Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Achyuta Ashtakam Lyrics in Tamil | Hindu Ashtak

Achyutashtakam Lyrics in Tamil:

 ॥ அச்யுதஶதகம் ॥ 

வேதா³ந்ததே³ஶிகவிரசிதம் ।
(திருவஹீந்த்³ரபுராக்²யே ஔஷத⁴கி³ரௌ)
(இத³ம் ஶதகம் மூலம் ப்ராக்ருʼதபா⁴ஷாயாமாஸ்தே ।)
(லேக²கைரேவ ஸம்ஸ்க்ருʼதே பரிவர்திதம் மூலமேவ அத்ர தீ³யதே ।)
நமத த்ரித³ஶாநாம் நாத²ம் ஸத்யம் தா³ஸாநாமச்யுதம் ஸ்தி²ரஜ்யோதி: ।
க³ருட³நதீ³தடதமாலம் அஹீந்த்³ரநக³ரௌஷதா⁴சலைகக³ஜேந்த்³ரம் ॥ 1 ॥

கிங்கரஸத்ய ஸ்துதிஸ்தவ ஸ்வயம்பூ⁴ கே³ஹிநீ விலாஸவ்யாஹ்ருʼதிமயீ ।
ப²ணிதா பா³லேந மயா பஞ்ஜரஶுக ஜல்பிதமிவ கரோது ப்ரஸாத³ம் ॥ 2 ॥

மலிநமபி பா⁴ஷிதம் மம கிங்கரஸத்ய தவ கீர்திஜ்யோத்ஸ்நாப்ரஸரே ।
லக்³நம் லப⁴தாம் விஶுத்³தி⁴ம் ஸலிலமிவ த்ரிபத²கா³ஸ்ரோதோக³தம் ॥ 3 ॥

த்ரஸ்தரி நயேந ஸ்தா²பிதா ஶோப⁴தாம் த்ரித³ஶாநாம் நாத² தவ ஸமாஜே ।
வந்தி³த்வ மஹிதாநாம் மத்⁴யே ஶ்ருதீநாம் பா³லிஶா மம ஸ்துதி: ॥ 4 ॥

அஸ்மத்³கு³ரூணாமச்யுத ஜிஹ்வாஸிம்ஹாஸநே லப்³த⁴ப்ரதிஷ்ட:² ।
ப்ரதிபாதி³தபரமார்தோ² வாரயஸ்யபண்டி³தத்வமஸ்மாகம் ॥ 5 ॥

ஹ்ருʼத³யேஷு தே³ஶிகாநாம் ஜாஹ்நவீலஹரீஷு பூர்ணசந்த்³ர இவ ஸ்பு²ட: ।
கலுஷஜலேஷ்விவ ஹம்ஸ: கஷாயகர்பு³ரேஷு திஷ்ட²ஸ்யச்யுத ந க்ஷணம் ॥ 6 ॥

ஆக³மமாத்ரப்ரமாண: ஆகோ³பீஜநம் ப்ரகாஶ நிஜமாஹாத்ம்ய: ।
ஶ்ரத்³தி⁴தஹ்ருʼத³யஸுலபோ⁴ தூ³ரம் முஞ்சஸி நதஸத்ய தோ³லாயமாநாந் ॥ 7 ॥

ஸதா³ க்ஷபிதஸகலஹேயம் ஶரணாக³தஸத்ய ஸத்யஜ்ஞாநாநந்த³ம் ।
உல்லங்கி⁴தத்ரிவிதா⁴ந்தமுபநிஷதா³ம் ஶதாநி கா³யந்தி த்வாம் ॥ 8 ॥

கரோஷி ந க்ரியஸே கேநாபி ஸ்தா²பயஸி ந ஸம்ஸ்தா²ப்யஸேঽநந்யஸ்தி²த: ।
ஹரஸி நிகி²லம் ந ஹ்ரியஸே அஹீந்த்³ரநக³ரேந்த்³ராநக⁴ஜ்யோதிஸ்ஸ்பு²ரந் ॥ 9 ॥

அணுப்ரமிதஸ்யாப்யச்யுத ஶக்திஸ்தவ ஸகலதா⁴ரணாதி³ப்ரபூ⁴தா ।
தேந ப்ரதிவஸ்துபூர்ண: ஶ்ரூயஸேঽப்ரதிஹதநிஜஸ்தி²தி: ஸர்வக³த: ॥ 10 ॥

ஸகலாநாம் த⁴ரணநியமநஸ்வாமித்வநியமஸம்ஸ்தி²த: ஸர்வதநு: ।
ஶ்ரூயஸேঽச்யுத ஸர்வ: ஸதா³ த³ர்ஶிதகார்யகாரணத்வகர்பு³ர: ॥ 11 ॥

