ਸਲਿਲਮਿਵ ਤ੍ਰਿਪਥਗਾਸ੍ਰੋਤੋਗਤਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਤ੍ਰਸ੍ਤਰਿ ਨਯੇਨ ਸ੍ਥਾਪਿਤਾ ਸ਼ੋਭਤਾਂ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਥ ਤਵ ਸਮਾਜੇ ।
ਵਨ੍ਦਿਤ੍ਵ ਮਹਿਤਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਸ਼੍ਰੁਤੀਨਾਂ ਬਾਲਿਸ਼ਾ ਮਮ ਸ੍ਤੁਤਿਃ ॥ ੪ ॥

ਅਸ੍ਮਦ੍ਗੁਰੂਣਾਮਚ੍ਯੁਤ ਜਿਹ੍ਵਾਸਿਂਹਾਸਨੇ ਲਬ੍ਧਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਃ ।
ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤਪਰਮਾਰ੍ਥੋ ਵਾਰਯਸ੍ਯਪਣ੍ਡਿਤਤ੍ਵਮਸ੍ਮਾਕਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਹਦਯੇਸ਼ੁ ਦੇਸ਼ਿਕਾਨਾਂ ਜਾਹ੍ਨਵੀਲਹਰੀਸ਼ੁ ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰ ਇਵ ਸ੍ਫੁਟਃ ।
ਕਲੁਸ਼ਜਲੇਸ਼੍ਵਿਵ ਹਂਸਃ ਕਸ਼ਾਯਕਰ੍ਬੁਰੇਸ਼ੁ ਤਿਸ਼੍ਠਸ੍ਯਚ੍ਯੁਤ ਨ ਕ੍ਸ਼ਣਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਆਗਮਮਾਤ੍ਰਪ੍ਰਮਾਣਃ ਆਗੋਪੀਜਨਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਜਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਃ ।
ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਿਤਹਦਯਸੁਲਭੋ ਦੂਰਂ ਮੁਞ੍ਚਸਿ ਨਤਸਤ੍ਯ ਦੋਲਾਯਮਾਨਾਨ੍ ॥ ੭ ॥

ਸਦਾ ਕ੍ਸ਼ਪਿਤਸਕਲਹੇਯਂ ਸ਼ਰਣਾਗਤਸਤ੍ਯ ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਾਨਨ੍ਦਮ੍ ।
ਉਲ੍ਲਙ੍ਘਿਤਤ੍ਰਿਵਿਧਾਨ੍ਤਮੁਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਸ਼ਤਾਨਿ ਗਾਯਨ੍ਤਿ ਤ੍ਵਾਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਕਰੋਸ਼ਿ ਨ ਕ੍ਰਿਯਸੇ ਕੇਨਾਪਿ ਸ੍ਥਾਪਯਸਿ ਨ ਸਂਸ੍ਥਾਪ੍ਯਸੇऽਨਨ੍ਯਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਹਰਸਿ ਨਿਖਿਲਂ ਨ ਹ੍ਰਿਯਸੇ ਅਹੀਨ੍ਦ੍ਰਨਗਰੇਨ੍ਦ੍ਰਾਨਘਜ੍ਯੋਤਿਸ੍ਸ੍ਫੁਰਨ੍ ॥ ੯ ॥

ਅਣੁਪ੍ਰਮਿਤਸ੍ਯਾਪ੍ਯਚ੍ਯੁਤ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਤਵ ਸਕਲਧਾਰਣਾਦਿਪ੍ਰਭੂਤਾ ।
ਤੇਨ ਪ੍ਰਤਿਵਸ੍ਤੁਪੂਰ੍ਣਃ ਸ਼੍ਰੂਯਸੇऽਪ੍ਰਤਿਹਤਨਿਜਸ੍ਥਿਤਿਃ ਸਰ੍ਵਗਤਃ ॥ ੧੦ ॥

ਸਕਲਾਨਾਂ ਧਰਣਨਿਯਮਨਸ੍ਵਾਮਿਤ੍ਵਨਿਯਮਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ਸਰ੍ਵਤਨੁਃ ।
ਸ਼੍ਰੂਯਸੇऽਚ੍ਯੁਤ ਸਰ੍ਵਃ ਸਦਾ ਦਰ੍ਸ਼ਿਤਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਤ੍ਵਕਰ੍ਬੁਰਃ ॥ ੧੧ ॥

ਪੁਰੁਸ਼ਪ੍ਰਧਾਨਸ਼ਰੀਰੋ ਭੁਵਨਾਨਾਂ ਭਵਸ੍ਯਚ੍ਯੁਤੋਪਾਦਾਨਮ੍ ।
ਨਿਜਸਙ੍ਕਲ੍ਪਸਨਾਥੋ ਵਹਸਿ ਨਿਮਿਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਪ੍ਯਦ੍ਭੁਤਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ॥ ੧੨ ॥

ਵਿਸ਼ਮਗੁਣਾਙ੍ਕੁਰਪ੍ਰਕਰੇ ਜਲਮਿਵ ਸਾਮਾਨ੍ਯਕਾਰਣਂ ਤਵ ਕੇਲਿਃ ।
ਨਿਜਕਰ੍ਮਸ਼ਕ੍ਤਿਨਿਯਤਾ ਅਚ੍ਯੁਤ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿ ਸ੍ਥਾਵਰਾਨ੍ਤਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਃ ॥ ੧੩ ॥

ਪੁਰੁਸ਼ਾਸ੍ਤਵ ਵਿਭੂਤਿਃ ਅਚ੍ਯੁਤ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾਃ ਸ੍ਤ੍ਰੀਸਂਜ੍ਞਾਃ ।
ਨਾਸ੍ਤਿ ਪਰਂ ਯੁਵਯੋਃ ਸਾਪਿ ਸ਼੍ਰੀਰ੍ਭਵਤਿ ਤਵ ਕਿਂ ਪੁਨਰਿਤਰਤ੍ ॥ ੧੪ ॥

ਨ ਖਲੁ ਤਵ ਸਦਸ਼ਾਭ੍ਯਧਿਕਾਃ ਨਾਥ ਤ੍ਵਮੇਵ ਸਰ੍ਵਲੋਕਸ਼ਰਣ੍ਯਃ ।
ਏਤਾਵਜ੍ਜ੍ਞਾਨਸਾਰਮਿਤਿ ਜ੍ਞਾਤੁਂ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਨਾਥੇਤਰਵਿਚਿਨ੍ਤਾ ॥ ੧੫ ॥

