Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Achyuta Ashtakam Lyrics in Malayalam | Hindu Ashtak

Achyutashtakam Lyrics in Malayalam:

 ॥ അച്യുതശതകം ॥ 

വേദാന്തദേശികവിരചിതം ।
(തിരുവഹീന്ദ്രപുരാഖ്യേ ഔഷധഗിരൌ)
(ഇദം ശതകം മൂലം പ്രാകൃതഭാഷായാമാസ്തേ ।)
(ലേഖകൈരേവ സംസ്കൃതേ പരിവര്‍തിതം മൂലമേവ അത്ര ദീയതേ ।)
നമത ത്രിദശാനാം നാഥം സത്യം ദാസാനാമച്യുതം സ്ഥിരജ്യോതിഃ ।
ഗരുഡനദീതടതമാലം അഹീന്ദ്രനഗരൌഷധാചലൈകഗജേന്ദ്രം ॥ 1 ॥

കിങ്കരസത്യ സ്തുതിസ്തവ സ്വയംഭൂ ഗേഹിനീ വിലാസവ്യാഹൃതിമയീ ।
ഫണിതാ ബാലേന മയാ പഞ്ജരശുക ജല്‍പിതമിവ കരോതു പ്രസാദം ॥ 2 ॥

മലിനമപി ഭാഷിതം മമ കിങ്കരസത്യ തവ കീര്‍തിജ്യോത്സ്നാപ്രസരേ ।
ലഗ്നം ലഭതാം വിശുദ്ധിം സലിലമിവ ത്രിപഥഗാസ്രോതോഗതം ॥ 3 ॥

ത്രസ്തരി നയേന സ്ഥാപിതാ ശോഭതാം ത്രിദശാനാം നാഥ തവ സമാജേ ।
വന്ദിത്വ മഹിതാനാം മധ്യേ ശ്രുതീനാം ബാലിശാ മമ സ്തുതിഃ ॥ 4 ॥

അസ്മദ്ഗുരൂണാമച്യുത ജിഹ്വാസിംഹാസനേ ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠഃ ।
പ്രതിപാദിതപരമാര്‍ഥോ വാരയസ്യപണ്ഡിതത്വമസ്മാകം ॥ 5 ॥

ഹൃദയേഷു ദേശികാനാം ജാഹ്നവീലഹരീഷു പൂര്‍ണചന്ദ്ര ഇവ സ്ഫുടഃ ।
കലുഷജലേഷ്വിവ ഹംസഃ കഷായകര്‍ബുരേഷു തിഷ്ഠസ്യച്യുത ന ക്ഷണം ॥ 6 ॥

ആഗമമാത്രപ്രമാണഃ ആഗോപീജനം പ്രകാശ നിജമാഹാത്മ്യഃ ।
ശ്രദ്ധിതഹൃദയസുലഭോ ദൂരം മുഞ്ചസി നതസത്യ ദോലായമാനാന്‍ ॥ 7 ॥

സദാ ക്ഷപിതസകലഹേയം ശരണാഗതസത്യ സത്യജ്ഞാനാനന്ദം ।
ഉല്ലങ്ഘിതത്രിവിധാന്തമുപനിഷദാം ശതാനി ഗായന്തി ത്വാം ॥ 8 ॥

കരോഷി ന ക്രിയസേ കേനാപി സ്ഥാപയസി ന സംസ്ഥാപ്യസേഽനന്യസ്ഥിതഃ ।
ഹരസി നിഖിലം ന ഹ്രിയസേ അഹീന്ദ്രനഗരേന്ദ്രാനഘജ്യോതിസ്സ്ഫുരന്‍ ॥ 9 ॥

അണുപ്രമിതസ്യാപ്യച്യുത ശക്തിസ്തവ സകലധാരണാദിപ്രഭൂതാ ।
തേന പ്രതിവസ്തുപൂര്‍ണഃ ശ്രൂയസേഽപ്രതിഹതനിജസ്ഥിതിഃ സര്‍വഗതഃ ॥ 10 ॥

സകലാനാം ധരണനിയമനസ്വാമിത്വനിയമസംസ്ഥിതഃ സര്‍വതനുഃ ।
ശ്രൂയസേഽച്യുത സര്‍വഃ സദാ ദര്‍ശിതകാര്യകാരണത്വകര്‍ബുരഃ ॥ 11 ॥