புருஷப்ரதா⁴நஶரீரோ பு⁴வநாநாம் ப⁴வஸ்யச்யுதோபாதா³நம் ।
நிஜஸங்கல்பஸநாதோ² வஹஸி நிமித்தத்த்வமப்யத்³பு⁴தஶக்தி: ॥ 12 ॥

விஷமகு³ணாங்குரப்ரகரே ஜலமிவ ஸாமாந்யகாரணம் தவ கேலி: ।
நிஜகர்மஶக்திநியதா அச்யுத ப்³ரஹ்மாதி³ ஸ்தா²வராந்தவிஶேஷா: ॥ 13 ॥

புருஷாஸ்தவ விபூ⁴தி: அச்யுத லக்ஷ்ம்யா: ஸ்த்ரீஸம்ஜ்ஞா: ।
நாஸ்தி பரம் யுவயோ: ஸாபி ஶ்ரீர்ப⁴வதி தவ கிம் புநரிதரத் ॥ 14 ॥

ந க²லு தவ ஸத்³ருʼஶாப்⁴யதி⁴கா: நாத² த்வமேவ ஸர்வலோகஶரண்ய: ।
ஏதாவஜ்ஜ்ஞாநஸாரமிதி ஜ்ஞாதும் த்ரித³ஶநாதே²தரவிசிந்தா ॥ 15 ॥

பா⁴தி ப²ணீந்த்³ரபுராதி⁴ப ப்ரதிபாலயத்ஸு ப்ரகடப்ரபூ⁴தப²லா ।
அபி த்³ருஹிணப்ரமுகை:² ஆஜ்ஞப்திஸ்தவாலங்க⁴நீயப்ரபா⁴வா ॥ 16 ॥

நியமவிதீ⁴நாம் ப்ரவ்ருʼத்தி: ஸர்வேஷாமபி தா³ஸஸத்யோத்³தி³ஶ்ய த்வாம் ।
ஶ்ராத்³த⁴நிமந்த்ரிதப்³ராஹ்மணஸமாதி⁴ஸித்³தா⁴ம் லப⁴ந்தே த்ரித³ஶா பு⁴க்தம் ॥ 17 ॥

ஆராத்⁴ய த்ரித³ஶவிலயேঽச்யுத நித்யம் ந திஷ்ட²ஸி யதி³ நாம த்வம் ।
கர்மணாம் கல்பிதாநாம் கரிஷ்யதி கல்பாந்தரேஷு கோ நிர்வேஶம் ॥ 18 ॥

கல்பயஸி காங்க்ஷிதாநி கல்பத்³ரும இவ ஶ்ரீகாஞ்சநலதாஸஹித: ।
நதஸத்ய ஸதா³ப²லாநி நிஜச்சா²யாநிர்பி⁴ந்நநித்யதாபத்ரிபு⁴வந: ॥ 19 ॥

ஸகலாக³மாநாம் நிஷ்டா² ஸகலஸுராணாமப்யந்தர ஆத்மா ।
ஸகலப²லாநாம் ப்ரஸூதி: ஸகலஜநாநாம் ஸம: க²லு நதஸத்ய த்வம் ॥ 20 ॥

இதி ஸர்வேஷாம் ஸமாந: ஸத்யஸ்தி²தோ தா³ஸஸத்ய ஸதா³ பரிபூர்ண: ।
கத²ம் வஹஸி பக்ஷபாதம் பாண்ட³வப்ரமுகே²ஷு ப்ரேஷணமபி ஸஹமாந: ॥ 21 ॥

விஷமே கர்மமார்கே³ விபரிஸ்க²லதாம் விஹ்வலிதகரணாநாம் ।
நாத² நிகி²லாநாமந்யோ நாஸ்தி த்வந்நதஸத்ய ஹஸ்தாலம்ப:³ ॥ 22 ॥

ஜ்ஞாநஸ்ய கோঽவிஷயோঽச்யுத கருணாயாஸ்தவ கோ தூ³ரஸ்தி²த: ।
ஶக்தே: கோঽதிப⁴ரஸ்தஸ்மாத்க²லூபாயஸ்த்வமேவ ஸ்வயம் ஸித்³த:⁴ ॥ 23 ॥

ஸங்கல்பகர்ணதா⁴ர: கிங்கரஸத்ய ப⁴வஸாக³ரேঽதிக³பீ⁴ரே ।
அநக⁴ஸ்த்வம் க²லு போத ஆத்மந: க்ருʼபாஸமீரணேந ப்ரயுக்த: ॥ 24 ॥