ਭਾਤਿ ਫਣੀਨ੍ਦ੍ਰਪੁਰਾਧਿਪ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਯਤ੍ਸੁ ਪ੍ਰਕਟਪ੍ਰਭੂਤਫਲਾ ।
ਅਪਿ ਦ੍ਰੁਹਿਣਪ੍ਰਮੁਖੈਃ ਆਜ੍ਞਪ੍ਤਿਸ੍ਤਵਾਲਙ੍ਘਨੀਯਪ੍ਰਭਾਵਾ ॥ ੧੬ ॥

ਨਿਯਮਵਿਧੀਨਾਂ ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਮਪਿ ਦਾਸਸਤ੍ਯੋਦ੍ਦਿਸ਼੍ਯ ਤ੍ਵਾਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰਾਦ੍ਧਨਿਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਸਮਾਧਿਸਿਦ੍ਧਾਂ ਲਭਨ੍ਤੇ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾ ਭੁਕ੍ਤਮ੍ ॥ ੧੭ ॥

ਆਰਾਧ੍ਯ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਵਿਲਯੇऽਚ੍ਯੁਤ ਨਿਤ੍ਯਂ ਨ ਤਿਸ਼੍ਠਸਿ ਯਦਿ ਨਾਮ ਤ੍ਵਮ੍ ।
ਕਰ੍ਮਣਾਂ ਕਲ੍ਪਿਤਾਨਾਂ ਕਰਿਸ਼੍ਯਤਿ ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਰੇਸ਼ੁ ਕੋ ਨਿਰ੍ਵੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੧੮ ॥

ਕਲ੍ਪਯਸਿ ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਿਤਾਨਿ ਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮ ਇਵ ਸ਼੍ਰੀਕਾਞ੍ਚਨਲਤਾਸਹਿਤਃ ।
ਨਤਸਤ੍ਯ ਸਦਾਫਲਾਨਿ ਨਿਜਚ੍ਛਾਯਾਨਿਰ੍ਭਿਨ੍ਨਨਿਤ੍ਯਤਾਪਤ੍ਰਿਭੁਵਨਃ ॥ ੧੯ ॥

ਸਕਲਾਗਮਾਨਾਂ ਨਿਸ਼੍ਠਾ ਸਕਲਸੁਰਾਣਾਮਪ੍ਯਨ੍ਤਰ ਆਤ੍ਮਾ ।
ਸਕਲਫਲਾਨਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤਿਃ ਸਕਲਜਨਾਨਾਂ ਸਮਃ ਖਲੁ ਨਤਸਤ੍ਯ ਤ੍ਵਮ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਇਤਿ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਸਮਾਨਃ ਸਤ੍ਯਸ੍ਥਿਤੋ ਦਾਸਸਤ੍ਯ ਸਦਾ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਃ ।
ਕਥਂ ਵਹਸਿ ਪਕ੍ਸ਼ਪਾਤਂ ਪਾਣ੍ਡਵਪ੍ਰਮੁਖੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰੇਸ਼ਣਮਪਿ ਸਹਮਾਨਃ ॥ ੨੧ ॥

ਵਿਸ਼ਮੇ ਕਰ੍ਮਮਾਰ੍ਗੇ ਵਿਪਰਿਸ੍ਖਲਤਾਂ ਵਿਹ੍ਵਲਿਤਕਰਣਾਨਾਮ੍ ।
ਨਾਥ ਨਿਖਿਲਾਨਾਮਨ੍ਯੋ ਨਾਸ੍ਤਿ ਤ੍ਵਨ੍ਨਤਸਤ੍ਯ ਹਸ੍ਤਾਲਮ੍ਬਃ ॥ ੨੨ ॥

ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਯ ਕੋऽਵਿਸ਼ਯੋऽਚ੍ਯੁਤ ਕਰੁਣਾਯਾਸ੍ਤਵ ਕੋ ਦੂਰਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਕੋऽਤਿਭਰਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਖਲੂਪਾਯਸ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਸ੍ਵਯਂ ਸਿਦ੍ਧਃ ॥ ੨੩ ॥

ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਕਰ੍ਣਧਾਰਃ ਕਿਙ੍ਕਰਸਤ੍ਯ ਭਵਸਾਗਰੇऽਤਿਗਭੀਰੇ ।
ਅਨਘਸ੍ਤ੍ਵਂ ਖਲੁ ਪੋਤ ਆਤ੍ਮਨਃ ਕਪਾਸਮੀਰਣੇਨ ਪ੍ਰਯੁਕ੍ਤਃ ॥ ੨੪ ॥

ਅਚ੍ਯੁਤ ਨ ਦਦਤਿ ਮੋਕ੍ਸ਼ਮੀਸ਼੍ਵਰਭਾਵੇਨ ਭਾਵਿਤਾ ਇਤਰਸੁਰਾਃ ।
ਰਾਤ੍ਰਿਂ ਪਰਿਵਰ੍ਤਯਿਤੁਂ ਲਕ੍ਸ਼ਮਾਲੇਖ੍ਯ ਦਿਨਕਰਾਣਾਮਪਿ ਨ ਕ੍ਸ਼ਮਮ੍ ॥ ੨੫ ॥

ਅਮਤਰਸਸਾਗਰਸ੍ਯੇਵ ਅਹੀਨ੍ਦ੍ਰਪੁਰਨਾਥ ਨਿਰ੍ਮਲਮਹਾਰ੍ਘਾਣਿ ।
ਤੀਰ੍ਯਨ੍ਤੇ ਨ ਵਿਗਣਯਿਤੁਂ ਅਨਨ੍ਯਸੁਲਭਾਨਿ ਤਵ ਗੁਣਰਤ੍ਨਾਨਿ ॥ ੨੬ ॥

ਭੂਸ਼ਿਤਸ਼੍ਰੁਤਿਸੀਮਨ੍ਤੋ ਭੁਜਗੇਨ੍ਦ੍ਰਪੁਰੇਸ਼ ਸਰ੍ਵਗੁਣਸੀਮਾਨ੍ਤਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਪਿਤਤਸ਼ਾ ਮਲਮੋਹੋ ਮੁਨੀਨਾਂ ਹਦਯੇਸ਼ੁ ਸ੍ਫੁਰਸਿ ਸ਼੍ਯਾਮਲਮਯੂਖਃ ॥ ੨੭ ॥

ਸ਼ੁਭਲਕ੍ਸ਼ਣਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਃ ਸ਼ੋਭਸੇ ਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਵਿਰਹਕ੍ਸ਼ਣਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਃ ।
ਰਣਦੇਵਨ ਸਵਿਹਗਃ ਉਦ੍ਭਟਗਰੁਡਨਦੀਤੀਰਵਨਸਵਿਧਗਤਃ ॥ ੨੮ ॥