പുരുഷപ്രധാനശരീരോ ഭുവനാനാം ഭവസ്യച്യുതോപാദാനം ।
നിജസങ്കല്‍പസനാഥോ വഹസി നിമിത്തത്ത്വമപ്യദ്ഭുതശക്തിഃ ॥ 12 ॥

വിഷമഗുണാങ്കുരപ്രകരേ ജലമിവ സാമാന്യകാരണം തവ കേലിഃ ।
നിജകര്‍മശക്തിനിയതാ അച്യുത ബ്രഹ്മാദി സ്ഥാവരാന്തവിശേഷാഃ ॥ 13 ॥

പുരുഷാസ്തവ വിഭൂതിഃ അച്യുത ലക്ഷ്ംയാഃ സ്ത്രീസംജ്ഞാഃ ।
നാസ്തി പരം യുവയോഃ സാപി ശ്രീര്‍ഭവതി തവ കിം പുനരിതരത് ॥ 14 ॥

ന ഖലു തവ സദൃശാഭ്യധികാഃ നാഥ ത്വമേവ സര്‍വലോകശരണ്യഃ ।
ഏതാവജ്ജ്ഞാനസാരമിതി ജ്ഞാതും ത്രിദശനാഥേതരവിചിന്താ ॥ 15 ॥

ഭാതി ഫണീന്ദ്രപുരാധിപ പ്രതിപാലയത്സു പ്രകടപ്രഭൂതഫലാ ।
അപി ദ്രുഹിണപ്രമുഖൈഃ ആജ്ഞപ്തിസ്തവാലങ്ഘനീയപ്രഭാവാ ॥ 16 ॥

നിയമവിധീനാം പ്രവൃത്തിഃ സര്‍വേഷാമപി ദാസസത്യോദ്ദിശ്യ ത്വാം ।
ശ്രാദ്ധനിമന്ത്രിതബ്രാഹ്മണസമാധിസിദ്ധാം ലഭന്തേ ത്രിദശാ ഭുക്തം ॥ 17 ॥

ആരാധ്യ ത്രിദശവിലയേഽച്യുത നിത്യം ന തിഷ്ഠസി യദി നാമ ത്വം ।
കര്‍മണാം കല്‍പിതാനാം കരിഷ്യതി കല്‍പാന്തരേഷു കോ നിര്‍വേശം ॥ 18 ॥

കല്‍പയസി കാങ്ക്ഷിതാനി കല്‍പദ്രുമ ഇവ ശ്രീകാഞ്ചനലതാസഹിതഃ ।
നതസത്യ സദാഫലാനി നിജച്ഛായാനിര്‍ഭിന്നനിത്യതാപത്രിഭുവനഃ ॥ 19 ॥

സകലാഗമാനാം നിഷ്ഠാ സകലസുരാണാമപ്യന്തര ആത്മാ ।
സകലഫലാനാം പ്രസൂതിഃ സകലജനാനാം സമഃ ഖലു നതസത്യ ത്വം ॥ 20 ॥

ഇതി സര്‍വേഷാം സമാനഃ സത്യസ്ഥിതോ ദാസസത്യ സദാ പരിപൂര്‍ണഃ ।
കഥം വഹസി പക്ഷപാതം പാണ്ഡവപ്രമുഖേഷു പ്രേഷണമപി സഹമാനഃ ॥ 21 ॥

വിഷമേ കര്‍മമാര്‍ഗേ വിപരിസ്ഖലതാം വിഹ്വലിതകരണാനാം ।
നാഥ നിഖിലാനാമന്യോ നാസ്തി ത്വന്നതസത്യ ഹസ്താലംബഃ ॥ 22 ॥

ജ്ഞാനസ്യ കോഽവിഷയോഽച്യുത കരുണായാസ്തവ കോ ദൂരസ്ഥിതഃ ।
ശക്തേഃ കോഽതിഭരസ്തസ്മാത്ഖലൂപായസ്ത്വമേവ സ്വയം സിദ്ധഃ ॥ 23 ॥

സങ്കല്‍പകര്‍ണധാരഃ കിങ്കരസത്യ ഭവസാഗരേഽതിഗഭീരേ ।
അനഘസ്ത്വം ഖലു പോത ആത്മനഃ കൃപാസമീരണേന പ്രയുക്തഃ ॥ 24 ॥