அச்யுத ந த³த³தி மோக்ஷமீஶ்வரபா⁴வேந பா⁴விதா இதரஸுரா: ।
ராத்ரிம் பரிவர்தயிதும் லக்ஷமாலேக்²ய தி³நகராணாமபி ந க்ஷமம் ॥ 25 ॥

அம்ருʼதரஸஸாக³ரஸ்யேவ அஹீந்த்³ரபுரநாத² நிர்மலமஹார்கா⁴ணி ।
தீர்யந்தே ந விக³ணயிதும் அநந்யஸுலபா⁴நி தவ கு³ணரத்நாநி ॥ 26 ॥

பூ⁴ஷிதஶ்ருதிஸீமந்தோ பு⁴ஜகே³ந்த்³ரபுரேஶ ஸர்வகு³ணஸீமாந்த: ।
க்ஷபிதத்ருʼஷா மலமோஹோ முநீநாம் ஹ்ருʼத³யேஷு ஸ்பு²ரஸி ஶ்யாமலமயூக:² ॥ 27 ॥

ஶுப⁴லக்ஷணஶ்ரீவத்ஸ: ஶோப⁴ஸே நிர்முக்தவிரஹக்ஷணஶ்ரீவத்ஸ: ।
ரணதே³வந ஸவிஹக:³ உத்³ப⁴டக³ருட³நதீ³தீரவநஸவித⁴க³த: ॥ 28 ॥

அகுமாரயௌவநஸ்தி²தமஹீந்த்³ரபுரநாதா²பி⁴மதமநுரூபம் ।
நித்யம் ஸ்வபா⁴வஸித்³த⁴ம் ஶ்ரூயதே ஸூரிமஹிதம் ஸுக²ம் தவ ரூபம் ॥ 29 ॥

த்ரிகு³ணம் தஸ்ய விகாரா: அச்யுத புருஷ இத்யாக³மக³ண்யமாநா: ।
அர்தா²ஸ்தவ க²லு ஸமஸ்தா: பரஸ்மிந் ரூபே பூ⁴ஷணாஸ்த்ரஸ்வரூபா: ॥ 30 ॥

நிர்யந்தி த்வத்தோঽச்யுத நிக்ஷபிதவிபக்ஷநிஷ்டு²ரபராக்ரமணா: ।
ஸம்ஸ்தா²பிதபரமத⁴ர்மா: ஸாது⁴ பரித்ராணஸத்ப²லா அவதாரா: ॥ 31 ॥

ஹரிமணிஸத்³ருʼக்ஷ நிஜருசிஹரிதாயமாந பு⁴ஜகே³ந்த்³ரபுரபர்யந்த: ।
காலே தா³ஸஜநாநாம் க்ருʼஷ்ண க⁴நோ ப⁴வஸி த³த்தகாருண்யரஸ: ॥ 32 ॥

க³ருட³நதீ³கச்சா²ரண்யே லக்ஷ்யஸே லக்ஷ்மீ மஹீ கரேணு மநோஹர: ।
த்³ருʼஶ்யமாநப³ஹுலதா³நோ தி³ஶா க³ஜேந்த்³ர இவ க²ண்டி³தத³நுஜேந்த்³ரத்³ரும: ॥ 33 ॥

முக²சந்த்³ரமௌலி தி³நகரமத்⁴யஸ்தி²தஸ்தவ சிகுரபா⁴ராந்த⁴கார: ।
அக⁴டிதக⁴டநாஶக்திம் ஸத்யம் ஸ்தா²பயதி தா³ஸஸத்ய ஸமக்³ராம் ॥ 34 ॥

பரிஹஸிதபூர்ணசந்த்³ரம் பத்³மஸத்³ருʼக்ஷப்ரஸந்நலோசநயுக³ளம் ।
ஸங்கல்பிதது³ரிதாந்யபி ஸம்ஸ்ம்ருʼதம் ஹரதி தா³ஸஸத்ய தவ முக²ம் ॥ 35 ॥

மாஹாத்ம்யம் தவ மஹிதம் மாங்க³லிகம் துளஸீகௌஸ்துப⁴ப்ரமுகா²நாம் ।
அச்யுத ஸ்தி²ரவநமாலம் வத்ஸம் த³ர்ஶயதி லக்ஷ்மீ லக்ஷணஸுப⁴க³ம் ॥ 36 ॥

நிர்விஶதி நித்யதாபோ தே³வஜநோ தே³வநாயக விதி⁴ப்ரமுக:² ।
ஶீதலஶாந்தப்ரபூ⁴தாம் சா²யாம் தவ விபுலபா³ஹுகல்பத்³ருமாணாம் ॥ 37 ॥