ਅਕੁਮਾਰਯੌਵਨਸ੍ਥਿਤਮਹੀਨ੍ਦ੍ਰਪੁਰਨਾਥਾਭਿਮਤਮਨੁਰੂਪਮ੍ ।
ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ੍ਵਭਾਵਸਿਦ੍ਧਂ ਸ਼੍ਰੂਯਤੇ ਸੂਰਿਮਹਿਤਂ ਸੁਖਂ ਤਵ ਰੂਪਮ੍ ॥ ੨੯ ॥

ਤ੍ਰਿਗੁਣਂ ਤਸ੍ਯ ਵਿਕਾਰਾਃ ਅਚ੍ਯੁਤ ਪੁਰੁਸ਼ ਇਤ੍ਯਾਗਮਗਣ੍ਯਮਾਨਾਃ ।
ਅਰ੍ਥਾਸ੍ਤਵ ਖਲੁ ਸਮਸ੍ਤਾਃ ਪਰਸ੍ਮਿਨ੍ ਰੂਪੇ ਭੂਸ਼ਣਾਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਾਃ ॥ ੩੦ ॥

ਨਿਰ੍ਯਨ੍ਤਿ ਤ੍ਵਤ੍ਤੋऽਚ੍ਯੁਤ ਨਿਕ੍ਸ਼ਪਿਤਵਿਪਕ੍ਸ਼ਨਿਸ਼੍ਠੁਰਪਰਾਕ੍ਰਮਣਾਃ ।
ਸਂਸ੍ਥਾਪਿਤਪਰਮਧਰ੍ਮਾਃ ਸਾਧੁ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣਸਤ੍ਫਲਾ ਅਵਤਾਰਾਃ ॥ ੩੧ ॥

ਹਰਿਮਣਿਸਦਕ੍ਸ਼ ਨਿਜਰੁਚਿਹਰਿਤਾਯਮਾਨ ਭੁਜਗੇਨ੍ਦ੍ਰਪੁਰਪਰ੍ਯਨ੍ਤਃ ।
ਕਾਲੇ ਦਾਸਜਨਾਨਾਂ ਕਸ਼੍ਣ ਘਨੋ ਭਵਸਿ ਦਤ੍ਤਕਾਰੁਣ੍ਯਰਸਃ ॥ ੩੨ ॥

ਗਰੁਡਨਦੀਕਚ੍ਛਾਰਣ੍ਯੇ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਸੇ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਮਹੀ ਕਰੇਣੁ ਮਨੋਹਰਃ ।
ਦਸ਼੍ਯਮਾਨਬਹੁਲਦਾਨੋ ਦਿਸ਼ਾ ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰ ਇਵ ਖਣ੍ਡਿਤਦਨੁਜੇਨ੍ਦ੍ਰਦ੍ਰੁਮਃ ॥ ੩੩ ॥

ਮੁਖਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲਿ ਦਿਨਕਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਿਤਸ੍ਤਵ ਚਿਕੁਰਭਾਰਾਨ੍ਧਕਾਰਃ ।
ਅਘਟਿਤਘਟਨਾਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਸਤ੍ਯਂ ਸ੍ਥਾਪਯਤਿ ਦਾਸਸਤ੍ਯ ਸਮਗ੍ਰਾਮ੍ ॥ ੩੪ ॥

ਪਰਿਹਸਿਤਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਂ ਪਦ੍ਮਸਦਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਲੋਚਨਯੁਗਲਮ੍ ।
ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਿਤਦੁਰਿਤਾਨ੍ਯਪਿ ਸਂਸ੍ਮਤਂ ਹਰਤਿ ਦਾਸਸਤ੍ਯ ਤਵ ਮੁਖਮ੍ ॥ ੩੫ ॥

ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਂ ਤਵ ਮਹਿਤਂ ਮਾਙ੍ਗਲਿਕਂ ਤੁਲਸੀਕੌਸ੍ਤੁਭਪ੍ਰਮੁਖਾਨਾਮ੍ ।
ਅਚ੍ਯੁਤ ਸ੍ਥਿਰਵਨਮਾਲਂ ਵਤ੍ਸਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਤਿ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਲਕ੍ਸ਼ਣਸੁਭਗਮ੍ ॥ ੩੬ ॥

ਨਿਰ੍ਵਿਸ਼ਤਿ ਨਿਤ੍ਯਤਾਪੋ ਦੇਵਜਨੋ ਦੇਵਨਾਯਕ ਵਿਧਿਪ੍ਰਮੁਖਃ ।
ਸ਼ੀਤਲਸ਼ਾਨ੍ਤਪ੍ਰਭੂਤਾਂ ਛਾਯਾਂ ਤਵ ਵਿਪੁਲਬਾਹੁਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮਾਣਾਮ੍ ॥ ੩੭ ॥

ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਚਨ੍ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ੋਭਿਤਤ੍ਰਿਗੁਣੋਦਧਿ ਵਿਪੁਲਬੁਦ੍ਬੁਦਪ੍ਰਕਰੈਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡੈਰਪਿ ਭਰਿਤਂ ਕਿਙ੍ਕਰਸਤ੍ਯ ਤਵ ਕਸ੍ਮਾਨ੍ਨੁ ਕਸ਼ਮੁਦਰਮ੍ ॥ ੩੮ ॥

ਨਾਭਿਰੁਹਂ ਤਵ ਨਲਿਨਂ ਭੁਜਗੇਸ਼੍ਵਰਨਗਰਨਾਥ ਸ਼ੋਭਤੇ ਸੁਭਗਮ੍ ।
ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਿਤਬ੍ਰਹ੍ਮਭ੍ਰਮਰਂ ਵਤ੍ਸਾਸਨਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪਾਦਪੀਠਸਦਕ੍ਸ਼ਮ੍ ॥ ੩੯ ॥

ਦਢਪੀਡਿਤਮਧੁਕੈਟਭਸ਼ੋਣਿਤਪਟਲਪਰਿਪਾਟਲਾਮ੍ਬਰਘਟਿਤਾ ।
ਰਾਜਤ੍ਯਚ੍ਯੁਤ ਮੁਖਰਾ ਰਤਿਨਾਥ ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਙ੍ਖਲਾ ਤਵ ਰਸ਼ਨਾ ॥ ੪੦ ॥

ਦਾਸਾਨਾਂ ਸਤ੍ਯ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਦਾਨਵਵੀਰਾਣਾਂ ਦੀਰ੍ਘਨਿਦ੍ਰਾਸ਼ਯਨਮ੍ ।
ਤਵੋਦਰਸ੍ਥਿਤਤ੍ਰਿਭੁਵਨਪ੍ਰਾਸਾਦਸ੍ਤਮ੍ਭਸਚ੍ਛਾਯਮੂਰੁਯੁਗਮ੍ ॥ ੪੧ ॥