അച്യുത ന ദദതി മോക്ഷമീശ്വരഭാവേന ഭാവിതാ ഇതരസുരാഃ ।
രാത്രിം പരിവര്‍തയിതും ലക്ഷമാലേഖ്യ ദിനകരാണാമപി ന ക്ഷമം ॥ 25 ॥

അമൃതരസസാഗരസ്യേവ അഹീന്ദ്രപുരനാഥ നിര്‍മലമഹാര്‍ഘാണി ।
തീര്യന്തേ ന വിഗണയിതും അനന്യസുലഭാനി തവ ഗുണരത്നാനി ॥ 26 ॥

ഭൂഷിതശ്രുതിസീമന്തോ ഭുജഗേന്ദ്രപുരേശ സര്‍വഗുണസീമാന്തഃ ।
ക്ഷപിതതൃഷാ മലമോഹോ മുനീനാം ഹൃദയേഷു സ്ഫുരസി ശ്യാമലമയൂഖഃ ॥ 27 ॥

ശുഭലക്ഷണശ്രീവത്സഃ ശോഭസേ നിര്‍മുക്തവിരഹക്ഷണശ്രീവത്സഃ ।
രണദേവന സവിഹഗഃ ഉദ്ഭടഗരുഡനദീതീരവനസവിധഗതഃ ॥ 28 ॥

അകുമാരയൌവനസ്ഥിതമഹീന്ദ്രപുരനാഥാഭിമതമനുരൂപം ।
നിത്യം സ്വഭാവസിദ്ധം ശ്രൂയതേ സൂരിമഹിതം സുഖം തവ രൂപം ॥ 29 ॥

ത്രിഗുണം തസ്യ വികാരാഃ അച്യുത പുരുഷ ഇത്യാഗമഗണ്യമാനാഃ ।
അര്‍ഥാസ്തവ ഖലു സമസ്താഃ പരസ്മിന്‍ രൂപേ ഭൂഷണാസ്ത്രസ്വരൂപാഃ ॥ 30 ॥

നിര്യന്തി ത്വത്തോഽച്യുത നിക്ഷപിതവിപക്ഷനിഷ്ഠുരപരാക്രമണാഃ ।
സംസ്ഥാപിതപരമധര്‍മാഃ സാധു പരിത്രാണസത്ഫലാ അവതാരാഃ ॥ 31 ॥

ഹരിമണിസദൃക്ഷ നിജരുചിഹരിതായമാന ഭുജഗേന്ദ്രപുരപര്യന്തഃ ।
കാലേ ദാസജനാനാം കൃഷ്ണ ഘനോ ഭവസി ദത്തകാരുണ്യരസഃ ॥ 32 ॥

ഗരുഡനദീകച്ഛാരണ്യേ ലക്ഷ്യസേ ലക്ഷ്മീ മഹീ കരേണു മനോഹരഃ ।
ദൃശ്യമാനബഹുലദാനോ ദിശാ ഗജേന്ദ്ര ഇവ ഖണ്ഡിതദനുജേന്ദ്രദ്രുമഃ ॥ 33 ॥

മുഖചന്ദ്രമൌലി ദിനകരമധ്യസ്ഥിതസ്തവ ചികുരഭാരാന്ധകാരഃ ।
അഘടിതഘടനാശക്തിം സത്യം സ്ഥാപയതി ദാസസത്യ സമഗ്രാം ॥ 34 ॥

പരിഹസിതപൂര്‍ണചന്ദ്രം പദ്മസദൃക്ഷപ്രസന്നലോചനയുഗലം ।
സങ്കല്‍പിതദുരിതാന്യപി സംസ്മൃതം ഹരതി ദാസസത്യ തവ മുഖം ॥ 35 ॥

മാഹാത്മ്യം തവ മഹിതം മാങ്ഗലികം തുലസീകൌസ്തുഭപ്രമുഖാനാം ।
അച്യുത സ്ഥിരവനമാലം വത്സം ദര്‍ശയതി ലക്ഷ്മീ ലക്ഷണസുഭഗം ॥ 36 ॥