ஸங்கல்பசந்த்³ரக்ஷோபி⁴தத்ரிகு³ணோத³தி⁴ விபுலபு³த்³பு³த³ப்ரகரை: ।
ப்³ரஹ்மாண்டை³ரபி ப⁴ரிதம் கிங்கரஸத்ய தவ கஸ்மாந்நு க்ருʼஶமுத³ரம் ॥ 38 ॥

நாபி⁴ருஹம் தவ நலிநம் பு⁴ஜகே³ஶ்வரநக³ரநாத² ஶோப⁴தே ஸுப⁴க³ம் ।
மத்⁴யஸ்தி²தப்³ரஹ்மப்⁴ரமரம் வத்ஸாஸநலக்ஷ்மீபாத³பீட²ஸத்³ருʼக்ஷம் ॥ 39 ॥

த்³ருʼட⁴பீடி³தமது⁴கைடப⁴ஶோணிதபடலபரிபாடலாம்ப³ரக⁴டிதா ।
ராஜத்யச்யுத முக²ரா ரதிநாத² க³ஜேந்த்³ரஶ்ருʼங்க²லா தவ ரஶநா ॥ 40 ॥

தா³ஸாநாம் ஸத்ய த்³ருʼஶ்யதே தா³நவவீராணாம் தீ³ர்க⁴நித்³ராஶயநம் ।
தவோத³ரஸ்தி²தத்ரிபு⁴வநப்ராஸாத³ஸ்தம்ப⁴ஸச்சா²யமூருயுக³ம் ॥ 41 ॥

ஜாநுமணித³ர்பணேந ச ஜங்கா⁴மரகதகலாசிகயா ச த⁴ந்யா ।
அச்யுத ந முஞ்சதி காந்த: லக்ஷ்மீரிவ ஸரோஜலாஞ்ச²நௌ தவ சரணௌ ॥ 42 ॥

ஶ்ருதிஸீமந்தப்ரஸூநம் ஶோப⁴தே நதஸத்ய தவ ஸர்வஶரண்யம் ।
க்ரமணக்ஷணஜநிதஸுரநதீ³ப்ரஶமிதத்ரைலோக்யபாதகம் பத³பத்³மம் ॥ 43 ॥

இதி த்ரிபு⁴வநைகமூலமாஸ்வாத³யந்த்யநகா⁴ அம்ருʼதஸ்வாது³ரஸம் ।
ஓஷதி⁴மஹீத⁴ரபார்ஶ்வ உதி³தம் த்வாமோஷதி⁴மிவ தா³ஸருஜாம் ॥ 44 ॥

ஸித்³தா⁴ஞ்ஜநமிவ ஶ்யாமாம் தவ தநும் நிஜவிலோசநேஷு க்ஷிபந்த: ।
அச்யுத லக்ஷ்மீநிவாஸம் நித்யநிகூ³ட⁴ம் நிதி⁴மிவ பஶ்யந்தி த்வாம் ॥ 45 ॥

விக⁴டித நிபி³டா³ந்த⁴காரோ க⁴டமாநஜ்யோதிஸ்த்ரிலோகைகக்³ரஹபதி: ।
த்³ருʼஷ்டக³தோ யேஷாம் த்வம் நமத்ஸத்ய ந க²லு தேஷாம் மோஹத்ரியாமா ॥ 46 ॥

விஷயரஸே விரக்தா: விகாரஜநநைரபி ச ந க²லு விக்ரியமாணா: ।
ஜீவந்முக்தஸத்³ருʼஶா அச்யுத த்³ருʼஶ்யந்தே பாவநாஸ்தவ ப⁴க்தா: ॥ 47 ॥

க³ந்த⁴ர்வநக³ரஸ்வப்நஸத்³ருʼக்ஷாணாம் ஶ்ரியாம் வநஸரிதாம் ।
ந ஸ்மரதி த்வத்³க்³ருʼஹீத: ஶரணாக³தஸதா³மதோ³ ஜீவக³ஜ: ॥ 48 ॥

ந மஹயந்தி ஜ்ஞாநவந்த: தரங்க³டி³ண்டீ³ரபு³த்³பு³த³ஸத்³ருʼக்ஷாணி ।
விதி⁴ப்ரமுகா²ணாம் பதா³நி க⁴நகந்த³லீகந்த³ கத³லீஸ்தம்ப⁴ஸமாநி ॥ 49 ॥