ਜਾਨੁਮਣਿਦਰ੍ਪਣੇਨ ਚ ਜਙ੍ਘਾਮਰਕਤਕਲਾਚਿਕਯਾ ਚ ਧਨ੍ਯਾ ।
ਅਚ੍ਯੁਤ ਨ ਮੁਞ੍ਚਤਿ ਕਾਨ੍ਤਃ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰਿਵ ਸਰੋਜਲਾਞ੍ਛਨੌ ਤਵ ਚਰਣੌ ॥ ੪੨ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਸੀਮਨ੍ਤਪ੍ਰਸੂਨਂ ਸ਼ੋਭਤੇ ਨਤਸਤ੍ਯ ਤਵ ਸਰ੍ਵਸ਼ਰਣ੍ਯਮ੍ ।
ਕ੍ਰਮਣਕ੍ਸ਼ਣਜਨਿਤਸੁਰਨਦੀਪ੍ਰਸ਼ਮਿਤਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਪਾਤਕਂ ਪਦਪਦ੍ਮਮ੍ ॥ ੪੩ ॥

ਇਤਿ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨੈਕਮੂਲਮਾਸ੍ਵਾਦਯਨ੍ਤ੍ਯਨਘਾ ਅਮਤਸ੍ਵਾਦੁਰਸਮ੍ ।
ਓਸ਼ਧਿਮਹੀਧਰਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵ ਉਦਿਤਂ ਤ੍ਵਾਮੋਸ਼ਧਿਮਿਵ ਦਾਸਰੁਜਾਮ੍ ॥ ੪੪ ॥

ਸਿਦ੍ਧਾਞ੍ਜਨਮਿਵ ਸ਼੍ਯਾਮਾਂ ਤਵ ਤਨੁਂ ਨਿਜਵਿਲੋਚਨੇਸ਼ੁ ਕ੍ਸ਼ਿਪਨ੍ਤਃ ।
ਅਚ੍ਯੁਤ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਿਵਾਸਂ ਨਿਤ੍ਯਨਿਗੂਢਂ ਨਿਧਿਮਿਵ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਤ੍ਵਾਮ੍ ॥ ੪੫ ॥

ਵਿਘਟਿਤ ਨਿਬਿਡਾਨ੍ਧਕਾਰੋ ਘਟਮਾਨਜ੍ਯੋਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਕੈਕਗ੍ਰਹਪਤਿਃ ।
ਦਸ਼੍ਟਗਤੋ ਯੇਸ਼ਾਂ ਤ੍ਵਂ ਨਮਤ੍ਸਤ੍ਯ ਨ ਖਲੁ ਤੇਸ਼ਾਂ ਮੋਹਤ੍ਰਿਯਾਮਾ ॥ ੪੬ ॥

ਵਿਸ਼ਯਰਸੇ ਵਿਰਕ੍ਤਾਃ ਵਿਕਾਰਜਨਨੈਰਪਿ ਚ ਨ ਖਲੁ ਵਿਕ੍ਰਿਯਮਾਣਾਃ ।
ਜੀਵਨ੍ਮੁਕ੍ਤਸਦਸ਼ਾ ਅਚ੍ਯੁਤ ਦਸ਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਪਾਵਨਾਸ੍ਤਵ ਭਕ੍ਤਾਃ ॥ ੪੭ ॥

ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਨਗਰਸ੍ਵਪ੍ਨਸਦਕ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਸ਼੍ਰਿਯਾਂ ਵਨਸਰਿਤਾਮ੍ ।
ਨ ਸ੍ਮਰਤਿ ਤ੍ਵਦ੍ਗਹੀਤਃ ਸ਼ਰਣਾਗਤਸਦਾਮਦੋ ਜੀਵਗਜਃ ॥ ੪੮ ॥

ਨ ਮਹਯਨ੍ਤਿ ਜ੍ਞਾਨਵਨ੍ਤਃ ਤਰਙ੍ਗਡਿਣ੍ਡੀਰਬੁਦ੍ਬੁਦਸਦਕ੍ਸ਼ਾਣਿ ।
ਵਿਧਿਪ੍ਰਮੁਖਾਣਾਂ ਪਦਾਨਿ ਘਨਕਨ੍ਦਲੀਕਨ੍ਦ ਕਦਲੀਸ੍ਤਮ੍ਭਸਮਾਨਿ ॥ ੪੯ ॥

ਦਸ਼੍ਟਸ੍ਵਪਰਸ੍ਵਭਾਵਾਃ ਪੁਰੁਸ਼ਾ ਗਹੀਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਾਮਿਨਸ੍ਤਵ ਸ਼ੀਲਮ੍ ।
ਨਾਥ ਨਤਸਤ੍ਯ ਸਘਣਾਃ ਨ ਮੁਞ੍ਚਤਿ ਕਥਮਪਿ ਸਰ੍ਵਜਨਸੌਹਾਰ੍ਦਮ੍ ॥ ੫੦ ॥

ਮਾਨਮਦੇਰ੍ਸ਼੍ਯਾਮਤ੍ਸਰਦਮ੍ਭਾਸੂਯਾਭਯਾਮਰ੍ਸ਼ਲੋਭਮੁਖਾਃ ।
ਦਸ਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਨ ਮੋਹਸੁਤਾਃ ਦੋਸ਼ਾ ਦਾਸਾਨਾਂ ਸਤ੍ਯ ਤਵ ਭਕ੍ਤਾਨਾਮ੍ ॥ ੫੧ ॥

ਯੇਸ਼ਾਂ ਮਤਿਰਿਤਰਮੁਖੀ ਕਾਲਃ ਸਕਲੋऽਪਿ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਲਿਵਿਸ੍ਤਾਰਃ ।
ਯੇ ਤਵ ਪਦੇ ਪ੍ਰਵਣਾਃ ਨਾਸ੍ਤਿ ਕਲਿਰ੍ਨਾਗਪਤਿਨਗਰਪਤੇ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ॥ ੫੨ ॥

ਅਤ੍ਯਾਸਨ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਾਃ ਅਚ੍ਯੁਤ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਤਾਵਕੇ ਭਕ੍ਤਜਨੇ ।
ਮੋਕ੍ਸ਼ਰੁਚੀਨਾਂ ਮੂਢਾ ਦਿਵਸਕਰਮਣ੍ਡਲ ਇਵ ਚ੍ਛਿਦ੍ਰਮ੍ ॥ ੫੩ ॥

ਨਿਤ੍ਰੁਟਿਤਦੁਰ੍ਮਾਨਘਨਾਃ ਨਿਰ੍ਮਲਗੁਣਘਟਿਤਤਾਰਕਾਪ੍ਰਾਗ੍ਭਾਰਾਃ ।
ਭਾਸਮਾਨਭਕ੍ਤਿਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਃ ਨਤਸਤ੍ਯ ਸ੍ਫੁਰਨ੍ਤਿ ਨਭੋਨਿਭਾਸ੍ਤਵ ਭਕ੍ਤਾਃ ॥