നിര്‍വിശതി നിത്യതാപോ ദേവജനോ ദേവനായക വിധിപ്രമുഖഃ ।
ശീതലശാന്തപ്രഭൂതാം ഛായാം തവ വിപുലബാഹുകല്‍പദ്രുമാണാം ॥ 37 ॥

സങ്കല്‍പചന്ദ്രക്ഷോഭിതത്രിഗുണോദധി വിപുലബുദ്ബുദപ്രകരൈഃ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡൈരപി ഭരിതം കിങ്കരസത്യ തവ കസ്മാന്നു കൃശമുദരം ॥ 38 ॥

നാഭിരുഹം തവ നലിനം ഭുജഗേശ്വരനഗരനാഥ ശോഭതേ സുഭഗം ।
മധ്യസ്ഥിതബ്രഹ്മഭ്രമരം വത്സാസനലക്ഷ്മീപാദപീഠസദൃക്ഷം ॥ 39 ॥

ദൃഢപീഡിതമധുകൈടഭശോണിതപടലപരിപാടലാംബരഘടിതാ ।
രാജത്യച്യുത മുഖരാ രതിനാഥ ഗജേന്ദ്രശൃങ്ഖലാ തവ രശനാ ॥ 40 ॥

ദാസാനാം സത്യ ദൃശ്യതേ ദാനവവീരാണാം ദീര്‍ഘനിദ്രാശയനം ।
തവോദരസ്ഥിതത്രിഭുവനപ്രാസാദസ്തംഭസച്ഛായമൂരുയുഗം ॥ 41 ॥

ജാനുമണിദര്‍പണേന ച ജങ്ഘാമരകതകലാചികയാ ച ധന്യാ ।
അച്യുത ന മുഞ്ചതി കാന്തഃ ലക്ഷ്മീരിവ സരോജലാഞ്ഛനൌ തവ ചരണൌ ॥ 42 ॥

ശ്രുതിസീമന്തപ്രസൂനം ശോഭതേ നതസത്യ തവ സര്‍വശരണ്യം ।
ക്രമണക്ഷണജനിതസുരനദീപ്രശമിതത്രൈലോക്യപാതകം പദപദ്മം ॥ 43 ॥

ഇതി ത്രിഭുവനൈകമൂലമാസ്വാദയന്ത്യനഘാ അമൃതസ്വാദുരസം ।
ഓഷധിമഹീധരപാര്‍ശ്വ ഉദിതം ത്വാമോഷധിമിവ ദാസരുജാം ॥ 44 ॥

സിദ്ധാഞ്ജനമിവ ശ്യാമാം തവ തനും നിജവിലോചനേഷു ക്ഷിപന്തഃ ।
അച്യുത ലക്ഷ്മീനിവാസം നിത്യനിഗൂഢം നിധിമിവ പശ്യന്തി ത്വാം ॥ 45 ॥

വിഘടിത നിബിഡാന്ധകാരോ ഘടമാനജ്യോതിസ്ത്രിലോകൈകഗ്രഹപതിഃ ।
ദൃഷ്ടഗതോ യേഷാം ത്വം നമത്സത്യ ന ഖലു തേഷാം മോഹത്രിയാമാ ॥ 46 ॥

വിഷയരസേ വിരക്താഃ വികാരജനനൈരപി ച ന ഖലു വിക്രിയമാണാഃ ।
ജീവന്‍മുക്തസദൃശാ അച്യുത ദൃശ്യന്തേ പാവനാസ്തവ ഭക്താഃ ॥ 47 ॥

ഗന്ധര്‍വനഗരസ്വപ്നസദൃക്ഷാണാം ശ്രിയാം വനസരിതാം ।
ന സ്മരതി ത്വദ്ഗൃഹീതഃ ശരണാഗതസദാമദോ ജീവഗജഃ ॥ 48 ॥

ന മഹയന്തി ജ്ഞാനവന്തഃ തരങ്ഗഡിണ്ഡീരബുദ്ബുദസദൃക്ഷാണി ।
വിധിപ്രമുഖാണാം പദാനി ഘനകന്ദലീകന്ദ കദലീസ്തംഭസമാനി ॥ 49 ॥

ദൃഷ്ടസ്വപരസ്വഭാവാഃ പുരുഷാ ഗൃഹീത്വാ സ്വാമിനസ്തവ ശീലം ।
നാഥ നതസത്യ സഘൃണാഃ ന മുഞ്ചതി കഥമപി സര്‍വജനസൌഹാര്‍ദം ॥ 50 ॥