த்³ருʼஷ்டஸ்வபரஸ்வபா⁴வா: புருஷா க்³ருʼஹீத்வா ஸ்வாமிநஸ்தவ ஶீலம் ।
நாத² நதஸத்ய ஸக்⁴ருʼணா: ந முஞ்சதி கத²மபி ஸர்வஜநஸௌஹார்த³ம் ॥ 50 ॥

மாநமதே³ர்ஷ்யாமத்ஸரத³ம்பா⁴ஸூயாப⁴யாமர்ஷலோப⁴முகா:² ।
த்³ருʼஶ்யந்தே ந மோஹஸுதா: தோ³ஷா தா³ஸாநாம் ஸத்ய தவ ப⁴க்தாநாம் ॥ 51 ॥

யேஷாம் மதிரிதரமுகீ² கால: ஸகலோঽபி தேஷாம் கலிவிஸ்தார: ।
யே தவ பதே³ ப்ரவணா: நாஸ்தி கலிர்நாக³பதிநக³ரபதே தேஷாம் ॥ 52 ॥

அத்யாஸந்நவிநாஶா: அச்யுத பஶ்யந்தி தாவகே ப⁴க்தஜநே ।
மோக்ஷருசீநாம் மூடா⁴ தி³வஸகரமண்ட³ல இவ ச்சி²த்³ரம் ॥ 53 ॥

நித்ருடிதது³ர்மாநக⁴நா: நிர்மலகு³ணக⁴டிததாரகாப்ராக்³பா⁴ரா: ।
பா⁴ஸமாநப⁴க்திஜ்யோத்ஸ்நா: நதஸத்ய ஸ்பு²ரந்தி நபோ⁴நிபா⁴ஸ்தவ ப⁴க்தா: ॥

ந க²லு யமவிஷயே க³திர்நதஸத்ய பதா³ம்பு³ஜம் தவ ப்ரபந்நாநாம் ।
ஸ்க²லிதாநாமபி யதா²யோக்³யம் ஶிக்ஷா ஶுத்³தா⁴ந்தகிங்கராணாமிவ லக்⁴வீ ॥ 55 ॥

கர்மக³திதோ³ஷது:³கி²தா: க்ருʼதாந்தப்⁴ருகுடீபு⁴ஜங்கீ³த³ர்ஶநத்ரஸ்தா: ।
அர்சந்தி தவ சரணௌ அச்யுத ப்ரப்⁴ரஷ்டமந்மத²ரஸாஸ்வாதா:³ ॥ 56 ॥

ஆலக³தி தவ சரணௌ அச்யுத விதி⁴நாঽப்யர்சநாঽঽசரிதா ।
யைகாந்தப்ரயுக்தா ஶேஷாமிவ ஸ்வயம் ஶிரஸா ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணாஸி தாம் ॥ 57 ॥

தவ முக²ஜ்யோத்ஸ்நா த்³ராவிதமாநஸஶஶிகாந்தப்ரவாஹஸந்நிப⁴பா³ஷ்பாந் ।
அச்யுத ந முஞ்சஸி ப⁴க்தாந் கத³ம்ப³கோ³லநிப⁴கண்டகாயமாநநிஜாங்கா³ந் ॥

ஸர்வேঽபி நிர்வைரா: ஶரணாக³தஸத்ய க்³ருʼஹீதஶாஶ்வதத⁴ர்மா: ।
க³தஸங்கா³ஸ்தவ ப⁴க்தா: யாந்தி த்வாமேவ து³ர்லப⁴மிதரை: ॥ 59 ॥

அஹிபதிநக³ரேந்த்³ர த்வாம் ஆஸந்நமபி க³க³நமிவ ஸதா³ து³ர்க்³ரஹம் ।
விஷயேஷு விலக³ந்த: த்வரமாணா அபி ந லப⁴ந்தே டோ³லாயமாநமநஸ: ॥ 60 ॥

ப⁴க்தாஸ்தாவகஸேவாரஸப⁴ரிதா: ஸகலரக்ஷணோத்ஸுகருசிநா ।
கரணாநி த⁴ரந்தி சிரம் காங்க்ஷிதமோக்ஷா அப்யச்யுத த்வயா ஸ்தா²பிதா: ॥

ஸ்தி²ரகு³ணகி³ரிஜநிதை: ஸந்தாரயஸி நதஸத்ய நிஜப⁴க்தை: ।
ஜந்மபரிபாடீஜலதி⁴ம் ஜங்க³மஸ்தி²ரஸேதுத³ர்ஶநீயைர்ஜநாந் ॥ 62 ॥

ப்ரஶமிதப⁴வாந்தரப⁴யா: ப்ராப்தம் ப்ராப்தம் ஹிதமிதி பரிபஶ்யந்த: ।
பா⁴வயந்தி தவ ப⁴க்தா: ப்ரியாதிதி²மிவ நதஸத்ய பஶ்சிமதி³வஸம் ॥ 63 ॥