ਨ ਖਲੁ ਯਮਵਿਸ਼ਯੇ ਗਤਿਰ੍ਨਤਸਤ੍ਯ ਪਦਾਮ੍ਬੁਜਂ ਤਵ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਾਨਾਮ੍ ।
ਸ੍ਖਲਿਤਾਨਾਮਪਿ ਯਥਾਯੋਗ੍ਯਂ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਨ੍ਤਕਿਙ੍ਕਰਾਣਾਮਿਵ ਲਘ੍ਵੀ ॥ ੫੫ ॥

ਕਰ੍ਮਗਤਿਦੋਸ਼ਦੁਃਖਿਤਾਃ ਕਤਾਨ੍ਤਭ੍ਰੁਕੁਟੀਭੁਜਙ੍ਗੀਦਰ੍ਸ਼ਨਤ੍ਰਸ੍ਤਾਃ ।
ਅਰ੍ਚਨ੍ਤਿ ਤਵ ਚਰਣੌ ਅਚ੍ਯੁਤ ਪ੍ਰਭ੍ਰਸ਼੍ਟਮਨ੍ਮਥਰਸਾਸ੍ਵਾਦਾਃ ॥ ੫੬ ॥

ਆਲਗਤਿ ਤਵ ਚਰਣੌ ਅਚ੍ਯੁਤ ਵਿਧਿਨਾऽਪ੍ਯਰ੍ਚਨਾऽऽਚਰਿਤਾ ।
ਯੈਕਾਨ੍ਤਪ੍ਰਯੁਕ੍ਤਾ ਸ਼ੇਸ਼ਾਮਿਵ ਸ੍ਵਯਂ ਸ਼ਿਰਸਾ ਪ੍ਰਤਿਗਹ੍ਣਾਸਿ ਤਾਮ੍ ॥ ੫੭ ॥

ਤਵ ਮੁਖਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾ ਦ੍ਰਾਵਿਤਮਾਨਸਸ਼ਸ਼ਿਕਾਨ੍ਤਪ੍ਰਵਾਹਸਨ੍ਨਿਭਬਾਸ਼੍ਪਾਨ੍ ।
ਅਚ੍ਯੁਤ ਨ ਮੁਞ੍ਚਸਿ ਭਕ੍ਤਾਨ੍ ਕਦਮ੍ਬਗੋਲਨਿਭਕਣ੍ਟਕਾਯਮਾਨਨਿਜਾਙ੍ਗਾਨ੍ ॥

ਸਰ੍ਵੇऽਪਿ ਨਿਰ੍ਵੈਰਾਃ ਸ਼ਰਣਾਗਤਸਤ੍ਯ ਗਹੀਤਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਧਰ੍ਮਾਃ ।
ਗਤਸਙ੍ਗਾਸ੍ਤਵ ਭਕ੍ਤਾਃ ਯਾਨ੍ਤਿ ਤ੍ਵਾਮੇਵ ਦੁਰ੍ਲਭਮਿਤਰੈਃ ॥ ੫੯ ॥

ਅਹਿਪਤਿਨਗਰੇਨ੍ਦ੍ਰ ਤ੍ਵਾਂ ਆਸਨ੍ਨਮਪਿ ਗਗਨਮਿਵ ਸਦਾ ਦੁਰ੍ਗ੍ਰਹਮ੍ ।
ਵਿਸ਼ਯੇਸ਼ੁ ਵਿਲਗਨ੍ਤਃ ਤ੍ਵਰਮਾਣਾ ਅਪਿ ਨ ਲਭਨ੍ਤੇ ਡੋਲਾਯਮਾਨਮਨਸਃ ॥ ੬੦ ॥

ਭਕ੍ਤਾਸ੍ਤਾਵਕਸੇਵਾਰਸਭਰਿਤਾਃ ਸਕਲਰਕ੍ਸ਼ਣੋਤ੍ਸੁਕਰੁਚਿਨਾ ।
ਕਰਣਾਨਿ ਧਰਨ੍ਤਿ ਚਿਰਂ ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਿਤਮੋਕ੍ਸ਼ਾ ਅਪ੍ਯਚ੍ਯੁਤ ਤ੍ਵਯਾ ਸ੍ਥਾਪਿਤਾਃ ॥

ਸ੍ਥਿਰਗੁਣਗਿਰਿਜਨਿਤੈਃ ਸਨ੍ਤਾਰਯਸਿ ਨਤਸਤ੍ਯ ਨਿਜਭਕ੍ਤੈਃ ।
ਜਨ੍ਮਪਰਿਪਾਟੀਜਲਧਿਂ ਜਙ੍ਗਮਸ੍ਥਿਰਸੇਤੁਦਰ੍ਸ਼ਨੀਯੈਰ੍ਜਨਾਨ੍ ॥ ੬੨ ॥

ਪ੍ਰਸ਼ਮਿਤਭਵਾਨ੍ਤਰਭਯਾਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਂ ਹਿਤਮਿਤਿ ਪਰਿਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਃ ।
ਭਾਵਯਨ੍ਤਿ ਤਵ ਭਕ੍ਤਾਃ ਪ੍ਰਿਯਾਤਿਥਿਮਿਵ ਨਤਸਤ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਿਮਦਿਵਸਮ੍ ॥ ੬੩ ॥

ਪ੍ਰਕਟਤਿਮਿਰੇ ਭੁਵਨੇ ਪਾਤ੍ਰਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਪਿਤਪਰਮਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦੀਪਾਃ ।
ਨੀਯਨ੍ਤੇऽਚ੍ਯੁਤ ਤ੍ਵਯਾ ਨਿਜਂ ਪਦਂ ਸਦਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਪ੍ਰਭਂ ਕਤਕਾਰ੍ਯਾਃ ॥ ੬੪ ॥

ਦਢਤੀਵ੍ਰਭਕ੍ਤਿਨਯਨਾਃ ਪਰਿਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤੋऽਹੀਨ੍ਦ੍ਰਪੁਰਨਾਥ ਤ੍ਵਾਮ੍ ।
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਸ੍ਤਵ ਸਾਯੁਜ੍ਯਂ ਪਙ੍ਕ੍ਤਿਂ ਪੂਰਯਨ੍ਤਿ ਪਨ੍ਨਗੇਨ੍ਦ੍ਰਮੁਖਾਨਾਮ੍ ॥ ੬੫ ॥