മാനമദേര്‍ഷ്യാമത്സരദംഭാസൂയാഭയാമര്‍ഷലോഭമുഖാഃ ।
ദൃശ്യന്തേ ന മോഹസുതാഃ ദോഷാ ദാസാനാം സത്യ തവ ഭക്താനാം ॥ 51 ॥

യേഷാം മതിരിതരമുഖീ കാലഃ സകലോഽപി തേഷാം കലിവിസ്താരഃ ।
യേ തവ പദേ പ്രവണാഃ നാസ്തി കലിര്‍നാഗപതിനഗരപതേ തേഷാം ॥ 52 ॥

അത്യാസന്നവിനാശാഃ അച്യുത പശ്യന്തി താവകേ ഭക്തജനേ ।
മോക്ഷരുചീനാം മൂഢാ ദിവസകരമണ്ഡല ഇവ ച്ഛിദ്രം ॥ 53 ॥

നിത്രുടിതദുര്‍മാനഘനാഃ നിര്‍മലഗുണഘടിതതാരകാപ്രാഗ്ഭാരാഃ ।
ഭാസമാനഭക്തിജ്യോത്സ്നാഃ നതസത്യ സ്ഫുരന്തി നഭോനിഭാസ്തവ ഭക്താഃ ॥

ന ഖലു യമവിഷയേ ഗതിര്‍നതസത്യ പദാംബുജം തവ പ്രപന്നാനാം ।
സ്ഖലിതാനാമപി യഥായോഗ്യം ശിക്ഷാ ശുദ്ധാന്തകിങ്കരാണാമിവ ലഘ്വീ ॥ 55 ॥

കര്‍മഗതിദോഷദുഃഖിതാഃ കൃതാന്തഭ്രുകുടീഭുജങ്ഗീദര്‍ശനത്രസ്താഃ ।
അര്‍ചന്തി തവ ചരണൌ അച്യുത പ്രഭ്രഷ്ടമന്‍മഥരസാസ്വാദാഃ ॥ 56 ॥

ആലഗതി തവ ചരണൌ അച്യുത വിധിനാഽപ്യര്‍ചനാഽഽചരിതാ ।
യൈകാന്തപ്രയുക്താ ശേഷാമിവ സ്വയം ശിരസാ പ്രതിഗൃഹ്ണാസി താം ॥ 57 ॥

തവ മുഖജ്യോത്സ്നാ ദ്രാവിതമാനസശശികാന്തപ്രവാഹസന്നിഭബാഷ്പാന്‍ ।
അച്യുത ന മുഞ്ചസി ഭക്താന്‍ കദംബഗോലനിഭകണ്ടകായമാനനിജാങ്ഗാന്‍ ॥

സര്‍വേഽപി നിര്‍വൈരാഃ ശരണാഗതസത്യ ഗൃഹീതശാശ്വതധര്‍മാഃ ।
ഗതസങ്ഗാസ്തവ ഭക്താഃ യാന്തി ത്വാമേവ ദുര്ലഭമിതരൈഃ ॥ 59 ॥

അഹിപതിനഗരേന്ദ്ര ത്വാം ആസന്നമപി ഗഗനമിവ സദാ ദുര്‍ഗ്രഹം ।
വിഷയേഷു വിലഗന്തഃ ത്വരമാണാ അപി ന ലഭന്തേ ഡോലായമാനമനസഃ ॥ 60 ॥

ഭക്താസ്താവകസേവാരസഭരിതാഃ സകലരക്ഷണോത്സുകരുചിനാ ।
കരണാനി ധരന്തി ചിരം കാങ്ക്ഷിതമോക്ഷാ അപ്യച്യുത ത്വയാ സ്ഥാപിതാഃ ॥

സ്ഥിരഗുണഗിരിജനിതൈഃ സന്താരയസി നതസത്യ നിജഭക്തൈഃ ।
ജന്‍മപരിപാടീജലധിം ജങ്ഗമസ്ഥിരസേതുദര്‍ശനീയൈര്‍ജനാന്‍ ॥ 62 ॥