ப்ரகடதிமிரே பு⁴வநே பாத்ரப்ரதிஷ்டா²பிதபரமஜ்ஞாநப்ரதீ³பா: ।
நீயந்தேঽச்யுத த்வயா நிஜம் பத³ம் ஸதா³ ஸ்வயம்ப்ரப⁴ம் க்ருʼதகார்யா: ॥ 64 ॥

த்³ருʼட⁴தீவ்ரப⁴க்திநயநா: பரிபஶ்யந்தோঽஹீந்த்³ரபுரநாத² த்வாம் ।
ப்ராப்தாஸ்தவ ஸாயுஜ்யம் பங்க்திம் பூரயந்தி பந்நகே³ந்த்³ரமுகா²நாம் ॥ 65 ॥

ஸந்நதஸுலப⁴மச்யுத ஸமாதி⁴ஸோபாநக்ரமவிலம்ப³விமுகி²தா: ।
ஶரணம் க³த்வா த்வாம் முக்தா முசுகுந்த³ க்ஷத்ரப³ந்து⁴ப்ரமுகா:² ॥ 66 ॥

தே³வாநாம் பஶுஸமாநோ ஜந்துர்க³த்வா தே³வநாத² தவ பத³ம் ।
தைரேவ ஸர்வை: ஸம்ஸரமாணைர்ப⁴வதி ஸதா³ த³த்தப³லி: ॥ 67 ॥

மோஹாந்த⁴காரமஹார்ணவமூர்ச்சி²தமாயாமஹாரஜநிப்ரத்யூஷ: ।
அச்யுத தவ கடாக்ஷோ விமுக்திப்ரஸ்தா²நப்ரத²மபரிகரப³ந்த:⁴ ॥ 68 ॥

மோக்ஷஸுக²வ்ருʼக்ஷமூலம் மோஹஜராதுரமஹாரஸாயநப்ரவரம் ।
ஸகலகுஶலைகக்ஷேத்ரம் கிங்கரஸத்ய தவ கீர்தநமம்ருʼதநிப⁴ம் ॥ 69 ॥

நாஸ்த்யபி⁴க்ரமநாஶோ விச்சே²தே³ঽபி ப்ரத்யவாயப்ரஸங்க:³ ।
ஸ்வல்பாঽபி தவ ஸபர்யா ரக்ஷத்யச்யுத மஹத்தராத்³ப⁴யாத் ॥ 70 ॥

அப்ரஸாதே³ அப்ரஸந்நாஸ்தவ ப்ரஸாதே³ தா³ஸஸத்ய ப்ரஸந்நா: ।
ஆராத்⁴யா ப⁴வந்தி பரே கிம் தை: ப்ரஸங்க³லம்பி⁴தப்ரபா⁴வை: ॥ 71 ॥

இதரத்ரித³ஶா: ப்ரஸந்நா: கிங்கரஸத்ய மம கிம் நு கரிஷ்யந்தி ஹிதம் ।
நீஹாரக⁴நஶதைர்ந க²லு பூர்யதே கத²மபி சாதகத்ருʼஷ்ணா ॥ 72 ॥

அநுக³தஸுக²ம்ருʼக³த்ருʼஷ்ணா அச்யுத விஶ்ராம்யதி தவ மாமகத்ருʼஷ்ணா ।
ப்ரவாஹேஷு ப்ரஸ்ருʼதாயா: ஆஶ்ரிதப்ரவஹத்³த⁴நக்ருʼபாஸரித: ॥ 73 ॥

விகலஸகலாங்க³விஷமாந் த⁴ர்மாந் நதஸத்ய த்⁴வஜநிபா⁴ந் தா⁴ரயந் ।
காந்தாரபாந்த²க இவ ஸ்க²லச்சரணோঽஸ்மி காதரவிஶீர்யமாண: ॥ 74 ॥

ஸ்தி²ரத⁴ர்மவர்மஸ்த²கி³தம் அத⁴ர்மப்ரவணாநாமக்³ரஸ்கந்த⁴ப்ரவ்ருʼத்தம் ।
அக⁴டமாநவிப்ரதீஸாரமச்யுத மாம் ஹஸஸி நூநம் லக்ஷ்மீஸமக்ஷம் ॥ 75 ॥

தரிதுமச்யுத து³ரிதமஸ்மிந் தே³ஹ ஏக தி³வஸேঽபி க்ருʼதம் ।
காலோঽலம் ந ஸகல: கருணாயாஸ்தவ பூர்ணபாத்ரமஸ்ம்யயம் ॥ 76 ॥