ਸਨ੍ਨਤਸੁਲਭਮਚ੍ਯੁਤ ਸਮਾਧਿਸੋਪਾਨਕ੍ਰਮਵਿਲਮ੍ਬਵਿਮੁਖਿਤਾਃ ।
ਸ਼ਰਣਂ ਗਤ੍ਵਾ ਤ੍ਵਾਂ ਮੁਕ੍ਤਾ ਮੁਚੁਕੁਨ੍ਦ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਬਨ੍ਧੁਪ੍ਰਮੁਖਾਃ ॥ ੬੬ ॥

ਦੇਵਾਨਾਂ ਪਸ਼ੁਸਮਾਨੋ ਜਨ੍ਤੁਰ੍ਗਤ੍ਵਾ ਦੇਵਨਾਥ ਤਵ ਪਦਮ੍ ।
ਤੈਰੇਵ ਸਰ੍ਵੈਃ ਸਂਸਰਮਾਣੈਰ੍ਭਵਤਿ ਸਦਾ ਦਤ੍ਤਬਲਿਃ ॥ ੬੭ ॥

ਮੋਹਾਨ੍ਧਕਾਰਮਹਾਰ੍ਣਵਮੂਰ੍ਚ੍ਛਿਤਮਾਯਾਮਹਾਰਜਨਿਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼ਃ ।
ਅਚ੍ਯੁਤ ਤਵ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਸ੍ਥਾਨਪ੍ਰਥਮਪਰਿਕਰਬਨ੍ਧਃ ॥ ੬੮ ॥

ਮੋਕ੍ਸ਼ਸੁਖਵਕ੍ਸ਼ਮੂਲਂ ਮੋਹਜਰਾਤੁਰਮਹਾਰਸਾਯਨਪ੍ਰਵਰਮ੍ ।
ਸਕਲਕੁਸ਼ਲੈਕਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਂ ਕਿਙ੍ਕਰਸਤ੍ਯ ਤਵ ਕੀਰ੍ਤਨਮਮਤਨਿਭਮ੍ ॥ ੬੯ ॥

ਨਾਸ੍ਤ੍ਯਭਿਕ੍ਰਮਨਾਸ਼ੋ ਵਿਚ੍ਛੇਦੇऽਪਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਯਪ੍ਰਸਙ੍ਗਃ ।
ਸ੍ਵਲ੍ਪਾऽਪਿ ਤਵ ਸਪਰ੍ਯਾ ਰਕ੍ਸ਼ਤ੍ਯਚ੍ਯੁਤ ਮਹਤ੍ਤਰਾਦ੍ਭਯਾਤ੍ ॥ ੭੦ ॥

ਅਪ੍ਰਸਾਦੇ ਅਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਸ੍ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਦਾਸਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਃ ।
ਆਰਾਧ੍ਯਾ ਭਵਨ੍ਤਿ ਪਰੇ ਕਿਂ ਤੈਃ ਪ੍ਰਸਙ੍ਗਲਮ੍ਭਿਤਪ੍ਰਭਾਵੈਃ ॥ ੭੧ ॥

ਇਤਰਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਃ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਃ ਕਿਙ੍ਕਰਸਤ੍ਯ ਮਮ ਕਿਂ ਨੁ ਕਰਿਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਹਿਤਮ੍ ।
ਨੀਹਾਰਘਨਸ਼ਤੈਰ੍ਨ ਖਲੁ ਪੂਰ੍ਯਤੇ ਕਥਮਪਿ ਚਾਤਕਤਸ਼੍ਣਾ ॥ ੭੨ ॥

ਅਨੁਗਤਸੁਖਮਗਤਸ਼੍ਣਾ ਅਚ੍ਯੁਤ ਵਿਸ਼੍ਰਾਮ੍ਯਤਿ ਤਵ ਮਾਮਕਤਸ਼੍ਣਾ ।
ਪ੍ਰਵਾਹੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰਸਤਾਯਾਃ ਆਸ਼੍ਰਿਤਪ੍ਰਵਹਦ੍ਧਨਕਪਾਸਰਿਤਃ ॥ ੭੩ ॥

ਵਿਕਲਸਕਲਾਙ੍ਗਵਿਸ਼ਮਾਨ੍ ਧਰ੍ਮਾਨ੍ ਨਤਸਤ੍ਯ ਧ੍ਵਜਨਿਭਾਨ੍ ਧਾਰਯਨ੍ ।
ਕਾਨ੍ਤਾਰਪਾਨ੍ਥਕ ਇਵ ਸ੍ਖਲਚ੍ਚਰਣੋऽਸ੍ਮਿ ਕਾਤਰਵਿਸ਼ੀਰ੍ਯਮਾਣਃ ॥ ੭੪ ॥

ਸ੍ਥਿਰਧਰ੍ਮਵਰ੍ਮਸ੍ਥਗਿਤਂ ਅਧਰ੍ਮਪ੍ਰਵਣਾਨਾਮਗ੍ਰਸ੍ਕਨ੍ਧਪ੍ਰਵਤ੍ਤਮ੍ ।
ਅਘਟਮਾਨਵਿਪ੍ਰਤੀਸਾਰਮਚ੍ਯੁਤ ਮਾਂ ਹਸਸਿ ਨੂਨਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਮਕ੍ਸ਼ਮ੍ ॥ ੭੫ ॥

ਤਰਿਤੁਮਚ੍ਯੁਤ ਦੁਰਿਤਮਸ੍ਮਿਨ੍ ਦੇਹ ਏਕ ਦਿਵਸੇऽਪਿ ਕਤਮ੍ ।
ਕਾਲੋऽਲਂ ਨ ਸਕਲਃ ਕਰੁਣਾਯਾਸ੍ਤਵ ਪੂਰ੍ਣਪਾਤ੍ਰਮਸ੍ਮ੍ਯਯਮ੍ ॥ ੭੬ ॥

ਅਚ੍ਯੁਤ ਤਵ ਗੁਣਾਨਾਂ ਮਮ ਦੋਸ਼ਾਣਾਮਪਿ ਨਾਸ੍ਤਿ ਕੁਤ੍ਰਾਪਿ ਗਣਨਾ ।
ਤਥਾਪਿ ਜਯਃ ਪ੍ਰਥਮਾਨਾਮਧਿਕਂ ਲੀਨਾਨਾਂ ਭਵਤਿ ਨ ਖਲੁ ਦੌਰ੍ਬਲ੍ਯਮ੍ ॥ ੭੭ ॥

ਰਾਤ੍ਰਿਂ ਦਿਵਸਮਚ੍ਯੁਤ ਤ੍ਰੁਟਿਤਃ ਪਤਨ੍ਤ੍ਯਾਯੁਰ੍ਦ੍ਰੁਮਖਣ੍ਡਾਨਿ ।
ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾਪਿ ਦਪ੍ਤਮਨਸਂ ਬਾਲਮਿਦਾਨੀਮਪਿ ਭਰਸ੍ਵ ਮਾਮਪ੍ਰਮਤ੍ਤਃ ॥ ੭੮ ॥