പ്രശമിതഭവാന്തരഭയാഃ പ്രാപ്തം പ്രാപ്തം ഹിതമിതി പരിപശ്യന്തഃ ।
ഭാവയന്തി തവ ഭക്താഃ പ്രിയാതിഥിമിവ നതസത്യ പശ്ചിമദിവസം ॥ 63 ॥

പ്രകടതിമിരേ ഭുവനേ പാത്രപ്രതിഷ്ഠാപിതപരമജ്ഞാനപ്രദീപാഃ ।
നീയന്തേഽച്യുത ത്വയാ നിജം പദം സദാ സ്വയമ്പ്രഭം കൃതകാര്യാഃ ॥ 64 ॥

ദൃഢതീവ്രഭക്തിനയനാഃ പരിപശ്യന്തോഽഹീന്ദ്രപുരനാഥ ത്വാം ।
പ്രാപ്താസ്തവ സായുജ്യം പങ്ക്തിം പൂരയന്തി പന്നഗേന്ദ്രമുഖാനാം ॥ 65 ॥

സന്നതസുലഭമച്യുത സമാധിസോപാനക്രമവിലംബവിമുഖിതാഃ ।
ശരണം ഗത്വാ ത്വാം മുക്താ മുചുകുന്ദ ക്ഷത്രബന്ധുപ്രമുഖാഃ ॥ 66 ॥

ദേവാനാം പശുസമാനോ ജന്തുര്‍ഗത്വാ ദേവനാഥ തവ പദം ।
തൈരേവ സര്‍വൈഃ സംസരമാണൈര്‍ഭവതി സദാ ദത്തബലിഃ ॥ 67 ॥

മോഹാന്ധകാരമഹാര്‍ണവമൂര്‍ച്ഛിതമായാമഹാരജനിപ്രത്യൂഷഃ ।
അച്യുത തവ കടാക്ഷോ വിമുക്തിപ്രസ്ഥാനപ്രഥമപരികരബന്ധഃ ॥ 68 ॥

മോക്ഷസുഖവൃക്ഷമൂലം മോഹജരാതുരമഹാരസായനപ്രവരം ।
സകലകുശലൈകക്ഷേത്രം കിങ്കരസത്യ തവ കീര്‍തനമമൃതനിഭം ॥ 69 ॥

നാസ്ത്യഭിക്രമനാശോ വിച്ഛേദേഽപി പ്രത്യവായപ്രസങ്ഗഃ ।
സ്വല്‍പാഽപി തവ സപര്യാ രക്ഷത്യച്യുത മഹത്തരാദ്ഭയാത് ॥ 70 ॥

അപ്രസാദേ അപ്രസന്നാസ്തവ പ്രസാദേ ദാസസത്യ പ്രസന്നാഃ ।
ആരാധ്യാ ഭവന്തി പരേ കിം തൈഃ പ്രസങ്ഗലംഭിതപ്രഭാവൈഃ ॥ 71 ॥

ഇതരത്രിദശാഃ പ്രസന്നാഃ കിങ്കരസത്യ മമ കിം നു കരിഷ്യന്തി ഹിതം ।
നീഹാരഘനശതൈര്‍ന ഖലു പൂര്യതേ കഥമപി ചാതകതൃഷ്ണാ ॥ 72 ॥

അനുഗതസുഖമൃഗതൃഷ്ണാ അച്യുത വിശ്രാംയതി തവ മാമകതൃഷ്ണാ ।
പ്രവാഹേഷു പ്രസൃതായാഃ ആശ്രിതപ്രവഹദ്ധനകൃപാസരിതഃ ॥ 73 ॥

വികലസകലാങ്ഗവിഷമാന്‍ ധര്‍മാന്‍ നതസത്യ ധ്വജനിഭാന്‍ ധാരയന്‍ ।
കാന്താരപാന്ഥക ഇവ സ്ഖലച്ചരണോഽസ്മി കാതരവിശീര്യമാണഃ ॥ 74 ॥

സ്ഥിരധര്‍മവര്‍മസ്ഥഗിതം അധര്‍മപ്രവണാനാമഗ്രസ്കന്ധപ്രവൃത്തം ।
അഘടമാനവിപ്രതീസാരമച്യുത മാം ഹസസി നൂനം ലക്ഷ്മീസമക്ഷം ॥ 75 ॥