அச்யுத தவ கு³ணாநாம் மம தோ³ஷாணாமபி நாஸ்தி குத்ராபி க³ணநா ।
ததா²பி ஜய: ப்ரத²மாநாமதி⁴கம் லீநாநாம் ப⁴வதி ந க²லு தௌ³ர்ப³ல்யம் ॥ 77 ॥

ராத்ரிம் தி³வஸமச்யுத த்ருடித: பதந்த்யாயுர்த்³ருமக²ண்டா³நி ।
த்³ருʼஷ்ட்வாபி த்³ருʼப்தமநஸம் பா³லமிதா³நீமபி ப⁴ரஸ்வ மாமப்ரமத்த: ॥ 78 ॥

நிஶ்வாஸஶங்கநீயே தே³ஹே படலாந்தஸலிலபி³ந்து³ஸத்³ருʼக்ஷே ।
ஜாநாஸி நதஸத்ய த்வம் ஜரத்கரணேঽபி தீ³ர்க⁴யௌவநத்ருʼஷ்ணம் ॥ 79 ॥

அஜ்ஞாதநிஜகர்தவ்யம் யத்³ருʼச்ச²யா ஜ்ஞாதேஷு மாமபி ப்ரதிகூலக³திம் ।
இதி நிஜஸ்வபா⁴வவ்ரீலிதம் ஹாதும் தா³ஸாநாம் ஸத்ய ந க²லு தவ யுக்தம் ॥ 80 ॥

கோঽஹம் கிம் கரணீயம் பரிஹரணீயமபி கிமிதி ஜாநாஸி ஸர்வம் ।
ஶக்நோஷி ச தத்³தி⁴தம் மம த்ரித³ஶேஶ்வர குருஷ்வ நிஜஹ்ருʼத³யநிக்ஷிப்தம் ॥ 81 ॥

இதா³நீமுபர்யப்யயம் கு³ணக்³ருʼஹீதோ தா³ருபுத்ரக இவ பரவஶ: ।
தஸ்யாபி மம த்ரித³ஶேஶ்வர த்ரிஷ்வபி கரணேஷு ப⁴வ ஸுக²ஸங்கல்ப: ॥ 82 ॥

நிஜகர்மநிக³லயுக³ளமச்யுத க்ருʼத்வா மம ப்ரியாப்ரியவர்கே³ ।
கதா³ கோ⁴ரகலேப³ரகாராக்³ருʼஹகுஹரநிர்க³தம் கரிஷ்யஸி மாம் ॥ 83 ॥

ஹார்தே³ த்வயி கதா³ விஶ்ராந்தம் ப்³ரஹ்மத⁴மநிமார்க³ம் க³மிஷ்யந்தம் ।
தி³நகரத³த்தாக்³ரகரமச்யுத த்³ரக்ஷ்யஸி த³யித டி³ம்ப⁴மிவ மாம் ॥ 84 ॥

கதா³ அமாநவாந்தா: அக்³நிமுகா² ஆதிவாஹிகாஸ்தவ புருஷா: ।
அதிலங்க⁴யிஷ்யந்தி மாமச்யுத தமோக³ஹநத்ரிகு³ணமருகாந்தாரம் ॥ 85 ॥

லங்கி⁴தவிரஜாஸரிதம் லம்பி⁴த ஸதா³ ஶுத்³த⁴ஸத்த்வமய ஸௌம்யதநும் ।
க்ருʼதப்³ரஹ்மாலங்காரம் கரிஷ்யஸி நதஸத்ய கிங்கரம் கதா³ மாம் ॥ 86 ॥

ஸம்ஸாரஸாக³ராது³த்க்ஷிப்தம் த்ரித³ஶநாத² ஸ்பு²ரிதாலோகம் ।
கதா³ கரிஷ்யஸி ஹ்ருʼத³யே கௌஸ்துப⁴மணித³ர்பணமிவ லக்ஷ்மீபுலகிதம் ॥ 87 ॥

கதா³ தவ பாத³பத்³மே ப⁴விஷ்யாமி நதஸத்ய கேலிக்ராந்த த்ரிபு⁴வநே
மத³நரிபுமகுடமண்ட³நஸுரஸரித்ஸ்ரோத: ஸூசிதமது⁴ப்ரவாஹே ॥ 88 ॥

உபநிஷச்சி²ர: குஸுமமுத்தம்ஸயித்வா தவ பதா³ம்பு³ஜயுக³ளம் ।
த³யிதோ ப⁴விஷ்யாமி கதா³ தா³ஸோ தா³ஸாநாம் ஸத்ய ஸூரிஸத்³ருʼக்ஷ: ॥ 89 ॥