ਨਿਸ਼੍ਵਾਸਸ਼ਙ੍ਕਨੀਯੇ ਦੇਹੇ ਪਟਲਾਨ੍ਤਸਲਿਲਬਿਨ੍ਦੁਸਦਕ੍ਸ਼ੇ ।
ਜਾਨਾਸਿ ਨਤਸਤ੍ਯ ਤ੍ਵਂ ਜਰਤ੍ਕਰਣੇऽਪਿ ਦੀਰ੍ਘਯੌਵਨਤਸ਼੍ਣਮ੍ ॥ ੭੯ ॥

ਅਜ੍ਞਾਤਨਿਜਕਰ੍ਤਵ੍ਯਂ ਯਦਚ੍ਛਯਾ ਜ੍ਞਾਤੇਸ਼ੁ ਮਾਮਪਿ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲਗਤਿਮ੍ ।
ਇਤਿ ਨਿਜਸ੍ਵਭਾਵਵ੍ਰੀਲਿਤਂ ਹਾਤੁਂ ਦਾਸਾਨਾਂ ਸਤ੍ਯ ਨ ਖਲੁ ਤਵ ਯੁਕ੍ਤਮ੍ ॥ ੮੦ ॥

ਕੋऽਹਂ ਕਿਂ ਕਰਣੀਯਂ ਪਰਿਹਰਣੀਯਮਪਿ ਕਿਮਿਤਿ ਜਾਨਾਸਿ ਸਰ੍ਵਮ੍ ।
ਸ਼ਕ੍ਨੋਸ਼ਿ ਚ ਤਦ੍ਧਿਤਂ ਮਮ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰ ਕੁਰੁਸ਼੍ਵ ਨਿਜਹਦਯਨਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਮ੍ ॥ ੮੧ ॥

ਇਦਾਨੀਮੁਪਰ੍ਯਪ੍ਯਯਂ ਗੁਣਗਹੀਤੋ ਦਾਰੁਪੁਤ੍ਰਕ ਇਵ ਪਰਵਸ਼ਃ ।
ਤਸ੍ਯਾਪਿ ਮਮ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰ ਤ੍ਰਿਸ਼੍ਵਪਿ ਕਰਣੇਸ਼ੁ ਭਵ ਸੁਖਸਙ੍ਕਲ੍ਪਃ ॥ ੮੨ ॥

ਨਿਜਕਰ੍ਮਨਿਗਲਯੁਗਲਮਚ੍ਯੁਤ ਕਤ੍ਵਾ ਮਮ ਪ੍ਰਿਯਾਪ੍ਰਿਯਵਰ੍ਗੇ ।
ਕਦਾ ਘੋਰਕਲੇਬਰਕਾਰਾਗਹਕੁਹਰਨਿਰ੍ਗਤਂ ਕਰਿਸ਼੍ਯਸਿ ਮਾਮ੍ ॥ ੮੩ ॥

ਹਾਰ੍ਦੇ ਤ੍ਵਯਿ ਕਦਾ ਵਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਧਮਨਿਮਾਰ੍ਗਂ ਗਮਿਸ਼੍ਯਨ੍ਤਮ੍ ।
ਦਿਨਕਰਦਤ੍ਤਾਗ੍ਰਕਰਮਚ੍ਯੁਤ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਸਿ ਦਯਿਤ ਡਿਮ੍ਭਮਿਵ ਮਾਮ੍ ॥ ੮੪ ॥

ਕਦਾ ਅਮਾਨਵਾਨ੍ਤਾਃ ਅਗ੍ਨਿਮੁਖਾ ਆਤਿਵਾਹਿਕਾਸ੍ਤਵ ਪੁਰੁਸ਼ਾਃ ।
ਅਤਿਲਙ੍ਘਯਿਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਮਾਮਚ੍ਯੁਤ ਤਮੋਗਹਨਤ੍ਰਿਗੁਣਮਰੁਕਾਨ੍ਤਾਰਮ੍ ॥ ੮੫ ॥

ਲਙ੍ਘਿਤਵਿਰਜਾਸਰਿਤਂ ਲਮ੍ਭਿਤ ਸਦਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸਤ੍ਤ੍ਵਮਯ ਸੌਮ੍ਯਤਨੁਮ੍ ।
ਕਤਬ੍ਰਹ੍ਮਾਲਙ੍ਕਾਰਂ ਕਰਿਸ਼੍ਯਸਿ ਨਤਸਤ੍ਯ ਕਿਙ੍ਕਰਂ ਕਦਾ ਮਾਮ੍ ॥ ੮੬ ॥

ਸਂਸਾਰਸਾਗਰਾਦੁਤ੍ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਂ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਨਾਥ ਸ੍ਫੁਰਿਤਾਲੋਕਮ੍ ।
ਕਦਾ ਕਰਿਸ਼੍ਯਸਿ ਹਦਯੇ ਕੌਸ੍ਤੁਭਮਣਿਦਰ੍ਪਣਮਿਵ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪੁਲਕਿਤਮ੍ ॥ ੮੭ ॥

ਕਦਾ ਤਵ ਪਾਦਪਦ੍ਮੇ ਭਵਿਸ਼੍ਯਾਮਿ ਨਤਸਤ੍ਯ ਕੇਲਿਕ੍ਰਾਨ੍ਤ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨੇ
ਮਦਨਰਿਪੁਮਕੁਟਮਣ੍ਡਨਸੁਰਸਰਿਤ੍ਸ੍ਰੋਤਃ ਸੂਚਿਤਮਧੁਪ੍ਰਵਾਹੇ ॥ ੮੮ ॥

ਉਪਨਿਸ਼ਚ੍ਛਿਰਃ ਕੁਸੁਮਮੁਤ੍ਤਂਸਯਿਤ੍ਵਾ ਤਵ ਪਦਾਮ੍ਬੁਜਯੁਗਲ਼ਮ੍ ।
ਦਯਿਤੋ ਭਵਿਸ਼੍ਯਾਮਿ ਕਦਾ ਦਾਸੋ ਦਾਸਾਨਾਂ ਸਤ੍ਯ ਸੂਰਿਸਦਕ੍ਸ਼ਃ ॥ ੮੯ ॥

ਅਪੁਨਰ੍ਨਿਵਤ੍ਤਿਯੋਗ੍ਯਮਵਤਾਰਵਿਹਾਰਸਹਚਰਤ੍ਵਧਨ੍ਯਮ੍ ।
ਆਤ੍ਮਸਮਭੋਗਮਾਤ੍ਰਮਨੁਭਵਿਸ਼੍ਯਸਿ ਦੇਵਨਾਥ ਕਦਾ ਨੁ ਮਾਮ੍ ॥ ੯੦ ॥