തരിതുമച്യുത ദുരിതമസ്മിന്‍ ദേഹ ഏക ദിവസേഽപി കൃതം ।
കാലോഽലം ന സകലഃ കരുണായാസ്തവ പൂര്‍ണപാത്രമസ്ംയയം ॥ 76 ॥

അച്യുത തവ ഗുണാനാം മമ ദോഷാണാമപി നാസ്തി കുത്രാപി ഗണനാ ।
തഥാപി ജയഃ പ്രഥമാനാമധികം ലീനാനാം ഭവതി ന ഖലു ദൌര്‍ബല്യം ॥ 77 ॥

രാത്രിം ദിവസമച്യുത ത്രുടിതഃ പതന്ത്യായുര്‍ദ്രുമഖണ്ഡാനി ।
ദൃഷ്ട്വാപി ദൃപ്തമനസം ബാലമിദാനീമപി ഭരസ്വ മാമപ്രമത്തഃ ॥ 78 ॥

നിശ്വാസശങ്കനീയേ ദേഹേ പടലാന്തസലിലബിന്ദുസദൃക്ഷേ ।
ജാനാസി നതസത്യ ത്വം ജരത്കരണേഽപി ദീര്‍ഘയൌവനതൃഷ്ണം ॥ 79 ॥

അജ്ഞാതനിജകര്‍തവ്യം യദൃച്ഛയാ ജ്ഞാതേഷു മാമപി പ്രതികൂലഗതിം ।
ഇതി നിജസ്വഭാവവ്രീലിതം ഹാതും ദാസാനാം സത്യ ന ഖലു തവ യുക്തം ॥ 80 ॥

കോഽഹം കിം കരണീയം പരിഹരണീയമപി കിമിതി ജാനാസി സര്‍വം ।
ശക്നോഷി ച തദ്ധിതം മമ ത്രിദശേശ്വര കുരുഷ്വ നിജഹൃദയനിക്ഷിപ്തം ॥ 81 ॥

ഇദാനീമുപര്യപ്യയം ഗുണഗൃഹീതോ ദാരുപുത്രക ഇവ പരവശഃ ।
തസ്യാപി മമ ത്രിദശേശ്വര ത്രിഷ്വപി കരണേഷു ഭവ സുഖസങ്കല്‍പഃ ॥ 82 ॥

നിജകര്‍മനിഗലയുഗലമച്യുത കൃത്വാ മമ പ്രിയാപ്രിയവര്‍ഗേ ।
കദാ ഘോരകലേബരകാരാഗൃഹകുഹരനിര്‍ഗതം കരിഷ്യസി മാം ॥ 83 ॥

ഹാര്‍ദേ ത്വയി കദാ വിശ്രാന്തം ബ്രഹ്മധമനിമാര്‍ഗം ഗമിഷ്യന്തം ।
ദിനകരദത്താഗ്രകരമച്യുത ദ്രക്ഷ്യസി ദയിത ഡിംഭമിവ മാം ॥ 84 ॥

കദാ അമാനവാന്താഃ അഗ്നിമുഖാ ആതിവാഹികാസ്തവ പുരുഷാഃ ।
അതിലങ്ഘയിഷ്യന്തി മാമച്യുത തമോഗഹനത്രിഗുണമരുകാന്താരം ॥ 85 ॥

ലങ്ഘിതവിരജാസരിതം ലംഭിത സദാ ശുദ്ധസത്ത്വമയ സൌംയതനും ।
കൃതബ്രഹ്മാലങ്കാരം കരിഷ്യസി നതസത്യ കിങ്കരം കദാ മാം ॥ 86 ॥

സംസാരസാഗരാദുത്ക്ഷിപ്തം ത്രിദശനാഥ സ്ഫുരിതാലോകം ।
കദാ കരിഷ്യസി ഹൃദയേ കൌസ്തുഭമണിദര്‍പണമിവ ലക്ഷ്മീപുലകിതം ॥ 87 ॥

കദാ തവ പാദപദ്മേ ഭവിഷ്യാമി നതസത്യ കേലിക്രാന്ത ത്രിഭുവനേ
മദനരിപുമകുടമണ്ഡനസുരസരിത്സ്രോതഃ സൂചിതമധുപ്രവാഹേ ॥ 88 ॥