அபுநர்நிவ்ருʼத்தியோக்³யமவதாரவிஹாரஸஹசரத்வத⁴ந்யம் ।
ஆத்மஸமபோ⁴க³மாத்ரமநுப⁴விஷ்யஸி தே³வநாத² கதா³ நு மாம் ॥ 90 ॥

இதி ஸ்பு²டமநோரத²ம் மாமேதாத்³ருʼஶவசநமாத்ரஸாரம் வஶக³ம் ।
குருஷ்வ நிஜகு³ணக³ணை: ஸத்யம் தா³ஸாநாம் ஸத்ய ஸதா³ ஸ்வச்ச²ந்த:³ ॥ 91 ॥

பா³லப்லவக³ இவ தரளோ மாருதிஜாதிரிதி ஸாக³ரம் தரிதுமநா: ।
ப்ரார்த²யே த்வாமச்யுத காங்க்ஷிதபத³பத்³ம க்ஷமஸ்வ மம காபேயம் ॥ 92 ॥

அச்யுதவிஷயாக்ராந்தம் ப⁴வார்ணவாவர்தப்⁴ரமி நிஸ்த்ருட்யமாநம் ।
ஜநநீ ஸ்தநந்த⁴யமிவ மாமுத்³த்⁴ருʼத்ய ஸேவஸ்வ ஸ்வயம் பத்²யம் ॥ 93 ॥

கர்மமயக⁴ர்மதப்தம் ஸுக²ம்ருʼக³த்ருʼஷ்ணாபி:⁴ கதா³ঽப்யத்ருʼஷ்ணாகம் ।
காரய நிர்வ்ருʼதம் மாம் கரகாஶிஶிரைரச்யுத கடாக்ஷை: ॥ 94 ॥

தவ சிந்தநவிமுகா²நாம் த்³ருʼஷ்டவிஷாணாமிவ த³ர்ஶநாந்மோசயந் ।
அம்ருʼதமுகா²நாமிவ மாமச்யுத ப⁴க்தாநாம் நயஸ்வ நயநாஸாரம் ॥ 95 ॥

விஷமிலிதமது⁴நிபே⁴ஷு ச த்ருʼணப்ரதிமேஷு ச ப்ரதிக்³ரஹேஷு ப்ரலுடி²தம் ।
அம்ருʼதநிதா⁴விவாச்யுத ஸ்தா²பய த்வயி நிர்மமம் மம ஹ்ருʼத³யம் ॥ 96 ॥

நித்யமஸ்மிந் க்ருʼபணே நிக்ஷிப நமத்ஸத்ய நிதி⁴ஸத்³ருʼக்ஷௌ ।
ப்ரவஹந்நக²ப்ரபா⁴ஜ²ரப்ரஶமிதப்ரணமத்ஸஞ்ஜ்வரௌ தவ சரணௌ ॥ 97 ॥

ஶரணாக³த இதி ஜநிதே ஜநவாதே³ঽபி யத்³யச்யுத ந ரக்ஷஸி மாம் ।
ப⁴வேத்க²லு ஸாக³ரகோ⁴ஷ: ஸாக³ரபுலிநே தாத்³ருʼஶம் தவ வசநம் ॥ 98 ॥

நிக்ஷிப்தோঽஸ்மி சாக³தி: நிபுணைஸ்த்வயி நாத² காருணிகை: ।
தாம்ஸ்தவ த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ரியாந் ப்⁴ருʼதம் நதஸத்ய ப⁴ரஸ்வாத்மநோ ப⁴ரம் ॥ 99 ॥

நதஸத்ய பக்கணாநீதக³லிதகிராதப்⁴ரமநிஜகுமாரமிவ ந்ருʼப: ।
ப⁴விஷ்யத்³யௌவநவதூ⁴ம் வர இவ மாம் லப⁴ஸ்வ மந்த்ரஜநவிஜ்ஞாபிதம் ॥ 100 ॥

இதி கவிதார்கிககேஸரி வேதா³ந்தாசார்ய வேங்கடேஶவிரசிதம் ।
ஸுப⁴க³மச்யுதஶதகம் ஸஹ்ருʼத³யஹ்ருʼத³யேஷு ஶோப⁴தாம் ஸமக்³ரகு³ணம் ॥ 101 ॥

இதி வேதா³ந்ததே³ஶிகவிரசிதம் அச்யுதஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read Achyutashtakam:

Achyuta Ashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Achyuta Ashtakam Lyrics in Tamil | Hindu Ashtak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top