ਇਤਿ ਸ੍ਫੁਟਮਨੋਰਥਂ ਮਾਮੇਤਾਦਸ਼ਵਚਨਮਾਤ੍ਰਸਾਰਂ ਵਸ਼ਗਮ੍ ।
ਕੁਰੁਸ਼੍ਵ ਨਿਜਗੁਣਗਣੈਃ ਸਤ੍ਯਂ ਦਾਸਾਨਾਂ ਸਤ੍ਯ ਸਦਾ ਸ੍ਵਚ੍ਛਨ੍ਦਃ ॥ ੯੧ ॥

ਬਾਲਪ੍ਲਵਗ ਇਵ ਤਰਲ਼ੋ ਮਾਰੁਤਿਜਾਤਿਰਿਤਿ ਸਾਗਰਂ ਤਰਿਤੁਮਨਾਃ ।
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇ ਤ੍ਵਾਮਚ੍ਯੁਤ ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਿਤਪਦਪਦ੍ਮ ਕ੍ਸ਼ਮਸ੍ਵ ਮਮ ਕਾਪੇਯਮ੍ ॥ ੯੨ ॥

ਅਚ੍ਯੁਤਵਿਸ਼ਯਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਂ ਭਵਾਰ੍ਣਵਾਵਰ੍ਤਭ੍ਰਮਿ ਨਿਸ੍ਤ੍ਰੁਟ੍ਯਮਾਨਮ੍ ।
ਜਨਨੀ ਸ੍ਤਨਨ੍ਧਯਮਿਵ ਮਾਮੁਦ੍ਧਤ੍ਯ ਸੇਵਸ੍ਵ ਸ੍ਵਯਂ ਪਥ੍ਯਮ੍ ॥ ੯੩ ॥

ਕਰ੍ਮਮਯਘਰ੍ਮਤਪ੍ਤਂ ਸੁਖਮਗਤਸ਼੍ਣਾਭਿਃ ਕਦਾऽਪ੍ਯਤਸ਼੍ਣਾਕਮ੍ ।
ਕਾਰਯ ਨਿਰ੍ਵਤਂ ਮਾਂ ਕਰਕਾਸ਼ਿਸ਼ਿਰੈਰਚ੍ਯੁਤ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ੈਃ ॥ ੯੪ ॥

ਤਵ ਚਿਨ੍ਤਨਵਿਮੁਖਾਨਾਂ ਦਸ਼੍ਟਵਿਸ਼ਾਣਾਮਿਵ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਨ੍ਮੋਚਯਨ੍ ।
ਅਮਤਮੁਖਾਨਾਮਿਵ ਮਾਮਚ੍ਯੁਤ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਨਯਸ੍ਵ ਨਯਨਾਸਾਰਮ੍ ॥ ੯੫ ॥

ਵਿਸ਼ਮਿਲਿਤਮਧੁਨਿਭੇਸ਼ੁ ਚ ਤਣਪ੍ਰਤਿਮੇਸ਼ੁ ਚ ਪ੍ਰਤਿਗ੍ਰਹੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰਲੁਠਿਤਮ੍ ।
ਅਮਤਨਿਧਾਵਿਵਾਚ੍ਯੁਤ ਸ੍ਥਾਪਯ ਤ੍ਵਯਿ ਨਿਰ੍ਮਮਂ ਮਮ ਹਦਯਮ੍ ॥ ੯੬ ॥

ਨਿਤ੍ਯਮਸ੍ਮਿਨ੍ ਕਪਣੇ ਨਿਕ੍ਸ਼ਿਪ ਨਮਤ੍ਸਤ੍ਯ ਨਿਧਿਸਦਕ੍ਸ਼ੌ ।
ਪ੍ਰਵਹਨ੍ਨਖਪ੍ਰਭਾਝਰਪ੍ਰਸ਼ਮਿਤਪ੍ਰਣਮਤ੍ਸਞ੍ਜ੍ਵਰੌ ਤਵ ਚਰਣੌ ॥ ੯੭ ॥

ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਇਤਿ ਜਨਿਤੇ ਜਨਵਾਦੇऽਪਿ ਯਦ੍ਯਚ੍ਯੁਤ ਨ ਰਕ੍ਸ਼ਸਿ ਮਾਮ੍ ।
ਭਵੇਤ੍ਖਲੁ ਸਾਗਰਘੋਸ਼ਃ ਸਾਗਰਪੁਲਿਨੇ ਤਾਦਸ਼ਂ ਤਵ ਵਚਨਮ੍ ॥ ੯੮ ॥

ਨਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤੋऽਸ੍ਮਿ ਚਾਗਤਿਃ ਨਿਪੁਣੈਸ੍ਤ੍ਵਯਿ ਨਾਥ ਕਾਰੁਣਿਕੈਃ ।
ਤਾਂਸ੍ਤਵ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਪ੍ਰਿਯਾਨ੍ ਭਤਂ ਨਤਸਤ੍ਯ ਭਰਸ੍ਵਾਤ੍ਮਨੋ ਭਰਮ੍ ॥ ੯੯ ॥

ਨਤਸਤ੍ਯ ਪਕ੍ਕਣਾਨੀਤਗਲਿਤਕਿਰਾਤਭ੍ਰਮਨਿਜਕੁਮਾਰਮਿਵ ਨਪਃ ।
ਭਵਿਸ਼੍ਯਦ੍ਯੌਵਨਵਧੂਂ ਵਰ ਇਵ ਮਾਂ ਲਭਸ੍ਵ ਮਨ੍ਤ੍ਰਜਨਵਿਜ੍ਞਾਪਿਤਮ੍ ॥ ੧੦੦ ॥

ਇਤਿ ਕਵਿਤਾਰ੍ਕਿਕਕੇਸਰਿ ਵੇਦਾਨ੍ਤਾਚਾਰ੍ਯ ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ਵਿਰਚਿਤਮ੍ ।
ਸੁਭਗਮਚ੍ਯੁਤਸ਼ਤਕਂ ਸਹਦਯਹਦਯੇਸ਼ੁ ਸ਼ੋਭਤਾਂ ਸਮਗ੍ਰਗੁਣਮ੍ ॥ ੧੦੧ ॥

ਇਤਿ ਵੇਦਾਨ੍ਤਦੇਸ਼ਿਕਵਿਰਚਿਤਂ ਅਚ੍ਯੁਤਸ਼ਤਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Also Read Achyutashtakam:

Achyuta Ashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Achyuta Ashtakam Lyrics in Punjabi | Hindu Ashtak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top