ഉപനിഷച്ഛിരഃ കുസുമമുത്തംസയിത്വാ തവ പദാംബുജയുഗളം ।
ദയിതോ ഭവിഷ്യാമി കദാ ദാസോ ദാസാനാം സത്യ സൂരിസദൃക്ഷഃ ॥ 89 ॥

അപുനര്‍നിവൃത്തിയോഗ്യമവതാരവിഹാരസഹചരത്വധന്യം ।
ആത്മസമഭോഗമാത്രമനുഭവിഷ്യസി ദേവനാഥ കദാ നു മാം ॥ 90 ॥

ഇതി സ്ഫുടമനോരഥം മാമേതാദൃശവചനമാത്രസാരം വശഗം ।
കുരുഷ്വ നിജഗുണഗണൈഃ സത്യം ദാസാനാം സത്യ സദാ സ്വച്ഛന്ദഃ ॥ 91 ॥

ബാലപ്ലവഗ ഇവ തരളോ മാരുതിജാതിരിതി സാഗരം തരിതുമനാഃ ।
പ്രാര്‍ഥയേ ത്വാമച്യുത കാങ്ക്ഷിതപദപദ്മ ക്ഷമസ്വ മമ കാപേയം ॥ 92 ॥

അച്യുതവിഷയാക്രാന്തം ഭവാര്‍ണവാവര്‍തഭ്രമി നിസ്ത്രുട്യമാനം ।
ജനനീ സ്തനന്ധയമിവ മാമുദ്ധൃത്യ സേവസ്വ സ്വയം പഥ്യം ॥ 93 ॥

കര്‍മമയഘര്‍മതപ്തം സുഖമൃഗതൃഷ്ണാഭിഃ കദാഽപ്യതൃഷ്ണാകം ।
കാരയ നിര്‍വൃതം മാം കരകാശിശിരൈരച്യുത കടാക്ഷൈഃ ॥ 94 ॥

തവ ചിന്തനവിമുഖാനാം ദൃഷ്ടവിഷാണാമിവ ദര്‍ശനാന്‍മോചയന്‍ ।
അമൃതമുഖാനാമിവ മാമച്യുത ഭക്താനാം നയസ്വ നയനാസാരം ॥ 95 ॥

വിഷമിലിതമധുനിഭേഷു ച തൃണപ്രതിമേഷു ച പ്രതിഗ്രഹേഷു പ്രലുഠിതം ।
അമൃതനിധാവിവാച്യുത സ്ഥാപയ ത്വയി നിര്‍മമം മമ ഹൃദയം ॥ 96 ॥

നിത്യമസ്മിന്‍ കൃപണേ നിക്ഷിപ നമത്സത്യ നിധിസദൃക്ഷൌ ।
പ്രവഹന്നഖപ്രഭാഝരപ്രശമിതപ്രണമത്സഞ്ജ്വരൌ തവ ചരണൌ ॥ 97 ॥

ശരണാഗത ഇതി ജനിതേ ജനവാദേഽപി യദ്യച്യുത ന രക്ഷസി മാം ।
ഭവേത്ഖലു സാഗരഘോഷഃ സാഗരപുലിനേ താദൃശം തവ വചനം ॥ 98 ॥

നിക്ഷിപ്തോഽസ്മി ചാഗതിഃ നിപുണൈസ്ത്വയി നാഥ കാരുണികൈഃ ।
താംസ്തവ ദൃഷ്ട്വാ പ്രിയാന്‍ ഭൃതം നതസത്യ ഭരസ്വാത്മനോ ഭരം ॥ 99 ॥

നതസത്യ പക്കണാനീതഗലിതകിരാതഭ്രമനിജകുമാരമിവ നൃപഃ ।
ഭവിഷ്യദ്യൌവനവധൂം വര ഇവ മാം ലഭസ്വ മന്ത്രജനവിജ്ഞാപിതം ॥ 100 ॥

ഇതി കവിതാര്‍കികകേസരി വേദാന്താചാര്യ വേങ്കടേശവിരചിതം ।
സുഭഗമച്യുതശതകം സഹൃദയഹൃദയേഷു ശോഭതാം സമഗ്രഗുണം ॥ 101 ॥

ഇതി വേദാന്തദേശികവിരചിതം അച്യുതശതകം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read Achyutashtakam:

Achyuta Ashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Achyuta Ashtakam Lyrics in Malayalam | Hindu Ashtak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top